ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ISUBÜ-UZEM): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, uygulama ve stratejik planlamalar yapmak.

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde uzaktan eğitim yöntemini kullanan ders ve programların geliştirilmesine destek vermek.

c) Üniversite bünyesinde verilmekte olan uzaktan öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak.

ç) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarının uzaktan eğitime uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

f) Faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, faaliyet alanıyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

g) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli alt yapıyı sağlamak.

b) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak.

c) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin planlama ve uygulamalarını, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak.

d) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemiyle yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli görevlendirilmesi durumunda, Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılıma ilişkin araştırıcı ve uygulayıcı elemanların mali destek taleplerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.