İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine ve 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan sağlığına yönelik modern tıp uygulamalarına yardımcı nitelikte geleneksel, destekleyici, bütünleyici ve tamamlayıcı özellik taşıyan çeşitli sağlık uygulama yöntemlerinin teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımlarını, etkilerini ve etki mekanizmalarını çok boyutlu inceleyerek bu konuda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında teknik, teknolojik, ekonomik ve hukuki konular gibi konunun diğer boyutlarıyla ilgili olarak ilgili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütmek.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda bilimsel temele dayalı standartların ve ülke politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek ve bu konuda araştırmacı ve uygulamacı yetiştirilmesini desteklemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanması için eğitimler düzenlemek, eğitimler sonunda sertifika vermek.

e) Tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve eczacılık alanlarında eğitim gören öğrencilere eğitimleri sırasında bu uygulamaları tanıtmak ve bu yöntemlerin uygulanması için eğitimler düzenlemek.

f) Toplumda geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda bilinçlenmeyi arttırarak bilimsel bir zeminde tartışma ve bilgilenme atmosferi yaratmak ve bu sayede tamamlayıcı tıp konusunda ehliyetsiz ve yetkisiz kişilerce yapılan yanlış bilgilendirme ve uygulamaların zararlı etkilerini azaltmak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre sağlık ile ilgili birimlerde gerçekleştirilmesini sağlayarak hasta bakım hizmetlerine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri, laboratuvarlar, kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak, bu konularda bilimsel çalışma ve araştırma projeleri yapan araştırmacılara destek olmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik kamuoyunun dikkatini çekebilecek tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak, bu hususta diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayınlamak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki yöntemlerin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak, bunları Merkezde toplayarak diğer araştırmacıların da hizmetine sunmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları konusunda yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili görüş oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.

ğ) Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak, uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Merkeze bağlı olmak ve Rektör olurunu almak koşuluyla farklı yerlerde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma birimleri açmak ve işleyiş çalışmalarını yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.  Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

ç) Merkezin amaçlarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarda ilgili araştırıcı, telif ve patent gibi haklara ait usul ve esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini, ürün ve hizmetlerin ücretlerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Mekân, ekipman, demirbaş ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 13 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiği durumlarda bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Üniversite yönetim kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.