ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AÜBAM): Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; insan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit ve tehlike oluşturan madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık sorununa yönelik olarak bireysel sağlık, toplumsal sağlık, koruma/önleme, ulusal politika, ulusal nitelikte eylem ve strateji konularında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile işbirliği içinde;

a) Ulusal ve uluslararası çok bilimli bir anlayış esasında projeler gerçekleştirmek,

b) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak,

c) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak,

ç) Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik ilgi ve bilgi birikimini artırmak,

d) Bağımlılık alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkez olabilmek,

e) Bağımlılığın toplumda gelişimini önlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Madde kullanımının bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal, toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda gerek alanda gerekse klinik düzeyde araştırmalar yapmak; bu amaçla araştırma klinikleri ve hizmet merkezlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak.

b) Üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak.

c) Merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

e) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Adıyaman Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yılın sonunda ve istendiğinde Rektöre Merkezin çalışma ve etkinlikleri ile ilgili rapor vermek.

d) Merkezin ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye, öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.

b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek.

c) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

ç) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

d) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en fazla on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, çalışma grup başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma grupları; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma grup başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma gruplarındaki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma grup elemanının görev süresi Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.