BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYVANLARI

KORUMA, REHABİLİTASYON UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Teke Yöresi havzasında yaşayan yaban hayvan türlerinin belirlenmesi, koruma altında bulunan türlerin korunması ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu alanda çalışan araştırmacıları desteklemek, tedavi merkezi, laboratuvar, barınak, istasyon, gözlem evleri, hayvanat bahçesi ve koruma alanları oluşturmak, güçten düşmüş, yetim, hasta ve yaralı yaban hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, profilaktik önlemlerin alınması ve yeniden doğaya kazandırılmasını sağlayacak yapının ve uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekanizmaların kurulmasını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Teke yöresinde bulunan yaban hayvan türlerinin belirlenmesi ve Üniversitenin diğer birimleri ile bilimsel araştırma projeleri yapmak.

b) Yaban hayvanlarının profilaktik ve medikal tedavisi için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış memeli, kuş, sürüngen ve çift yaşamlı yaban hayvanlarının koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme ve türe özgü rehabilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabilitasyon merkezi açmak.

ç) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında başta Birleşmiş Milletlere bağlı ilgili kuruluşlar olmak üzere, uygulama ve araştırma merkezleri, dernekler, istasyonlar, yetiştirme kulüp ve çiftlikleri ile iş birliği yapmak.

e) Yaban hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek ve talep olması halinde yaban hayvanları barındıran birimlerde bu amaçla inceleme yapmak.

f) Yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak.

g) Yaban hayvanları ile ilgili kitaplık, dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı bilinçlendirmek için broşürler, film, slayt ve belgeseller hazırlamak.

ğ) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen ve faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim almakta olan üniversite öğrencileri için Merkez bünyesinde gönüllü programların oluşturulmasını sağlamak ve Türkiye’nin gelecekteki yeni yaban hayat uzmanları için insan kaynağı oluşturmak.

h) Doğaya dönemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını kullanarak eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilere yönelik doğa koruma tabanlı eğitim gibi alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c)               Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede görevli iki öğretim elemanını, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve çalışma programının uygulanmasını takip etmek.

c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy olarak kabul edilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

b) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

ç) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.

e) Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdürün önerisi Rektörün onayı ile Merkezin amacı ve konusu ile ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, girişimciler, işletmeler ve alanında yetkin kişilerden 2 yıl süreyle görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.

 (2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.