ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MEDYAMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Mülga:RG-24/12/2022-32053)

b) Merkez (MEDYAMER): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin kurumsal iletişimini kapsayan ve Rektörlük tarafından uygun görülen faaliyetler için gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak; Üniversitenin iletişim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için gerekli desteği vermek; konuyla ilgili Üniversite birimleriyle ortak projeler yürütmek.

b) Medya ve iletişim araştırmaları alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve alanla ilgili her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak; yapılacak çalışmalara altyapı ve akademik destekleri sağlamak ve bu çalışmaların sonuçları aracılığıyla Üniversitenin tüm paydaşları ile işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite bünyesinde yeni ve geleneksel medya uygulamaları konusunda yapılacak araştırma ve projelere öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinde destek vermek, gerekli alt-yapısal ve bilgisel imkânları sağlamak, ilgili çalışmalara altyapı oluşturmak, ihtiyaç duyulan her türlü akademik/profesyonel/ticari geleneksel ve/veya yeni medya içeriğinin üretimini yapmak, yapılmasına destek vermek ya da bu işleri koordine etmek.

ç) Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve özellikle yerel basın kuruluşlarına destek olmak, kent kültürü ve toplumsal gelişim yönünde, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatlar sunmak.

d) Üniversite bünyesinde hazırlanan her türlü basılı, görsel, işitsel ve yeni medya içeriğinin akreditasyonunu sağlamak, bu çalışmaların uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesini ve Üniversitenin ilgili alanlardaki görsel ve işitsel arşivinin sağlanmasını koordine etmek.

e) Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve bölümlerdeki bu tür çalışmalara destek sağlamak.

f) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak, yürütmek ve Üniversitenin medya ve basın halkla ilişkiler faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak.

g) Döner sermaye üzerinden sanayici, iş dünyası, sektörler ve üniversite işbirliğini güçlendirici projeler hazırlayarak çalışmalarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası boyutta radyo, televizyon, yeni medya ve benzeri iletişim araçları ile iletişim teknolojileri konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek.

b) Üniversitenin radyo, televizyon, yeni medya ve benzeri iletişim araçları ile iletişim teknolojileri konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine televizyon ve radyo programlarının hazırlanması konusunda destek vermek;  gerekli stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapıyı oluşturmak ve/veya mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek.

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası boyutta kamu kurumları ve özel kuruluşlarla, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle işbirliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve meslek içi eğitim programları organize etmek.

d) İnternet üzerinden görsel, işitsel yayınlar yapmak ve hazırlanan programları yayın ağı üzerinden sunmak.

e) Üniversitenin kurum kültürü, kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını desteklemek ve koordine etmek.

f) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı çalışmaları ile ilgili mekân, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak.

ğ)  Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve bu maddede sayılan faaliyetler doğrultusunda her türlü faaliyetle ilgili eşgüdümü sağlamak.

h) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) (Mülga:RG-24/12/2022-32053)

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-24/12/2022-32053) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

e) (Mülga:RG-24/12/2022-32053)

f) (Mülga:RG-24/12/2022-32053)

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek; görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki her türlü kamu kurumları ve özel kuruluşlardan ihtiyaç duyulan; sağlık, eğitim, idari ve teknik alanlardaki uzman personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Merkez personelinin hizmet içi eğitimi amacıyla yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi, görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) (Mülga:RG-24/12/2022-32053)

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkez bünyesinde faaliyet göstermek üzere yeni alt birimler oluşturmak veya faaliyetine son vermek.

e) Merkez bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak.

f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

g) Merkez personelinin; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

h) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

ı) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (Mülga:RG-24/12/2022-32053)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 11/A-  (Ek:RG-24/12/2022-32053)

(1) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin olarak Üniversitede gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla Müdür tarafından geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarında görev alacak personel, Merkez personeli arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Akademik/idari birim iletişim temsilcileri

MADDE 11/B- (Ek:RG-24/12/2022-32053)

(1) Merkez ile ilgili Üniversite birimleri arasındaki gerekli bilgi ve iletişim akışından sorumlu olmak üzere Üniversite birim yöneticilerinin teklifi üzerine Rektör tarafından akademik/idari birim iletişim temsilcileri görevlendirilir.

(2) Üniversitedeki tüm birimlerin en az bir iletişim temsilcisi bulunur.

(3) Akademik/idari birim iletişim temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimin taleplerinin Merkeze iletilmesini sağlamak.

b) Birimlerde gerçekleştirilen etkinlik ve diğer faaliyetlerin haber ve görüntülerini Merkeze iletmek.

c) Merkezin faaliyetlerini ilgili birimde koordine etmek.

ç) Akademik/idari birim iletişim temsilcileri için Merkez tarafından düzenlenen eğitimlere ve bilgilendirme toplantılarına katılmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (Değişik:RG-24/12/2022-32053)

(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/12/2019

30973

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

24/12/2022

32053