KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav değerlendirme ve öğrenci işleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim programına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, araştırma projesi ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bağıl sistem: Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

c) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersi,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyleri

Lisans eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) On yarıyıllık Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programını ve toplam altı aylık zorunlu stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Eczacı unvanını almaya hak kazanırlar.

(2) Eğitim-öğretim planı; YÖK’ün Eczacılık Fakültelerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

(3) Eğitim-öğretim çalışmaları; ders, uygulama, laboratuvar, staj, araştırma projesi ve benzeri çalışmalardır. Öğrencilerin alacakları dersler aşağıda verilmiştir:

a) Zorunlu Dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli Dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

c) Ön Koşullu Dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en az DC notu almış olma şartı aranır.

ç) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

d) Araştırma Projesi Dersleri: Bu dersler on yarıyıllık Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programının 9 uncu yarıyılındaki Araştırma Projesi Dersi-I ve 10 uncu yarıyılındaki Araştırma Projesi Dersi-II’dir. Bu dersler, Fakülte Kuruluna göre belirlenen usul ve esaslara göre Fakülte öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen zorunlu derslerdir.

(4) Staj; YÖK ilkelerine uygun olarak saptanan sürede, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre, ders ve/veya uygulamalı olarak yapılan çalışmalardır.

Eğitim süresi ve ders kredileri

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta yarıyıl sonu sınav haftası ve bir hafta bütünleme haftası olmak üzere toplam on sekiz haftadan oluşur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta içerisinde ders yapılmaz.

(2) Eczacılık Fakültesinde öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür. Programdaki toplam kredi miktarı, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerde (teorik, uygulama, laboratuvar, staj ve araştırma projesi dersleri) yerel kredi sistemi ve AKTS beraber kullanılır. Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile bu dersin uygulama çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Ayrıca, ders kapsamında haftada dört saate kadar olan laboratuvar, bitirme çalışması, proje, seminer ve benzeri çalışmalar bir yerel kredi, dört saatten fazla olanlar ise iki yerel kredi olarak hesaplanır.

(3) Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programındaki tüm dersler, uygulamalar ve laboratuvarlar için yerel krediler ve AKTS kredileri, teorik, uygulama ve laboratuvar ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü, azami öğretim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler hariç, 40 saati aşamaz.

(5) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı dersler, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği derse yazılım esaslarına göre belirlenir.

(6) Öğrenci dersi ilk aldığında veya (D) devamsız harf notu almış ise derse devam mecburiyeti aranır. Ancak öğrenci, (D) devamsız harf notu almamış ve dersten başarısız olmuş ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavına girer.

(7) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri, birinci sınıfta isteğe bağlı olarak seçilebilir. Başarılı öğrenciler geçer (G), başarısız öğrenciler kalır (K) notları ile değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yürütülen lisans programının birinci sınıfına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Fakülteye, yalnızca tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Fakültedeki derslere, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinden izin alan fakültenin kendi öğrencileri dışında dinleyici kabul edilmez.

(3) Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Eczacılık Fakültesi lisans programından özel öğrenci olarak ders alması ve diğer tüm işlemler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim programına kesin kayıt işlemleri ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemleri Üniversitenin belirlediği tarihler arasında yapılmalıdır.

(2) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir ve yürütülür. Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

Uyum ve akademik danışmanlık

MADDE 9 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında, Dekanlık tarafından uyum programları (oryantasyon) düzenlenebilir.

(2) Akademik danışman; bir öğrenciye Eczacılık Fakültesi lisans eğitim-öğretim hayatı boyunca, Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde öğrencinin derse yazılma işlemlerini denetlemek ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetlerinin başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Her öğrenci için, derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün içinde, bir akademik danışman görevlendirilir.

Yatay geçiş yoluyla kabul ve intibak

MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yatay geçiş, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Diğer bir üniversitenin Eczacılık Fakültesinden veya farklı bir bölümünden veya Üniversite içinden farklı bir bölümden Eczacılık Fakültesine yatay geçiş yapan öğrencilerin intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Akademik takvim-yarıyıl kayıtları

MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerekli katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

(2) İlk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır. İkinci ve daha sonraki yarıyıllardaki ders kayıt işlemleri ise öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilirler veya daha önce kaydoldukları bir dersi/dersleri bırakabilirler. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.

(4) Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yapmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

(5) Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde başvuran ve mazereti Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci derslere kayıt yaptırabilir. Bu süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(6) Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğrenim durumu kütüğü tutulur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, seminer, ödev, kısa sınav, proje, uygulama, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Uygulamalı derslerin sınavları gerek görüldüğü takdirde uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. Yarıyıla ait tüm sınavlar, o dersin sorumlusu olan öğretim eleman(lar)ının uygun gördüğü şekilde yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Yarıyıl içi, mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yapılır.

(3) Programda bulunan bir zorunlu/seçmeli dersin, sonraki yıllarda programdan çıkartılması halinde; o dersin devam koşullarını yerine getirmiş fakat başaramamış olan öğrenciler kayıt yaptırmak koşuluyla o dersin sınavlarına girerler.

(4) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile Eczacılık Fakültesi tarafından saklanır. Saklama süresi dolan evraklar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 13 – (1) Bir ders için her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla beraber, ders içinde yapılmış olan ödev, proje, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da, Fakülte Kurul kararı ile bir ara sınav yerine geçebilir. Yarıyıl içi çalışmalarının ders başarı notuna katkısı toplam %50’dir.

(2) Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır.

(3) Gruplardaki öğrenci sayısı teorik derslerde 40’tan ve uygulamalı derslerde 20’den az olmayacak şekilde Yönetim Kurulu kararı ile bir ders için birden fazla grup oluşturulabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu uygulama, laboratuvar ve araştırma projesi gibi özel durumlarda öğrenci sayısı, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Yarıyıl içinde yapılan sınavların sonuçları on beş gün içinde, diğer çalışmalar ise akademik takvimde tanımlanan yarıyıl derslerinin son gününden önce internet ortamında ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 14 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, Dekanlık tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulamaların ve laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur.

(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam şartı aranır.

(4) Üniversite ve Dekanlık tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu devamdan sayılmaz. Sadece ara sınav ve sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret sınav hakkı verilmesinde kullanılır.

(5) Öğrenci bir uygulama veya laboratuvar dersinden bir yarıyıl boyunca art arda veya farklı zamanlarda en fazla iki haftayı kapsayan ders saatleri için sağlık raporu alabilir. Öğrencinin, katılmadığı uygulama veya laboratuvar dersini telafi edebilmesi için o ders saat(ler)ini kapsayan sağlık raporunu Dekanlığa sunması gereklidir. Sağlık raporu olmayan öğrenci katılmadığı uygulama veya laboratuvar ders(ler)inin telafisini yapamaz.

(6) Dekanlık, öğrencinin her türlü mazeretini gerekçe göstererek kabul veya ret edebilir.

(7) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 60 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 15 – (1) Bütünleme sınavları, her eğitim-öğretim yarıyılının sonunda yapılan ve başlangıç ile bitiş tarihleri Akademik Takvim kapsamında belirlenen sınavlardır.

(2) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

(3) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. DC harf notu hariç, yarıyıl sonu sınavlarında başarılı olunan dersin bütünlenme sınavına girebilmek için, öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.

(5) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl sonu harf notu aynen kalır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesabında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.

Mezuniyet sınavı

MADDE 16 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra 15 iş günü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için, dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili yarıyıldaki başarı notu yerine geçer.

(4) Mezuniyet sınavında alınan not, öğrencinin sadece genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.

Mazeret sınavı

MADDE 17 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Bunun dışında başka hiçbir sınav ve yarıyıl içi çalışmaları için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır ve dersin tüm içeriğini kapsar.

(2) Mazeret sınavı yapılması, Dekanlık tarafından karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.

(3) Öğrencinin mazeret belgesini, mazeretin bitiş tarihini izleyen yedi gün içerisinde Dekanlığa vermesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Sağlık ve diğer mazeretleri Dekanlıkça kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Raporlu olduğu halde sınavlara giren öğrencinin sınavı değerlendirilmez, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

Ek sınav

MADDE 18 – (1) Ek sınav; azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için, final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve ek bütünleme sınavlarıdır.

(2) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati Dekanlık tarafından akademik takvime göre belirlenir ve ilan edilir.

(3) Ek sınavda başarılı olabilmek için, en az 60 puan almak zorunludur. Ek sınav başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili yarıyıldaki başarı notu yerine geçer.

Sınav geçerliliği ve sınav düzeni

MADDE 19 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucu aldığı not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.

(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, ev ödevi, araştırma projesi ve benzeri diğer çalışmalarda; her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği, intihal yaptığı sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(3) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

(4) Öğrenciler sınavlara, içinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı ile girmek zorundadır. Kimlik kartı olmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları o yıl için düzenlenmiş geçici öğrenci belgesi veya e-Devlet Sistemi üzerinden alacakları öğrenci belgeleriyle birlikte, nüfus kimlik kartı veya sürücü belgesi ya da pasaportla da sınavlara girebilirler.

(5) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan, ilgili kurullar tarafından ilan edilen sınav kurallarına uymayan öğrenciler için tutanak düzenlenerek sınav salonundan çıkarılır. Bu durumdaki öğrenciler, o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(6) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Bir yarıyıl veya iki yarıyıl süre ile Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrenci, cezalı olduğu yarıyıl veya dönemlere ilişkin ara sınav, ara sınav yerine geçen diğer sınavlar, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına giremez.

Notların verilmesi, başarı notunun hesaplanması

MADDE 20 – (1) Notlar, yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sınav notu şeklinde öğretim elemanı tarafından interaktif olarak veri tabanına girilir. Harf notları, Senato tarafından belirlenen akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencilere interaktif olarak ilan edilir. 

(2) Notlar, öğrenci sayısı 10’dan çok olan derslerde bağıl sisteme, öğrenci sayısı 10 veya daha az olan derslerde ise mutlak sisteme göre harfli notlara dönüştürülür ve Senato tarafından belirlenen akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencilere interaktif olarak ilan edilir.

(3) Her yarıyılın sonunda Fakülte Akademik Kurulu tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır.

Notlar

MADDE 21 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha yüksek olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.

(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.

(4) (G) harf notu, kredisiz derslerden başarılı öğrenciler ile Üniversite dışından yatay geçiş ve ÖSYM sınavları ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(5) (K) harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

Notlarda maddi hata

MADDE 22 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme başvurusu, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde yapılır. Başvurular, ilgili öğretim elemanınca değerlendirilir ve Dekanlıkça yedi gün içerisinde karara bağlanır. İtiraz sonucu notlarda değişiklik olması veya öğretim elemanı tarafından yapılacak not düzeltme işlemlerinde, değişiklik veya düzeltmelere ilişkin belgeler eklenir. Harfli notların kesinleşmesinden sonraki düzeltme işlemleri, Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin itiraz ve düzeltme başvuruları, doğrudan Dekanlığa yapılır.

(3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler o ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara katılmaz.

Not ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam kredi, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Onur öğrencileri

MADDE 24 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu durum, öğrencilerin diplomalarında belirtilir.

Başarılı öğrenciler ve ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Bir yarıyılın not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını kayıt oldukları ilk yarıyılda tekrar ederler.

Başarısız olunan dersler

MADDE 26 – (1) Öğrenciler başarısız sayıldıkları ve normal yarıyılında almadıkları dersleri kayıt oldukları yarıyılda tekrar ederler. Bu durumda 12 nci madde uygulanır. Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın not ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

(2) Dördüncü yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerinin yerine Dekanlıkça açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Bu durumda, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

(4) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları derslerini, akademik takvimde tanımlı süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe vererek not yükseltmek amacı ile tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak kabul edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, kayıt olduğu Eczacılık Fakültesi Lisans Programına ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi beş yıl olan Eczacılık Fakültesi Lisans Programını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süreleri ile ilgili olarak 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarılıyı başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu ile Fakülte Kurulu tarafından, askerlik hizmeti hariç, en fazla dört yarıyıla kadar öğrenime ara izni verilebilir. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uygulanmaz.

(2) Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir. Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Bu izni alan öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurma ve mazeretlere ilişkin işlemlerde uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet ve diploma verilme şartları

MADDE 29 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; programdaki dersleri, uygulamaları, laboratuarları, stajları, araştırma projesi ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca, 300 AKTS krediyi de başarıyla tamamlaması gerekir.

(2) Mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir. Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programını ve 6 aylık zorunlu stajlarını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere Eczacı unvanı ile lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Araştırma projesi

MADDE 30 – (1) Araştırma Projesi Dersinin çalışmalarının yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Projesi Dersleri Yönergesine göre Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 31 – (1) Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programında yer alan stajlar ve değerlendirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesine göre Fakülte Kurulunun belirlediği usul ve esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme

MADDE 32 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diplomaları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak kabul edilir. Bu durumda, öğrencinin ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

(2) Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan öğrencinin Üniversite kaydı silinir.

Öğrenci değişimi

MADDE 33 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.

(2) Değişim programlarından yararlanan ve 9 uncu ve 10 uncu yarıyıldaki dersleri almak isteyen öğrenciler için; değişim programlarından bir yarıyıl yararlanmaları durumunda gittikleri yükseköğretim kurumunda Araştırma Projesi Dersi-I ve Araştırma Projesi Dersi-II derslerine karşılık gelen hiçbir dersi alamazlar. Değişim programlarından art arda iki yarıyıl yararlanmaları durumunda, hem Araştırma Projesi Dersi-I hem de Araştırma Projesi Dersi-II derslerinin ikisine de karşılık gelen dersleri alabilirler veya hiç birini alamazlar.

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri faaliyetlerin öğrencinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programındaki ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, Fakülte Uyum Komisyonu ve Dekanlığın önerisiyle ve Yönetim Kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(5) 21 inci madde hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(6) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(7) Öğrencinin anlaşmalı olduğu diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(8) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Karadeniz Teknik Üniversitesinde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Tebligat

MADDE 34 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılır ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin ve Fakültenin resmi internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 35 – (1) Öğrenciler Fakülteye ait tüm araç ve gereçleri korumakla yükümlüdür. Ayrıca, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve fakülteye ait cihazların bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında başlangıç olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.