İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan anabilim dalını,

c) ANO: Ağırlıklı dönem/yıl not ortalamasını,

ç) AYSİS: Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

d) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

e) Bütünleme sınavı: Final sınavından sonra yapılan sınavı,

f) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

g) (Değişik:RG-11/3/2020-31065) Dersler:

1) Zorunlu temel ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan temel tıp ve diş hekimliği meslek dersini (Bu hususlar Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir),

2) Zorunlu genel ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan temel tıp ve diş hekimliği dersleri dışındaki meslek dersini (Bu hususlar Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir),

3) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil derslerini,

4) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda, programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,

5) Modül: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü, Diş Hekimliği Fakültesi sınıf I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan ve değişik anabilim dallarının ve temel tıp bilimleri kapsamındaki derslerden oluşan konu ve/veya sistem temelli teorik ve/veya uygulamalı derslerin işlendiği öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri bütününü,

ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen ve İngilizce düzenlenmiş belgeyi,

h) Dönem: Sınavlar hariç en az on altı haftadan oluşan yarıyıllık eğitim süresini,

ı) Eğitim komisyonu: Dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları, baş koordinatör, sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından teşekkül eden kurulu,

i) Entegre sistem: 5. sınıf eğitim programında; Protetik diş tedavisi, restoratif tedavi, endodonti ve periodontoloji anabilim dallarının pratik staj uyguladıkları modeli,

j) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

k) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) Final sınavı: Bir dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılan sınavı,

n) GNO: Genel not ortalamasını,

o) Koordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için dekan tarafından görevlendirilmiş dekan yardımcısını,

ö) Kurul başarı puanı: Ders kurulları vize puanı ortalamasının %50’si ile kurul final sınavı puanının %50’sinin toplamından elde edilen puanı,

p) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

r) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı öğrenciyi,

s) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

t) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

u) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda, programına göre seçenekler arasından, kayıt olduğu dersi,

ü) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

v) Sınıf koordinatörü: Dekan tarafından her sınıf için ayrı olarak görevlendirilmiş öğretim üyesini,

y) Staj: 3., 4. ve 5. sınıflarda Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, farklı sürelerde ve farklı kliniklerde yapılan klinik eğitim ve uygulamaları,

z) Staj sınavı: Görülen her bir stajın bitiminde yapılan sınavı,

aa) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

bb) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

cc) Vize sınavı: Her yarıyıl en az bir kez olmak üzere yapılan sınavı,

çç) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,

dd) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ee) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil derslerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları,

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Eğitim-öğretim

MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim süresi beş yıl olup, eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri gereği bir yarıyıllık süreyi kapsayabilir.

(2) Diş Hekimliği eğitiminin ilk iki yılında temel tıp ve temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son üç yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri ve diş hekimliği mesleğini yakından ilgilendiren konularda klinik eğitimi verilir. Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, bazı dersler biraraya getirilerek ders kurulları oluşturabilir.

(3) Senato tarafından isteğe bağlı seçmeli dersler açılabilir. Yerleştirme işlemi öğrencilerin tercihlerine ve açılan derslerin kontenjanlarına göre yapılır.

(4) Klinik uygulamalar Üniversitenin kendi kliniklerinde yapılır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından tespit ve ilan edilir.

Süre

MADDE 7 –(Değişik:RG-11/3/2020-31065)

(1) Öğrencinin, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, beş yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 300 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS/her yıl 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Yıllık derslerin toplam AKTS kredileri her iki yarıyıla eşit paylaştırılır.

Eğitim komisyonu

MADDE 8 – (1) Eğitim komisyonu her anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak kaydıyla Dekan tarafından oluşturulur ve eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekana ve Fakülte Kuruluna danışmanlık yapar.

Eğitim komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Komisyon, her dönemin başında ve ihtiyaç duyulan tarihlerde toplanır.

b) Eğitim ve öğretimin akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar.

c) Bir sonraki akademik yılın takvimini hazırlar.

ç) Sınav takvimini ve görevlendirmelerini hazırlar ve sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.

d) Sınav sonuçlarını inceler, öğrencilerin başarı veya başarısızlık nedenlerini saptar.

e) Akademik yılın bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapar.

f) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerilerini hazırlar.

g) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ile ders eğitim araçları ve bunların alt yapısı hakkında görüş ve öneriler hazırlar.

ğ) Yönergede yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belirler.

h) Öğrenci kulüpleri ile ilgili faaliyetleri yakından izler, öğrencilerin gereksinim ve sorunları konusunda araştırmalar yapar.

ı) Her basamaktaki öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş hazırlar.

i) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Eğitim Komisyonu’ndan istediği diğer çalışmaları yapar.

Koordinatör ve sınıf koordinatörleri

MADDE 10 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısıdır. Koordinatör, tüm eğitim öğretimin, fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler. Koordinatörün görevinin başında olmadığı zamanlarda yerine diğer dekan yardımcısı vekalet eder.

(2) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Koordinatör sınıf koordinatörleri ile birlikte programın entegrasyona uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Sınıf koordinatörleri ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini denetler.

c) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.

(3) Her sınıf için belirlenen sınıf koordinatörleri fakülte öğretim üyeleri arasından, Dekan tarafından her sınıf için görevlendirilir.

(4) Sınıf koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Ders kurulu sınavları, vize sınavları, genel sınavlar, bütünleme sınavları, staj sınavları ve mazeret sınavlarının hazırlanmasında öğretim üyeleri ile işbirliği yapar.

b) Sorumlu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Vize sınavları ve final sınavları sonrasında öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değerlendirerek eğitim komisyonuna bilgi verir.

c) Sınav sonuçlarının hesaplamasını ve açıklamasını yapar.

ç) Sorumlu olduğu dönem öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.

Akademik danışman

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Akademik eğitim öğretim planı

MADDE 12 – (1) Akademik eğitim öğretim planı, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ders programı; multidisipliner ders, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj ve benzeri teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.

Öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretim yıl esasına göre yapılır. Fakültede bir öğretim yılı güz ve bahar olarak iki dönemden oluşur. Pazar ve resmi tatil günleri ile vize ve final sınav günleri bu sürenin dışındadır.

Dersler

MADDE 14 – (1) Öğretim programı; teorik dersler, laboratuvar, gözlemci öğrencilik uygulamaları, staj, klinik çalışmalar ve diğer etkinliklerden oluşur.

(2) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

a) (Değişik:RG-11/3/2020-31065) Zorunlu temel ve zorunlu genel dersler tek bir anabilim ya da bilim dalının sorumluluğunda klasik eğitim sistemine uygun olarak verilebileceği gibi, farklı anabilim dallarını ilgilendiren benzer konuların bir araya getirilmesi sonucu oluşturulan ders kurulları şeklinde de verilebilir. Klinik derslerine ait uygulamalar; üçüncü sınıfta gözlemci öğrencilik ve anabilim dalları tarafından belirlenen klinik uygulamalar, dördüncü sınıfta staj uygulaması ve beşinci sınıfta bütünleşik klinik çalışması şeklinde yapılır.

b) Dördüncü ve beşinci sınıfta her anabilim dalı tarafından yaptırılan klinik uygulamalar ile ilgili düzenlemeler, eğitim-öğretim yılı başında eğitim komisyonu tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde uygulamaya konur.

c) Fakültede verilen ortak zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili ve yabancı dil dersleridir.

ç) Seçmeli dersler, ders programının uygun olması ve diğer derslerle devamsızlık oluşturacak düzeyde çakışma olmaması şartıyla alınabilir.

Ön koşul

MADDE 15 – (Değişik:RG-11/3/2020-31065)

(1) Öğretim programı yıl esasına dayalı olup diş hekimliği eğitiminde her öğretim yılında Fakülte  tarafından verilen teorik ve pratik dersler ile stajlar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcı dersleridir. Diş Hekimliği Fakültesinde verilen zorunlu temel derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez ve başarısız olduğu modülü veya modülleri tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarı

MADDE 16 –(Değişik:RG-11/3/2020-31065)  

(1) Ders tekrarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrenci, başarısız olunan modül veya modülleri yeniden alır.

b) Başarısız olunan ders seçmeli ve/veya zorunlu genel ise öğrenci bir üst sınıfa geçer ancak bu dersi açılan ilk dönemde yeniden alır.

c) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrencilere İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.

Derslere devam-derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik saatlerin %30’undan, pratik saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan ve/veya uygulamalarda başarısız olan öğrenciler ilgili derslerin final sınavlarına giremezler. Devamsızlığın hesaplanmasında sağlık raporu dâhil öğrencinin mazereti dikkate alınmaz.

(2) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, final sınavı döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilân edilerek Dekanlığa bilgi verilir. Kurul derslerinde bu görev ilgili sınıf koordinatörü tarafından yerine getirilir.

(3) Sınava girme şartlarını yerine getirip, final sınavında ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu ders tek ders olduğu takdirde ek sınav hakkını kullanır, ek sınavda da başarısız olduğu takdirde başarısız olduğu dersi tekrar ederler. Bu durumda olan öğrenciler ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.

(4) Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından AYSİS’e işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSİS’den izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30’a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl/yıl sonu final sınavlarına giremez.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; vize sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve ek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı (teorik ve pratik) olarak yapılmasına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesine ilgili Anabilim Dalı Kurul kararı ve Fakülte Kurulunun onayı ile karar verilir ve eğitim yılı başında ilan edilir. Sınavlarla ilgili açıklamalar ve sınav türleri şunlardır:

a) Vize sınavı: Her ders için; yarıyıllık ders ise en az bir, yıllık ders ise her dönem en az bir olmak üzere toplam en az iki vize sınavı yapılır.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yıl ve/veya yarıyıl sonunda yapılır.

c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme şartını yerine getirip herhangi bir nedenle final sınavına giremeyen öğrenciler veya final sınavına girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, pratik veya uygulama ödevlerinin en az yarısını tamamlayan ancak final sınavına giremeyen ve bütünleme sınavına kadar eksik puanlarını tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavının bitiminden en geç 28 gün sonra yapılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle vize sınavlarına giremeyen, haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı: Son sınıfta, mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersten başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra 7 gün içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

e) Muafiyet sınavı: Fakülte Kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.

f) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.

g) Staj sonu bütünleme sınavı: Öğrenci 5. sınıf staj sonu sınavında başarısız olursa, aynı dersin ilk açılan staj programı sonundaki sınava girer.

ğ) Stajlarda uygulama niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yıl içindeki değerlendirilmeleri ödev, vize yerine geçebilir.

h) (Değişik:RG-11/3/2020-31065) Ek sınav: Bütünleme sonuçlarına göre sadece bir zorunlu temel dersten başarısız olan öğrenciye bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi Fakülte Kurulu tarafından akademik takvimde belirlenir.

Pre-klinik uygulama esasları

MADDE 19 – (1) Pre-klinik eğitimi 1. ve 2. eğitim yılını kapsar. Pratik uygulamalar ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından eğitim yılı başında tespit ettiği ödev çeşitleri ve sayıları Fakülte Kurulunda görüşülüp kabul edildikten sonra eğitim yılı başında ilan edilir.

(2) Pre-klinik derslerde öğrenci ödevlerini belirlenen eğitim süresi içerisinde eksiksiz olarak teslim etmelidir.

(3) Pratik sınavında başarılı olan öğrenci o dersin teorik sınavına girer.

Klinik uygulamalar

MADDE 20 – (1) Klinik uygulamalar 3., 4. ve 5. eğitim yılını kapsar.

(2) 3. sınıf öğrencileri anabilim dalı kurullarının görüşü ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre kliniklerde stajlar halinde stajyer-gözlemci olarak bulunurlar. Öğrencilerin staj sürelerindeki etkinlikleri ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir.

(3) 4. sınıf eğitim yılı klinik uygulamaları Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre kliniklerde staj (gruplar halinde ve dönüşümlü) olarak yapılır. Staj süreleri önceden belirlenir. Öğrenci, staj süresince anabilim dalının eğitim yılı başında tespit ettiği ve Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanan ödevlerin %50’sini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler ödevlerini yıl sonunda pratik sınav öncesine kadar tamamladıkları takdirde o anabilim dalına ait pratik ve teorik final sınavlarına girerler. Final sınavına kadar puanını tamamlayamayan öğrenciye eksik puanları için bütünleme sınavlarına kadar ek süre verilir. Bu süre zarfında puanını tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci, bu ders başarısız olduğu tek ders ise ek sınava girer bunda da başarılı olamazsa stajı tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.

(4) 5. sınıf eğitimi Entegre (restoratif diş tedavisi, endodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi) ve entegre olmayan (ağız diş ve çene cerrahisi, pedodonti, ortodonti, ağız diş ve çene radyolojisi) klinik stajlarını kapsar. Öğrenciler klinik becerilerini, her anabilim dalında yapılması gereken hasta tedavilerini klinik uygulama süresi sonunda yapılan staj sonu sınavından önce tamamlamak zorundadır. Staj süreleri sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenci ilgili dersten mezun olmuş sayılır. 5. sınıf staj sonu sınavında başarılı olamayan öğrenci, aynı dersin ilk açılan staj programı sonundaki sınava girer.

Öğrenim ücreti

MADDE 21 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Öğretim dili

MADDE 22 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir.

Öğrenci kabul ve kayıt koşulları

MADDE 23 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak gerekir. Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin ilgili mevzuat gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınav ile kayıt hakkı kazanmış olmak ve diş hekimliği yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak.

c) 9/5/2018 tarihli ve 30146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen belgeleri sağlamak.

(2) Kesin kayıt için öğrencilerden istenen belgeler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yatay geçişler

MADDE 24 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibarıyla eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer Diş Hekimliği Fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararı ile yatay geçiş yapılır.

Notlar

MADDE 25 – (1) Bir derste başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinlikler (staj, ödev, proje) ve vize/final sınavlarında sağlanan başarı değerlendirilerek hesaplanır.

(2) Yarıyıl/yıl içi etkinlikleri; kısa sınav/sınavlar, vize sınavları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların yarıyıl/yıl içi notuna katkısı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl/yıl içi notunun %50’si ile yarıyıl/yıl sonu final sınavı notunun %50’si toplanarak başarı notu elde edilir.

(4) (Değişik:RG-11/3/2020-31065) Ortak zorunlu derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve  Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Başarı

MADDE 26 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ile yarıyıl/yılsonu final sınavından aldıkları notların öngörülen oranlarına göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(2) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Not Tablosu

                                                                                                   Mutlak Değerlendirme

   Başarı Notu             Harf Notu                  AKTS                Sistemindeki Not Aralıkları

         4.00                        AA                           A                                   88 - 100

         3.50                        BA                           B                                    80 - 87

         3.00                        BB                           B                                    73 - 79

         2.50                        CB                           C                                    66 - 72

         2.00                        CC                           C                                    60 - 65

         1.50                        DC                           D                                    55 - 59

         1.00                        DD                           E                                    50 - 54

         0.50                        FD                          FX                                   40 - 49

         0.00                        FF                            F                                   39 ve altı

(3) Ayrıca, harf notlarından;

a) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl/yıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

b) F: Kalır notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.

ç) W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) derslerinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni verilebilir.

(4) Fakültede kullanılan 100’lük not sistemi ile 4 ve 5 üzerinden verilen notların dönüşümü Yükseköğretim Kurulunca belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(5) Öğrenciye aldığı puanın not tablosundaki karşılığından daha düşük harf notu verilmez. YÖK’ün zorunlu dersleri haricindeki bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır; CC'nin altında not alan öğrenci o dersten başarısız sayılarak FF notu alır. YÖK’ün zorunlu dersleri İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre işlem görür.

(6) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;

a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten F, FF veya FD notu olan öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa genel not ortalamasının en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav hakkı, her bütünleme sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile dekanlığa başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, CC notu karşılığı olan 100 üzerinden 60 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’den az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilere son dört yarıyıl derslerinden istedikleri bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir.

c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten, dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

Not ortalamaları

MADDE 27 – (1) Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), bir öğrencinin bir yarıyıl/yılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.

(2) Genel Not Ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek yıl ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde AYSİS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Sınav sonuçları dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir hafta içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İtiraz sonuçları, Dekanlık tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, İlişik Kesme ve Disiplin

Kayıt dondurma

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve Yönetim Kurulu kararı ile bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğrenim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki vize ve final sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin eğitim yılı başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

Kayıt silme

MADDE 30 – (1) Kayıt silme işlemleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

İlişik kesme

MADDE 31 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılması.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almak.

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Not döküm belgesi

MADDE 33 – (1) Öğrenciye istediği takdirde bir yıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren not döküm belgesi (transkript) verilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri, fakülte birincileri

MADDE 34 – (1) Bir akademik yıl sonunda normal ders yükünü tamamlamış ve genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler o akademik yılda yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan ve NA, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler o akademik yılda onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Fakülte birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.

(2) GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 35 – (1) Mezun olabilmek için öğrencinin, programdaki alması gereken tüm ders ve stajların her birinden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00-4.00 olması gerekir.

(2) Temel bilimler dönemini bitirenlere ön lisans diploması, beş yıllık diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

(4) Diş hekimliğine ilişkin diplomalar ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) (Ek:RG-21/7/2020-31192)  Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu yetkilidir.

İntibak

MADDE 37 – (1) Yatay veya dikey geçiş ile intibak işlemlerine Fakülte Kurulu karar verir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 23/12/2013 tarihli ve 28860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için 38 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerliliğini korur.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

            20/9/2019

           30894

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

11/3/2020

31065

2.       

 21/7/2020

31192