KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Genel akademik başarı not ortalamasını,

b) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO): Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,

ç) Birim: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

d) Birim yönetim kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yönetim kurullarını,

e) Birim kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,

f) Birim yöneticisi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yöneticilerini,

g) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan; fakültelerin, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

ğ) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

h) Dekan: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlarını,

ı) Dekanlık: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlığını,

i) Fakülte: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülteleri,

j) İkinci nüsha diploma: Diplomasını kaybetmiş veya diploması kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla herhangi bir nedenle kullanılamayacak şekilde tahrip olmuş, yıpranmış olan mezunların, usulüne uygun başvuruları halinde düzenlenecek diplomayı,

k) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

l) Meslek Yüksekokulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan birimi,

m) Müdür: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürünü,

n) Müdürlük: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları müdürlüğünü,

o) Ön lisans: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

s) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ş) Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

u) Yüksekokul: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Programlarına İlişkin Esaslar

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları ilan edilen tarihlerde, Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeler ile ilgili birimin kayıt bürosuna şahsen başvururlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayanlar noter tasdikli vekâletnameleri ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlü öğrenciler, ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödemek zorundadır.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları halinde, diploma ile kendilerine verilen diğer tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(5) E-devlet üzerinden kayıtların mümkün olduğu durumlarda, e-devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeleri önceden ilan edilmiş tarihler içerisinde kesin kayıt işlemlerinin yapıldığı kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 7 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda örgün ve ikinci öğretim, yaygın, uzaktan eğitim ve yoğunlaştırılmış yaz okulu gibi her türlü eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj, yaz kursları ve/veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir. Bir yarıyıl yetmiş günden, bir yıl yüz kırk günden az olamaz. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Müfredatta yer alan dersler gerektiğinde ilgili birim kurullarının teklifi ve senatonun kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarında dört yıl, eğitim-öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarında yedi yıl, eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programlar için sekiz yıl ve eğitim-öğretim süresi altı yıl olan programlar için dokuz yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile mezun olabilmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulunca haklı ve geçerli olarak kabul edilen mazeretleri nedeniyle verilen akademik izinler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise azami öğrenim süresinden sayılır.

Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı

MADDE 10 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili birim kurulu önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dilde verilebilir.

(2) İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile eğitim-öğretimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 11 – (1) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın/yılın başında birim kurullarınca düzenlenir ve Rektör tarafından onaylanır.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu ve seçmeli dersler teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Her öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve müfredatında belirtilen sayıda seçmeli ders almakla yükümlüdür.

(3) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, akademik anabilim dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır. Gerekli hallerde öğrenci zorunlu/seçmeli dersi, başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından bölüm başkanlığı onayıyla seçebilir.

(4) Her dönem için en az ve en fazla alınabilecek AKTS kredileri birimlerin yönergelerine göre belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj, intörnlük, bitirme projesi ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

(6) Teorik ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

Çift anadal ve yan dal

MADDE 12 – (1) Çift anadal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre uygulanır.

Derslerin AKTS değeri

MADDE 13 – (1) Ders AKTS leri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders AKTS leri hesaplanır.

Ders kayıtları ve kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrencilerin ücretlerinin yatırılmış olması gerekir. Öğrencilerin kaydının silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını ödemeyenler o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.

(3) Haklı ve geçerli sebeplerle belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Başvurular, ilgili birim yönetim kurulunca geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla karara bağlanır.

(4) Belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen, haklı ve geçerli sebepleri olmayan öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

Danışmanlık

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

Ön şart

MADDE 16 – (1) Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart, ilgili birimin bölüm/program kurullarınca gerekçeleri belirtilerek ilgili birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senatonun onayı ile belirlenir.

Ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrenciler birim yönergelerinde belirtilen koşullara uygun şekilde dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç, AGNO’su en az 3,00 olan öğrenciler, üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.

(3) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve AKTS bakımından eş olan dersleri alırlar.

(4) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ilgili dersin teorik ve pratik AKTS kredilerinin uyumlu olması şartıyla diğer üniversitelerden yaz okullarında ders alabilirler.

Uygulama ve stajlar

MADDE 18 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar anabilim dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senato tarafından kararlaştırılır.

Derslerden muafiyet

MADDE 19 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talepleri ilgili birimin yönetim kurulunca değerlendirilir.

(2) Hazırlık sınıfı, yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, ilk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar edilen teorik derslerin %70'ine, uygulamalar, klinik çalışmalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %80'ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce dersin öğretim elemanının onayıyla ilan edilir.

(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, uygulamalı derslerde devam şartı aranır, teorik derslerde ise devam şartının aranıp aranmayacağı her eğitim-öğretim yılı başında ilgili birim kurulunca belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç öğrenci, daha önce geçer not aldığı derslerini tekrarlayabilir.

(2) Geçer not alınan dersleri tekrar edilen sınavları için alınan son not geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar; ara sınav, öğrenme sınavı, ders kurulu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birim kurulları tarafından farklı bir değerlendirme önerisinin bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl/yıl içi sınavlarının ders başarı notuna etkisi %40, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60'tır. Sınavlarla ilgili diğer esaslar, birimlerin eğitim-öğretim ve sınav yönergelerine göre belirlenir.

b) Öğrenciler, birimleri tarafından yazılı olarak ve/veya Üniversitenin resmi internet sitesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir.

c) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır.

(3) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, devam şartının ve varsa yarıyıl başında dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenen ve ilan edilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (DZ) devamsız harf notu verilir.

(4) Ara sınav dışındaki yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerde ve yarıyıl/yıl sonu sınavları dışındaki diğer genel sınavlarda mazeret kabul edilmez ve öğrencinin sıfır aldığı kabul edilir.

(5) Bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(6) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Muafiyet sınavı, Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılır ve muafiyet sınav sonucu dersin başarı puanı olarak kabul edilir. Muafiyet sınavının esasları Senato tarafından belirlenir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 23 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait not çizelgeleri, sınav ve staj belgelerini, bölüm-anabilim dalı başkanlığına tutanakla teslim eder; ilgili birim ayrı bir arşivde bu evrakları ilgili mevzuatta belirtilen süreler çerçevesinde saklamak zorundadır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 24 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanı akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder.

(2) Zorunlu bir dersten başarısız olan bir öğrenci, bu dersi tekrarlamak zorundadır. Ancak, söz konusu ders, ön şartı olmayan seçmeli bir ders ise, aynı seçmeli gruptan farklı bir ders alabilir.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 3 iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. İtiraz süreci, birimlerin ilgili mevzuatına göre değerlendirilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 25 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ders başarı notu

MADDE 26 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, başarı notu verilir. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; ders ölçme ve değerlendirme kriterlerini yarıyıl başında ilk derste öğrencilere ilan etmek zorundadır.

(3) Ders başarı notları birimlerin ilgili mevzuatına göre değerlendirilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 27 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması Tıp Fakültesi hariç her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin AYNO ve AGNO’su olmak üzere iki ortalama elde edilir. Tıp Fakültesinde sadece eğitim-öğretim yılı sonunda AGNO hesaplanır.

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin/uygulamaların notu dersin alındığı akademik başarı not ortalamasına katılır.

(3) Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasının hesaplanması birimlerin mevzuatına göre yapılır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) İkinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, her bir yarıyıl sonundaki yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır. Yıllık eğitim programı uygulayan bölümlerde yılsonu akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır.

(6) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, dönem tekrarı olmaksızın başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 veya üstü öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar.

Başarısızlık durumu

MADDE 28 – (1) Başarı baraj notu dörtlük sistemde en az 2,00’dir. 100’lük not sistemi kullanılan birimlerde başarı baraj notu 60’tır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Disiplin İşleri, Tebligat ve Adres Bildirme ve

Geçişlere İlişkin Esaslar

Üniversiteden ayrılma, kayıt silme ve sildirme

MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler birimine bir dilekçe ile başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birim öğrenci işleri bürosu tarafından kayıtları silinir. Kaydı silinen öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği ortaöğretim diploması ya da mezuniyet belgesi ilgili birim öğrenci işleri bürosu tarafından geri verilir.

(2) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kaydını sildiren öğrenci, öğrenci affı çıktığı zaman Üniversiteye dönmek isterse, intibak işlemleri ilgili mevzuata göre ilgili birim tarafından yapılır.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir.

(5) İlişik kesme hususunda diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Kayıt dondurma (akademik izin)

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, ilgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği nedenlerin ortaya çıkması durumunda ve uygun gördüğü sürelerde dondurulur.

(2) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

Disiplin işleri

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılabilir.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(3) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresi ve e-posta adreslerini değiştirdikleri halde bunu birim öğrenci işlerine yazılı olarak bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapılmış sayılır.

Yatay geçişler

MADDE 33 – (1) Benzer öğretim kurumlarından yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür.

(2) İntibak işlemleri ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bitirme Derecesi, Mezuniyet, Diplomalar ve Verilme Şartları

Bitirme derecesi

MADDE 34 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 4’lük sistemde 2,00 veya daha yüksek; 100’lük sistemde eğitim veren birimlerde 60 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Mezuniyet, diplomalar ve verilme şartları

MADDE 35 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için, kayıtlı olduğu program müfredatında tanımlanan tüm derslerden geçer not almak, programı tamamlamak için ön lisans programlarında 120 AKTS, lisans programlarında 240 AKTS, beş yıllık programlarda 300 AKTS ve altı yıllık programlarda 360 AKTS almış olmak, öğrenciler için başarı baraj notu en az 2,00 akademik ortalamaya sahip olmak, müfredatta tanımlı staj ve benzeri ders dışı etkinlikleri başarı ile tamamlamak, varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmek, Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olma şartlarını sağlayan öğrenci mezun sayılır.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

(4) Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekiline verilir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

(6) Lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlara ilk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi ön lisans diploması verilmez.

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin kaybedilmesi

MADDE 36 – (1) Diploma, diploma eki belgelerini kaybedenlere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diploma, Sertifika ve Belgeler yönergesine göre ikinci nüsha düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 37 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 22 nci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirliği

MADDE 38 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir. Ortak programlar ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından en az bir yarıyıl veya bir aylık staj olmak üzere, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin, danışmanının ve bölüm başkanlığının onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili birim yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 40 – (1) 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 23/12/2018 tarihli ve 30634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 4/12/2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.