MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI EĞİTİM, ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı programı: Mardin Artuklu Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin uygulandığı Yabancı Diller Yüksekokulunun Yabancı Diller Bölümü bünyesinde oluşturulan yabancı dil hazırlık sınıfı programını,

b) Materyal Geliştirme Birimi: Hazırlık sınıfı programında yürütülen eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılacak her türlü materyalin belirlenmesi, hazırlanması, paylaşılması, arşivlenmesi, güncellenmesi ve programın gelişimine katkısı olan benzer işleri yürüten birimi,

c) Müdür: Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürünü,

ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

d) Öğrenci Destek Birimi: Hazırlık sınıfı programındaki öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan destek eğitim, bilinçlendirme ve benzeri etkinlikleri hazırlayan, geliştiren ve uygulanmasını sağlayan ve öğrencilerin gelişimine katkısı olan benzer işleri yürüten birimi,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Portfolyo çalışmaları: Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak yapılan ödevler, sunumlar, performans etkinliklerini,

g) Program Geliştirme ve Planlama Birimi: Hazırlık sınıfı programının müfredatını geliştiren, ders izlencelerini hazırlayan, eğitim-öğretim etkinliklerini planlayan, programın verimliliğini takip eden, ders program ve etkinlikleriyle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenleyen ve programın gelişimine katkısı olan benzer işleri yürüten birimi,

ğ) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

h) Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme Birimi: Hazırlık sınıfı programında ihtiyaç duyulan her türden sınavı hazırlayan, ölçme-değerlendirme etkinliklerini gerçekleştiren, sınav arşivinin oluşturulması ve programın gelişimine katkısı olan benzer işleri yürüten birimi,

ı) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

i) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,

j) YDYS: Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

k) Yüksekokul: Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

l) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,

m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı öğrencilere yerleştirildikleri öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde; aldıkları dersleri ve ilgili bilimsel yayınları izleyebilme ve bilimsel etkinliklere katılabilme yeteneği kazandırmak, kültürel ve sosyal yaşamlarında gereksinim duyacakları dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmak ve bu eğitim-öğretimi Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde verebilmektir.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine tabi öğrenciler

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programına tabi öğrenciler şunlardır:

a) Tamamen (% 100) yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar.

b) Zorunlu ve seçmeli derslerin en az % 30’unun yabancı dille yapıldığı programlara kayıtlı olanlar.

c) Hazırlık sınıfı programının ilk eğitim-öğretim yılında başarısız olanlar.

ç) 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca YDYS’ye girip başarısız olanlar.

(2) Yabancı dil eğitiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrencilere, talep etmeleri halinde, kontenjan dâhilinde yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

MADDE 7 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitimi zorunlu ve isteğe bağlı programlarından Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı programına dâhil olan öğrenciler için YDYS yapılır.

(2) YDYS’ye; yeni kayıt yaptıran, devam koşulunu sağlayarak ya da sağlamayarak hazırlık sınıfının ilk yılı başarısız olan, hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran ve yatay geçişle Türkçe bir programdan zorunlu yabancı dil hazırlık şartı olan aynı veya benzeri bir programa gelen öğrenciler girer. Bu öğrenciler YDYS’de başarısız olmaları halinde hazırlık sınıfı programına devam ederler.

(3) YDYS, her eğitim-öğretim yılı başında yılda bir kez olmak üzere Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edeceği tarihte yapılır.

(4) Hazırlık sınıfı programına ek kontenjan ile sonradan dâhil olan öğrenciler için, öğrencilerin programa dâhil oldukları ilk hafta içinde bir defaya mahsus olmak üzere YDYS yapılır.

(5) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir yeterlik sınavı yapılmaz.

(6) YDYS’den öğretim dili % 100 yabancı dil eğitimli programlara kayıtlı öğrenciler en az yetmiş (70) puan; öğretim dili % 30 yabancı dil eğitimli programlara kayıtlı öğrenciler en az altmış (60) puan almaları halinde hazırlık sınıfı programından muaf olarak bölümlerine başlarlar.

(7) (Değişik:RG-12/12/2019-30976) Yabancı dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı programına alınırlar.

Hazırlık sınıfı programında muafiyet

MADDE 8 – (1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan öğrenciler hazırlık sınıfı programından muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik programa başlarlar:

a) Yabancı dil eğitimli programlara kayıtlı öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve üç takvim yılını aşmamak şartıyla ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavı YDS’den öğretim dili %100 yabancı dille olan programlara kayıtlı öğrenciler için ilgili dilde en az yetmiş (70) puan, öğretim dili %30 yabancı dille olan programlara kayıtlı öğrenciler için ilgili dilde en az altmış (60) puan alanlar.

b) Muafiyet başvurusu sırasında geçerli olan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik tablosuna göre, eşdeğer kabul edilen diğer ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinde %100 yabancı dille eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için ilgili dilde YDS’de en az yetmiş (70), %30 yabancı dille eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler ilgili dilde YDS’de en az altmış (60) puana denk puan alanlar.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimlerini bu kurumlarda tamamlayanlar.

ç) Son üç yıl içinde Mardin Artuklu Üniversitesinde veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı programını başarıyla tamamlayan öğrenciler.

(2) Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı programından muaf olabilmeleri için durumlarını gösterir belgelerin aslı ile birlikte eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı programında eğitim-öğretim faaliyetleri Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür.

(2) Üniversitenin yabancı dil eğitimi şartı konulan programlarına kayıtlı olup Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla yabancı diller yüksekokulu hazırlık sınıfı programına dâhil olan öğrencilerin yerleştirildikleri öğretim programlarının öngördüğü her bir öğretim dili için ayrı bir hazırlık sınıfı programı açılır.

(3) Hazırlık sınıfında bir sınıftaki öğrenci sayısı 25’ten fazla olamaz. Ancak fiziki şartlarla ilgili oluşabilecek olağanüstü durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu bu sayıyı artırabilir. Hazırlık sınıfındaki öğrenci yatay geçiş yapamaz. Hazırlık sınıfına yatay geçişle öğrenci alınmaz. Ancak güz yarıyılında, Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yaparak gelen öğrenci kabul edilebilir.

(4) Hazırlık sınıfı programında eğitim-öğretim süreçlerinin verimlilik ve kalitesinin artırılmasına ve sürdürülebilir olmasına yönelik faaliyetler Program Geliştirme ve Planlama Birimi, Sınav Hazırlama ve Ölçme-Değerlendirme Birimi, Materyal Geliştirme Birimi ve Öğrenci Destek Birimlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilir.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim süresi, saatleri ve akademik takvim

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin hazırlık sınıfı programına kayıt işlemleri Üniversiteye ilk kayıt sırasında Mardin Artuklu Üniversitesinde bağlı oldukları bölümler tarafından yapılır.

(2) (Değişik:RG-12/12/2019-30976) Hazırlık sınıfı programında akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl, sınav süreleri dâhil olmak üzere on altı haftadan oluşur.

(3) Hazırlık sınıfı programının eğitim-öğretim süresi iki akademik yıldan fazla olamaz.

(4) Hazırlık sınıfı programına kayıtlı olup iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan veya bu süre sonunda hazırlık sınıfı programı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla bir akademik yıl daha hazırlık sınıfı programına devam edebilir.

(5) Hazırlık sınıfı programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir ve bu durum kayıtlı oldukları fakülte veya yüksekokula bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler hakkında 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan ilgili madde hükümleri uygulanır.

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı programının süresi en fazla bir akademik yıldır. Bu süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı programında başarılı olamayanlar yerleştirildikleri programlara devam ederler.

(8) Hazırlık sınıfı programında geçirilen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/ programdaki azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(9) (Değişik:RG-12/12/2019-30976) Hazırlık sınıfı programında haftalık en az yirmi dört ders saati olmak üzere hangi derslerin kaç saat okutulacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

(10) Hazırlık sınıfı programı akademik takvimi, her yıl Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür.

Sınavlar, değerlendirme, başarı ve itiraz

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-12/12/2019-30976)  Yarıyıl notlarının hesaplanmasında; %30 değerinde haberli/habersiz dört kısa sınav, %50 değerinde iki ara sınav, %10 değerinde portfolyo çalışması ve %10 değerinde ders öğretim elemanı performans notu ölçütleri esastır. Tüm sınavlardan alınan notların ağırlıklı ortalaması ile yarıyıl notu elde edilir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

 (2) (Değişik:RG-12/12/2019-30976)  Eğitim-öğretim sistemi içinde nihai başarı için yılsonu ortalamasının hesaplamasında ise, iki yarıyıl notunun toplamının genel ortalaması %70 ve yılsonu final sınavı notu %30 etkilidir. Elde edilen puanlar toplanır ve çıkan sonuca göre öğrencinin geçme notu belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfı programında öğretim dili % 100 yabancı dil eğitimli programlara kayıtlı öğrencilerin yılsonu ortalamaları 100 puan üzerinden en az yetmiş (70) puan; öğretim dili % 30 yabancı dil eğitimli programlara kayıtlı öğrencilerin yılsonu ortalaması en az altmış (60) puan olan öğrenciler başarılı, belirtilen puanların altında kalan öğrenciler ise başarısız sayılır.

(4) Hazırlık sınıfı programında başarısız olan öğrenciler için başka bir sınav yapılmaz. Hazırlık sınıfının ilk yılında başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan YDYS’ye girebilirler.

(5) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sonuçların ilan tarihini izleyen günden itibaren 5 işgünü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar Yüksekokul Müdürlüğünün belirlediği komisyon tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata düzeltilir ve sonuç yeniden ilan edilir.

Devam zorunluluğu ve mazeret

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı programında derslere her bir yarıyılda toplam ders saatinin en az % 85’i oranında devam etmek zorunludur. Her bir yarıyılda derslerin toplam ders saatinin % 15’ine devam etmeyen öğrenci hazırlık sınıfı programından başarısız sayılır ve programa devam edemez. Devamsızlık süreleri her yarıyıl için ayrı hesaplanır. İlk yarıyıl içinde devamsızlık sınırını aşmayan öğrencilerin kalan devamsızlık hakları diğer yarıyıla aktarılmaz.

(2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez.

(3) Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok yazılır. Derslere giren öğretim elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Öğrenciler, herhangi bir nedenle ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda, yoklama süreci aynı şekilde uygulanacağı için ilan edilen gün ve saatlere uymakla yükümlüdür.

(4) Öğrenciler, sosyal ve sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları gibi durumlarda, bu mazeretlerini % 15 devamsızlık süresi içinde kullanmış sayılırlar. Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

(5) (Değişik:RG-12/12/2019-30976)  Belgelendirmek kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumlar hariç olmak üzere ara sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Olağanüstü durumunu belgelendiren öğrencilerin durumu Yüksekokul Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve uygun görülürse Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte bu öğrenciler için ilgili sınavların yerine geçen mazeret sınavı yapılır.

(6) Öğrencilerin almış oldukları sağlık raporları nedeniyle yaptıkları devamsızlıklar %15 devamsızlık süresi içinde kullanılmış sayılır.

(7) (Değişik:RG-12/12/2019-30976)  Öğrencilerin devam durumları, ders öğretim elemanlarınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, sınavdan önce Yüksekokul internet sitesinde ilan edilir.

(8) Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla/takip etmekle yükümlüdür. Öğretim elemanları ve öğrenci işleri devamsızlık konusunda öğrencilere bilgi vermekle yükümlü değildir.

(9) YDYS’ye ve haberli/habersiz anlık kısa sınavlara katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez, öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin mali yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan, sınıf tekrarına kalan ve örgün ya da açık öğretim olmak üzere ikinci bir üniversitede kaydı bulunan öğrenciler ilgili mevzuat çerçevesinde mali yükümlülüklerini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmek zorundadırlar.

Talep edilen belgeler

MADDE 14 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden talep edilen belgeler için öğrencinin kendisi veya noter onaylı vekâlet verdiği kişinin noter belgesinin aslını ibraz etmesi durumunda istenilen belge verilir, aksi takdirde üçüncü şahıslara hiçbir şekilde belge verilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 11/9/2012tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2019

30868

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

12/12/2019

30976

2.