GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik kurul: Ana bilim/bilim dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyesi ve/veya doktora unvanı almış öğretim görevlilerinden oluşan, ana bilim/bilim dalı başkanının başkanlık ettiği kurulu,

c) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim programları için belirlenen yarıyıl, yaz dönemi ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenen yıllık eğitim dönemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,  

d) Ana bilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

e) Ana bilim/Bilim dalı başkanlığı: Enstitüde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten lisansüstü program başkanlığını,

f) Azami süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen en son süreyi,

g) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

ğ) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu lisansüstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin, başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

h) Danışman: Enstitülerde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi/öğretim görevlisi/doktora derecesine sahip kişiyi,

ı) Ders tanımlama formu: Üniversitede verilmesi planlanan dersin; kodu, adı, katalog tanımı (içeriği), kaynakları, kredisi, ön koşulu, türü, verildiği dil, amacı ve hedefi, öğrenim çıktıları, veriliş biçimi, değerlendirme ölçütü, iş yükü, ders çıktılarının program çıktılarına katkı düzeyleri, dersi veren tüm öğretim elemanlarının adları ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ve Senato kararı ile belirlenen mevzuat hükümlerinde ifade edilen formata uygun şekilde hazırlanan formu,

i) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla iki yıl için görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

j) Dönem projesi dersi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmasını,

k) Enstitü: Üniversitede lisansüstü eğitim programlarının yürütüldüğü akademik birimi,

l) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

m) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıllığına seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

o) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan değeri,

ö) Lisans sonrası doktora programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,

p) (Değişik:RG-29/9/2020-31259) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartı ile farklı bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü ders/derslere kayıt yapan öğrenciyi,

r) Program: Enstitüde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik alt birimi,

s) Rektörlük: Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

ş) Seminer: Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, tez çalışması konusu kapsamında inceleme ve irdelemeye dayanan, sözlü sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan ders döneminde hazırladıkları çalışmayı,

t) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bilimsel bir eserin hazırlandığı süreci,

ü) Tez hazırlık dersi: Danışmanlığı yapılan öğrencinin tez konusu belirleme ve tez konusunda uzmanlaşma sürecinde yol göstermek amacıyla birinci danışmanı tarafından açılan dersi,

v) Tez izleme komitesi: Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarında yol göstermek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

y) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanının ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimlerine dayalı eş zamanlı/eş zamansız biçimde verilen öğretimi,

z) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

aa) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

bb) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, dönem sonu sınav günleri hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve onaylanan eğitim süresini,

cc) Yeterlik sınavı: Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve çalışma alanıyla ilgili hususlarda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını değerlendirmeye yönelik sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Akademik takvim

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlarda takip edilecek akademik takvim, ilgili akademik birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Kontenjan ve başvuru

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, kontenjan bilgisi ve öğrenci kabulüne ilişkin usûl ve esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla; öğrenci alımı için gerekli diğer hususlar Senato kararıyla belirlenir ve ilgili enstitünün ağ sayfasında ilan edilir.

Değerlendirme ve sonuçların ilanı

MADDE 6 – (1)  Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının kurul kararıyla önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu, en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşacak şekilde jüri kurar. Bir ana bilim/bilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar; ALES, yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans AGNO’su, yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı yapılması hâlinde değerlendirme sonucu da dikkate alınarak, Senato tarafından kabul edilen usûl ve esaslar çerçevesinde hesaplanan puana göre sıralanır. Sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır. Tezsiz programlarda ALES puanı aranmayabilir.

(3) (Ek:RG-29/9/2020-31259) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarından lisansüstü programlara başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için, anabilim/bilim dalları tarafından belirlenen mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ilgili enstitü tarafından ağ sayfasında ilan edilen süre içerisinde ve ilan edilen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

 (3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle-bırak ve not yükseltme

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yeniler. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Yarıyıl ders kaydı, öğrenci ve danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir. Program süresini aşan öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti öder.

(5) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma işlemlerini danışmanı, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ana bilim/bilim dalı başkanı ile birlikte yapar ve ders kayıt onayını alır.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ders tekrarı yapabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son başarı harf notu geçerlidir.

Dersler ve ders kredileri

MADDE 9 – (1) Dersler/ders kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili ana bilim/bilim dalının yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen derslerin kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

(2) Ana bilim/bilim dalındaki derslerin öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders tanımlama formları, ana bilim/bilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenerek ilgili enstitü tarafından duyurulur.

(3) Ana bilim/bilim dalındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki grupta toplanır. Ana bilim/bilim dalı akademik kurul kararı ile tezli yüksek lisans ve doktora programları için seminer, tez hazırlık, tez çalışması ve doktora yeterlik sınavı hariç en çok dört, lisans sonrası doktora için en çok sekiz ders zorunlu ders olarak belirlenerek ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla kesinleşir.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(5) Lisansüstü programların toplam kredisi; tezsiz yüksek lisans programı için en az 90, tezli yüksek lisans programı için en az 120, doktora programı için en az 240 ve lisans sonrası doktora programı için en az 300 kredidir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci ders dönemi kredisinin, en çok 1/3’ünü; tezli yüksek lisans programında en çok 1/4’ünü lisans öğrenimi sırasında almadığı lisans derslerinden sağlayabilir.

 (7) Öğrenci, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir. Yüksek lisans programında kayıtlı olan veya yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş veya lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş öğrenciler derslerden alacağı kredilerin en fazla 1/4’ünü diğer yükseköğretim kurumlarından seçebilir.

Kredi transferi ve intibak

MADDE 10 – (1) Kredi transferi ve intibak işlemleri Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Sınavlar ve başarı notları

MADDE 11 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.

(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.

(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.

(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.

(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) Katsayılar                 Başarı Harf Notu

        4,00                                AA

        3,50                                BA

        3,00                                BB

        2,50                                CB

        2,00                                CC

        1,50                                DC

        1,00                                DD

        0,50                                FD

        0,00                                 FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:

1) D: Devamsız,

2) G: Girmedi,

3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)

 (7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.

(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.

(10) Mezuniyet için AGNO’nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci kabulü, ara sınav, dönem sonu sınavı ve diğer değerlendirme sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde veya ilgili enstitü ağ sayfasında ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyelerinin görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programlar arası geçiş ve yatay geçiş

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile Senato tarafından onaylanmış olan usûl ve esaslarda ilgili program için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisiyken tezi reddedilen öğrencilerin talepte bulunması hâlinde, bir dönem ek süre verilerek ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmeleri kaydıyla tezsiz yüksek lisans programına geçme hakkı verilir.

(3) Lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler, 60 kredilik derslerini başarı ile tamamlamış ise tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler.

(4) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre düzenlenir.

(5) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi hâlinde ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı ana bilim/bilim dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul işlemleri, Senato tarafından kabul edilen usûl ve esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Özel öğrenciliğe kabule ilişkin uygulamalar Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) (Değişik:RG-29/9/2020-31259) Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin kredi transferi işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.

Çift diploma, protokol ve değişim programları

MADDE 16 – (1) Çift diploma, protokol ve değişim programlarına ilişkin uygulamalar, Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Kurum/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum/kuruluş ve Üniversite arasında eğitim/işbirliği protokolü imzalanması hâlinde, kurum/kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların lisansüstü programlara kabulünde eğitim ve akademik işbirliği protokollerinde belirlenen koşullar geçerlidir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, Avrupa Birliği Projeleri, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler.

İzinli sayılma

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretleri, izinli sayılmaları ve devam durumu ile ilgili işlemler Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile yeni fikirler/çözümler geliştirme yeteneği kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı; 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi (Değişik ibare:RG-29/9/2020-31259) , tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur.

Süre

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Yüksek lisans programından asgari süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencinin talebi ve ana bilim/bilim dalı akademik kurulunun uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversite kadrosundan tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite içinden,  yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya yükseköğretim kurumu dışından doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı görevlendirilebilir. Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu, ana bilim/bilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili kriterler ve süreçler, Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre yürütülür.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar Senato tarafından onaylanan usûl ve esaslara göre belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, tez konusuyla ilgili danışmanıyla birlikte hazırladığı bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent ya da faydalı model hazırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgeleyerek danışmanının onayını da alıp ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat eder.

(3) İlgili enstitü teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışman ve ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(5) Tezin savunmasına yönelik süreçler Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre yürütülür. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(7) Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin başarılı bulunduğu tez savunma sınavından sonra, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(8) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

İlişik kesme

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hâllerde yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olması.

b) Öğrencinin dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayamaması veya bu süre içerisinde enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato onayıyla belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirememesi.

c) Öğrencinin azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olması veya tez savunmasına girmemesi.

ç) Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedilmesi.

d) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir kopyasını programın azami süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kapsam

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır.

Danışman atanması

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü ana bilim/bilim dalının da görüşünü alarak her öğrenci için Senato tarafından belirlenen niteliklere haiz, öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılda ders seçimi ve onayı; dönem projesine kayıt olduğu yarıyılda ise dönem projesinin yürütülmesi için bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesi bulunan bir öğretim görevlisini danışman olarak belirler.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl sonunda yürütmüş olduğu çalışması ile ilgili yazılı bir rapor hazırlamak ve danışmanın da bulunduğu bir oturumda sunmak zorundadır.

(2) Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

İlişik kesme

MADDE 27 – (1) Aşağıdaki hâllerde enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olması.

b) Öğrencinin, programı azami süre içerisinde tamamlayamaması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Kapsam

MADDE 28 – (1) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapması, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlaması, analiz etmesi ve yeni sentezlere ulaşması için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders (Değişik ibare:RG-29/9/2020-31259) , seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on beş ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 krediden oluşur.

Süre

MADDE 29 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli ders dönemindeki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 30 – (1)  Öğrencinin talebi ve ana bilim/bilim dalı akademik kurulunun uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenciye en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversite kadrosundan diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş ve tamamlamış tam zamanlı bir danışman atanır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş ve tamamlamış bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda Üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya yükseköğretim kurumu dışından doktora derecesine sahip ikinci bir danışman görevlendirilebilir.  Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu, ana bilim/bilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışman veya ikinci danışmanın atanması ve değiştirilmesi ile ilgili süreçler, Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre yürütülür.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlaması ve AGNO’sunun ez az 3.00/4.00 olması gerekir. AGNO’su 3.00/4.00’ün altında olan öğrenciler, bu şartı sağlayana kadar danışmanının uygun göreceği ders/dersleri alır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

(2) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(3) Doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim öğretim yılı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla oluşturulan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların hesaplanması doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı jürisi, sınavı başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam ders kredisinin 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye iletilir.  Öğrenci aldığı dersleri başarmak zorundadır. Jüri önerisi ile alınan derslerin başarı notu AGNO’ya dâhil edilmez.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama için bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(8) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi; danışmanın kendisi ile birlikte önereceği başka bir ana bilim/bilim dalı veya yükseköğretim kurumundan toplam üç öğretim üyesi ile ilgili başkanlığın, ana bilim/bilim dalı içinden ya da başka bir ana bilim/bilim dalı veya yükseköğretim kurumundan önereceği üç öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Kalan iki üyenin biri ilgili ana bilim/bilim dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir ana bilim/bilim dalından seçilir.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinlerden seçilmesine dikkat edilir. İkinci danışman atanması durumunda ikinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir. Ana bilim/bilim dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(3) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrencinin komite üyelerine sunduğu tez çalışması, komite tarafından değerlendirilir ve komite kararı izleyen üç iş günü içinde ana bilim dalı aracılığıyla enstitüye iletilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar Senato tarafından onaylanan usûl ve esaslara göre belirlenir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, tez konusuyla ilgili danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent ya da faydalı model hazırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgeleyerek danışmanının onayını da alıp ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat eder.

(3) İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(5) İkinci danışmanı olan doktora tezleri için ikinci danışmanın da üye olduğu jüri yedi öğretim üyesinden oluşur. Tez savunma jürisi oluşturulması ile ilgili diğer kriterler Senato tarafından onaylanan usûl ve esaslara göre düzenlenir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

 (7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üye/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

(9) Tezin sonuçlanabilmesi için enstitüye en az üç başarılı tez izleme komitesi raporunun sunulmuş olması gerekir.

(10) Tezin savunmasına yönelik süreçler Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre yürütülür.

(11) Tez savunma sınavında başarılı olan ve tez yazım kurallarına göre hazırlanan tezini enstitü tarafından istenen belgelerle ilgili enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır.

(12) Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin başarılı bulunduğu tez savunma sınavından sonra, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(13) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin elektronik ortamda bir kopyasını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir.

İlişik kesme

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hâllerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olması.

b) Öğrencinin, gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayamaması veya bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen asgari AGNO’yu sağlayamaması.

c) Öğrencinin tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması.

ç) Tez önerisinde veya doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız bulunması.

d) Zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrencinin, tez çalışmasını azami sürede tamamlayamaması.

e) Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedilmesi.

f) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir örneğini programın azami süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki,  Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri,

Disiplin İşlemleri ve Tebligata İlişkin Esaslar

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 36 – (1) Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemleri, Senato tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Katkı payları ve öğrenim ücretleri

MADDE 37 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Disiplin işlemleri

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 – (1) Öğrencinin kayıt esnasında beyan ettiği ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

(2) Adres değişikliğinden kaynaklanacak mağduriyetlerin yaşanmaması için öğrenciler yasal süreler içinde adres değişikliğini ilgili kamu kurumlarına bildirmekle yükümlüdür. Adresini veya değişiklikleri bildirmeyen öğrenciler kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

(3) Öğrenciler, öğrenci işleri bilgi sistemine kayıtlı veya kayıt esnasında beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri takip etmekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından kabul edilen usûl ve esaslara göre yürütülür.

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 41– (1) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme/savunma sınavı, salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üye/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Ek süre

MADDE 41/A – (Ek:RG-29/9/2020-31259)

(1) Tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine afet ve salgınlarda talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri ve intibak

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 7 nci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrası, 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, 31 inci maddesinin birinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler hakkında; 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 28 inci maddesinin ikinci fıkrası 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler hakkında; 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

           11/6/2019

            30798

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

29/9/2020

31259

2.