MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile bu programlardaki kayıt işlemleri, eğitim ve öğretim, sınavlar, geçişler, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencilerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen sistemi,

d) Birim: Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

e) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı; konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürü,

f) Çift ana dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

h) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

ı) Ön lisans: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

k) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,

m) Uzaktan öğretim: Bilgi teknolojileri kullanılarak öğrencinin derslere sınıf ortamında devamını gerektirmeyen öğretim şeklini,

n) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,

o) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

ö) Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) YSNO: Yıl sonu not ortalamasını,

r) Yan dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı,

s) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim-öğretim programını,

ifade eder.                 

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Giriş ve Kayıt İşlemleri

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, akademik kurullarca belirlenecek o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra, yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunun örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde kayıtlı olmamak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen kayıt süreleri içerisinde e-devlet üzerinden veya Üniversite tarafından belirlenip ilan edilen kayıt merkezlerinde şahsen yapılır. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar, noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin ettikleri vekilleri aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilir. Öğrencinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir. 

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken ÖSYM tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kaydı yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların kayıtları, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek, ders kaydını yaptırmak ve akademik danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile, ders kaydını yapmayan öğrenci, o yarıyıl/yıl için kaydını yenilememiş sayılır. Bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.

(5) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydı, öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması hâlinde, eğitim-öğretimin başladığı tarihi izleyen dördüncü haftanın sonuna kadar alınacak ilgili yönetim kurulu kararı ile yenilenir.

(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme tarihlerinde, daha önce seçtiği dersleri akademik danışmanının onayı ile değiştirebilir.

(7) 12 nci maddede belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenci, her yarıyıl/yıl başında, Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 12 nci maddede belirtilen ek süreler ve sınavlar için kaydını yeniler. Öğrencinin almış olduğu dersin programdan kalkmış olması durumunda, öğrencinin birim kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer bir derse kaydını yaptırması ve bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrenciye tanınan diğer haklardan yaralanamaz.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve materyal ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta belirlenen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresine sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırmaları, öğrenim süresi içinde mezun olamamaları, yan dal/çift ana dal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri katkı payının veya öğrenim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada yaz öğretiminde alınan dersler dikkate alınmaz.

(6) Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programlar ve dersler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen öğrenim ücretleri alınır. Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan programlar için alınacak olan materyal ücretleri, programa ilişkin Cumhurbaşkanınca her yıl için belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu birimi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) Katkı payı veya öğrenim ücreti/materyal ücretini ödediği halde ders almayan öğrencilere ödedikleri ücretler iade edilmez.

Kimlik kartı

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, fotoğraflı kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenciler, kayıp ilânı ile birlikte kayıtlı oldukları birimlere yazılı olarak başvurdukları takdirde, kendilerine aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı düzenlenir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılamayacak kadar yıpranması hâlinde, eski kimlik kartlarının iadesi koşuluyla öğrencilere yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Birimlerde uygulanacak akademik takvim, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir.

(3) Bir yarıyıl en az on dört hafta ve yetmiş iş günüdür. Resmi tatil günleri ile yarıyıl/yıl içi ve yıl sonusınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.  Senato gerekli gördüğünde yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(4) Gerekli görülen hâllerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim ve öğretimin kapsamı

MADDE 10 – (1) Bir diplomaya yönelik eğitim-öğretim programı, yükseköğretim yeterlikleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlanır.

(2) Eğitim ve öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik, uygulamalı dersler, pratik çalışma, atölye, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında yer alacak dersler, bunların saatleri, kredileri, AKTS’leri, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri ilgili akademik ana bilim/ana sanat dalı kurullarının ve bölüm/program kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, ilgili birimlerce hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim yolu ile verilen dersler için ilave bir ücret alınmaz.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 11 – (1) Birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve yaz öğretimi programları açılabilir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 12 –  (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, eğitim-öğretim süreleri ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda beş veya altı yıldır. Bu süreler azami olarak, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda sekiz veya dokuz yıldır. Öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, ön lisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son yarıyıl öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirdiği halde, başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beş veya daha aza indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) İki ek sınav hakkı, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden ve yeni eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlamadan önce kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girer.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO’su2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayan son dönem öğrencilerine veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Öğrencilerin daha önce aldığı derslerde devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(4) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına çıkan ve bu nedenle kaydı dondurulan öğrencilerin,  yurt dışında bulundukları sürenin öğrenim süresinden sayılmaması için yurt dışına çıkış ve giriş tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere ibraz etmeleri zorunludur.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin süresi azami iki yıldır. Öğrencinin hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, azami sürelerin hesaplanmasında sayılmaz.

Derslerin kredi değeri ve saati

MADDE 13 – (1) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü göz önünde bulundurulur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi, toplam iş yükünün 30 saate bölünmesi ile hesaplanır. Ulusal kredisi ise bir yarıyıl içinde haftada 1 saatlik teorik ders; 1-3 saatlik seminer; 2-4 saatlik laboratuvar, atölye veya klinik çalışması ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için derslerin yıllık kredi toplamı 60 AKTS’dir.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin miktar olarak belirtilmesi yeterlidir.

(5) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi 45 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında en az 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Dersler

MADDE 14 – (1) Ders, uygulama ve diğer faaliyetlerin öğrenim kazanımları, program kazanımlarına uygun olarak hazırlanır.

(2) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ön koşul dersler olarak gruplandırılır. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ile yabancı dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için önerilen derslerin içerisinden seçebileceği derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

1) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mesleği ile ilgili formasyonu tamamlayan derslerdir.

2) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programının alanı dışında, genel kültür veya farklı ilgi alanlarından açılan derslerdir.

ç) Ön koşullu ders; öğrencinin kayıt yaptırabilmesi için bir veya daha çok ön koşul dersinin başarılmış olmasını gerektiren derstir.

d) Ön koşul dersi; öğrencinin ön koşullu bir derse kayıt yaptırabilmesi için başarmış olması gereken derstir. Ön koşullu ve ön koşul dersler, ilgili birimin bölüm/program kurullarınca gerekçeleri belirtilerek birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğreniminin ilk yılındaki öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm/programın birinci sınıfına ait derslerin tamamını almakla yükümlüdür.

(4) Kapatılmış bölüm veya programlarda öğrenim görmekte olan ve alttan dersi kalan öğrenciler bu dersleri, ilgili birimlerin yönetim kurullarının kararı ile bir başka fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundan alabilir.

(5) Daha önce alınmış ancak başarısız olunmuş bir dersin tekrarında ilgili birimin yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadığı sürece devam etme zorunluluğu aranmaz.

Öğretim programı

MADDE 15 – (1) Diploma programını bitiren bir öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler program kazanımlarını oluşturur. Paydaş görüşleri ve ihtiyaçları, kalite kontrol, akreditasyon süreçleri dikkate alınarak program kazanımları bölüm kurulu tarafından belirlenir ve ilgili birim kurulu tarafından kararlaştırılarak Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programı, 17 nci maddede belirtilen ders izleme programının öğrenme kazanımları dikkate alınarak, ilgili akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ile bölüm kurulunca belirlenir ve ilgili birim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu karar, Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğretim programında; her yarıyılda/yılda okutulacak ders ve diğer faaliyetler ile bunların teorik ve uygulamalı ders saatleri, kredileri ve her bir program kazanımına katkısı belirtilir.

(4) Öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin toplam kredisi, öğretim programının toplam kredisinin %60’ından az olamaz.

(5) Öğretim programlarındaki seçimlik ders ve seçimlik diğer faaliyetlerin toplam kredisi, öğretim programının toplam kredisinin %15’inden az, %40’ından fazla olamaz.

Ders açma esasları

MADDE 16 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim yönetim kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır. Derslerin öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtımı esastır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(3) Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması halinde ilgili birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi/çizelgesi ve sorumlu öğretim elemanları her yarıyılın/yılın başlangıcından en az on iş günü önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir.

(5) Yaz okulunda hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, ilgili mevzuat hükümlerine göre akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak birim yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ders izleme programı

MADDE 17 – (1) Birimler ders izleme programlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere bir ana ders izleme programı oluşturur. Bu ana ders izleme programı ilgili bölüm kurulu, kararı ile onaylanır. Bu ana ders izleme programları internet ortamında ders kataloğu olarak yayımlanır. Her ders için dersin öğretim elemanı tarafından bu ana ders izleme programına uygun şekilde bir ders izleme programı hazırlanır. Ders izleme programları, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders izleme programında; dersin amacı, öğrenim kazanımları, öğrenim kazanımları ile program kazanımları ilişkisini gösteren tablo, dersin teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati/çizelgesi, kredisi, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanlarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları ile bunların öğrenci iş yüküne katkıları yer alır.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ders izleme programında belirtilir.

(4) Birden çok gruba ayrılan derslerde; birinci ve ikinci öğretim programlarının sınavları ortak yapılmaz, bu derslerde birinci ve ikinci öğretim programları birbirinden bağımsızdır ve bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Derslerin ders izleme programları dersi verecek öğretim elemanları tarafından ortak olarak hazırlanır.

b) Derslerin sınavları ve değerlendirmeleri ortak olarak yapılır.

c) Derslerin birden fazla öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda ilgili birim yöneticisi, ders izleme programlarının hazırlanması, sınavların ve değerlendirmelerin ortak yapılması ve sınav sonuçlarının akademik takvime uygun olarak ilan edilmesi hususunda dersi veren öğretim elemanlarından birini koordinatör olarak görevlendirir.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Her öğrenciye, kayıtlı bulunduğu birimdeki akademik programı izlemesini sağlamak üzere, bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman; bölüm başkanı veya program başkanının önerisi ile birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan akademik danışman, bu durumu yazılı olarak birimine bildirir. Mazereti kabul edilen öğretim elemanının yerine, bu fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilir ve bu görevlendirme, ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.

(4) Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin ders alma-bırakma işlemleri akademik danışmanları tarafından onaylanmadan kesinleşmez.

Ders alma

MADDE 19 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenciler kayıtlı oldukları programın bulunduğu yarıyıl/yıldaki tüm dersleri bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere almakla yükümlüdür.

(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki yarıyıl/ilk yılda genel akademik başarı not ortalamalarına bakılmadan kayıtlı oldukları programlardaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrencilerin başarı durumuna göre alabileceği toplam AKTS limitleri aşağıda belirtilmiştir:

                                                                                                      Bir Yarı Yılda          Bir yılda

AGNO         Alttan ders*       Yeni ders     Üstten ders                 AKTS                  AKTS

<2,00             Almalı                  Alabilir        Alamaz                        30                        60

2,00-2,99      Almalı                  Alabilir        Alamaz                        40                        80

3,00-3,49      Olmamalı            Alabilir        Alabilir                        40                        80

3,5-4,0          Olmamalı            Alabilir        Alabilir                         45                        90

* F1, F2, F3 ve hiç almadığı veya başarısız olduğu dersleri zorunlu olarak, D1, D2, ve D3 şartlı geçtiği derslerini isteğe bağlı olarak tekrar alabilir.

a) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, alt sınıflarda hiç almadıkları, devamsız veya başarısız oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl/yıl derslerini alırlar. Öğrenciler şartlı geçtikleri dersleri isteğe bağlı olarak alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 30, yılda en fazla 60 AKTS ders alabilir.

b) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00-2,99 olan öğrenciler, alt sınıflarda hiç almadıkları, devamsız veya başarısız oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl/yıl derslerini alır. Üst sınıflardan asla ders alamaz. Öğrenciler şartlı geçtikleri dersleri isteğe bağlı olarak alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 40, yılda en fazla 80 AKTS ders alabilir.

c) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,00-3,49 olan ve alt yarıyıllarda/yıllarda başarısız dersi bulunmayan onur öğrencileri, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenciler bir yarıyılda en fazla 40, yılda en fazla 80 AKTS ders alabilir.

ç) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,50-4,00 olan ve alt yarıyıllarda/yıllarda başarısız dersi bulunmayan yüksek onur öğrencileri, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci bir yarıyılda en fazla 45, yılda en fazla 90 AKTS ders alabilir.

(4) 33 üncü madde hükümleri uyarınca kayıt donduran, kendi isteğiyle öğrenimine ara veren veya süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden öğrenciler; öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam eder.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 20 –  (1) Diğer üniversitelerde özel öğrenci statüsünde veya yaz okullarında ders almak isteyen öğrenci, yarıyıl/yıl başlamadan önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili kurul karar verir. İlgili yönetim kurulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki yarıyıl/yıl ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslar uyarınca yapılır.

Derslere devam

MADDE 21 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenip devamsızlıktan kalan öğrenciler derslerin son haftasının başında ilan edilir.

(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili birim kurulunca belirlenir.

(3) Uluslararası seviyede, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca, dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl/yılbaşında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim ve öğretimin başladığı günü izleyen on beş gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.

d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçer.

e) Ara sınav sonuçları, yarıyıl/yıl sonu sınavından en geç iki hafta önce ilan edilir.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir.

g) Teorik derslerde ve uygulaması da olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler ara sınavına giremez.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 32 nci madde hükmü uygulanır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl/yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonusınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilmesi için, derse kayıtlı olması ve kayıtlı olunan ders, teorik veya uygulaması da olan teorik bir  ders ise, en az %70’ine  sadece uygulamalı ders ise, en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavları, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için, sınavların yapılacağı yarıyılda, ilgili derslere kayıt yaptırmış olmaları ve bu derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir.

b) Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına isteğe bağlı olarak, F1 ve F2 notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına isteğe bağlı olmadan zorunlu olarak girebilirler. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer.

(7) Tek ders sınavı; AGNO’su en az 2,00 olmak koşuluyla, mezun durumunda olan ve takip ettiği eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri hariç, diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere başarısız oldukları tek ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yıl sonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.

b) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlamaları gerekir.

c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar dersin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yıl sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına sınırsız girme hakkı elde ederler. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini, sınav öncesinde yatırmak zorundadırlar.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini almaları zorunludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

Başarı notu

MADDE 23 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından tespit edilir.

b) Ham başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur.

c) (Değişik:RG-8/3/2020-31062) Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

Notlar ve dereceleri

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-8/3/2020-31062)  Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Not Aralıkları Harf Notu   Dört Üzerinden Başarı Katsayısı      Anlamı

   95-100                 A1                                     4,00                                 Başarılı

    90-94                  A2                                     3,75                                 Başarılı

    85-89                  A3                                     3,50                                 Başarılı

    80-84                   B1                                     3,25                                 Başarılı

    75-79                   B2                                     3,00                                 Başarılı

    70-74                   B3                                     2,75                                 Başarılı

    65-69                   C1                                     2,50                                 Başarılı

    60-64                   C2                                     2,25                                 Başarılı

    55-59                   C3                                     2,00                                 Başarılı

    45-54                  D1                                     1,75                           Şartlı Başarılı

    40-44                  D2                                     1,50                           Şartlı Başarılı

    35-39                  D3                                     1,00                           Şartlı Başarılı

    30-34                   F1                                      0,50                               Başarısız

     0-29                    F2                                      0,00                               Başarısız

        0                       F3                                      0,00                              Devamsız

(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.

(3) F1 notunun üst limiti ilgili birim için Senato tarafından belirlenen ham başarı notu altında kalan limitidir.

(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Sınava Girmedi notu (GR); yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.

(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci kopya çektiği dersten sıfır alır.

Ders puanları ve akademik ortalama

MADDE 25 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında her yarıyıl/yıl sonundaöğrencilerin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu amaçla kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2, F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’sunun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine, öğrenci topluluklarına,  spor kollarına yönetici ve üye olamaz, yurt dışı değişim programlarına ve burslara aday gösterilmez.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci, not yükseltmek için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl/yıl sonusınavına katılmazlar. Bu öğrencilere bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu olarak sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu, 23 üncü maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Stajlar

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrenciler, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilirler.

(3) Staj süresi içerisinde öğrenci, disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe yaparlar. İtirazlar, sadece maddi hata bakımından yapılır. İtiraz, ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür. İlgili yönetim kurulu, kararı on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması hâlinde, değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar ve diğer öğrencilerin notlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Bir öğrenci mezuniyet için, ortak zorunlu dersler dahil; ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yitamamlamalıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, D1, D2 ve D3 notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(3) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri D1, D2 ve D3 notu aldıkları dersleri, AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalar verilir:

a) Meslek yüksekokulu diploması; Üniversiteye bağlı bir meslek yüksekokulu ile ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili dalda verilen diplomadır.

b) Ön lisans diploması; meslek yüksekokulu dışında, herhangi bir fakülte veya yüksekokulun eğitim ve öğretim programının ilk dört yarıyılındaki derslerden başarılı olan ve sonraki yıllarda Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre verilen diplomadır.

c) Lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi dört yıl olan fakülte ve yüksekokullardaki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili dalda verilen diplomadır.

ç) Yüksek lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi beş yıl ve daha fazla olan fakültelerdeki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili dalda verilen diplomadır.

(2) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimden mezuniyetine, ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mazeretler Hali, Kayıt Dondurma, Kayıt Silme ve Disiplin İşleri

Ara sınavlarda mazeret hâli

MADDE 32 – (1) Bir dersin ara sınavına ilgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için mazeret ara sınavı açılır.

(2) Bu öğrenciler mazeretlerini ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde bu mazeretlerini gösteren belgeleri eklemek suretiyle, ders aldıkları birimin dekanlığına veya müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için, 22 nci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(4) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları sürelerde hiçbir sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurma

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin kayıtları haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan durumlarda alınan sağlık raporları değerlendirilerek yukarıda belirtilen bir yıllık süre, iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır.

(2) Kayıt dondurmada haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı hâlinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi.

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, ekonomik nedenlerle ilgili birim yönetim kurulu kararıyla izinli olarak öğrencinin öğrenimine ara vermiş olması.

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutuklu olması.

ğ) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması.

h) İlgili birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer hâllerin ortaya çıkması.

Kayıt silme

MADDE 34 – (1) Aşağıdaki hâllerde öğrencinin kaydı silinerek, Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili yönetim kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, ilgili birim tarafından fotokopisi alındıktan sonra verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine, ilgili kuruma gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(6) Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmek için, programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısını beş dersin altına düşüremeyen öğrencilerin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

(7) Azami öğrenim süresini tamamladıktan sonra verilen ek süre ve ek sınav haklarını kullanan öğrencilerin, birden çok dersten başarısız olmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Muafiyet, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Meslek Yüksekokullarına

Geçiş ve İntibaka İlişkin Esaslar

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 36 – (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış, bu yükseköğretim kurumundan mezun olmuş veya ayrılmış olan, fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kesin kayıt yaptırdıkları bölüm veya programın müfredatında yer alan ve daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları eşdeğer dersler için, ilk iki hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilirler.

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihine kadar öğrencilerin muafiyetine karar verir.

(3) Muafiyeti istenen dersin değerlendirmesi; öğrenme çıktıları öncelikli olmakla birlikte, kredi/saat değeri, içeriği ve gerektiğinde dersin ön lisans veya lisans programında alınmış olması dikkate alınarak, birim yönetim kurullarınca yapılır.

(4) İlgili kurumda alınan notun harf notu değeri, Üniversite harf not sistemine dönüştürülür. Bu harf notu Üniversite otomasyon sistemine girilir. Harf notunun puan aralığının aritmetik ortalaması var ise bu not da otomasyon sistemine kaydedilir.

(5) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumundan almış oldukları derslerin eşdeğerliliğine ilişkin; ilgili bölüm/programın muafiyet ve intibak komisyonunun raporu olumlu ise, ilgili yönetim kurulunca karar verilebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin AKTS kredileri ilgili birimdeki mevcut AKTS kredisi gibi değerlendirilir.

(6) Ders muafiyet talebinde bulunan ve bu talebi ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrenciler, öğrenime başladıkları ilk yarıyıl/yılda, kayıtlı bulunduğu programdaki dersleri, muaf sayıldığı dersler hariç, alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikle almak kaydı ile üst yarıyıl/yıldaki dersleri alabilirler.

(7) Ders muafiyeti nedeniyle, kayıt yılı itibarıyla üst yarıyılda/yılda, 19 uncu madde hükümleri kapsamında ders alan öğrenciler, sorumlu oldukları eğitim-öğretim programını başarı ile tamamladıkları takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama

MADDE 37 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına giriş ve devam koşulları, 19/2/2002tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik; öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans programına giriş ve devam koşulları 16/11/1983 tarihli ve 18223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi

MADDE 38 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) İkinci öğretime devam eden öğrencilerden, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini başarmak ve ilk % 10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olanlar normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğretimden ikinci öğretime de yatay geçiş yapılabilir; bu yatay geçişler normal öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Meslek yüksekokullarına geçiş

MADDE 39 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olmaları şartıyla, almış oldukları ön lisans diploması ile meslek yüksekokullarına başvurmaları halinde, bu öğrencilere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Yabancı dille eğitim-öğretim

MADDE 40 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine ve 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre yapılır.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 41 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi; kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların isteğe bağlı kontenjan dahilinde bir yıl süreli hazırlık sınıflarını ve Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda uluslararası öğrencilerin bir yıl süreli Türkçe hazırlık sınıflarını kapsar.

(2) Yabancı diller hazırlık sınıfında, yabancı dil eğitim-öğretiminin esaslarına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci yılda isteğe bağlı hazırlık eğitim ve öğretimi verilmez. Ancak, yabancı dilde veya Türkçe eğitim ve öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenciler sonraki yıl tekrar yeterlilik sınavlarına girerler.

(4) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim ve öğretim yapan programlara kayıtlı olan öğrencilerden ikinci yılın sonunda başarısız olanların kaydı silinir. İlişiği kesilen öğrenciler, öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programlara ilgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilebilirler.

(5) İsteğe bağlı kontenjan dahilinde hazırlık sınıfları bir yıl sürelidir. Bu süre sonunda öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa geçiş yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı veya öncesinde İnönü Üniversitesine kayıtlı olup, Malatya Turgut Özal Üniversitesine aktarılan öğrenciler için 12 nci maddede belirtilen azami öğrenim sürelerinin belirlenmesinde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başlangıç kabul edilir.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İnönü Üniversitesinden Malatya Turgut Özal Üniversitesine aktarılan kayıtlı öğrenciler, ikinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 1,80’in altında olanlar, alt sınıflarda hiç almadıkları, devamsız veya başarısız oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl/yıl derslerini alırlar. Bu durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İnönü Üniversitesinden Malatya Turgut Özal Üniversitesine aktarılan kayıtlı öğrenciler, ikinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’ları, 1,80-2,99 arasında olanlar, alt sınıflarda hiç almadıkları, devamsız veya başarısız oldukları dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl/yıl derslerini alırlar. Bu durumdaki öğrenciler bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ders alabilirler.

Yürürlük

MADDE 43 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2019

30797

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

8/3/2020

31062

2.