ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim, Diş Hekimliği ile Tıp Fakülteleri hariç, diğer enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans, lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için açılacak olan Yaz Okulu ile ilgili eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan yaz okulu uygulaması ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu iş yükünü esas alan, Avrupa Kredi Transfer Sistemine dayalı krediyi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüyü,

ç) Birim Kurulu: İlgili birim kurullarını,

d) Birim Yönetim Kurulu: İlgili birim yönetim kurullarını,

e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ğ) Yaz Okulu: Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim-öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO’lu öğrencilere AGNO’larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilme; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran, aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl olmayan, ek bir eğitim öğretim programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Yaz Okulu ile ilgili süreçler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde yer alır. Bu takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

Süre

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-4/9/2019-30878) Yaz Okulunun süresi 7 haftadır.

(2) Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(3) Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri/AKTS’leri ön lisans, lisans veya lisansüstü programların müfredatlarında belirtildiği gibidir.

Dersler

MADDE 7 – (1) Birimlerin öğretim programlarında yer alan bütün derslerin, verilmesi gerekli olan yarıyıllarda (güz veya bahar) bir kez açılması zorunludur, bu derslerin Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

(2) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25’tir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’den fazla ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu ders/ler için ayrı bir şube açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar ilgili birim yönetim kurulunca değiştirilebilir.

(3) Yaz Okulunda açılacak dersler, dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü ve ilgili bölüm/anabilim dalının teklifine bağlı olarak birim yönetim kurulları kararı ile belirlenir ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde, ilgili birimlerde ilan edilir.

(4) Bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülebilir. Ancak, normal eğitim-öğretim programlarında haftalık ders saati altı saat ve üzerinde olan dersler için dersi verecek öğretim elemanı sayısı ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim programlarının müfredatlarında yıllık olarak belirtilen dersler Yaz Okulunda açılmaz.

(6) Kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda 2 nci fıkra hükümleri uygulanır.

Ders kaydı

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde Yaz Okulunda açılacak derslere kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO’larını yükseltmek istedikleri dersleri Yaz Okulunda alabilirler.

(3) Yaz Okulunda öğrenciler toplam en fazla 13 kredilik/20 AKTS’lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13’ün/AKTS’sinin 20’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz Okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 13 kredi saati/20 AKTS miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir.

(4) Yaz Okulunda, dersler başladıktan bir hafta sonra, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılamaz. Yaz Okulunun ilk haftası içerisinde yapılacak ders bırakma ve ders değiştirme işlemleri de ancak dersin açılması için gereken öğrenci sayısını aksatmayacak şekilde yapılabilir.

(5) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler.

(6) Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli veya AKTS’li derslere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler.

Derslere devam, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz Okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı, güz ve/veya bahar eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.

(2) Yaz Okulunda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve yarıyıl sonu sınavları yapılır, mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.

(3) Yaz Okulunda açılan derslerin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti Üniversitede uygulanan mevzuat hükümlerine bağlı olarak yapılır.

(4) Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır.

(5) Yaz Okulu sonunda;

a) AGNO’su iki dönem üst üste 2.00’ın altına düşen öğrenciler başarısızlığı devam ettiği sürece müteakip güz ve bahar yarıyıllarında yeni ders alamazlar, bu öğrenciler yalnızca Yaz Okulunda aldıkları derslere kayıt yaptırabilirler.

b) AGNO’su 2.00’ın altında olmayan öğrenciler Yaz Okulunu takip eden güz ve bahar yarıyıllarından ders alabilirler.

(6) Yaz Okulu sonucunda hesaplanan not ortalamaları, daha önce ilan edilen başarı sıralamalarını (mezuniyet, onur/yüksek onur, ilk yüzde ona giren öğrenci) değiştirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaz Okulu uygulamalarına ilişkin diğer hükümler

MADDE 10 – (1) Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamında saptanan esaslara göre belirlenecek ek ders ücreti ödenir.

(2) Yaz Okulunda ders alacak öğrenciler ödemelerini, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre, ders kayıt sürecinde yaparlar.

(3) Yaz Okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir.

(5) Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri Yaz Okulundan ders alabilir.

(6) Yıllık kayıt donduran öğrenciler ile Yabancı diller yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler Yaz Okulundan ders alamazlar.

(7) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış öğrenciler Yaz Okulundan ders alabilirler.

(8) Yaz Okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

(9) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları birim yönetim kurullarının uygun görmesi kaydıyla diğer üniversitelerde açılan Yaz Okullarına kayıt yaptırabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 18/6/2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2019

30780

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

4/9/2019

30878

2.