ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL GÜVENLİK EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) faaliyet alanlarına, teşkilatına, yönetim organlarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) faaliyet alanlarına, teşkilatına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SODİGEM): Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal medya, sosyal medya ve türevleri ile ilgili ve ayrıca dijital güvenlik konularında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Sosyal medya hukuku, sosyal medya etiği, etkin sosyal medya kullanımı, dijital güvenlik ve benzeri konularda uzaktan öğretim olanakları sağlamak.

c) Dijital güvenlik uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamaları kamuoyunun kullanımına sunmak.

ç) Sosyal medya ağları ve dijital güvenlik uygulamaları ile ilgili projeler geliştirmek ve desteklemek.

d) Sosyal medya ve dijital güvenlikle ilgili olarak eğitimler düzenlemek.

e) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Yazılı ve görsel medya için eğitici ve bilgilendirici araç-gereç ve materyaller hazırlamak.

g) Siber güvenlikle ilgili kavram ve uygulamaları her yaştaki bireye ulaştırmak.

ğ) Kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgi ve becerileri her yaştaki bireye kazandırmak.

h) Dijital dünyada yer alan tehlikeli oyun ve uygulamalara karşı bilinçlendirici eğitimler vermek, bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.

ı) Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan bireyin bilinçli bir şekilde dijital dünyada yer almalarını sağlayacak eğitimler planlamak ve uygulamak.

i) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve bunları desteklemek.

j) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konularında eğitim seminerleri düzenlemek, sertifika programları açmak, çalıştaylar yapmak, danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu tür etkinlikleri desteklemek.

k) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konularında yazılı ve görsel eğitici araç-gereç ve materyaller oluşturmak ve bunları kamuoyunun kullanımına açmak.

l) Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ulusal/uluslararası mevzuat ve dünya çapındaki arama motoru, yer sağlayıcı ve sosyal medya platformlarının topluluk kuralları hakkında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

m) Blokzincir ve benzeri dağıtık defter teknolojileriyle kurgulanmış ve herhangi bir merkezden yönetilmeyen yeni nesil sosyal medya platformları hakkında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya değiştirilebilir.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması hâlinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak; Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin plan ve programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin usul ve esaslarını belirlemek.

ç) Eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularını değerlendirip karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda uzmanlığı ve deneyimi olan Üniversitenin öğretim üyeleri ile yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan uzmanlar arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili görüş ve öneriler sunmak ve değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.