HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Hakkari Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birimini,

b) Merkez: Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm tarımsal araştırma, üretim-uygulama, geliştirme, eğitim-öğretim, yayın ve danışmanlık hizmetleri çalışmalarını yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için ilgili mevzuat hükümlerine göre aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Hakkari ili ve Doğu Anadolu bölgesi ile ilgili gıda, tarım, orman ve hayvancılık konularında projeler üretmek ve uygulamak.

b) Ulusal, uluslararası ve bölgesel düzeyde gıda, tarım, orman ve hayvancılık konularında kalkınma ve gelişmeye yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak.

c) Gıda, tarım, orman ve hayvancılık sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, işbirliği geliştirmek, birlikte projeler yürütmek ve uygulanan projelere destek olmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, birlikte projeler yürütmek, gıda, tarım, orman ve hayvancılık konularında yayım, yayıncılık ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

d) Merkeze tahsis edilen tarımsal arazi ve tesislerde üretim yapmak, örnek üretim parselleri ve üniteler kurmak, gerekli üretim, araştırma ve uygulama altyapısını oluşturmak.

e) Üniversitenin öğretim programları ilgili gıda, tarım, orman ve hayvancılık alanlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için altyapı, materyal temini, hizmet alımı ve sosyal imkânlar sağlamak.

f) Gıda, tarım, orman ve hayvancılık alanlarında danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

g) Bitkisel ve hayvansal üretimde yeni gelişmeleri takip ederek, yeni üretim metotları üzerine araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje ortağı özel işletmelere iş gücü, alet, ekipman ve iş makinası desteğinde bulunmak, Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak.

h) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

ı) Bölge koşullarına uygun yeni bitki çeşidi, anacı ve hayvan ırkı geliştirmeye yönelik olarak ıslah çalışmaları yapmak, yeni bitki türleri, çeşitleri ve anaçları ile hayvan ırklarının adaptasyon çalışmalarını yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak ilgililerin kullanımına sunmak.

i) Gıda ve yemlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapmak ve raporlandırmak, tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak.

j) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yapmak, tarımdan kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı teşhisi yapmak ve mücadele önerilerinde bulunmak.

k) Tarımsal ve hayvansal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları hazırlamak, çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak.

l) Tarım topraklarının kullanım planlamasını yapmak ve verimlilik düzeylerini belirlemek, sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak.

m) Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerine araştırmalar yapmak, çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler geliştirmek.

n) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

o) Hayvansal üretimin sorunları, çayır-mera, orman ve fundalık alanların sürdürülebilirliği, yem bitkileri ve yem teknolojileri konularında çalışmalar yapmak.

ö) Bölgede bulunan biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda faaliyetlerde bulunmak.

p) Hayvan ve bitki sağlığıyla ilgili araştırmalar yapmak.

r) Organik tarıma yönelik alanların tespiti ve gerekli çalışmaları yapmak.

s) Bölgenin tarımsal öncelikleri dikkate alınarak ıslah çalışmaları yürütmek ve çeşit geliştirmek, ayrıca damızlık hayvan, tohumluk, fide ve fidan üreterek bölge çiftçisinin hizmetine sunmak.

ş) Üniversite bünyesinde yer alan veya Üniversiteye tahsis edilen tarımsal alanlar, seralar ve tesislerde kısa ve uzun dönemli üretimler planlamak ve her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek.

t) Kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer tarımsal amaçlı kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından merkezin kuruluş amacına uygun alanlarda çalışan öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli gördüğü hallerde Müdür, Rektör tarafından aynı usulle değiştirilebilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarının uygulanmasını sağlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Müdür yardımcılarının görev dağılımını yapmak.

ç) Merkez personelinin idaresini ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkez bünyesinde faaliyet gösteren alanların idaresini sağlamak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve özel sektör işletmeleri ile işbirliği yapmak.

f) Projelerin Merkez bünyesinde yürütülmesini sağlamak, komisyon marifeti ile takip ve denetlemesini yapmak, işleyişleri ile ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Merkezde yürütülen araştırma, uygulama ve eğitimlere ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak.

ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri ve öğretim elemanları arasından Merkezin faaliyetlerine uygun çalışmalar yapan veya Merkezde görevli tam zamanlı çalışan ziraat mühendisi ve veteriner hekimler arasından, en fazla dört kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdürün görevi başında olmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda yeni görevlendirme yapılıncaya kadar müdür yardımcılarından birisi Merkez Müdürlüğü görevini vekâleten yürütür, diğer müdür yardımcılarının görevi de yeni müdür yardımcılarının görevlendirilmesine kadar devam eder.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olurlar. Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre karşı sorumludurlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yerine aynı usullerle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulu her yıl, Müdürün çağrısı üzerine en az iki kez toplanır. Bu toplantılarda Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alınır, çalışmalar için önerilerde bulunulur ve geleceğe ilişkin planlamalar yapılarak karara bağlanır. Gerekmesi durumunda Müdür, Yönetim Kurulunu gündemli olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde, önerilerde bulunmak ve gereken kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve çalışma programlarını inceleyerek onaylamak.

c) Merkez faaliyetlerine yön vermek, önceliklere karar vermek.

ç) Merkezin yıllık plan ve programlarının uygulanmasına yardımcı olmak.

d) Merkez personelinin planlamasını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak, grupların faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek.

f) Merkez bünyesinde yürütülecek projelere onay vermek, proje faaliyetlerini ve işleyişini düzenlemek, denetlemek ve sonuçlandırmak.

g) İlgili birimlerden gelecek araştırma, uygulama ve geliştirme projelerine yer, materyal, hizmet sağlamak ve diğer birimlerden gelecek teklifleri değerlendirmek.

ğ) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Üniversitenin ilgili birimlerinden Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi ve öğretim elemanları, sektör ile ilgili sivil toplum temsilcileri, üretici birlik kooperatif başkanlarından en fazla 10 üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıllığına Üniversite dışındaki sivil toplum temsilcilerini ve sektör temsilcisini Danışma Kurulana davet eder.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün katılmadığı toplantılara müdür yardımcısı vekâleten Danışma Kuruluna başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeleri yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.

c) Gıda, tarım, orman ve hayvancılığın güncel sorunlarını belirleyerek tartışmaya açmak ve çözüm önerileri oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Uygulama, araştırma ve eğitim yerleri

MADDE 16 – (1) Merkez, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kullanımına tahsis edilen gıda, tarım, orman ve hayvancılık faaliyetlerine uygun mevcut araziler, çiftlikler, diğer alanlar ve tesisler ile anlaşmalı kamu kurumları ve özel sektöre ait işletmelerde uygulama, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen veya kısmen Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.