KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE KALKINMA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GÖKMER) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını ve bu organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÖKMER): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve küresel bağlamda yaşanan iç ve dış göçleri kendi mecraları üzerinden değerlendirirken sürecin en önemli kavramlarından birisi olan kalkınma ile birlikte ele almaktır. Kalkınmanın bölgesel, ulusal ve küresel karşılıkları ile birey, aile ve sosyal doku düzeyindeki karşılıklarını araştırmak, çözüm üretmek, bu bağlamlarda ortaklıklar kurmak ve projeler üzerinden işbirliğinin devamlılığına katkıda bulunmak; ayrıca, göçün gerekçelerini bütün bağlamlarda birleştirerek daha yakından incelemek, problemleri anlamak, çözmek ve anlatmaktır. Bu amaçla disiplinlerarası çalışmalara bağlı her türlü yayın, toplantı, proje, araştırma yapmak, eğitim vermek, ulusal ve uluslararası işbirliği olanakları oluşturarak göç ve kalkınma süreçlerini hem bağımsız hem de ortaklaşa alanlarda ele alan incelemeler yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma faaliyetleri:

1) Türkiye’nin ulusal, bölgesel ve küresel kalkınma bağlamında konumu ve politikaları ile ilişkili kalkınma çalışmalarına ilişkin araştırma ve incelemeler yürütmek.

2) Bölgesel kalkınma politikalarının küresel ve yereldeki yansımaları ile bunun göç politikaları ve hareketliliği ile olan ilişkisini araştırmak, projeler yürütmek, projelere ortak ve iştirakçi olmak ve yayın yapmak.

3) Türkiye’den dışarıya ve dışarıdan Türkiye’ye gelen göçmenlerin ve mültecilerin hareketliliği, etnisiteleri, inanç biçimleri, yaşam alanları, alışkanlıkları, yaşam ve iş kültürleri, tarımsal alandaki birikimleri ve benzeri birçok özellikleri üzerine araştırmalar yaparak veri oluşturmak, veri işlemek ve bunlarla ilgili toplantı, yayın ve proje çalışmaları yürütmek.

4) Göçün gerekçeleri ile kalkınmanın ilkeleri arasında kurulan ilişkinin etkilerini yerelde ve küreselde araştırmak.

5) Göçmenlerin varlığına ilişkin göç ettikleri ülkelerin ve Türkiye’nin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana gelen değişmelere yer vermek.

6) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli hallerde ulusal ve uluslararası diğer kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

7) Yürütülen araştırmalarda karşılaşılan ülkeler ve toplumlarla ilgili bölgesel ve küresel araştırmalar yürüterek bunlarla ilgili toplantı ve yayın çalışmaları yapmak ve yapılanlara katılmak.

8) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim adamları, uzmanların yanı sıra başta üniversiteler ve araştırma merkezleri olmak üzere kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların çalışmalarına paydaş, yürütücü ve ortak olarak katılmak.

9) Küresel bağlamda ve yerel olarak faaliyette bulunan üniversite, göç araştırmaları merkezleri ve kalkınma üzerine faaliyette bulunan merkezler ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak, toplantılarına ve proje çalışmalarına katılmak.

10) Göç ve kalkınma konusunda belgeseller, filmler, sosyal medya araçları üzerinden yayınlar yaparak çalışmaları ilgililer ve kamuoyu ile paylaşmak.

11) Merkezin alanı ile ilgili yarışmalar düzenlemek.

12) Merkezin faaliyet konusu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak ve onların çalışmalarında yer almak.

13) Ulusal ve uluslararası toplantı, çalıştay, panel, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılara katılmak ve bu tür toplantıları düzenlemek.

14) Mevzuata uygun olarak bilirkişilik, danışmanlık ve benzeri çalışmalarda bulunmak.

15) Göç ve kalkınma başlıklı ortaklaşa ya da bağımsız olarak ele alınan her türlü çalışmayı yürütmek, koordine etmek ve bu kapsamda yer alan Türkiye ve küresel alandaki faaliyetlere katılmak.

16) Basılı ya da çevrimiçi ortamda yayın yapmak, dergi çıkarmak, görsel malzemeler ve kayıtlar hazırlamak; bu faaliyetlere ilişkin her türlü araştırmayı yapmak ve yapılan araştırmalara katılmak.

17) Merkez faaliyetleri ile ilgili üniversiteler, odalar, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ve benzeri yerlerdeki ders ve seminer müfredatlarının hazırlanmasına ve çalışma içeriklerinin belirlenmesine; ayrıca, bunlar adına saha araştırmaları yapılmasına/yapmaya katkıda bulunmak.

b) Eğitim faaliyetleri:

1) Ulusal ve uluslararası alanlarda göç ve kalkınma üzerine ders, seminer, panel başta olmak üzere her türlü bilimsel faaliyete katılmak ve bu tür faaliyetleri düzenlemek.

2) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

3) İradi ve zorunlu göçler konularında sertifika programları düzenlemek.

4) Türkiye’ye göç edenler ve Türkiye’den göç edenlere Türkçe ya da göç edilen ülkenin dili üzerine dil eğitimleri vermek.

5) Kalkınmaya katkı sağlayacak mesleki eğitimler düzenlemek veya eğitimlere katılmak; bu konuda danışmanlık hizmeti vermek.

6) Göç ve kalkınma merkezli sorunların çözümlerine yönelik eğitim düzenlemek, koordine etmek, düzenlenen eğitimlere katılmak.

7) Çalışmayan veya çalışamayan göçmen-mültecilere yönelik ulusal ve küresel alanda bu kimselerin refahına ve yaşadıkları toplumla uyumuna ilişkin kültürel ve beceri merkezli eğitimler düzenlemek.

c) Yayın faaliyetleri:

1) Merkezin amaçları ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı içeriğe sahip bülten, kitap, broşür, rapor ve benzeri yayınları basılı ve çevrimiçi olarak düzenlemek ve yayınlamak.

2) Yılda bir kez ya da daha çok periyoda dağılmış olan akademik yayınlar hazırlamak ve akademik alanda yayınlanan tez ve benzeri çalışmalara katkı sağlamak.

3) Mültecilerin çalışmalarına yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında yayın yapmak.

4) Raporlama ve belgelendirme yoluyla arşiv çalışmaları yapmak, envanter işlemlerini yürütmek.

5) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların yayın çalışmalarında yer almak.

ç) Göçmen ve mülteciler için Dil Eğitim ve Kültürel Uyumlaşma Merkezi:

1) Merkez, Türkiye’ye göç eden tüm göçmenlerin uyum sağlayabilmesi amacı ile kültürel uyum sağlayarak iş alanlarında daha etkin çalışmaları için toplumsal yaşam alanlarında başarılı olabilmeleri için ve nihayetinde kendi yaşamlarını başarı ile sürdürebilmeleri için merkez ve şubelerden oluşan Türkçe Dil Eğitimi ve Kültürel Uyumlaşma merkezi açarak hem kamusal sorumluluğunu yerine getirmeyi hem de mülteci-göçmenlerin toplumsal barışa katkı sağlayacak bir biçimde yaşamalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

 (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli akademik ve idari personel arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Gerektiğinde Mütevelli Heyet tarafından aynı usulle müdür yardımcıları değiştirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği yetkisi dâhilinde olan görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili bütçe, plan ve programları hazırlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite akademik ve idari personeli arasından Rektör tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetin onayladığı üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Rektör, kendi takdiri ya da Müdürün gerekçeli talebini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında katkılarından faydalanmak üzere, Üniversite ya da yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile başka mesleklerdeki konunun uzmanları arasından Rektör tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetin onayladığı üç yıllığına seçilen en çok beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Merkez yapılanması

MADDE 13 – (1) Merkez, Konya’da yapılanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde başka ülkelerde ya da Türkiye’de başka kentlerde de Merkezin şubeleri açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.