İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA HİPOFİZ HASTALIKLARI VE

TÜMÖRLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; hipofiz bezi ile ilgili konularda temel bilimlerle işbirliği yaparak laboratuvar araştırmaları yapmak, veritabanı oluşturmak; prognostik belirteçler ve hastaların yaşam kaliteleri, tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması, maliyet analizi konularında prospektif veya retrospektif araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin, konusunda deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir ekiple güncel standartlara ve kılavuzlara uygun yürütülmesini sağlamak.

b) Tanı ve tedavi hizmetlerinin Üniversite içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde standardının sağlanabilmesi için çaba göstermek, koordinasyon için çalışmak ve gereken her düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim vermek, danışmanlık yapmak.

c) Faaliyet amaçları doğrultusunda gerekli arşiv ve laboratuvarları kurmak veya düzenlemek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma, araştırma ve tezleri desteklemek.

d) Elde edilen bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla bilimsel makale, hasta bilgilendirme broşürü, kitap yayınlamak; uluslararası kılavuz oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek ve başka merkezlerin düzenlediği toplantılara katılım sağlayarak temsil edilmek.

f) Elde edilen verilerle tanı veya tedaviye yönelik ürünlerin (ilaç, kök hücre, cerrahi alet, robot, laboratuvar gereci, yazılım ve benzeri) geliştirilmesi için araştırma geliştirme (AR-GE) birimleriyle işbirliği yapmak, geliştirilecek ürünlerin patentini almak.

g) Merkezin amacına uygun olarak, hipofiz bezi araştırma, görüntüleme ve cerrahi müdahale teknik veya ürünlerine yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, bunları uluslararası standartlara ulaştırmak ve bunu belgelendirmek.

ğ) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.

h) Merkezin işlevsel alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.

ı) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, beyin ve sinir cerrahisi veya endokrinoloji bilim dalının hipofiz bezi araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı öğretim üyesi arka arkaya iki defadan fazla Müdür olarak görevlendirilemez.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra sözü geçen plan ve raporu Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile alanında danışmanlık yapabilecek vasıflara sahip kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen  en fazla yirmi kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.