YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YÖGEM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yozgat BozokÜniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YÖGEM): Yozgat Bozok Üniversitesi, Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez; Üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir:

a) Öğretim üye ve görevlilerine yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar sunmak,

b) Mesleğe yeni başlayan öğretim üyeleri için mesleğe uyum programları düzenlemek,

c) Yeni göreve başlayan araştırma görevlileri için uyum programı yürütme ve araştırma görevlilerinin öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek,

ç) Öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme; araştırma sonuçlarını yayınlama ve kurum içi ilgili Merkezlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak,

d) Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek.

(2) Merkez verdiği tüm hizmetlerin, Üniversitenin misyonuna paralel, mesleki ve etik ilkelere bağlı, girişimci,  gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına önem verir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan amaçlarına ulaşabilmek için, Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Merkez, öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi vermek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri düzenlemek,

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri gibi konularda seminerler sunmak,

c) Öğretim elemanlarının öğretimlerini iyileştirmeye yönelik bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti vermek,

ç) Öğrenme ve öğretime ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı sunmak,

d) Farklı alanlardan, bölümlerden öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluşturmak.

(3) Merkez, kendi alanıyla ilgili araştırma-yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme ve kendi faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğretim elemanlarının profili, ihtiyaç ve memnuniyetini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla araştırmalar yapmak,

b) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek,

c) Üniversite öğretim ortamının geliştirilmesine yönelik olarak eğitim malzemeleri geliştirilmesi, eğitimde teknoloji kullanımı, öğretim üyesi-öğrenci iletişiminin geliştirilmesi gibi konularda projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

ç) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticilerle, öğretim üyeleriyle paylaşarak öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların tasarlanmasına yardımcı olmak,

d) Araştırma bulgularını yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel yayın haline getirmek,

e) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Merkezin çalışma alanları kapsamında seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, birden fazla kez görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve bu kurullara başkanlık eder.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlar, Merkezin idari işlerini yürütür.

ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur.

e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlar.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturur ve yürütür.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.

Merkez Müdür Yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Merkezde iki Müdür Yardımcısı bulunur. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet ederler. Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında Merkez faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez olmak üzere toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.  Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek,

d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Merkez Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve/veya dışından 3 ila 9 üyeden oluşur.  Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına ve/veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.