KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İLERİ TARIM ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TUAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TUAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İşletmeler: Merkezin amaç ve kapsamı çerçevesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile diğer tesisleri,

c) Merkez (TUAM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Paydaşlar: Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişileri, kurum ve kuruluşları,

f) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme yapmak, koordinasyonu sağlamak, politikalar üretmek, katma değerli projeler geliştirmek ve desteklemek, etkin ve verimli araştırma imkanları ve araştırma ortamı oluşturmak, yurt içi ve yurt dışındaki araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak; Üniversite öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve paydaşlara eğitim vermek, uygulama ve araştırma imkânı sağlamaktır.

Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaca yönelik aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) İleri Tarım Araştırmaları ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak;

1) Ulusal ve uluslararası düzeyde dijital tarıma geçişin sağlanmasına ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamak,

2) Tarım 4.0 kapsamında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve faaliyete dönüştürülmesi, ulusal düzeyde kooperatif yönetim ve işleyişinin mikro ölçekten makro ölçeğe çıkarılması ile sosyo-ekonomik yapıya katkı sağlamak için çalışmalar yapmak,

3) Dijitalleşme, hassas tarım, tarımsal mekanizasyon ve entegrasyon, sürdürülebilir kaynak yönetimi, biyotabanlı ekonomi, değişken oranlı (DOU) sulama, gübreleme, ilaçlama uygulamaları konularında çalışmalar yapmak ve teknolojik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.

b) Gıda güvenliği alanında Ar-Ge çalışmaları yürütmek;

1) Otomasyon ve robotik teknolojinin gıda üretiminde kullanımını desteklemek, üretim ve saklama sahaları iklimlendirmeleri ile atık yönetimini optimize etmek,

2) İleri gıda güvenliği standartlarının uygulanmasını desteklemek ve uluslararası rekabeti sağlamak,

3) Canlı stok yönetimi entegrasyonu, ambalaj teknolojileri, akıllı tedarik ve lojistik uygulamaları, soğuk zincir, fonksiyonel gıda uygulamaları, tıbbi-aromatik bitkiler, sağlıklı doğal gıda alanlarında gıda güvenliğini sürdürülebilir ve yenilikçi hale getirmek,

4) Taklit ve tağşiş unsurlarını önleyecek biyotabanlı ekonomi faaliyetlerinin araştırılmasına ve yürütülmesine katkı vermek,

5) Gıda, su ve çevre politikası, davranışsal ekonomi, gıda güvenliği, gıda değer zinciri analizi, hasat sonrası bahçecilik bilimi ve tarımın büyüme ve kalkınmadaki rolü ile üreticinin tarımsal faaliyetlerini tohumdan sofraya kadar bir zincir olarak (Tedarik 4.0) oluşturmak; topluma doğal ve sağlıklı ürünler ulaştırmayı hedefleyen çalışmalar yapmak.

c) Hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak;

1) Hassas tarım ve robot uygulamalarının tarımsal alanlarda tespit, karar verme, izleme, uygulama ve değerlendirmeleri faaliyetlerini en etkin biçimde uygulamak ve geliştirmek,

2) Tarımsal ekili ürünleri tespit etmek, zararlı/yabani otlar ve verimsiz/kart ürünlerle mücadele etmek; etkin verimli tarımsal faaliyetler yürütmek,

3) Akıllı tarım makinelerini ortak bilgi sistemine platform ve yazılımlarla entegre etmek,

4) Karar destek uygulamaları için sensörler ile sağlık, çevre ve yaşam bilgilerinin toplanmasını sağlamak,

5) Algoritmalar geliştirerek toprak ve mahsul için gerekli uygulamaları belirlemek, yeni karar modelleri oluşturmak,

6) Tarım iş modellemesinde çiftçi, zirai girişimci, kooperatif ve tüccarların tohumdan sofraya süreçlerinin, Üniversitenin çalışma ve araştırmaları ile eş güdümlü iş birliklerini oluşturmak ve yürütmek,

7) Doğru tarım uygulamaları yapılmasını sağlamak ve bunun için gerekli eğitim altyapısını oluşturmak,

8) Benzeri tarım uygulamalarını, canlı küçük ve büyük baş besi ve süt hayvancılığı alanlarına uyarlamak,

9) Uydu destekli WEB tabanlı karar destek sistemlerinin (KDS) sensör uygulamaları ile entegrasyonu, maliyet odaklı ve sürdürülebilir değişken oranlı uygulamaları (DOU) ile akıllı “SERA 4.0” uygulamalarını araştırmak ve geliştirmek,

10) Sensör görüntüleme çıktıları üzerinde pratik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek,

11) Bilişim Teknolojisi (BT) altyapısını iyileştirmek, veri paylaşımı ve standardizasyonunu sağlamak,

12) Yetiştiricilerin ve tarımsal yüklenicilerin yararlanabileceği hassas tarımın avantajlarını görselleştirmek.

ç) Tarım ve Gıda alanlarında biyotabanlı ekonomiye dayanan çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak;

1) Biyotabanlı ekonomi alanında teknoloji ve “know-how” geliştirmek,

2) Tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında verimlilik ve ticari farklılıkları arttırarak, sektörlerde sürdürülebilir biyotabanlı büyüme ve rekabetçi ortamları araştırmak ve desteklemek,

3) Tohum ve bitki fidelerinde ari ve verimli yerli ırkları geliştirmek,

4) Hayvancılıkta embriyo transferleri yaparak hastalıktan ari ve verimli yerli ırkları geliştirmek,

5) Kontrollü biyotabanlı ekonomi ve tarım teknolojisi alanlarında araştırma ve geliştirmeler yapmak,

6) Biyotabanlı kaynaklardan yenilikçi, sürdürülebilir ve güvenilir ürünler geliştirmek ve biyolojik tabanlı ekonomik sisteme geçmek,

7) Biyotabanlı ekonomide uluslararası rekabeti sağlamak,

8) Geleceğin biyotabanlı pazarını oluşturmak ve biyoekonominin hayata geçirilmesinde etkin rol almak,

9) Biyotabanlı ürünler ve hizmetler için biyokütle tedarikini sağlamak,

10) Tarımsal çalışmalar sonucu edinilen bilgi ve tecrübeleri; şehir çiftlikleri, mandıra, unlu mamuller, sağlıklı doğal gıdaların genetik formülasyonlar ile beslenme değerlerini arttırmak,

11) Tarımsal fırsatların meyvecilik, sebzecilik, tohumculuk, besi ve süt hayvancılığına entegrasyonuna destek olmak,

12) Geliştirilen tohumları yeni ekim yöntemleri ile destekleyerek, verimliliklerini arttırmak,

13) Yapılan biyotabanlı ekonomi çalışmaları ile tohum ve besicilikte, tarımsal lojistikte fırsat yaratılmasını sağlamak,

14) Tarım ve gıda sektöründe yapılan çalışmaları değer zinciri çalışmaları ile tamamlayarak besin değerini artırmak ve gıda güvenliğini desteklemek,

15) Canlı stok yönetimi ve entegrasyonu, ambalaj, iç/dış lojistik uygulamaları, soğuk zincir, fonksiyonel gıdalar, sağlıklı gıdalar, enerji gibi konuları biyoteknolojik uygulama ve araştırmalarla desteklemek,

16) Oluşturulacak biyoteknolojik iş fırsatları ile yeni iş alanları yaratmak.

d) Kamu, özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına, her türlü danışmanlık, eğitim ve akreditasyon konularında hizmet vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin gerekli planları hazırlamak ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,

f) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

g) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile 2 müdür yardımcısı üç yıl için görevlendirilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdür yardımcıları Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre karşı sorumlu olarak çalışırlar.

b) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı sorumlu olup, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygularlar.

c) Müdürün görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet ederler.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları (her fakülteden en az bir temsilci olmak üzere), Ar-Ge personeli ve paydaşlar arasından bir temsilci olmak üzere Rektörlük tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetinin onayladığı toplam yedi kişiden oluşur. Müdür yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir, olağanüstü olarak da, Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısı salt çoğunluğunun isteği üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,

b) Merkezin amacına ulaşması için yapılması gereken görevlerin icrasını planlamak,

c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,

ç) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

d) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,

e) Merkezin yıllık bütçesini yapmak,

f) Bütçe ve işletme kaynakları ile diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcamasına yönelik önerilerde bulunmak,

g) Merkezin ve Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet gösterecek üretim komisyonu ile eğitim ve araştırma komisyonlarını teşkil etmek, komisyonların raporlarını karara bağlamak,

ğ) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası alanda üniversite, sanayi, çiftçi kuruluşları arasında iş birliğini geliştirmek amacı ile faaliyet gösteren yöneticilerin ve/veya işletme sahiplerinin katılacağı karma kuruldur. Danışma Kurulu; ilgili Rektör Yardımcısı Başkanlığında, TUAM Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörlük tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyetinin onayladığı en fazla on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu olağan olarak üç ayda bir, olağanüstü olarak da, Kurul Başkanının isteği üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek, eleştirmek ve katkıda bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak,

c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak,

d) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bilimsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek,

e) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel görüşlerini Kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Merkez Müdürüne bildirebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Gelirler

MADDE 19 – (1) TUAM kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilecek her türlü gelir Üniversite hesaplarına aktarılır. Bu gelirlerden Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecek oran ve şekillerde, faaliyetlere katkı sağlayan personele ödeme yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile KGTÜ Mütevelli Heyeti, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.