YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ, EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine ve ilgili mevzuata göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇOGEĞUYAM): Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin 0-18 yaş grubu eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitimin kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim ve temel eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine, öğretmenlerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak,

c) Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarında bakım ve eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitimin kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,

ç) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim ve okul çağındaki çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla, aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek,

d) 0-18 yaş arası çocuklarda gelişimsel (bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal) ve dönemsel sorunlara  yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri vermek,

e) Özel gereksinimli (zihinsel ve bedensel yetersizliği olan) çocuklar için eğitim, rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek vermek,

f) Erken çocuklukta gelişimsel riskleri olan çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini saptamak, aile ve çocuğu eğitim programları ile desteklemek,

g) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

ğ) Çocuk bakımı ve gelişimi ile ilgili meslek mensupları, okul öncesi ve okul çağı ile ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak,

h) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

 (2) Merkez amacını gerçekleştirmek için Üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokulları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konu ile ilgili diğer kamu ve özel kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu kuruluşlarla hazırlanacak protokoller doğrultusunda hareket eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Çocuk Bakımı, Gelişimi, Eğitimi ve Temel Eğitim Bölümü mezunları arasından Merkezin faaliyetleri ve amacı ile ilgili uygun çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından 3 yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyetlerine uygun çalışmalar yapan, ilgili bilim dallarında tam zamanlı çalışan bir öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcısının da görev süresi sona erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün izinli olduğu zamanlarda Müdüre vekâlet etmek.

b) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile merkezin faaliyetleri ve amacı ile ilgili bilim dallarında çalışan öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıllığına Rektör tarafından görevlendirilen Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanlarından 2 (iki) üye, Çocuk Gelişimi Bölümünden 2 (iki) üye, Çocuk Gelişimi programından 1 (bir) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.

(2) Üyelik, rapor ve benzeri nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevden ayrılma veya mazeretsiz olarak kesintisiz 3 toplantıya katılmama hallerinde kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir defa olağan olarak toplanır. İhtiyaç halinde Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

(4) Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11  – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.

b) Uzman alt komisyonlar ve kısa veya uzun süreli çalışma grupları oluşturmak.

c) Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili uzman görüşleri istemek.

ç) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlandırmak.

d) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.

e) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer birimlere destek vermek için tedbirler almak.

f) Müdüre Merkezin işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.

g) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazırlamak.

ğ) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personeli ile bu unvanlar altında çalıştırılacak sözleşmeli personelin planlamasını yapmak ve ihtiyaçları belirlemek.

h) Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapmak ve/veya yaptırmak.

ı) Merkeze kaynak temini konusunda tedbirler almak.

i) Yönetim Kurulunun oluşturulmasından sonraki 2 ay içerisinde ilk yılın plan ve bütçesini hazırlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, ilgili Rektör yardımcısı, Müdür, Müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Eğitim Fakültesi Dekanı, ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürleri ile gerekli görülmesi halinde ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılara ilgili Rektör yardımcısı başkanlık yapar. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Uygulama yerleri ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 14 – (1) Uygulama yerleri; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Merkezin kullanımına tahsis edilen çocuk bakımı, gelişimi ve eğitimi faaliyetleri yapmaya elverişli nitelikte alt yapıya sahip mevcut kreş, anaokulu ve diğer eğitim kurumları ile anlaşmalı kamu ve özel sektöre ait kurumlardır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.