VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavları ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi programına öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencinin iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

d) Fakülte: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Ön Şartlı Ders: Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan dersi,

ğ) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 4 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim takvimi Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Seviye tespit sınavı ve hazırlık sınıfı ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretimin türü

MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün öğretim yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemi (yarıyıl) olmak üzere iki dönemden oluşur. Her dönem en az 70 (yetmiş) iş günüdür. Bu süre, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Klinik uygulama dersleri ve alan çalışmaları eğitim-öğretim süresinden önce başlayabilir ve/veya eğitim-öğretim süresini ve sınav dönemlerini aşabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, 5 (beş) yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını en fazla 8 (sekiz) yılda tamamlamak zorundadır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, yabancı dil hazırlık programında geçen süre ile 38 inci ve 39 uncu maddelerde belirtilen süreler dikkate alınmaz.

(2) Öğrencilerin ilk kayıt olduğu derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 8 (sekiz) yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile varsa tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ilişkin değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanarak Senatonun onayına sunulur.

(2) Diş hekimliği programı, en az 300 (üç yüz) AKTS kredilik dersleri kapsar.

(3) Eğitim-öğretim programı her eğitim-öğretim yılı için en az 60 (altmış) AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(4) Eğitim-öğretim programı, teorik, klinik öncesi uygulama, uygulama, laboratuvar, klinik uygulama dersleri; seminer, alan çalışması v.b. uygulamalardan oluşur. Dersler yıllık olarak veya  dönemlik olarak düzenlenir. Hangi dersler için klinik öncesi uygulama/laboratuvar/uygulama/klinik uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca klinik uygulama biçiminde olacağı Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

(5) Dersin tek öğretim elemanı tarafından verilmesi halinde o öğretim elemanı dersin sorumlusudur. Dersin birden fazla öğretim elemanı tarafından verilmesi halinde sorumlu öğretim elemanı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Klinik uygulama

MADDE 10 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, klinik uygulama derslerinin başlangıcından önce belirlenen tarihler arasında kliniklerde, gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, bir eğitim-öğretim yılında müfredatta belirlenen ders saatinden az olmamak üzere klinik uygulama dersi yaparlar.

(2) Klinik uygulama derslerinin çeşitlerine, sürelerine, sayılarına veya bazı klinik uygulama derslerinin birleştirilerek tek klinik uygulama dersi olarak yapılmasına (entegre klinik uygulama vb.)  Fakülte Kurulunca karar verilir.

(3) Öğrenciler, klinik uygulama dersi sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları klinik uygulama, pratik uygulama, ödev ve benzeri çalışmaları; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki çalışmaları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmaların sayı ve türleri, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenip eğitim-öğretim yılının ilk 10 (on) iş günü içinde Dekanlıkça ilan edilir. Bu çalışmaların sayıları ve türleri her eğitim-öğretim yılı için güncellenir. Güncellenmediği taktirde bir önceki alınan kararlar geçerlidir.

(4) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulama eğitim programı sona erdikten sonra, klinik uygulama dersinin bütünleme sınavından 3 (üç) iş günü öncesine kadar olan süre; öğrencilerin, ilgili dersin klinik uygulama döneminde eksik kalan çalışmalarını tamamlanmaları için tanınan süredir.

(5) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ek süre verilen öğrenciler klinik uygulama sonu sınav haklarını, sınav hakkı kullanacakları eğitim-öğretim yılı için Fakülte Kurulunca ilgili klinik uygulama dersi için kabul edilen sayıda ve türde çalışmaları, eksiksiz ve başarılı olarak tamamladıkları takdirde kullanabilirler.

(6) Bu Yönetmelikte klinik uygulama dersleri ile ilgili hüküm bulunmayan durumlarda klinik uygulama yönergesi ve Fakülte yetkili kurulları kararlarına göre işlem yapılır.

Dersler ve kredi değeri

MADDE 11 – (1) Bir dersin ulusal kredi değeri; o dersin haftalık teorik ve/veya uygulaması ile hesaplanır.

(2) AKTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi vb.) ifade eden bir değerdir. Bu değer, her bir dersin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadar bir bölümünü teşkil ettiğinin göstergesidir. Bir AKTS kredisi yaklaşık 25-30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

(3) Derslerin isimleri, kodları ve kredi/AKTS’leri Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir veya değiştirilir.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 12 – (1) Her öğretim yılında alınan dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu eğitim-öğretim yılına ait derslerin birinden dahi başarısız olursa (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile üniversite ve fakülte seçmeli dersler hariç) ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri tekrar eder. Bu dersi/dersleri başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) Ortak zorunlu ile üniversite ve fakülte seçmeli derslerden kalan öğrenciler mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadırlar. Bu seçmeli derslerden kalan öğrenciler kaldığı seçmeli dersi veya aynı havuzdan daha önce almadığı farklı bir seçmeli dersi de alarak bu koşulu sağlayabilirler.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 13 – (1) Danışmanlık ile ilgili esaslar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi hükümlerine göre uygulanır.

Devam mecburiyeti

MADDE 14 – (1) Öğrenciler teorik derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır.

(2) Teorik derslerin %30’undan; uygulama derslerinin %20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler o dersin yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmazlar.

(3) Teorik ders olarak belirlenen ders saatlerinde, teorik ders yerine uygulama dersi yapıldığı durumlarda bu derslerden alınan yoklamalardaki devamsızlık süreleri teorik ders olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencilerin derslere devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

(5) Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

(6) Klinik uygulama derslerine ait yoklamalar bulundukları klinik uygulama gruplarının süresi içerisinde takip edilir, kayıt altına alınır, değerlendirilir.

(7) Uygulama derslerinde devamsızlık oranı %20’yi geçmese dahi dersin öğretim elemanları öğrencinin devam etmediği süredeki uygulamaları, öğrenciden belirlenen gün ve saatlerde telafi etmesini isteyebilir.

(8) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Uygulama dersi içeren derslerden başarısız/devamsız olan öğrencilerin dersi tekrar alması halinde devam şartı aranır. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalınmamış olunması şartıyla sadece teorik ders içeren derslerden başarısız olan öğrencilerden devam şartı aranmaz. Bu şartlar Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Değişim programları

MADDE 15 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde başvuran öğrenciler güz yarıyılından başlamak üzere bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları; ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar, Yatay Geçiş, Muafiyet, İntibak, Kimlik Kartı ve Öğrenci Statüsü

İlk kayıt

MADDE 16 – (1) Fakülte öğrencisi olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde belgelerle ve belirlenen şekilde kesin kaydını yaptırır. Kayıt için istenen belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiğinin veya sahte olduğunun anlaşılması durumunda ilgili öğrencinin kaydı silinir ve hakkında kanuni işlem başlatılır. İlan edilen süre içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

(2) Fakülteye ilk kez kaydını yaptıran öğrenci 12 nci maddede öngörülen ders alma işlemlerini yaparak öğrenimine başlar.

(3) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 17 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde yapılır. İlgili mevzuat gereği katkı payı ödemesi gereken öğrencilerin kayıtlarını yeniletebilmesi için her yarıyıl belirlenen katkı payını ödemeleri gerekir. Kaydın silinmesi halinde alınan öğrenim katkı payı iade edilmez.

(2) Danışman onayı ile kayıt yenileme işlemi kesinleşir. Süresi içinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı ödemesi gerekip katkı payını ödemeyen öğrenciler o eğitim öğretim yarıyıl/yılındaki derslere ve sınavlara giremezler. Bu suretle kaybedilen süre eğitim öğretim süresine dâhildir. Kayıt yenileme işleminden öğrenci sorumludur.

MADDE 18 – (1) Mazereti nedeniyle kaydını ilgili süre içinde yenileyemeyen öğrenciler, dekanlığa sunduğu mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ilgili eğitim öğretim yılı başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde kaydını yenileyebilir. Eğitim-öğretim yılının başlangıcı ile kayıt yenileme işlemi arasında geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; ilk kez eğitim-öğretim yılına ait dersleri alan öğrenciler açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise başarısız oldukları tüm dersleri almak zorundadırlar.

(3) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Eğitim-öğretim programından kaldırılan herhangi bir dersten başarısız/devamsız olan öğrenciler, bu ders/derslerin yerine AKTS değer/değerleri ile aynı/fazla yeni ders/dersler almak zorundadırlar. Kaldırılan dersten/derslerden başarısız/devamsız olan öğrenciler, alınacak yeni dersin/derslerin devam koşulunu sağlamak zorundadırlar.

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler.

(3) Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dönemlik dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler açıldığı dönemin ders yüküne eklenir.

Yatay geçiş, muafiyet ve intibak

MADDE 20 – (1) Diğer üniversitelerden veya Üniversite içi fakültelerden yapılacak yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulüne, ders muafiyetlerine ve intibak yapılacak sınıflara Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Kimlik kartı

MADDE 21 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilere bir kimlik kartı verilir. Bu kart, her eğitim-öğretim yılı başında yenilenir veya vizesi yapılır. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Fakülteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

Öğrenci statüsü

MADDE 22 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici öğrenci kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve  İlişik Kesme

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri programda bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.

(2) Sınavlar test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bu sınav türlerinin kombinasyonları şeklinde yapılabilir.

(3) Öğrenciler; yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu ve bütünleme sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından teorik ve uygulama olarak sorumludur. Bunun yanında, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme ve tek ders sınavı oldukları dersin tüm  öğrenim süresi boyunca verilmiş olan teorik ve uygulama derslerinden sorumludurlar.

(4) Ara sınav gerektirmeyen klinik uygulama dersleri, ilgili anabilim dallarının önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.

(5) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmeleri için ara sınav not ortalaması ne olursa olsun yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu veya bütünleme sınavlarından en az 50 (elli) puan alması zorunludur.

(6) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(7) Sınavlarda çeşitli nedenlerle soru iptal edildiği takdirde, iptal edilen sorunun puanı diğer sorulara eşit olarak dağıtılır.

(8) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek; kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Öğrenciler, cep telefonu ve benzeri elektronik ve/veya internete bağlanabilen cihazlarla sınava giremezler.

(9) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciler ilgili sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Öğretim elemanları, sorumlu oldukları dersin eğitim-öğretim yılına ait son sınavın sonuçlarının ilanından sonra, 15 (on beş) gün içerisinde sınav sonuçlarının sisteme girilmesiyle elde edilen ders değerlendirme raporunu ıslak imzalı olarak Dekanlığa teslim ederler. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar sorumlu öğretim elemanları tarafından en az 2 (iki) yıl saklanır.

(11) Aynı günde, eğitim-öğretimin aynı sınıf yarıyılında veya yılında yer alan derslerden en çok üçünün sınavı yapılabilir.

(12) Sınavlara girmeyen öğrencilerin sınav puanları 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

(13) Daha önceki dönemlerde aldıkları dersten tekrara kalmış öğrenciler, tekrar aldıkları dersin tüm sınavlarına girmek zorundadırlar.

(14) Dersi veren öğretim elemanı/elemanlarının sınav tarihinde herhangi bir nedenle izinli olması/olmaları halinde Dekanlık tarafından ilgili sınavın yürütülmesi için öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 24 – (1) Ara sınav, eğitim-öğretim programında yer alan derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavlarıdır. Yarıyıllık (dönemlik) dersler için en az 1 (bir), yıllık dersler için en az 2 (iki) olmak üzere yarıyılda/yılda her ders için yapılacak ara sınavların sayısı, asgari sınav sayısının artırılması talebi halinde ilgili anabilim dallarının önerisi ve Fakülte Kurulu kararıyla belirlenir. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, Dekanlık tarafından ilgili yarıyılın ilk 30 (otuz) günü içinde ilan edilir. Dersin sorumlu öğretim elemanının sınav tarihlerinde değişiklik yapılması talebi, sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce sorumlu öğretim elemanı tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve Dekanlığın onayı ile yeni sınav tarihi ilan edilir.

(2) Dekanlık gerekli gördüğü durumlarda daha önceki açıklanmış sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce duyurulmak kaydıyla sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

(3) Ara sınavlar dışında, ara sınav başarı notuna katılmak üzere,  öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalının teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı

MADDE 25 – (1) Dersin okutulduğu yarıyıl sonu/yılsonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavlardır.

(2) Öğrencilerin yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarına girebilmesi için; ilgili derse yarıyıl/yılbaşında kayıt olmaları ve devamsızlık sürelerini aşmamış olmaları gereklidir.

Klinik uygulama sonu sınavı

MADDE 26 – (1) Öğrencinin klinik uygulama sonu sınavına girebilmesi için ilgili dersin eğitim öğretim yılı başlangıcında ilan edilen sayı ve türdeki uygulamaları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlaması zorunludur. Klinik uygulama sonu sınavı, öğrencinin klinik uygulama yaptığı dönemin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü sonrasına kadar veya yılsonu toplu olarak ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen koşullarda yapılır ve sonuçları ilan edilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavları; yarıyıl/yılsonu sınavı veya klinik uygulama sonu sınavı sonucunda herhangi bir dersten şartlı geçen veya başarısız olan öğrenciler ile klinik uygulama dersi sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları klinik uygulama, pratik uygulama, ödev ve benzeri çalışmaları ek süre içerisinde tamamlayarak girilebilen sınavdır. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlıkça belirtilen gün, yer ve saatte yapılır.

(2) Klinik uygulama sonu sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına, akademik takvimde belirtilen yer, tarih ve saatte girer.

(3) Klinik uygulama derslerinde, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen uygulamaları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin klinik uygulama sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan uygulamalarını, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden 3 (üç) iş günü öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları takdirde, ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler.

(4) Bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılan dönem uzatmış beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı, öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla takip eden klinik uygulama döneminde kullandırılabilir. Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl içerisinde 1 kez kullandırılır. Bu öğrencilerin klinik uygulama dersini herhangi bir sebeple başarı ile bitirememeleri halinde bir sonraki yarıyıldaki klinik uygulama grubuna intibak ettirilir ve yeni klinik uygulama dersi gruplarında ilgili dersin gereklerini yerine getirmeleri halinde klinik uygulama sonu ve bütünleme sınavlarına o yarıyılda 1’er kez daha girebilir.

Mazeret sınavı

MADDE 28 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler mazeret sınav hakkından yararlanırlar. Öğrenciler mazeret sınavı haklarını, ara sınavlar için yarıyıl/yıl içinde; yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/tek ders sınavları için ise Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen, Dekanlıkça ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1)  Mezun olabilmek için tek ders dışındaki tüm derslerini başarmış olan öğrencilerin akademik takvimde belirlenmiş olan tek ders sınav tarihinden 2 (iki) iş günü öncesine kadar yazılı dilekçeleri ile başvurması halinde ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile başarısız olunan ve devam şartı sağlanmış tek ders için sınav açılır. Geç teslim edilen dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavdan alınan not, başarı notu yerine geçer. Öğrenciler tek ders sınavı haklarını Dekanlık tarafından belirlenen ve ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(2) Öğrenciler tek ders sınav hakkını öğrenim süresince bir defaya mahsus kullanabilirler. Bu sınavda başarılı olanlar, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim yarıyılında mezun olmuş sayılırlar.

(3) Öğrencilerin tek ders sınavında başarılı olabilmeleri için ilgili dersten en az 50 puan almaları zorunludur. İlgili sınavdan alınan notun karşılığı başarı notu olarak kabul edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 30 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme, mazeret ve tek ders sınav sonuçları, ilgili sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili sınav sonuçlarına ilan edildiği tarih itibariyle 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz edebilirler. İtiraz Dekanlıkça kurulan biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik komisyonca, itiraz süresini takip eden 3 (üç) iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır ve dekanlığa iletilir. Dekanlıkça sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir ve öğrenciye bildirilir.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanının itiraz süresi içerisinde herhangi bir nedenle izinli olması halinde, itirazın sonuçlandırılması için ilgili şikâyet, 3 (üç) öğretim elemanının da Dekanlıkça belirlendiği komisyon tarafından aynı esaslarla değerlendirilir.

(3) Öğretim elemanının sınav sonucunun açıklanmasından sonraki 5 (beş) iş günü içerisindeki maddi hata nedeniyle ders notu değişikliği talebi, Dekanlık tarafından öğretim elemanına verilen not değişikliği formunun doldurulması ve imzalanması halinde öğrenci işleri tarafından sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye de tebliğ edilir. Bu değişikliğin ders notu değişen öğrencinin aleyhine olması halinde ilgili öğrencinin sınava itiraz hakkı saklıdır.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar,  dönem içi uygulamalar, ödevler, uygulamalar gibi çalışmalarda gösterdiği başarılar ve yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu/bütünleme sınav başarıları ile birlikte değerlendirilerek belirlenir. Yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu/bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etkisi %40 - %60 arasında olabilir. Derslerden sorumlu öğretim elemanlarının önerisi Fakülte Kurulunun onayı ile ara sınav yapılmayan klinik uygulama derslerinde, klinik uygulama sonu/bütünleme sınavlarının başarı notuna etkisi % 100’dür. Yarıyıl içi başarının ve yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama/bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etkisi, dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Ancak öğrencilere duyuru yapılmadığı takdirde ara sınav katkı yüzdesi % 40, yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu/bütünleme sınav notlarının katkı yüzdesi ise % 60 olarak uygulanır.

Notlar

MADDE 32 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başarı Derecesi   Başarı Notu            Katsayı               Puanı

Pekiyi                               AA                        4,00                97 - 100

Pekiyi-İyi                       BA+                      3,75                 93 - 96

İyi-Pekiyi                        BA-                       3,50                 89 - 92

İyi-İyi                               BB+                       3,25                 85 - 88

İyi                                      BB-                       3,00                 81 - 84

İyi-Orta                          CB+                       2,75                 77 - 80

Orta-İyi                           CB-                       2,50                 73 - 76

Orta                                 CC+                       2,25                 69 - 72

Orta-Orta                       CC-                       2,00                 65 - 68

Orta-Zayıf                     DC+                      1,75                 61 - 64

Zayıf-Orta                      DC-                       1,50                 57 - 60

Zayıf                                DD+                      1,25                 53 - 56

Zayıf - Zayıf                   DD-                       1,00                 50 - 52

Başarısız                          FD                        0,00                  0 - 49

Devamsız                        FF                        0,00                       -

Muaf                                 M                            -                          -

 (2) Başarı notu tablosuna göre;

a) Bir dersten AA, BA+, BA-, BB+, BB-, CB+, CB-, CC+ ve CC- notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten FD ve FF notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır.

c) Bir dersten alınan DC+, DC-, DD+ ve DD- notları bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. Koşullu başarılı olunması için, öğrencinin DC+, DC-, DD+ ve DD- notu aldığı eğitim-öğretim yılına ait birikimli yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması ve ilgili eğitim-öğretim yılında başarısız dersinin bulunmaması gerekir.

(3) Yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu sınavı sonucunda DC+, DC-, DD+ ve DD- ve FD notu alan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girilmesi halinde bütünleme notu, yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu yerine not ortalamasına katılır.

(4) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Öğrencilerin DC+, DC-, DD+ ve DD- notu aldığı eğitim-öğretim yılına ait birikimli yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olmaması ve/veya başarısız/devamsız dersinin bulunması halinde, öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında DC+, DC-, DD+, DD-, FD ve FF notu aldığı dersleri tekrar ederler, üst sınıftan ders alamazlar.

(5) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere FF notu verilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmazlar.

(6) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) M notu, daha önce dersin alındığı yükseköğretim kurumundan alınan onaylı transkript belgesindeki notun birinci fıkradaki tablo uyarınca değerlendirilmesine göre not ortalamasına katılır. Dersin notunun harf veya rakam ile belirtilmemesi durumunda not ortalamasına CC- olarak katılır.

Not ortalaması

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu kayıtlı olduğu eğitim öğretim yılında yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması ve tüm dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalaması hesaplanarak belirlenir.

(2) Yarıyıl/birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması; ilgili eğitim-öğretim yılı içerisindeki yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derse ait harf notuna karşılık gelen katsayı (madde 32’deki tabloya bakınız) ile o derse ait AKTS değerinin çarpımının sonucunun ilgili yarıyıl/yıldaki tüm dersler için hesaplanıp toplanarak ilgili yarıyıl/yıldaki toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında ise öğrencinin ilk kayıttan itibaren aldığı tüm dersler değerlendirilerek aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalarda,  virgülden sonraki üçüncü hane yuvarlanarak, iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına, derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında o yıla ait birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan ve herhangi bir dersten FD ve FF notlarından birini almamış öğrenciler bulundukları sınıfı başarmış olarak bir üst sınıfta öğrenimlerine devam ederler veya mezun olurlar.

İlişik kesme

MADDE 34 – (1) Öğrencinin;

a) Kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin tespit edilmesi,

b) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Yazılı isteği ile kaydını sildirmesi,

durumlarında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir. Bu durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet koşulları, Diplomalar, Onur-Yüksek Onur öğrencileri ve

Mezuniyet Derecesi

Mezuniyet koşulları

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:

a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamış olması,

b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum ulusal kredi/AKTS’yi tamamlamış olması,

c) Eğitim-öğretim programının sonunda genel akademik not ortalamasının en az 2,00 olması.

Diplomalar

MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;

a) Diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrenciler; ilk iki eğitim-öğretim yılındaki bütün dersleri başarmış olmaları şartı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması alabilirler. Önlisans diplomasını alarak diş hekimliği programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde önlisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

b) Beş (5) yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

(2) Diplomalar, Dekan ve Rektör tarafından imzalanarak onaylanmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığına gönderilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma yerine geçen ve kayıptan dolayı verildiği ve ikinci nüsha olduğu belirtilen bir belge düzenlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciler, e-Devlet Kapısı’ndan (www.turkiye.gov.tr) geçici mezuniyet belgesi alarak kullanabilir. Öğrencinin başvurusu halinde onaylı transkript verilir. Öğrencinin e-Devlet Kapısı’ndan geçici mezuniyet belgesi alamaması halinde Dekan imzalı geçici mezuniyet belgesi düzenlenebilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri ve Mezuniyet derecesi

MADDE 37 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında, disiplin cezası almayan ve bir önceki eğitim öğretim yılına ait birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 (81-88) arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 (89-100) arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere ayrıca mezuniyet derecelerini; aldıkları dersleri; proje, laboratuar, seminer gibi çalışmalarını; başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (diploma eki) verilir.

(3) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel ağırlıklı not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel ağırlıklı not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan öğrenciler için mezuniyet derecesi belirtilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinler

Mazeretler

MADDE 38 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin; bir sağlık kuruluşundan almış oldukları sağlık raporlarının veya yatarak tedavi gördüklerine dair evraklarının bulunması,

b) Eğitim-öğretime YÖK, Valilik veya Rektörlük kararıyla ara verilmesi,

c) Öğrencilerin; anne, baba, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ya da ölümü,

ç) Öğrencilerin; anne, baba, eş veya çocuklarının tedavileri sırasında refakatli olarak yanlarında kaldıklarına dair raporun bulunması,

d) Öğrencilerin; Rektörlük ya da Dekanlık tarafından görevli veya izinli sayılması.

(3) Öğrenciler raporlu oldukları veya yatarak tedavi gördükleri süre içinde derslere ve sınavlara giremez; girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmek için sağlık raporu alınan saatin mazeret nedeniyle girilemeyen sınav saatinden önce olması gereklidir.

(4) Öğrencinin; askere alınması, tutuklanması ve tutukluluğunun takipsizlik ile sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(5) Bir yarıyılda/yılda mazeretli olunan toplam süre, 14 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmaksızın, o yarıyıl/yıl için öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 39 – (1) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile güz yarıyılından başlamak üzere bir eğitim-öğretim yılı izin verilebilir. Öğrenciler eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilirler. Öğrencilerin izinden yararlanabilmesi için eğitim öğretim yılının başlangıcından 20 (yirmi) iş günü önce Dekanlığa başvurması gerekir. 15 inci maddede öngörülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz. İzinli olunan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyim, genel görünüş ve uygulamalar

MADDE 40 – (1) Fakültede diş hekimliği eğitiminin gerektirdiği kıyafet ile klinik öncesi, klinik ve laboratuvarlarda uyulacak kurallar; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler, giyim ve genel görünüşleri konusunda ilgili kurallara uymak zorundadır. Öğrenciler bu yerlerde üzerinde kimliklerini belirten tanıtıcı kart ve benzerini takmak zorundadır.

(2) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımı, temizliği ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar veya kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrenciler tarafından tazmin edilir.

Engelli öğrencilerin durumu

MADDE 41 – (Değişik:RG-28/4/2019-30758)

(1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış, engellilik derecesi diş hekimliği mesleğini yapabilmesine engel olmayacağı için fakülteye kaydedilen engelli öğrenciler ile öğrenim süreleri içerisinde engellilik durumu oluşan öğrenciler; ilgili yönetmeliğin ders almaya ve geçmeye ilişkin hükümlerine uymakla hükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle öğrencinin herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda; öğrencinin yazılı başvurusu, danışmanının ve dersi veren sorumlu öğretim elemanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin eğitim öğretimine devam etmesi sağlanabilir.

Disiplin işleri

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri,  2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği veya değişiklik halinde güncellediği adreslerine iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Bildirdiği adresini değiştiren öğrenciler yeni adreslerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Fakülte yetkili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 16/8/2010 tarihli ve 27674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eğitim-öğretime başlayan öğrenciler başarı notu hesaplaması ile ders/sınıf geçme koşulları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2018

30552

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

28/4/2019

30758

2.