KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin somut ve somut olmayan kültür mirasına ilişkin betimleyici, sınıflandırıcı ve tarihsel araştırmalar yaparak ya da yaptırarak Kilis ve yakın çevresinin kültür envanterini çıkarmak, bu konularda araştırmalar yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

b) Kilis araştırmalarıyla bağlantılı olarak antropoloji, arkeoloji, edebiyat, ekonomi, endüstri, güzel sanatlar, halkbilim, sosyoloji, sanat tarihi, tarih, ilahiyat ve benzeri alanlarda eğitim veren akademik birimlerle işbirliği kurmak, gerekirse bu bölümlerin müfredat programlarına, Kilis tarihi ve kültürüyle ilgili derslerin ilave edilmesi amacıyla adı geçen birimlerle ortak çalışmalar yapmak.

c) Kaybolmaya yüz tutmuş dokumacılık, el sanatları, gelenek, görenek, töre ve törenler gibi somut ve somut olmayan yöresel kültür mirasını saptamak ve onları yaşatma konusunda uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Kilis tarihi ve kültürü konusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilinç oluşturmak, bu amaçla kongreler, paneller düzenlemek, afişler, posterler ve kartpostallar bastırmak, bu konularda çalışma yapacakları teşvik etmek ve desteklemek.

d) Tez aşamasına gelmiş olan lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez konularını, Kilis tarihi ve kültürü alanı çerçevesinde seçmeleri konusunda öğrencileri teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla ilgili akademik birimlerle işbirliği halinde çalışmak.

e) Kilis’in kültürel ve doğal mirasını koruma ve iyileştirme konularında çalışmalar yapmak. Konuyla ilgili projeleri teşvik etmek ve desteklemek, Kilis kültürünü yaşatma, yayma ve kültür turizmini geliştirme konularında bilgi, teknik ve maddi destek sağlamak amacıyla resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak.

f) Merkez adına internet sayfası açarak araştırmalar sonucunda elde edilen dokümanların yayınlanmasını sağlamak ve böylece bilgi aktarılmasında hızlı erişimi sağlamak.

g) Kilis kültürünü tanıtmak, böylece kültür turizmini canlandırmak amacıyla yukarıda belirtilen araştırmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere görsellik kazandırmaya yönelik projeler geliştirmek, bu yönde yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.

ğ) Kültür ve tarih çalışmaları ile bağlantılı arşiv vesikası, süreli yayın, yazma eser, görsel materyal, kitap, makale, tez ve raporları temin ederek araştırmacıların kullanımlarına sunmak.

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

(2) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Rektörün onayı ile üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(4) Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.

(5) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin etkili ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve gündem hazırlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet programını hazırlamak, bunları Yönetim Kuruluna önermek, alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı ayrırapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkez programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını denetlemek.

ı) Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, oylamada çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin gelişme planını hazırlamak.

ç) Yıllık gelişme planlarını, bununla ilgili yatırımları düzenlemek ve yatırım önceliklerini belirlemek.

d) Merkez personelinin planlamasını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.