ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; kamu yönetimi ile ilgili akademik konularda araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Kamu yönetimi konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Kamu yönetimi konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; kamu yönetimi konusunda bilimsel çalışma ve yayınları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-28/1/2019-30669)  Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili raporu, Yönetim Kurulunca onaylanan bir sonraki yılın etkinlik planını hazırlamak,

d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-28/1/2019-30669) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) (Değişik:RG-28/1/2019-30669) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, kamu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde yılda en az iki kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 12/7/1985 tarihli ve 18809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2017

30205

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

28/1/2019

30669