BOZOK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BOZOK TÖMER): Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,

b) Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemek,

c) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı  rehber ve yayınlar hazırlamak,

d) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,

e) Türkçe’nin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek,

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında hizmetiçi kurslar düzenlemek,

i) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereç ve yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin etmek,

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.       

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim elemanları  arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(2) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda, Müdür tarafından tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün olduğu taraf lehine karar alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,       

b) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,               

ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 29/4/2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.