MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET

KONSERVATUVARI HAZIRLIK VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında yürütülen hazırlık ve lisans öğretimi ile bu süreçte uygulanacak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında yürütülen, hazırlık ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile hazırlık ve lisans öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma, izin, akademik danışmanlık, kayıt silme, ayrılma ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içeren çizelgeyi,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,

c) ÇAP: Çift ana dal programını,

ç) Danışman: Öğrencilere, öğretim ve ders alma işlemleri gibi üniversite öğretim programlarıyla ilgili sorunlar konusunda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim elemanını,

d) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı arasında yapılan değişim programlarını,

e) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,

f) GNO: Genel akademik not ortalamasını,

g) Konservatuvar: MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarını,

ğ) Konservatuvar Kurulu: MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,

h) Konservatuvar Yönetim Kurulu:  MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ı) Müdür: MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

i) Öğrenci işleri birimi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı programlarında kayıtlı öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütüldüğü, Konservatuvar Müdürlüğüne bağlı öğrenci işleri birimini,

j) Rektör: MSGSÜ Rektörünü,

k) Senato: MSGSÜ Senatosunu,

l) Üniversite (MSGSÜ): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları ve İlişik Kesme

Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanları; Konservatuvar Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile YÖK tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci adaylarında aranacak genel ve özel koşullar; özel yetenek sınavlarının, niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar Konservatuvar Kurulu önerisi ile Senato tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir. Bu esaslar, Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanan giriş yetenek sınavları kılavuzu ile adaylara duyurulur.

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Konservatuvara bağlı öğretim programlarına öğrenci olarak kabul edilebilmek için, kayıt kabul koşullarını taşıyan adaylar, her bir öğretim programı için Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen sınav jürileri tarafından yapılan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak zorundadır.

(2) Sınav jürileri tarafından başarılı bulunan adaylar, başarı seviyesine göre sıralanır ve öğretim programlarının kontenjanları dahilinde hazırlık sınıfına veya lisans programına kayıt olmaya hak kazanır.

Özel yetenek sınavı

MADDE 6 – (1) Özel yetenek sınavı; eleme sınavı, düzey sınavı ve fark dersleri sınavı aşamalarından oluşur.

(2) Eleme sınavı; ilgili öğretim programının özelliğine göre bir veya birden fazla aşamalı yapılabilir.

(3) Eleme sınavında başarılı olanlar ile orta öğretimini Konservatuvarda veya dengi diğer konservatuvarlarda tamamlayanlar düzey sınavına girerler.

(4) Düzey sınavı; ilgili öğretim programının özelliğine göre sanat ve/veya bilim dalı derslerinden yapılır.

(5) Fark dersleri sınavı; orta öğretimini Konservatuvarda veya dengi diğer konservatuvarlarda tamamlamayan adaylar için başvurulan öğretim programının özelliğine göre ilgili derslerden yapılan sınavdır. Düzey sınavından başarılı bulunan ve fark dersleri sınavına girmeye hak kazanan bu adaylar, bu sınav kapsamında yapılan tüm sınavlardan da başarılı olmak zorundadır.

(6) Eleme, düzey ve fark dersleri sınavında başarı notu, sayısal değer olarak 100 üzerinden 70’tir.

Kayıt işlemleri ve kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Özel yetenek sınavları sonuçlarına göre kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

(2) Konservatuvara kesin kayıt yaptırmak için Senato tarafından belirlenen belgeler istenir.

(3) Öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini kendileri yaparlar. Öğrenciler Senatonun belirlediği istisnai durumlarda belirledikleri vekillerince de kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin durumları hakkında ise öğrenci adaylarının beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Konservatuvara kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

E-posta adresi

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Konservatuvardaki eğitim-öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu e-posta adresine gönderilen duyurular öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 9 – (1) Her türlü bildirim, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması hâlinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Konservatuvara kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından Konservatuvarın öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Konservatuvardan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, başvurusu üzerine öğrenciye Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeniden kimlik kartı verilir.

Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler

MADDE 11 – (1) Konservatuvara bağlı öğretim programlarına, yurt içinde veya dışındaki diğer üniversitelerin eşdeğer öğretim programlarını izleyen öğrencilerin yapacağı yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay ve dikey geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları ilgili programların yazılı önerilerine dayanılarak Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Yatay geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Kurum içi programlar arasında yapılan geçişler ve bu geçişlere ilişkin hususlar Konservatuvar Kurulunca hazırlanan ve Senatoca onaylanan esaslara göre yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Mazeretleri Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemez.

Konuk öğrenci

MADDE 13 – (1) Konuk öğrenci, ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programları veya yurt içi ya da yurt dışındaki diğer devlet konservatuvarı veya dengi üniversiteler arası protokoller kapsamında, yurt içi veya yurt dışındaki bir devlet konservatuvarından veya dengi bir yükseköğretim kurumundan Konservatuvara belli bir dönem öğretim görmek için gelen veya Konservatuvardan belli bir dönem öğretim görmek için yurt içi veya yurt dışındaki başka bir devlet konservatuvarına veya dengi bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencidir.

(2) Konuk öğrenciler ile ilgili esaslar; ilgili mevzuat ve YÖK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Senatoca belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 14 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine getirememesi halinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Konservatuvara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Danışmanlar

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, Konservatuvara kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içerisinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından, ilgili bölümün kadrolu öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda Konservatuvar Kurulu onayı ile doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim elemanları arasından da danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler.

(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre Konservatuvar Kurulu önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir.

(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili bölüm başkanları sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenci; her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme işlemini yapar. Gerekli hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Mazeretleri ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık sorunu olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenci o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönem, öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerin dışında da Konservatuvar Kurulu kararı ile yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, otomasyon programında kayıt yenileme işlemlerini, internet üzerinden ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapar.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

İzinler ve kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-11/1/201-30652) İzin, öğrencilerin Konservatuvar Yönetim Kurulu onayı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapmak için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli ise izinli olma halinin devam ediyor olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir. Konservatuvar Kurulu Kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir defada en çok iki dönem süre olmak üzere, toplamda normal öğretim süresinin en çok yarısı kadar izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi izleyen sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde, aynı usulle işlem yapılır. Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(3) İzin için öğrencinin, olayın vuku bulmasından itibaren en geç 30 gün içinde, Müdürlüğe başvurarak olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır. Ekonomik nedenler ve Konservatuvar Kurulunca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, ancak dönem başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki 30 gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(5) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenciliğe devam eder.

(6) YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile senatoda onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerden, öğretimlerine devam etmek istedikleri takdirde, tedavi görerek sağlıklı olduklarına dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, Konservatuvar Kurulunca incelendikten sonra, öğrencinin öğretimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Özel izin

MADDE 18 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser, sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üniversite dışı etkinliklere katılmak üzere Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Bu öğrencilerin sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde özel izinli olarak Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabulü durumunda bu öğrencilerin dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencilerin Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir :

a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.

b) 22 nci maddede belirtilen hazırlık sınıfı başarı koşullarını sağlayamamak.

c) Azami süresi içinde lisans programında verilen öğretimini tamamlayamamak.

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Konservatuvardan çıkarma cezası almak.

d) Konservatuvara kayıt-kabul koşullarının yerine getirilmediği sonradan anlaşılmak veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilmiş olmak.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez, yalnızca ortaöğretim diploması geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 20 – (1) Konservatuvarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen ilke ve esaslara göre hazırlık ve lisans düzeyinde öğrenim görürler.

(2) Konservatuvar, öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik çerçevesinde Konservatuvar Kurulu önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav esasları belirlenebilir.

Hazırlık sınıfı, öğretim süresi ve devam yükümlülüğü

MADDE 21 – (1) Hazırlık sınıfı; kayıtlı olunan öğretim programının özelliğine göre, hazırlık 1 inci sınıf ve/veya hazırlık 2 nci sınıflarını içeren ve öğrencileri Konservatuvara bağlı lisans programlarına hazırlayan düzeydir.

(2) Hazırlık 1 inci ve hazırlık 2 nci sınıflarının her birinde öğretim süresi ikişer yarıyıldır.

(3) Öğrenciler; zorunlu sanat/bilim dersleri ve seçmeli derslerin %70'ine, zorunlu sanat dalı ve bilim dalı derslerinin %80'ine devam etmek zorundadır.

Hazırlık sınıflarında değerlendirme, başarı tespiti ve lisansa geçiş

MADDE 22 – (1) Hazırlık sınıflarında başarı, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan sınav ve başarı tespitine ilişkin hükümlere göre değerlendirilir.

(2) Sanat/bilim dersleri ile kültür derslerinden ve sanat dalı ve bilim dalı derslerinden başarılı olamayan öğrenciler her akademik yıl içinde sadece bir yarıyıl bu dersleri tekrar etme hakkına sahiptir.

(3) Öğrenciler; hazırlık 1 inci sınıfından hazırlık 2 nci sınıfına ve hazırlık 2 nci sınıfından lisans programına, bu sınıflarda yükümlü oldukları tüm derslerden başarılı olması durumunda geçebilirler.

(4) Hazırlık sınıflarında iki yarıyıl üst üste başarısız olan veya toplam altı yarıyılda hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir.

Lisans öğretim düzeyi

MADDE 23 – (1) Lisans; ortaöğretime dayalı, sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretim düzeyidir. Bu öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Yan dal programı

MADDE 24 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programı izleme izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programı açılması, hangi bölümler arasında yapılabileceği, yan dal seçmek isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve kredi koşulları; ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Yan dal programlarıyla ilgili esaslar, Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

Çift ana dal programı

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans programlarının yanı sıra, öngörülen koşulları taşıması kaydı ile kendi lisans programına ek olarak çift ana dal programına kayıt olmasına ve ikinci bir lisans diploması almasına izin verilebilir.

(2) ÇAP açılması, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) ÇAP bu programda yer alan bölümlerin iş birliği ile yürütülür.

(4) ÇAP ile ilgili esaslar, Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 26 – (1) Bölümler, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları açabilirler.

Öğrenci değişim programları

MADDE 27 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, iki dönemi aşmamak kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının önerisi ve Konservatuvar Kurulunun kararı ile kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

Öğretim dili

MADDE 28 – (1) Konservatuvarda öğretim dili Türkçedir. Ancak, bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, Konservatuvar Kurulu kararı ve Senato onayıyla, mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.

Öğretim dönemleri

MADDE 29 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Dersler dönem olarak düzenlenir.

(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu süreler içindedir, ancak dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tutulur.

Akademik takvim

MADDE 30 – (1) Akademik takvim, bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı ödeme ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içerir.

(2) Akademik takvim; Konservatuvar Kurulunun yazılı önerisi doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır, bir önceki öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Akademik takvimin hazırlanma ve onay tarihi bir önceki akademik takvimde belirtilir.

Öğretim süresi

MADDE 31 – (1) MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrencilerin, hazırlık programlarında geçirdiği süreler, lisans dönemi öğretim süresine sayılmaz.

Ders başarısı

MADDE 32 – (1) Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS, 120 AKTS ve 180 AKTS değerinde dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Öğrenci disiplin işleri

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci işleri

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme, nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve konservatuvar içi geçişler, sınav, not ve benzeri işlemleri, öğrenci işleri birimince yürütülür.

Öğretim planları

MADDE 35 – (1) Konservatuvarın öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili mevzuat ve anasanat/anabilim dallarının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulu kararı ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya kaldırılabilir. Konservatuvar Kurulu kararı ile öğretim planlarındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türü -zorunlu, seçmeli- değiştirilemez.

(3) Ortak zorunlu dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında alınması gerekli toplam kredinin en az %25’i seçmeli derslerden oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından itibaren uygulamaya konulur.

Dersler

MADDE 36 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, proje, resital, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir.

(2) Derslerin özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılma şekilleri şunlardır:

a) Ortak zorunlu dersler.

b) Zorunlu dersler.

c) Seçmeli dersler.

(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredileri, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kredinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(5) Bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları Konservatuvar müdürlüğü tarafından onaylanır, bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

(6) Gerekli hâllerde ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 37 – (1) Ortak zorunlu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk dili I, II ve yabancı dil dersleridir.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk dili I, II derslerinden her biri 2 AKTS olmak üzere iki dönem olarak programlanır ve uygulanır.

(3) Lisans programları için, yabancı dil dersleri 2 AKTS olmak üzere dört dönem olarak programlanıp uygulanabileceği gibi, ilgili bölüm/anasanat dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile 4 AKTS olmak üzere iki dönem olarak da programlanıp uygulanabilir.

Zorunlu dersler

MADDE 38 – (1) Zorunlu dersler, ilgili anasanat/anabilim dalına kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

(2) Öğretim planlarında, ortak zorunlu dersler hariç, lisans programlarında en fazla 164 AKTS değerinde zorunlu ders yer alır.

(3) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, diğer derslerin ön koşulu olan ve başarısız olunması durumunda öğrencinin öğretim süresinin uzamasına neden olan dersler, öğretim programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla hem güz hem bahar dönemlerinde açılabilir.

(4) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf mevcudunun yüksek olduğu durumlarda, aynı kodlu ders birden fazla şube olarak açılabilir. Bu durumda, dersi alması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak her bir şube için kontenjan belirlenebilir.

(5) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin, her bir şubesi farklı bir öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki değerlendirmeler sınav, ödev ve benzeri anasanat/anabilim dalı başkanlıkları kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.

Seçmeli dersler

MADDE 39 – (1) Seçmeli dersler, ilgili bölüme kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Öğrencilerin, lisans programlarında en az 60 AKTS değerinde seçmeli ders alabilmeleri için programa kayıtlı öğrenci sayıları ve öğrencilerin uzmanlaşma alanları göz önünde tutularak yeterli sayıda ders tanımlanır.

(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi/bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.

(5) Öğretim planlarının bütünlüğü açısından, öğrencilerin oluşturulan seçmeli ders kümeleri içinden belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmeleri istenebilir.

(6) Birbirlerinin devamı olan seçmeli derslere ön koşul konulabilir.

(7) Bir grup olarak belirlenmiş seçmeli derslerden bir veya bir kaç tanesi, bir zorunlu dersin ön koşulu olarak belirlenebilir.

(8) Bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile, mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.

Ders alma koşulu ve sınırı

MADDE 40 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri, ders saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.

(2) Öğrenciler, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığı teklifi ve Konservatuvar Kurulunun kararı olmadığı takdirde bir dönemde toplam 40 AKTS’den daha fazla kredide ders alamaz.

(3) Ders alma sınırı, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığı teklifi, Konservatuvar Kurulunun kararı ile üst sınırı 35 AKTS’ye kadar düşürebilir veya ortalaması 3,50’nin üzerinde olan öğrenciler için üst sınırı 45 AKTS’ye çıkarabilir.

(4) Mezuniyet kredisine 45 kredi kalmış öğrenciler danışmanlarının onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir dönemde 45 AKTS kredi değerinde derse kayıt olabilir.

(5) Ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, ortalamasını düzeltene kadar bir dönemde en fazla 30 AKTS eşdeğeri derse kayıt olabilir.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma

MADDE 41 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.

(2) Konservatuvara birinci dönem -yarıyıl- kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim programlarında belirlenmiş derslere doğrudan yazılmış sayılırlar.

(3) Birinci dönem derslerinin bir bölümünden muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları durumunda, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle/bırak haftası içinde danışmanının onayı ve anasanat/anabilim dalı başkanının kararı ile bir üst dönem veya sınıftan ders alabilirler.

(4) Öğretimlerine ikinci dönem -yarıyıl- başında başlamak durumunda olan öğrenciler açılan birinci dönem derslerine ek olarak, ön koşulsuz ikinci dönem derslerini de alabilirler.

(5) Öğrenciler, öğretim gördüğü sınıf ve dönemde, öğretim planlarında belirtilen ve normal döneminde açılan zorunlu dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.

Ders tekrarı

MADDE 42 – (1) Öğrenci, FF veya FD notu ile başarısız olduğu zorunlu dersleri, öğretim planlarında belirtilen ve normal döneminde öncelikli olarak en küçük sınıfın derslerinden başlayarak yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine, kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seçmek zorundadır.

(3) Bulunduğu döneme kadar ağırlıklı not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, almış olduğu EE notunu yükseltmek için, EE notu aldığı dersi yeniden alabilir.

(4) Bir dersten EE veya FF notu alan ve bu dersi tekrar eden öğrenci devam zorunluluğu hariç dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(5) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

Öğretim yükümlülüğü

MADDE 43 – (1) Öğretim programında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Ders muafiyeti

MADDE 44 – (1) Öğrenciler;

a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki intibak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden,

b) Kurum içi geçişte, daha önce öğretim gördüğü anasanat/anabilim dalında başarılı oldukları derslerden,

c) Öğrenciler, daha önce öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslere eş ya da benzer içerikli derslerden muaf sayılmak üzere başvurabilirler; dersin ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra Konservatuvar Yönetim Kurulunun kararı ile bu derslerden muaf sayılabilirler.

(2) Muafiyet başvurusunun, öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.

(3) Üniversite programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri hâlinde, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına girerek yabancı dil derslerinden muaf sayılabilirler.

(4) Yabancı dil derslerinden muaf sayılabilmek için, yabancı dil seviye tespit sınavından DD veya daha üstü bir başarı notu almak zorunludur. Bu sınavdan alınan not ilgili yabancı dil dersinin harf notu olarak geçer.

(5) Muafiyet sınavında aldığı notu yeterli bulmayan öğrenci, muafiyet başvurusunu geri çekebilir ve ilgili derse kayıt olabilir.

(6) Muafiyet son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptırmak zorunda kalan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilirler.

Bir döneme geçiş kredi sınırı

MADDE 45 – (1) Lisans programlarında, öğrencinin herhangi bir döneme başlayabilmesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar; ilgili bölümün gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

İnceleme ve araştırma gezisi

MADDE 46 – (1) Öğrenciler için; kayıtlı oldukları öğretim programlarının gereği olarak, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve müdürlüğün onayı ile görevlendirilecek bir öğretim elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Yükümlülükleri, Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü

MADDE 47 – (1) Öğrenciler; izledikleri öğretim programında yer alan derslere ve bu derslerin gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler, sanat/bilim dalı derslerine ve sanat/bilim derslerine en az %80, diğerlerine en az %70 oranında katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar

MADDE 48 – (1) Konservatuvarda uygulanan sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav,

b) Dönem sonu sınavı,

c) Bütünleme sınavı.

Ara sınav

MADDE 49 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı bölüm/anasanat/anabilim dalı kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanınca belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(3) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, uygulanacak işlem ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı kararları doğrultusunda belirlenir.

Dönem sonu sınavı

MADDE 50 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem sonunda yapılan sınavdır.

(2) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili bölüm/anasanat/anabilim dallarında karara bağlanır ve öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi ve/veya dönem sonunda değerlendirilecek çalışmalarını teslim edebilmesi için, 47 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

(4) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.

(5) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı yapılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 51 – (1) Derse devam sorumluluğunu yerine getirmiş ve dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.

(2) Bütünleme sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer.

(3) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma

MADDE 52 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı olabileceği gibi bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir.

(2) Sanat dalı yarıyıl sonu sınavları, Konservatuvar Yönetim Kurulunca oluşturulan jüriler tarafından yapılır.

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne de yayılabilir. Sınavlar; gerek görülen durumlarda Konservatuvar Kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile Konservatuvar binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Sınav günlerinin ilanı

MADDE 53 – (1) Sınav gün ve saatleri, akademik takvim esas alınarak ilgili bölüm başkanlıklarınca belirlenir, Konservatuvar Yönetim Kurulunca onaylanır ve sınavların başlangıcından en az bir hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavına girecek öğrencilere ait sınav listeleri sınav gününden en az bir hafta önce ilan edilir.

Sınav evrakının/öğrenci çalışmalarının saklanması

MADDE 54 – (1) Sınav evrakı ve sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar veya kopyaları Konservatuvar tarafından en az iki yıl saklanmak zorundadır.

(2) Öğrenci çalışmaları, sergilenmek veya eğitim ile ilgili amaçlar için ilgili bölümlerce saklanabilir.

(3) Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakkı, ilgili bölüm önerisi ve Konservatuvar Kurulunun kararı üzerine Senatoca düzenlenir.

Ders başarı notu

MADDE 55 – (1) Ders başarı notu, ara sınavlardan alınan puanların ortalamasının %30’u ile dönem sonu/bütünleme sınav puanının %70’inin toplanmasıyla bulunur.

(2) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.

(3) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ders Başarı Notu     Katsayı      Puan

           A+                      4,00            95-100

           A                        3,85            90-94

           BA                      3,75            85-89

           BB                      3,50            80-84

           CB                      3,25            75-79

           CC                      3,00            70-74

           DC                      2,75            65-69

           DD                     2,50            60-64

           EE                       2,00            50-59

           FF                       0                  0-49

           FD                      0

           G                        Geçti

           K                         Kaldı

 (4) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, dönem başarı notu olarak A+, A, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya EE notlarından birini alması gerekir.

(5) Yükümlü olduğu dersten başarısız olan öğrencilere ders başarı notu olarak;

a) Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen veya bu sınavdan başarısız olan öğrencilere FF notu,

b) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dönem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere FD notu,

verilir.

Ders başarı notunun ilanı

MADDE 56 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca, öğrenci bilgi -otomasyon- sisteminde kesinleştirilir.

(2) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemin sonuna kadar yazılı olarak maddi hata gerekçesi ile konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilebilir.

Ders başarı notuna itiraz

MADDE 57 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir iş günü içinde, Müdürlüğe dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanının görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı; öğrenci bilgi -otomasyon- sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce öğrenci işleri birimine ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları ve mezuniyet derecesi

MADDE 58 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.

(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kredisini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) DNO, öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

c) GNO, öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan tüm notlar, serbest seçmeli derslerden ise alınan sadece EE ve üzeri notlar hesaba katılır.

(3) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu); mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Not dökümü

MADDE 59 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.

(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir. Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise sadece alınan son ders ve bu dersin notu yer alır.

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklamalara yer verilir.

Mezuniyet

MADDE 60 – (1) Lisans programlarından mezun olabilmek için;

a) Toplam 16 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı olunması,

b) İlgili öğretim planında yer alan toplam en az 224 AKTS kredisi değerinde zorunlu ve seçmeli dersten başarılı olunması,

c) Toplam en az 240 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun en az 2,50 olması,

gerekir.

Normal öğretim süresinden önce mezuniyet

MADDE 61 – (1) Öğrenciler; sorumlu oldukları öğretim programlarındaki ders, kredi ve mezuniyet başarı notu yükümlülüklerini, normal öğretim süresinden önce tamamlamaları durumunda öğretim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

Tek ders sınavı

MADDE 62 – (1) İzlediği programdan mezun olmak için, tek bir teorik ders hariç sorumlu olduğu diğer bütün derslerden başarılı not alan öğrenciye, başarısız olduğu tek teorik ders için bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde tek ders sınavı yapılır.

(2) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci bu dersi; normal kayıt yaptırarak, devam zorunluluğu hariç dersin ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri tüm diğer yükümlülüklerini yerine getirerek alabilir.

(3) Daha önce alınmamış bir ders veya FD notu ile devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(4) Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler ve diploma çalışması için tek ders sınavı yapılmaz.

Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri

MADDE 63 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemeye devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle birlikte dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dönemlerinde kullanır.

(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Diplomalar

MADDE 64 – (1) Öğretimlerini, başarı ile tamamlayan öğrencilere; izledikleri öğretim programlarının düzeyine göre mezuniyet diploması verilir.

(2) Diplomalarda, Üniversitenin ve Konservatuvar ile kayıtlı olunan öğretim programının adları belirtilir. Diplomalar Müdür ile Rektör tarafından imzalanarak onaylanır.

(3) Lisans eğitimine devam ederken, kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dördüncü dönem sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan bütün dersleri ve ilgili öğretim planında olmasa dahi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, Türk Dili I, II ve en az 4 AKTS değerinde yabancı dil derslerini başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü dönem sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan lisans öğrencilerine başvurmaları hâlinde, ön lisans diploması verilir. Bu durumda olan ve ön lisans diploması almak isteyen lisans öğrencilerinden diploma çalışması yapmaları istenmez.

(4) Öğrencilere diplomaları verilmesi için değişim programlarından kaynaklı ödenmemiş öğrenci katkını payı ve/veya öğrenim ücreti olmaması gerekir.

Onur, yüksek onur öğrencisi ve ödüllendirme

MADDE 65 – (1) Mezuniyet başarı notu 3,50 ve daha fazla olanlar onur, mezuniyet başarı notu 3,75 ve daha fazla olanlar da yüksek onur derecesi alırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge, kendilerine geçici mezuniyet belgesi ile birlikte verilir.

(2) Sıralamalarda eşitlik olması durumunda, öğretimlerini daha kısa sürede tamamlayan öğrenciler sıralamada üst sırada yer alır.

(3) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Konservatuvar Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 67 – (1) 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ağırlıklı not ortalaması, DNO ve GNO hesaplamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/8/2017 tarihinde Konservatuvara kayıtlı olan öğrencilerin ağırlıklı not ortalamaları hesaplamalarında aşağıdaki yöntem izlenir:

a) Ders başarı notu A olan derslerinin notu A+, B olan derslerinin notu BB, C olan derslerinin notu CC, D olan ders notu DD olarak değiştirilir.

b) Ders başarı notu F olan dersleri not dökümlerinde gösterilmez ve bu dersler ortalamaya katılmaz.

Ders alma sınırı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrenciler için 40 ıncı maddede verilen ders alma sınırları uygulanmaz.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler ve af ile Üniversiteye tekrar kayıt olacak öğrenciler için yapılacak intibak ile ilgili iş ve işlemlerde Konservatuvar Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 1/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2017

30130

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

11/1/2019

30652

2.