RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitüyü,

ç) Enstitü kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,

d) Enstitü yönetim kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,

e) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

f) İntihal: Başkalarının düşüncelerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmak ve kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı,

g) Müdürlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürlüğünü,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Ortak Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 –(Değişik:RG-9/7/2020-31180)  

(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlaması ile sona erer. Her bir yarıyılda on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere on yedi hafta bulunur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır, bu hafta yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezi ve seminer ile uzmanlık alan dersleri dışında ders yapılmaz. Ara sınav haftası yapılan bu dersler ders yüküne sayılmaz.

Lisansüstü programlar

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar; tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır. Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Lisansüstü programın adına ilişkin değişiklikler de ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile yapılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve programa kayıtlı öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından hazırlanır, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Değişim öğrencileri

MADDE 7 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (Değişik:RG-3/10/2021-31617)  

(1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlara, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olabilirler. Bu öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, 10 uncu maddeye göre yapılır.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları kurumun onayı, özel öğrenci olarak gelmek istedikleri programın anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitedeki lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(3) Özel öğrenci gönderimi ve kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve enstitü kurulunun belirleyeceği esaslar uygulanır.

Uluslararası öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar ile bu Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kontenjan dâhilinde lisansüstü programlara kabullerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) ALES puan şartı aranmaz. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler, yüksek lisans veya doktora giriş başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur.

b) Gerekli görülen hallerde söz konusu adayların bilimsel yeterliliklerinin tespiti için sınav yapılabilir. Eksiklikleri tespit edilen adaylar bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar.

c) Üniversitenin Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan veya eşdeğer sınavlardan denk puan alınması gerekir. Eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan adaylardan bu belge aranmaz. Türkçe dil bilgisi yeterli olmayan öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ç) Resmi dili Türkçe olan yabancı uyruklu öğrencilerden, lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

Öğrenci kabul ve intibak komisyonu

MADDE 10 – (1) Komisyon ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine her anabilim/anasanat dalı programı için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Komisyon her eğitim-öğretim yılı için lisansüstü başvuru tarihlerinden önce yenilenir.

(3) Komisyon dönem başlarında yeni kayıt olan veya yatay geçiş yapan öğrencilerin müracaatlarını onaylama, değerlendirme, intibak ve bilimsel hazırlık derslerini belirleme işlemlerini yaparak ilgili anabilim/anasanat dalı kuruluna sunar.

(4) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önce yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, öğrenci kabul ve intibak komisyonunun önerisi, anabilim/anasanat kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa sayılabilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir. Ders sayım işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

         a)  (Değişik:RG-26/1/2022-31731)  Ders muafiyet başvurusu öğrencinin kesin kayıt tarihlerinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılmak zorundadır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ders muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde öğrenci kabul ve intibak komisyonunun görüşünü karara bağlayarak enstitüye gönderir.

          b) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

Kontenjanlar ve başvuru koşulları

MADDE 11 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/7/2020-31180)

(1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite – sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan % 50’ye kadar artırılabilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, kontenjanlar, başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki başka bir enstitü, anabilim/anasanat dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, Üniversitede öğretim elemanı kadrosunda olanlar hariç, yüksek lisansta iki yarıyıldan fazla süre kullanmış olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavına girmiş olanlar yatay geçiş müracaatında bulunamaz.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve ilgili koşullar, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir.

(3) Bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci başvuru için istenilen belgelerle birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde müdürlüğe başvurur.

(4) Öğrencilerin yatay geçiş talepleri anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri incelenerek, eğitim-öğretim başlama tarihinden önce, enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(5) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvurduğu programın en son asgari başvuru koşullarına sahip olması gerekir.

(6) Yatay geçişi kabul edilen adayın, intibak ve muafiyet işlemleri ilgili öğrenci kabul ve intibak komisyonunca gerçekleştirilir, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu onayıyla enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci kabul ve intibak komisyonu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğrencinin not çizelgesine kaydedilir ve akademik ortalamaya katılır.

(7) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi alma kriterlerini kaybetmiş anabilim/anasanat dallarına yatay geçiş yoluyla öğrenci alınamaz.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşullarının sağlanması ve bu geçiş için kontenjan ilan edilmiş olması şartıyla geçiş yapılabilir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik adayları,

c) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere en çok iki yarıyıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yaz okulu bu süreye dâhil değildir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, ilgili programın program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler ile bu öğrencilerin almaları gereken zorunlu dersler ilgili Öğrenci Kabul ve İntibak Komisyonunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programının öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve bilimsel hazırlık formunda öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık derslerinin belirtilmesi zorunludur. Bilimsel hazırlık süresi içerisinde bilimsel hazırlık formundaki bilimsel hazırlık derslerinde değişiklik yapılamaz.

(5) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans derslerinden; doktora bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine göre; ders başarı notları ve derslerden başarılı sayılma koşulları dersin alındığı programa ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

Lisansüstü programlara ilk kayıt

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programları kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde istenen belgelerle birlikte enstitüye bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecekleri gibi noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığıyla da kayıt yaptırabilirler.

(3) Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler ve hiçbir hak iddia edemezler.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, enstitü yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü kurulu tarafından açılan derslere yazılımlarını gerçekleştirmek suretiyle kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı diğer haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri, öğrencinin varsa ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle, yarıyıl ders seçme işlemini yapması ve akademik danışmanın ders seçimlerini onaylaması ile gerçekleşir. Yarıyıl kayıt yenileme işlemlerinden öğrenciler sorumludur.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Mazereti dolayısıyla belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, derslerin başlama tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-26/1/2022-31731) beş iş günü içerisinde enstitüye müracaat etmesi ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda kaydını yeniler.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir. Zorunlu derslerin kredi miktarı ilgili programın toplam kredisinin yarısını aşamaz.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri ile ek koşullar belirlenebilir.

(4) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Bir dersin AKTS kredisi ise, öğrencinin ilgili dersin çıktılarını elde etmek için sınıf içi ve dışı dönem boyunca yaptığı her türlü çalışmayı kapsayan iş yükünün saat olarak miktarının 25’e bölünmesinin tam sayıya yuvarlanması ile elde edilir.

(5) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem/bitirme projesi, yeterlik, tez çalışması ve benzeri kredisiz ders veya çalışmaların haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu ders ve çalışmalara kredi değeri verilmez.

(6) Lisansüstü eğitimi sırasında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler enstitü kurulu tarafından yapılır.

(7) (Ek:RG-3/10/2021-31617) Lisansüstü programlarda öğrenciler başka lisansüstü programlardan ders alabilirler. Alınan bu dersler okudukları programdan mezun olmak için gerekli asgari ders kredisine sayılmaz.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) En az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri doktora programında ders verebilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim ya da anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ile Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da lisansüstü düzeyde ders verebilir.

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda yüksek lisans/doktora kredili derslerinden en fazla üç adet ders açabilir. Ancak aynı anda hem tezli, hem de tezsiz yüksek lisans programlarında görev alan öğretim üyeleri ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi yürüten öğretim üyesi, bölüm kurulu kararı ile dört ders açabilir.

(4) Lisansüstü programlarda ders sayısı ve kredi üst limitinde bir sınırlama olmayıp, bir öğrenci yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programının her birinde aynı öğretim üyesinden en fazla kredili üç ders alabilir.

(5) (Ek:RG-3/10/2021-31617) Seminer dersi, bu dersi almış ve başarısız olmuş olan öğrenciler için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile sonraki dönemlerde yüksüz açılabilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 18 – (Değişik:RG-4/4/2019-30735)

(1) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin danışmanlarının atandığı dönemden itibaren, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için ayrı olmak, tez/sanat eseri danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar izinli ve raporlu olunan süreler dışında yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak devam etmek üzere uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersinin ilke ve esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Her öğrenci, tez/sanat eseri danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerinden bir tanesini almak zorundadır. Bir veya daha fazla yarıyıl boyunca Üniversite dışında görevlendirilen öğretim elemanları ile kadrosu ile birlikte başka bir kuruma geçen öğretim elemanlarının uzmanlık alan dersleri, görevlendirildikleri ve ayrıldıkları tarih itibarıyla program/anabilim dalı başkanına devredilir.

(2) Uzmanlık alan dersi haftada dört saat olup bir öğretim elemanı, yüksek lisans/doktora uzmanlık alan derslerinden en fazla ikişer adet açabilir. Ancak bunlardan en çok iki tanesi ücretlendirilir.

(3) Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin tezini savunmak üzere teslim ettiği tarih itibarıyla uzmanlık alan dersi notu G (Geçer) olarak verilir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Sınavlar yazılı olarak yapılabileceği gibi proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum şeklinde de yapılabilir. Sınav değerlendirmeleri akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen veya ara sınav yerine geçen proje teslimi, ödev teslimi ve sözlü sunum gibi görevlerini zamanında yapamayan ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci derslerin son haftasında mazeret sınavına girebilir veya yapamadığı görevlerini yapabilir. Mazeret belgelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde anabilim dalı başkanlığına verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; teorik derslerin en az %70’ine; uygulama veya varsa laboratuvarların ise en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği sürelerde dâhildir.

(5) Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(6) Yarıyıl sonu değerlendirmesinin yarıyıl sonu sınavı olarak yapılması halinde yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getiren öğrenciler başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı gibi değerlendirilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi %60’tır.

(2) Sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarında 100 puan üzerinden yüksek lisansta en az 60, doktorada ise en az 70 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

(3) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CC, doktora programlarında ise en az BB notu alınmış olması gerekir. Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste başarılı olmak için G notu alınmış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda öğrencinin not hesabında yeni dersin notu dikkate alınır.

(4) Bir dersin başarı notu, aşağıda yer alan tabloya göre harfli başarı notuna ve başarı katsayısına dönüştürülür. Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki tabloda yer alan şekildedir:

  Puan        Yarıyıl Ders Notu           Katsayısı           Not Ortalamasına

90-100                     AA                             4,00                           Katılır

85-89                       BA                             3,50                           Katılır

80-84                       BB                             3,00                           Katılır

75-79                       CB                             2,50                           Katılır

70-74                       CC                             2,00                           Katılır

65-69                       DC                             1,50                           Katılır

60-64                      DD                             1,00                           Katılır

50-59                       FD                             0,50                           Katılır

  0-49                        FF                               0,0                             Katılır

                        D (Devamsız)                    0,0                             Katılır

                           G (Geçer)                                                       Katılmaz

                              K (Kalır)                                                         Katılmaz

                    S (Süren çalışma)                                                Katılmaz

                              İ (İzinli)                                                          Katılmaz

           DP (Değişim programında)                                      Katılmaz

 (5) Dördüncü fıkradaki tabloda yer alan harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) D (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

b) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) G (Geçer) notu, tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları, tez, yeterlik, seminer ve dönem/bitirme projeleri için, başarılı olma durumunda da kullanılır.

c) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) K (Kalır) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere verilir. Ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik, laboratuvar çalışmaları, tez, yeterlik seminer ve dönem/bitirme projeleri için başarısız olma durumunda da kullanılır.

ç) S (Süren Çalışma) notu, uzmanlık alan dersleri ve tezini başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Başarılı bulunan öğrencilerin S notu G notuna çevrilir.

d) (Mülga:RG-9/7/2020-31180)

e) (Mülga:RG-9/7/2020-31180)

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 21 – (1) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını akademik takvimde belirtilen tarihe kadar otomasyon sistemine girmek ve ilan etmek zorundadırlar.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, notların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak maddi hata yönünden itirazda bulunabilirler. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Sonuç birim tarafından öğrenciye bildirilir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile sınav notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde anabilim dalı başkanlığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemlerinin dersin verildiği anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yarıyıllar birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın akademik not ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğe göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

(3) Bir yarıyıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla ait dersler; GANO hesabı içinse, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son not kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde belirtilir.

(5) Lisansüstü öğrencilerin ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının en az 2,00, doktora veya sanatta yeterlik öğrencilerinin ise genel akademik not ortalamalarının en az 3,00 olması gerekir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma

MADDE 23 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından lisansüstü öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları halinde, belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer nedenlerle kayıt dondurma hakkı verilebilir. Azami kayıt dondurma süresi lisansüstü programlarda en fazla iki yarıyıldır. Ancak askerlik görevinde askerlik süresince izin verilebilir. Öğrenci; kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz.

(2) Zorunlu haller dışında, kayıt dondurma/izin istekleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ve mazeret ekleriyle birlikte, ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılır. Kayıt dondurma/izin talepleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli görülen mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden yakını acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) Araştırma, burs, staj veya öğrenim amacıyla uzun süreli olarak yurtiçinde veya yurtdışına gitme ya da görevlendirilme hali,

ğ) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(4) Kayıt dondurmuş/izin almış olan öğrenciler kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler.

(5) (Ek:RG-9/7/2020-31180) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerin dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

İlişik kesme/kayıt silme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan diğer durumlar dışında, aşağıdaki hallerde de lisansüstü öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar ile bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

b) Öğrenciler, bir dilekçe ile müdürlüğe başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları öğrenim harcı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin, Üniversiteden ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda yabancı dil eğitimi, ilgili mezvuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Lisansüstü öğrenciler, istemeleri halinde, Üniversitedeki mevcut yabancı dil hazırlık sınıflarından birine kayıt olarak en fazla bir yıl yabancı dil eğitimi alabilirler. Ancak bu süre ilgili programın azami süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde ikinci öğretim tezli veya tezsiz yüksek lisans programı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları da açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puanı Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, hangi alandan yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yüksek lisans giriş başarı notu ile lisans not ortalamasının alt sınırı; enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

(5) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Ders yükü ve dersler

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle birlikte en az 8 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Yüksek lisans programında öğrenci ikinci yarıyılda seminer dersine kayıt yaptırmak ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği bir konuda seminer vermek zorundadır. Başarılı bulunan seminerler tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanarak danışman tarafından öğrenci bilgi sistemine yüklenir. Seminer dersinden başarılı olamayan öğrenciler tez savunma sınavına giremezler.  

(3) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olması kaydı ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Tezini dört yarıyıldan daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. Bu durumda programı tamamlamak için gerekli AKTS şartı tamamlanmış sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, birinci yarıyıl başında çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, gerekiyorsa etik kurul onay belgesi ile birlikte, enstitüye önerir. Bu süre sonunda tez önerisi vermeyen öğrenci yüksek lisans tezine kayıt yapamaz. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atamada, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir. İkinci danışmanlıklar bu sınırlamanın dışındadır.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı; programda görevli öğretim üyeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından seçilir.

(5) Öğrenci, kayıt yaptırdığı üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir üniversiteye atanması, altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri danışmanının talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

(7) (Ek:RG-9/7/2020-31180) Bir yüksek lisans programının açılması için gerekli öğretim üyeleri arasında yer alma şartlarına sahip olan öğretim üyeleri, danışman atanma ile ilgili diğer şartları sağlamaları durumunda, söz konusu yüksek lisans programında danışmanlık yapabilirler.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir. Tez yazım kuralları Senato tarafından belirlenir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınav süresi en az kırk beş dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Tezi reddedilen öğrenciye, izleyen dönemin ders kayıt başlangıç tarihine kadar talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları taşımayan öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir. Ek sürede öğrenciler tezli yüksek lisans programları katkı payı/öğrenim ücreti esaslarına tabi olurlar. Ek süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir, başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.

(11) (Mülga:RG-9/7/2020-31180)

Diploma

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve genel not ortalaması 2,00’nin altında olmamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Üniversite tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü ve dersler

MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-14/11/2017-30240)(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar ders seçimi ile onayı ve dönem projesine kayıt olduğu yarıyılda dönem projesinin yürütülmesi için danışman olarak belirler. Öğrencinin işlemleri danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

Diploma

MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından ilgili tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 39 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

Ders yükü ve dersler

MADDE 40 – (1) (Değişik:RG-14/11/2017-30240)(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisansta almış öğrenciler için 24 krediden ve bir eğitim-öğretim (Değişik ibare:RG-9/7/2020-31180)  yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; en az 8 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisansta almamış öğrenciler için 27 krediden ve bir eğitim-öğretim (Değişik ibare:RG-9/7/2020-31180)  yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; en az 9 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dâhil en az 45 kredilik 15 ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ile teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Doktora programlarında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 41 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, doktora giriş başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(6) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ün altında olan öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanının atanması

MADDE 43 – (1) Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman atamada, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile danışmanlık yükü dikkate alınır.

(3) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir. İkinci danışmanlıklar bu sınırlamanın dışındadır.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(6) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir üniversiteye atanması, altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri danışmanının talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

(7) (Ek:RG-9/7/2020-31180) Bir doktora programının açılması için gerekli öğretim üyeleri arasında yer alma şartlarına sahip olan öğretim üyeleri, danışman atanma ile ilgili diğer şartları sağlamaları durumunda, söz konusu doktora programında danışmanlık yapabilirler.

Yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir ay önce ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. (Ek cümle:RG-9/7/2020-31180) Komite her eğitim öğretim yılı başında yenilenir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı ilgili programın eğitim-öğretim dilinde yapılır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve notların hesaplanması doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. İlgili doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az BB notu almak zorundadır. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve programla ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(9) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, talep etmesi halinde, öğrenci kabul ve intibak komisyonunun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrencinin doktora programında başarı ile tamamladığı dersler yüksek lisans programında alması gereken derslere sayılarak intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Bu durumdaki öğrenci için kontenjan şartı aranmaz.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için (Ek ibare:RG-9/7/2020-31180)  danışmanın teklifi ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi atanır.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Gerekli durumda tez izleme komitesinde aynı usule göre değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (G) veya başarısız (K) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tezin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde yazmak zorundadır.

(3) Doktora tezini teslim edebilmek için;

a) (Değişik:RG-2/4/2021-31442) Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları hariç Fen ve Sağlık Bilimleri alanları doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded kapsamında, Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları için Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde bir makaleyi yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir patent almış olmak,

b) (Değişik:RG-2/4/2021-31442) Sosyal Bilimler alanları doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı bir makaleyi Index Islamicus, Ebscohost, Atla Religion Index veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından taranan bir dergide yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş olmak,

gerekir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(8) Tez savunması, en az 60 dakika, en fazla 120 dakika süreli olmak üzere tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açıktır.

(9) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(11) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(12) (Değişik:RG-9/7/2020-31180) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezi jüri tarafından reddedilen lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciye, talep etmesi halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmesi şartıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmeyen öğrenciye bir yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir, başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dahil en az 9 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dahil en az 45 kredilik 15 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması ez az 3,00 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Sanatta yeterlik danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.

(4) Sanatta yeterlik danışmanı, danışmanlığını yaptığı öğrenci ile birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Üniversite tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Üniversite tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 56 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 3/2/2012 tarihli ve 28193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) (Ek:RG-9/7/2020-31180) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 8 inci maddesinin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

_____________________

(1)              Bu değişiklik  2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2017

30125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

14/11/2017

30240

2.

4/4/2019

30735

3.

9/7/2020

31180

4.

2/4/2021

31442

5.

3/10/2021

31617

6.

26/1/2022

31731