ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim ve Tıp Fakülteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının ön lisans ve/veya lisans programlarına kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim ve Tıp Fakülteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarının eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu iş yükünü esas alan, Avrupa Kredi Transfer Sistemine dayalı krediyi,

c) Başarı baraj notu: 4,00 üzerinden 2,00’ı,

ç) Danışman/koordinatör: Öğrencilerin eğitim-öğretimlerini ilgilendiren konu ve/veya sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekanlık:  Fakülte dekanlıklarını,

e) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saatini,

f)  İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

g)  İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) Müdürlük: Konservatuar, yüksekokul,  meslek yüksekokulu müdürlüklerini,

h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ı) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerini,

i) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

j) (Değişik:RG-11/2/2018-30329)(2) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden alınıp, devam yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartı aranılan dersi/dersleri.

k) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

l) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve/veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

m) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

o) Üst yarıyıl/yıl: Öğrencinin bulunduğu yarıyılı takip eden iki üst yarıyılı/bir üst yılı,

ö) Zorunlu ders: Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci işlemleri

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-21/5/2019-30780) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartları ile ilgili işlemler, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgelerinin verilmesi, diplomaların ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin yazılı talepleri veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, merkez kampüste Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; merkez kampüs dışında bulunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında ise ilgili dekanlık/müdürlük  tarafından görevlendirilen birimlerce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adına yürütülür.

(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya çift anadal ve yandal programları, fakülteler/konservatuvar/yüksekokullar/meslek yüksekokulları ve bölümler arası yatay geçişler ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçiş taleplerinin değerlendirilmesi, kabulü ve intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili yönetim kurullarının kararına istinaden ilgili dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim türleri; normal ve ikinci örgün öğretim, dışarıdan, açık, yaygın ve uzaktan eğitimdir.

(2) Eğitim türlerine bağlı olarak fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yürütülecek programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından belirlenecek kapsam ve koşullarda gerekli şartları taşıyanlar için ikinci üniversite uygulaması Açıköğretim Fakültesi tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-21/5/2019-30780) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta, bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta olarak düzenlenir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede yaz okulu uygulaması yapılabilir. Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımaz. (Mülga cümle:RG-20/10/2021-31634)

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının teklifleri değerlendirilerek, en geç Nisan ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti

MADDE 8 – (1) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, bir sonraki eğitim-öğretim yılında bölüm/program/anabilim/anasanat dalı için önerilecek öğrenci kontenjanlarını, puan türünü ve aranacak diğer nitelikleri her yıl ilgili kurullarda belirleyerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirir.

(2) Birimler, öğrenci kontenjanlarını önerirken eğitim özelliklerine göre özel şartlar belirleyebilirler.

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya YÖK’ün belirlediği tarihler arasında yapılır. Belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak.

c) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, uluslararası öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(5) Kayıt işlemleri gerekli şartların sağlanması halinde e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilir. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapan öğrenciler, programın özel durumuna göre istenebilecek belgeleri ders kayıt tarihleri içerisinde ilgili birimlere teslim ederler.

(6) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

(7) Uluslararası öğrencilerin kayıt ve kabul şartları, konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 10 –  (1) Öğrencilerden her bir dönem için normal örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

(2) Uluslararası öğrenciler, birinci veya ikinci örgün öğretim ayrımı yapılmaksızın, ilgili mevzuat hükümlerine göre her bir dönem için öğrenim ücreti öderler.

(3) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri her yıl ilgili mevzuatla belirlenen kapsam ve koşullarda tespit edilen miktarlar üzerinden tahsil edilir.

(4) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yılbaşında kayıt olma ya da ders kaydı sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında, yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise Şubat ayında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları bölüm/program/anabilim/anasanat dalında başarı ortalamasına göre yarıyıl/yılsonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler ile ilgili işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 (6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

 (7) Birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine  göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti öderler.

(8) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(9) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük

MADDE 11 – (1) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından, her sınıf için en az bir danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.

(2) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.

(3) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütürler.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kaydı işlemleri, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşir.

b) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyip, öğrenci bilgi sistemi üzerinde almak istediği ders/dersler için ders kaydı yapan öğrencinin ders kayıt bilgileri danışman tarafından kontrol edilip, öğrenci bilgi sistemi üzerinden onaylanır.

c) Ders kayıtları ile ilgili olarak öğrenci ve danışman tarafından yapılan işlemlerin her biri ayrı ayrı olmak üzere öğrenci bilgi sisteminde kayıt altına alınarak ders kaydının yapıldığı sayfada gösterilir.

ç) Ders kayıt işlemlerinden birinci derecede öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptırılmayan süre, 30 uncu maddede belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıl/yıldaki hiç almadıkları veya alıp devamsızlıktan (Z) harf notu ya da başarısızlıktan (FF) harf notu almış oldukları ders/derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(4) (Değişik:RG-21/5/2019-30780) Uygulama ve/veya laboratuvar dersleri hariç, daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğrencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler söz konusu ders/dersler için o yarıyılda/yılda ders kaydı yaptırmak ve bu ders/dersler için yapılan tüm sınavlara girmek zorundadırlar. Yaz okulunda alınan dersler için devam zorunluluğu vardır.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 13 – (1) Öğretim programı, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, arazi uygulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, her bölüm/anabilim/anasanat dalı/programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aşağıda yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler:

Öğrenim Seviyesi              Kredi              AKTS

Ön Lisans                          80 ± 20              120

Lisans (4 Yıllık)                150 ± 30             240

Lisans (5 Yıllık)                200 ± 50             300

(3) Eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce o yarıyılda/yılda yürütülecek dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı/program kurulu veya akademik kurulu tarafından belirlenir ve yarıyılın/yılın başlama tarihinden en geç dört hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir, konu ilgili kurulda görüşülerek karara bağlanır.

(4) Eğitim-öğretim programlarının toplam AKTS’leri, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenir. Bir AKTS kredi değeri haftalık 25-30 saat arasında iş yüküne karşılık gelecek şekilde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak ilgili kurullar tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır.

Dersler ve süreleri

MADDE 14 – (1) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.

(3) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS değerleri, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS değerinin en çok %40’ını oluşturacak şekilde düzenlenir.

(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi diğer bölüm ve fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS değerinin %10’unu aşamaz.

Ders alma ve bırakma

MADDE 15 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin AKTS değerleri toplamı en fazla 40’tır. Belirlenen AKTS değeri, tekrar dersi olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.  Dördüncü fıkrada yer alan hüküm kapsamında olmak üzere AGNO’su 2,50 ve üzerinde olan bir öğrencinin alabileceği derslerin AKTS değerleri toplamı en fazla 45’tir.

(2) Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde AKTS miktarına ilaveten birer ders verilir.

(3) (Değişik:RG-11/2/2018-30329)(2) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şartı/şartları olan dersin/derslerin alınıp, devam yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir.

(4) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler,  ilgili yarıyılda almaları gereken 30 AKTS’ye ilaveten ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, en çok 15 AKTS’ye kadar daha ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin AKTS miktarı kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 15 AKTS’ye kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan ilave derslerin AKTS miktarı, haftalık azami AKTS miktarını aşmamak üzere en çok 30 AKTS olabilir.

(5)  Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan alabilirler.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami AKTS sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(7) Öğrenciler, kayıt yenileme bitiş tarihini takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.

(8) İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda/yılda yeniden açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

(9) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimlerde, bu maddenin diğer fıkralarında belirtilen esasların uygulanıp uygulanamayacağı, birimlerin kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları ile belirlenir. Bu birimlerde, ortak zorunlu dersler hariç, birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamazlar.

Diğer yükseköğretim programlarında alınan dersi transfer etme

MADDE 16 –  (1) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan, başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının 27 nci maddeye göre muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe daha önce aldıkları hangi ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2)  (Değişik:RG-21/5/2019-30780) Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrencinin muafiyet isteği, bölüm/anabilim/anasanat veya program başkanlığının görüşleri de dikkate alınıp, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek ders muafiyeti ve intibakı karara bağlanır ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Bu süreçte, öğrenciler muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam ederler.

(3) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından aldıkları ders/dersler ile Üniversite öğrencilerinin yaz okulu ve benzeri yollarla diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin başarı notları Üniversitede uygulanan harf notlarına çevrilerek not döküm belgelerine işlenir.

(4) Öğretim programlarında başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler not döküm belgesine G (Geçer) olarak işlenir.

(5) Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin;

a) İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerine ait harf notları öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

b) Diploma programlarından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak, lisans programında intibakı yapılan derslerin harf notları ile lisans eğitimi sırasında aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan dersi/dersleri almış ve başarmış olan öğrenciler, o ders/dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Daha önceki yarıyıl/yıllarda ders kaydı yaptırılmış ve başarısızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için muafiyet talebinde bulunulmaz.

(7) Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) 50 veya YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için başarılı olduğu sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Ancak, öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri için yıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler.

Değişim programları

MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.

(3) Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 18 – (1) İlgili kurulların önerisi, Senato kararı ve YÖK  onayı ile Üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/anabilim/anasanat dalı/programlara ait hazırlık sınıfı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Teorik dersler, laboratuvar ve benzeri çalışmaların en az %80’ine devam etmek zorunludur.

(2) Öğrenci devam şartını yerine getirmiş olsa bile; laboratuvar ve benzeri derslerden başarılı olmak için, birimlerin uygulama esaslarında belirtilen çalışmaları başarı ile tamamlamak zorundadır.

(3) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyılın/yılın son haftası içinde öğrenci bilgi sistemi (ÖBS)’de ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet AGNO baraj sınavı ve ek sınavdan oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak, çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.

(2) Yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav süresi ise en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde yapılan sınavların süreleri, kısa süreli sınavlar hariç, bir ders saatinden az olamaz.

(3) Öğrenciler; yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl/yıl sonu sınavı ile yapılması halinde bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınav/sınavların ve varsa laboratuvar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %30 - %70, yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavının etkisi ise %30 - %70 aralığında olabilir.

(4) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(5) Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları 100 üzerinden verilir.

(6) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınav/sınavlardır.

b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınav yapılır. Bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca, bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması, etkinliğin yapılmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ilan edilir.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve/veya uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. Uygulamalı derslerde başarı kriterleri birimlerin uygulama esas ve usullerinde belirtilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir.  Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun nasıl belirleneceği Senato tarafından hazırlanacak olan değerlendirme esaslarında belirtilir.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin güz ve bahar yarıyılı sonlarında bu derse ait tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav tarihlerini takip etmede sorumluluk öğrenciye aittir. Tek ders sınavı yapılan dersin harf notunun nasıl belirleneceği Senato tarafından hazırlanacak olan değerlendirme esaslarında belirtilir.

e)  Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde yarıyıl sonu sınavlarına ve bütünleme sınavı yapılan birimlerde ise bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

f)  Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersi ile bilgi iletişim teknolojisi, temel bilgisayar kullanımı gibi temel bilgisayar içerikli dersler için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

g) (Değişik:RG-7/6/2021-31504) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: İzlediği programın normal süresi sonunda mezuniyet durumuna gelmiş, ancak AGNO’su 2,00’dan düşük olduğu için mezun olamayan öğrencilere AGNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınarak yapılan sınavlardır. Bu durumdaki öğrencilerin sınavlarına girecekleri dersler ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. Yapılan bu sınav sonunda mezun olamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim yarıyılı/yılında diğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre öğrenimlerine devam ederler.

ğ) Ek sınav: 30 uncu maddede belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için söz konusu maddede yer alan kapsam ve koşullarda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak üzere ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçe ile başvuran öğrenciler, ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

(7) Uzaktan eğitim yapan ve/veya yukarıda tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında, bu sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği, bu birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir.

(8) Tek ders sınavı (Ek ibare:RG-20/10/2021-31634) ile ek sınav dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır.

(9) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde duyurulur.

(10) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendirmelerin birlikte yapılıp yapılamayacağı birimlerin uygulama esaslarında belirtilir.

(11) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Sınav programları

MADDE 21 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim/ anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Başarı durumlarının ilanı

MADDE 22 – (1)  Yarıyıl/yıl içi ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı iki yıl saklamak zorundadır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/anabilim/anasanat dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 25 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Başarı notu

MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

(2) (Değişik:RG-21/5/2019-30780) Yarıyıl/yıl içi çalışmalarının yarıyıl/yıl içi notuna katkısı ile yarıyıl/yıl içi notunun ve yarıyıl/yıl sonunotunun ham başarı notuna katkıları; 20 nci maddeye göre, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-17/8/2020-31216) Eğitim-öğretim faaliyetleri sonunda, kayıtlı oldukları programın yeterliklerini tamamlayarak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerine tıp ve diş hekimliği diploması verilen birimlerde, öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi, diğer birimlerde ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Başarı değerlendirme sistemleri ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

(4) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a)

Harf Notu              Ağırlık Katsayısı

AA                             4,00

BA                             3,50

BB                             3,00

CB                             2,50

CC                             2,00

DC                             1,50

DD                             1,00

FF                               0,00

M                               Muaf

G                                Geçer

Z                                 Devamsız

b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Mezuniyet durumuna gelen öğrencinin AGNO’su 2,00 ve daha yukarı ise bu öğrencinin DC ve DD harf notu aldığı dersler başarılı sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

3) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

4) M notu, 16 ncı maddede yer alan kapsam ve koşullarda kullanılır.

5) Dikey geçiş işlemleri ile ilgili hususlarda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

6) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

7) Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 28 – (1)  AGNO; öğrencinin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS değeri ile o dersin başarı notunun 27 nci maddede belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’su yerine geçer.

Başarısızlık durumu

MADDE 29 – (1) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00’dır. En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda/yılda, öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak, öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösterilemezler.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda, izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO’ları 2,00’dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak, toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak, bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları birimlerin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme,

Yatay ve Dikey Geçişler ile Üniversite İçinde Bölüm veya Birim Değiştirme

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, yazılı olarak kayıtlarının silinmesini talep etmeleri veya ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmaları durumunda Üniversiteden ilişikleri kesilir. (Ek cümle:RG-20/10/2021-31634) Bu yolla kaydı silinen öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(2) (Mülga:RG-20/10/2021-31634)

Mazeretler

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenen doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çıkması,

e) Öğrencinin tutuklu olması,

f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği benzer diğer hallerin ortaya çıkması.

Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler

MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri sınavlar için, istemeleri halinde 20 nci maddenin altıncı fıkrasının (e) bendinde belirtilen kapsam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilir.

b) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

c) Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler devamsızlıktan sayılır.

ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom ve borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle, kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, 32 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

c) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına bilimsel, kültürel ve sportif ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(2) Öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular, ilgili birimlerin internet sayfasında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrencileri ilgilendiren özel nitelikteki duyurular ise öğrencilerin elektronik posta adreslerine yapılabilir.

(3) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu fakültenin/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun ilgili birimlerine bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına yapılacak yatay/dikey geçişler ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.  

Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilir. Geçişlerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Lisans Programı ve Yandal Programı, Mezuniyet Tarihi,

Diplomalar ve Verilme Şartları

Çift anadal lisans programı ve yandal programı

MADDE 39 – (1) Çift anadal programında; bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/konservatuvar/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilir.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yandal programına kayıt olabilirler.

(3) Çift anadal ve yandal programına ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

(2) Mezuniyet durumuna geldiği halde AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, diğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

Diplomalar ve verilme şartları

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kapsam ve koşullarda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için gerekli AKTS miktarını başarı ile tamamlayan ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrencilere o programın ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-9/1/2018-30296)(1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve daha önceki yıllarda kayıt yaptırıp, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ikinci veya daha üst sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için, 7 nci maddenin ikinci fıkrası, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası, 27 nci maddenin birinci fıkrası ile 43 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 (2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) 2015-2016 veya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp, hazırlık sınıfında öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında birinci sınıfta öğrenimlerine devam edecek öğrenciler,

b) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp bir veya iki yarıyıl süre ile kayıt donduran birinci sınıftaki öğrenciler,

c) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp, AGNO’ları iki dönem üst üste 2,00’ın altında olduğu için bir üst sınıfa geçemeyen birinci sınıftaki öğrenciler,

ç) 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa birinci sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler,

için uygulanır.

 (3) Daha önce kayıtlı olduğu programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerden öğrenciliğe tekrar dönenler intibaklarının yapıldığı sınıfta yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine bağlı olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde dekanlık ve müdürlükler bu Yönetmelik hükümleri kapsamında olmak üzere uygulama esasları ile müfredat planlarını hazırlar ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere gerekli iş ve işlemleri yaparlar.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

__________

(1)     Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2)    Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2017

30126

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

9/1/2018

30296

2

11/2/2018

30329

3

21/5/2019

30780

4

17/8/2020

31216

5

7/6/2021

31504

6

20/10/2021

31634