İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi enstitülerinde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esaslarını, devam, sınavlar, tez ve başarı değerlendirmelerini, lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim Dalı Başkanlığı: Enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlıklarını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim elemanını,

e) DNO: Dönem not ortalamasını, öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı tüm derslerin harf notu katsayılarını, bu derslere ait AKTS/kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın AKTS/kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

f) Enstitü: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü Kurulu: Enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

h) GNO: Genel not ortalamasını, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayılarını, bu derslere ait AKTS/kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın AKTS/kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler, proje, seminer ile doktora yeterlik sınavını, doktora tez önerisini, tez ve uygulamalarını,

l) Proje: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem projesini,

m) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans tezini, doktora tezini,

ö) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

p) Üniversite ders kredisi: İstanbul Ticaret Üniversitesi ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(2) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabulü için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları şartı aranır. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.

(3)  İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde YDS’den Senatonun belirlediği minimum puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı aranır. Belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans adayları; Üniversitenin yabancı dil yeterlilik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar, esasları Senatoca belirlenmek üzere Üniversitenin Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(4) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla, değerlendirmede ağırlığının ne olacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alınabilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim döneminde 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini alması zorunludur.

(4) Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı sonrasında lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(7) Tezli yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilerek program en geç altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz derslerini, seminer dersini ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(4) Öğrenciler bir yüksek lisans programından süresinden önce, ilk iki yarıyılın kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılı tez çalışmasında geçirmek kaydıyla, üç yarıyıl sonunda mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Gerekli hâllerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavına girmeye hak kazanmak için tüm derslerin başarıyla tamamlanmış ve GNO’nun 2,75/4,00 olması şartı aranır.

(2) (Değişik:RG-19/12/2019-30983) Tez savunması yapmak isteyen öğrencilerden enstitüler kurul kararlarına istinaden tezleri ile ilgili yayın şartı isteyebilir. Yayın şartı istenmesi durumunda tez savunması için ilgili enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde öğrencinin tez çalışmasından üretilmiş bir makalesinin yayımlanması veya yayımlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı veya ilgili alanda ulusal/uluslararası bir etkinlikte sunum şartını yerine getirdiğini belgelemesi veya Üniversite yayını olarak yayımlanması gerekir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üye sayısından bir fazla sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi en az 30, en fazla 60 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) (Değişik:RG-3/8/2019-30851) Tez döneminde iken kendisinin ve/veya tez danışmanının başvurusuyla Enstitü tarafından tezinde başarısız olarak belirlenen veya tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükünü tamamlama, proje yazma ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki bir öğrenciye, belirtilen şartları yerine getirmek üzere Mütevelli Heyeti tarafından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşulu ile en fazla bir yarıyıl ek süre verilebilir.

Diploma

MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört adet kopyasını, elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’sini ve YÖK tarafından istenen diğer belgeleri tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini alması zorunludur.

(4) (Değişik:RG-30/4/2019-30760) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, danışman onayı sonrasında lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(7) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini danışmanına onaylatmak zorundadır.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Dönem projesi dersinin danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerektiğinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dönem projesi dersinin danışmanı değiştirilebilir.

Diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün anabilim dalındaki programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim süresinin hesabında, daha önce öğrenim gördükleri süreler programın azami sürelerine dâhildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 48 kredilik 16 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) (Değişik:RG-30/4/2019-30760) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları YÖK’çe belirlenir.

(8) Doktora programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini alması zorunludur.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları

gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bilimsel değerlendirme sınavı ve mülakat jürileri ilgili anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ve adaylardan istenen belgeler Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Lisans diploması başvurduğu programdan farklı olanlar, doğrudan doktora programına kabul edilmezler.

(5) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla değerlendirmede ağırlığının ne olacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. En az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve en az üç tez izleme komitesi raporu sunmak ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla doktora programı sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması dörtlük sistemde en az 3,00’ı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükünü tamamlama, proje hazırlama ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde, enstitü kurulunca uygun görülen bir programa ait tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Gerekli hâllerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakültesi anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye başvurusunu yapar.

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00 olan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri kendi Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri, altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınavın süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Tezsiz programa geçen adaylara programı tamamlamak ve gerekli olan yükümlülükleri yerine getirmek için en çok iki yarıyıl ek süre tanınır. Tezli programa geçen adaylarda ise bu süre en çok üç yarıyıl olarak uygulanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine kendisi ulaştırır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen bir öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya düzeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Eğer tez önerisinde düzeltme kararı çıkmışsa öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir raporu Enstitü aracılığı ile sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme raporundan başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(7) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatoca kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez savunma sınavına başvurabilmesi için öğrencinin, enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası endeksli dergilerde öğrencinin tez çalışmasından üretilmiş bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesini ibraz etmesi gerekir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunda başarılı olması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, enstitüye teslim edilen tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitüye bildirir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez savunma sınavının süresi en az 90 en fazla 120 dakikadır. Tez savunma sınavından en geç bir hafta öncesine kadar jüri üyelerine duyuruların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması, ilgili anabilim dalı başkanlığının sorumluluğundadır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 12 nci maddeye göre tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması  4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci, yeterlik, tez önerisi, tez izleme raporları ile ilgili gerekleri yerine getirmek ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin sekiz adet nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç adet kopyasını, elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’sini ve YÖK tarafından istenen diğer belgeleri tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programlar, Sınavlar ve Değerlendirme

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(3) Bazı lisansüstü programlarda dersler, modüler olarak kısa sürede de verilebilir. Modüler olarak verilen bir dersin toplam saati, o dersin bir tam dönemde verilen toplam saatine eşit veya toplam saatten daha yüksektir.

Akademik takvim

MADDE 26 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, enstitülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri, yarıyıl içi sınav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme, teze yazılma, tez önerisi ve sınavı, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi sınavları ve benzeri konulara ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 27 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğretim dili İngilizce veya Türkçedir. Dersin işleyişi, ödevler, sınavlar, proje ve tez çalışmaları programın yürütüldüğü dil ile aynı olmalıdır. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de öğrenim yapılabilir.

Programlar

MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ile öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

Dersler ve başarı değerlendirmesi

MADDE 29 –  (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders sayısı ve AKTS kredisi, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(3) Enstitü kurulu tarafından onaylanan derslerden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(4) Üniversite tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(5) Öğrenciler, yarıyıl başlarında, belirlenen süre içinde danışman onayını aldıktan sonra kayıt ücreti ve eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir belge ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak derslere yazılmak zorundadır.

(6) (Değişik:RG-30/4/2019-30760) Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile program ücretinin tamamını ödemek koşuluyla tezli veya tezsiz aynı veya diğer yüksek lisans programlardan daha önce almış olduğu yüksek lisans derslerden intibak yapılmak suretiyle saydırarak ders yükünü tamamlayabilir. Bu derslerin sayısı üniversitemiz dışından gelen öğrenciler için en fazla dört tane, üniversitemizden mezun öğrenciler için ise ilgili kurulca değerlendirilen sayıdadır.

Devam zorunluluğu

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde 70’ine, uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri, Öğrenci Otomasyon Sisteminden devamsız notu (IA) vermek suretiyle, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

Ders başarı notları ve sınav değerlendirme

MADDE 32 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; söz konusu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bu dersin AKTS kredi değeri ise, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü kurulunun onayı ile tespit edilir.

(2) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki notlardan biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Harf notlarının sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

   A            4,00

   A-          3,75

   B+         3,50

   B             3,25

   B-          3,00

   C+         2,75

   C             2,50

   F             0

(3) Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları hakkında YÖK tarafından ilan edilmiş olan dönüşüm tablosu uygulanır.

(4) Başarı notları aşağıdaki şekildedir:

a) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve BS harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten F veya BZ harf notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

(5) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki şekildedir:

a) I Eksik (Incomplete) işareti, bir dersten başarılı olmak için, devam zorunluluğu hariç, öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilen koşulları, mazeret nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bir öğrenci, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde, I notu aldığı dersteki eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden F notuna dönüşür. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, bu bentte açıklanan süreler uzatılabilir.

b) BS Başarılı (Pass) notu kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. BS notu ortalama hesaplarına katılmaz.

c) IA Devamsız (Incomplete attendance) notu devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

ç) NC Kredisiz (Non-credit) notu mezuniyet için gerekli olan kredisiz bilimsel hazırlık dersleri için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

d) R Tekrar (Repeat) notu, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi gerekir.

e) ND (Non-degree) notu, diplomaya yönelik olmayan, kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

f) T (Transfer) notu, Üniversite içi veya başka bir üniversiteden yatay geçiş yapan veya bir değişim programına katılan veya ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) NP (Not present) notu, öğrencinin sınava girmediğini gösterir. Final sınavına girmeyen öğrencilerin geçerli mazereti olmaması durumunda yarıyıl sonunda NP olan notları F notuna dönüştürülür.

ğ) BZ Başarısız (Fail) notu, not ortalamasına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

h) X notu, proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

ı) L Dondurma (Leave) notu, öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir.

(6) Lisansüstü öğrencilerinin bir yüksek lisans dersinden başarılı sayılabilmeleri için başarı notunun en az C, doktora öğrencilerinin bir doktora dersinden başarılı sayılabilmeleri için ise en az C+ almış olması gerekir. Ancak not yükseltmek için bu notların alındığı zorunlu ve bilimsel hazırlık derslerinin eğitim-öğretim süresi içinde tekrarı, öğrenci danışmanının onayı ile yapılabilir. Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel hazırlık programı kapsamında aldıkları derslerde başarılı sayılabilmeleri için kayıtlı oldukları programın başarı koşulları uygulanır.

(7) Tezli yüksek lisans programındaki tez çalışması seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi kredisiz olduğundan başarılı, başarısız veya devam ediyor olarak değerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 33 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, öğrenim gördükleri yarıyılda almaları gereken derslere ilave olarak ücretini ödemek kaydıyla ek dersler alabilirler ve/veya aldıkları derslerin sınavlarına girebilirler.

(2) DNO ve GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Sınavlar

MADDE 34 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara (vize) sınavı, yarıyıl sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı ve ara (vize) sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Lisansüstü programlarda her yarıyılda, her ders için belgeye dayanan en az bir dönem sonu/yarıyıl sonu sınavı yapılması mecburidir. Ara sınavı yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev, proje, seminer çalışması veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

(4) Sınavlar, kısa sınavlar hariç ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan ve enstitü tarafından onaylanıp ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(5) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(6) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve final sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Başarısız olunan her ders için bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere (NP), girdiği halde başarısız olan öğrencilere (F) verilir.

(7) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri

MADDE 35 – (1) Öğretim elemanları öğrencilerinin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte yarıyıl sonu (final) sınavını izleyen yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne iletir. Başarı durumu listeleri öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı iki yıl süreyle ilgili enstitü tarafından saklanır. Öğrencilerin güncelleştirilmiş not durumu belgeleri, yarıyıl final sınavlarının bittiği günü izleyen en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

(2) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu maddi hata yönünden yeniden değerlendirir ve kanaatini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan itiraz ilgili enstitü yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenciye duyurulur.

(3) Yarıyıl sonu ders başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş ve Kayıt Dondurma

Kontenjanlar

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, ilgili anabilim dalı önerisi ile enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 37 – (1) Üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimi ücretlidir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının ücreti, ders başına eğitim-öğretim ücretleri, tez ücreti, dönem projesi dersi ücreti ve ön kayıt ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Program ücreti tezsiz yüksek lisans programları için iki yarıyıl, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl, doktora programları için sekiz yarıyıl karşılığıdır. Tezsiz yüksek lisans programları için azami bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programları için azami iki yarıyıl, doktora programları için azami dört yarıyıl ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler.

(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde, öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi zorunludur. Öğrencinin eğitim dönemi başladıktan sonra kaydını sildirmesi halinde ise o yarıyıla ait ödemiş olduğu ücret kendisine iade edilmez. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yapılmaz, yenilenmez.

(4) 48 inci maddenin ikinci fıkrası usulünce kayıtlarını sildiren öğrencilere, talepleri halinde kayıt sildirme tarihinden sonraki eğitim süresine ilişkin eğitim ücreti Rektörlükçe iade edilir.

Burslar

MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara yönelik burs uygulamaları, Üniversite tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.

Başvuru şekli

MADDE 39 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ile ilgili enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek süresi içinde enstitü müdürlüğüne başvururlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitesi tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak, başvuruda adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 40 – (1) Yüksek lisans programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığı Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, program kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa tezli veya tezsiz kabul edildiği belirtilir.

(2) Doktora programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en az üç öğretim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, program kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

(3) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ile başvurularının değerlendirilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kesin kayıt

MADDE 41 – (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrenciler için aranacak kriterler, anabilim dalı başkanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü kurulunda karara bağlanır.

(6) Yabancı dil hazırlık programına ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ilgili enstitü kurulu ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Belirtilen süre sonunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Kontenjanlara başvuru yaparak lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Bu derslerin geçerlilik süresiyle ilgili hususlar anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Özel öğrenciler de, 37 nci maddede belirtilen şekilde belirlenen eğitim-öğretim ücretini öderler.

(7) Özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 44 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili enstitü kurulu tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara güncel öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.

(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı bağlı olunan anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliliği konusundaki değerlendirmeler ilgili enstitü kurulu tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yapan öğrenciler programa kabul edildikleri aşama için bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelere tabi olur.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 45 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından fotoğraflı, özel öğrenci olduğununun belirtildiği ve öğrencilik haklarından yararlanamaz ibaresinin yer aldığı kimlik kartı verilir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıpranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir.

(3) Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrencinin, kimliğinin kaybolduğuna dair bir dilekçeyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması üzerine, kendisine ücret mukabili yeni kimlik kartı düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 46 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve dönem projesi dersi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve dönem projesi dersine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretini ödemek koşuluyla takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir.

(4) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri yarıyılın ücreti dâhil olmak üzere geriye dönük öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması koşuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamlamama durumlarına göre 2547 sayılı Kanun gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme, derse yazılma, ek süre talep işlemlerinin tümünden sorumludurlar ve bu iş ve işlemleri, ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler.

Kayıt dondurma

MADDE 47 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili enstitü yönetim kurulunca, istekte bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok iki yarıyıl, toplamda ise program normal süresinin azami yarısı için dondurulabilir:

a) Öğrencinin; raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin tabii afete uğradığının, mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.

c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.

ç) Öğrencinin tutukluluk hali.

d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

e) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.

f) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

(3) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(4) (Değişik:RG-19/2/2018-30337) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrenim ücretinin en az dörtte birini ödemesi koşulu aranır. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz.

Kayıt silme

MADDE 48 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan bir öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu kararı ile olmak koşuluyla öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, anabilim dalı başkanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü kurulu ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvurma koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, her başvuru döneminden önce ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlarını Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde YÖK tarafından belirlenir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Disiplin işleri

MADDE 50 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerine disiplinle ilgili konularda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 51 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu Yönetmelikte ulusal ve uluslararası öğrenci değişimine ilişkin hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler azami öğretim süresine dahildir.

(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, talep etmeleri durumunda Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge (transcript) verilir.

Tebligat

MADDE 52 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (e-posta dâhil), telefon gibi kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumlu olup, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmamaktadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş sürelerin hesaplanması 2016-2017 güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başarı değerlendirmesi AKTS`ye göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2017

30112

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

18/1/2018

30305

2

19/2/2018

30337

3

30/4/2019

30760

4

3/8/2019

30851

5

19/12/2019

30983