BOZOK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite, kamu ve iş dünyasının işbirliğini geliştirip yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebilmesine yardımcı olacak sistemi kurmak,

b) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bu kapsamda yapılan projelere katkıda bulunmak,

c) Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme, yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri geliştirerek projelendirme ve yenilikçi iş girişimlerine dönüştürme yetkinliklerini artırarak yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak girişimcilik akademisi ile bu alanda çalışmak isteyenlere destek olmak ve eğitimler vermek,

d) Öğrencilere piyasa nitelik ve gereklerine göre meslekî ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için sektör işletmelerine yönelik olarak kariyer ve girişimcilik alanlarında eğitim, araştırma, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,

e) Girişimcilik ve küçük işletmeler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik, işletme ve ekonomi alanlarında ortak araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri planlamak, organize etmek ve uygulamak,

g) Farklı sektörlerde yer alan şirketlerle işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Üniversite-sanayi işbirliğini artırmak ve Üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kuluçka merkezi faaliyetleri;

1) Yeni ve yenilikçi iş fikirlerinin oluşmasını desteklemek ve bunların hayata geçirilmesinde lokomotif görevi görmek,

2) Girişimcilere; yenilikçilik, iş fikri, pazar araştırması, fizibilite etütleri, teknik analizler, ürün tasarımı, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve mühendislik desteklerinin sağlandığı bir kuluçka merkezi görevini icra etmek.

b) Danışmanlık faaliyetleri;

1) Potansiyel girişimcilere ulaşarak gerekli eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek,

2) Halihazırda girişilmiş-uygulanmakta olan projelere ilişkin iş kapasitesi geliştirme, teknik, ekonomik, finansal açıdan değerlendirerek gerekli danışmanlık desteğini sağlamak,

3) Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası piyasalarda benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunarak danışmanlık desteği sunmak.

c) Eğitim faaliyetleri;

1) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim üyelerini hedef alan girişimcilik ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak, sertifika programlarını diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak,

2) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin, iş adamı, bürokrat ve yöneticilerle bir araya gelmelerini sağlayacak eğitim programları düzenlemek,

3) Yaratıcı düşünme, yenilikçilik ve girişimcilik konularında çeşitli düzeylerde eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Organizasyon faaliyetleri;

1) Yozgat, çevre kentler ve çeşitli ülkelerdeki kaynak-üretim-girişim potansiyelini analiz ederek hedef bölgelerde bir yenilikçilik ve girişimcilik kültürü oluşturmak, parlak iş fikirlerini ortaya çıkarmak adına yarışmalar düzenlemek, iş fikirlerini alabilecek ve değerlendirecek mekanizmalar ve internet portalı oluşturmak,

2) Üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, üniversite ve sanayi alanında yeni projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ile ilgili toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

3) Yozgat bölgesindeki mesleki yatırımcıları ve risk sermayedarlarını bir araya getirecek ve beraber yatırım yapabilecekleri toplantılar ve mekanizmalar organize etmek,

4) Üniversite-sanayi işbirliği projeleri ve insan kaynakları yönetimi konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

5) Başarılı liderlerin, girişimcilerin ve iş modellerinin örnek alınması ve potansiyel lider ve girişimcilere rehber olması maksadıyla belirli platformlarda bunların bir araya gelmesini sağlamak,

6) Araştırma ve uygulama yapacak Üniversitenin öğretim elemanlarını teşvik etmek,

7) Merkezin amaçlarına uygun olarak  ulusal/uluslararası kuruluş ve özel kişilerle işbirliği yapmak,

8) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınlarda bulunmak.

d) Öğrenci faaliyetleri;

1) Girişimcilik akademisi ve kuluçka merkezi aracılığı ile eğitim programları ve yaratıcı fikir organizasyonları yapmak,

2) Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayacak programlar geliştirmek,

3) Öğrencilere kişisel gelişim desteği sağlamak,

4) Öğrencilerin girişimcilik kültürünü geliştirmek,

5) Öğrencilere staj imkânı sağlamak,

6) Öğrencilere yurt dışındaki benzer projelerde, işbirlikleri ve öğrenci değişimleri aracılığı ile sosyal girişimcilik kültürünü zenginleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri ile gerekli görüldüğü takdirde Üniversite içinden veya dışından girişimcilik konusunda deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(4) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(5) Müdür yardımcılarından biri, Müdür görev başında olmadığı zaman yerine vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yönetmek, yürütmek,

d) Faaliyet raporları hazırlamak,

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları veya Üniversite dışından,  girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek ve Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları almak,

ç) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyerek Rektörlüğe teklifte bulunmak,

d) Araştırma projeleri yürütmek ve araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek,

e) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şeklini bir yönerge ile tespit etmek,

f) Araştırıcıların ilgili bilimsel toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek,

g) Bilimsel ve sosyal içerikli kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlere ve projelere destek sağlamak,

h) Amacı doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

ı) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörden girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından seçilir ve Rektör tarafından en az bir, en fazla üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla 15 kişidir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşmeler yapmak,

b) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak ve Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak,

c) Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik olarak oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup temsilcileri, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya istekleri halinde ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilir ve en az bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Merkezin çalışma gruplarının sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Döner sermaye kapsamındaki işler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki iş ve işlemleri, 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.