BOZOK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BOZTAM): Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Organları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Proje tasarımı, üretimi ve uygulanması konularında araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve düzenlemek.

b) Proje tasarımı, üretimi ve uygulanması konularında araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak.

c) Üniversitenin ve diğer kamu ve/veya özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü yapı ve tesisler ile ilgili proje tasarlamak, üretmek ve uygulanmasında yardımcı olmak.

ç) Üniversitenin merkez ve ilçe yerleşkelerine yapılması planlanan yapılar, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi, peyzaj ve benzeri işleri için Üniversitenin ilgili birimleri ile koordineli çalışmak.

d) Üniversitenin hizmet alımı ile hazırlattığı her türlü taslak ve uygulama projelerinin uygunluğunun denetimini yaparak ilgili birimlere destek sağlamak.

e) Üniversiteye ait her türlü yapının inşası sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi getirmek, uygulama sırasında ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları ilgili birimlere bildirmek.

f) Üniversitenin ve diğer kamu ve/veya özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü teknik konuda, mimari tasarım, restorasyon, peyzaj, makine, inşaat, elektrik ve benzeri projelerin hazırlanması kapsamında hizmet vermek.

g) Üniversitenin altyapı projelerinin hazırlanmasında ilgili birimlere teknik görüş sunmak.

ğ) Üniversitenin stratejik planlarının hazırlanmasında katkı sağlamak ve destek olmak.

h) Üniversitenin yapılaşma stratejisi ile ilgili olarak Rektöre danışmanlık yapmak.

ı) Üniversitenin gelişme sürecinde karşılaştığı teknik konularda görüş ve fikirlerini ilgili birimlerle paylaşmak.

i) Üniversitenin diğer üniversitelere, sanayi kuruluşlarına, kamu ve özel sektör kuruluşlarına iş birliği çerçevesinde proje danışmanlığı yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

j) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Üniversitenin akademik personeli arasından, Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi olan bir kişi Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür olarak görevlendirilir. Görev süresini tamamlayan Müdür aynı yöntemle Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli hallerde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra bunları Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin akademik personeli arasından, Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi olan en fazla iki kişi Müdürün önerisiyle, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Süresi biten müdür yardımcısı, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya gerekli hallerde süresinden önce görevlerine son verilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi üyeden oluşur. Diğer üyeler Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi olan Üniversite akademik personeli arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaçlarına uygun olan talepleri incelemek ve karara bağlamak.

c) Merkezin hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek.

ç) Müdürün önerisi üzerine, görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.