ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GIDA VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları ile yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ATA-HAUM): Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

h) Veteriner Fakültesi: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

ı) Ziraat Fakültesi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde gıda ve hayvancılık konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede hayvancılık, gıda üretimi araştırma ve uygulamaları ile ilgili meslek yüksekokulları, fakülte ve enstitülerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak,

b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak ve gıda üretimi yapmak, belirlenmiş fiyatlardan satmak,

c) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapıyı kurmak, gen bankası oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak,

ç) Hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve Bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

d) Gıda üretimine ilişkin kamu ve özel sektör işbirliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

f) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak,

g) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen, bu projelere ortak olmak veya desteklemek,

h) Merkezin amacına uygun benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün önerisi ile biri Veteriner Fakültesi, diğer ikisi öncelikli olarak Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Gıda Mühendisliği kadrolu öğretim üyeleri arasından olmak üzere üç müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak,

d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Yönetim Kurulunun doğal üyesi olarak görev almak,

c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

ç) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen birer öğretim üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görevi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin üçte birinin yazılı müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek,

c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak,

ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

d) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

e) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak,

f) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

g) İş yoğunluğu ve mevsime göre işçi sayısını belirlemek ve karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, Veteriner Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili Rektör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Taşınır ve taşınmaz varlıklar

MADDE 16 – (1) Rektör, Üniversite birimlerinde gıda hayvancılıkla ilgili her türlü alet, ekipman, makine ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını Merkezin hizmetinde kullanımına tahsis edebilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.