BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci ve benzeri programlara ilişkin öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve bunların gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden öğretim üyesini,

d) Enstitü: Bayburt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitülerin yönetim kurullarını,

g) Eşdeğer sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

ğ) GANO:  Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

j) Uygulama esasları: İlgili enstitü için Senato tarafından onaylanmış uygulama esaslarını,

k) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

l) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul Şartları

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 5 – (1) Açılan lisansüstü programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen programlar dışında öğrenci kabulüne ilgili enstitü kurulu karar verir.

(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile belirlenir, enstitü kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, Rektörün onayı ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

(4) Kurum/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum/kuruluş ve Üniversite arasında eğitim/işbirliği protokolü imzalanması halinde, kurum/kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına, yüksek lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına kabulünde eğitim/işbirliği protokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.

(5) Özel protokollerle öğrenci kabul edilen programlar için ihtiyaç duyulması halinde ek düzenlemeler yapılabilir ve Senato tarafından onanır.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-2/8/2021-31556) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı veya enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından kabul edilir. (Mülga cümle:RG-2/8/2021-31556)

(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek  55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar ile ilişkili programlara müracaat edecek adaylarda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylardan ALES puanı istenmez. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dâhil edilirler.

(4) ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belge ve bilgiler, uluslararası standart sınavlar,  ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla değerlendirmeye alınacağı ağırlık oranı, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırı, yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun ağırlık oranı; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir.

(5) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer)  Güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; ALES puanının %50’si, lisans GANO’sunun %30’u, yeterlik sınav notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(6) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notlarının %60’ı ile lisans GANO’sunun %40’ının toplamının en az 55 puan olması şartı ile ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-2/8/2021-31556) Doktora programlarına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı veya enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından kabul edilir. (Mülga cümle:RG- 2/8/2021-31556)

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olup, ilgili mevzuat hükümleri ve yetkili kurum tarafından belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları şartı aranır. ALES puanı olarak YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar kabul edilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvarlarla ilgili lisansüstü programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak gerekir.

(6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES puanının en az 85 puan olması şartı aranır.  Bu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, adaylar ALES puanının %60’ı ile lisans mezuniyet notunun  %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının 100 üzerinden en az 90 puan olması şartı ile programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(7) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle başvuracak olan T.C. uyrukluların doktora programına kabulünde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(8) Doktoraya müracaatta oluşturulan mülakat jürisi ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır. Zorunlu hâller dışında değerlendirme ve seçme işlemleri aynı gün içinde tamamlanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanan liste ve 1-100 arasında verilen puanlar bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne sunulur.

(9) (Mülga:RG-1/6/2017-30083)

Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul şartları

MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(4) İlgili enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Dört yıllık lisans diploması ile sanatta yeterlilik çalışmalarına başvurabilmek için adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı ile lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının 100 üzerinden en az 90 puan olması gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programına, yüksek lisans diploması ile başvuracak olan T.C. uyrukluların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul şartları

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilir. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan  Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında sağlaması gereken şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) (Değişik:RG- 2/8/2021-31556) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan olması şartı aranır. Uyruğundan birisi Türk olan çift uyruklu öğrencilerden eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler için ALES şartı aranmaz.

(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya uygun göreceği birim tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir ve mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.

(8) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde, adaylar yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i, Türkçe dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Türkçe dil sınavından 70 ve üzeri puan alanlar programa devam ederler,  daha düşük puan alanlar Türkçe dil eğitimi hazırlık programına tabi tutulurlar.

(9) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde adaylar, yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i ile yabancı dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa başvuran adayların YDS veya eş değer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı aranır.

Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar

MADDE 11 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 12 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu adayların kabulünde bu Yönetmelikte yer alan asgari başvuru şartları aranır. İlgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile aday programa yerleştirilir.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya  Üniversitede bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerin bütçesinden desteklenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı dersleri, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından verilir. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders, seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları, transkriptlerinde yüzlük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına 7, 8 ve 9 uncu maddelere göre öğrenci kabul edilir.

(4) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik, varsa mezun olduğu lisans programına yakın/uygun, en fazla iki ders de alabilir. Lisansüstü programa yönelik ders alan öğrencilere danışman ataması yapılır ve bir akademik takvim yılından sonraki süreler yüksek lisans veya doktora program sürelerine dâhil edilir. Bilimsel hazırlık programı en az 24 AKTS, en fazla 60 AKTS ders yükünden oluşur.

(5) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri almak zorunda oldukları dersleri Üniversitede açılan yaz döneminde alabilirler.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-2/8/2021-31556)

(1) Özel öğrencilere ilişkin uygulamalar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamazlar.

(2) Yatay geçiş için başvurular enstitüler tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve ilan edilir.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 18 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

(5) (Ek:RG-1/6/2017-30083) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Lisansüstü programlara dönem kaydı

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı yatıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılması ve danışman tarafından onaylanması gerekmektedir.

(2) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Süresi içinde  mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ve danışmanlar, akademik takvimde belirlenen süreler içinde dilekçe ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat edebilir. Başvurular, ilgili Enstitü yönetim kurulunca görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir ve ders kayıtları ilgili Enstitü tarafından yapılır.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır.

(4) (Değişik:RG-2/8/2021-31556) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden üç iş günü içerisinde kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı

Dersler

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından programın toplam AKTS miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, müfredat programı zorunlu ve seçmeli dersler şeklinde belirlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için altı AKTS’den fazla olamaz.

(3) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami AKTS, uzmanlık alan dersi dâhil otuz AKTS’dir.

(4) Uzmanlık alan dersi; haftalık altı ders saati olup, öğretim üyesinin danışman olarak atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. (Mülga cümle:RG-1/6/2017-30083) (…)

(5) Uzmanlık alan dersi asgari ders sayısında dikkate alınmayıp, AKTS hesaplamasına katılır.

(6) Haftalık ders programları; anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve uygulanır.

(7) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler ilgili enstitünün uygulama esasları ile belirlenir.

Derslere devam

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için %70 devam şartı aranır.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili anabilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının süresi iki ders saatidir.

(5) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara giremeyen lisansüstü öğrencilerine, enstitü yönetim kurulunca mazeret sınav hakkı verilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yazılı ortamda ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının yazılı ortamda veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı

MADDE 23 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının %30’u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

1) (Değişik:RG-2/8/2021-31556) Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Tezli/Tezsiz Yükseklisans Programları için

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları için

Harf Notu

Kat sayısı

Başarı Notu

Harf Notu

Kat sayısı

Başarı Notu

AA

4,00

90-100

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CB

2,50

75-79

CC

2,00

65-74

FF

0,00

0-74

FF

0,00

0-64

 

2) G (Geçer), uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.

3) D (Devamsız), dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi durumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

4) K (Kalır), kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarısızlığı durumu için kullanılır.

5) S (Süren Çalışma), devam eden çalışma için verilen nottur. Çalışma sona erdiğinde K veya G notuna dönüşür.

d) Başarı notu (G), (K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz.

Sınavlarda kopya

MADDE 24 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği enstitü disiplin kurulu tarafından soruşturma sonucuna göre tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Notların ilanı

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü sınav ve çalışmaların notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden ilan edilir ve kesin kayıt işlemi yapıldığı anda harf notları oluşur.

(2) Sınav evrakları ilgili öğretim üyesi tarafından iki yıl süreyle muhafaza edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve verilen karar başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (Değişik:RG-1/6/2017-30083)

(1) Ders (Mülga ibare:RG-2/8/2021-31556) kaydı yaptırılan tüm derslerin başarılması mecburidir.

(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açıldıkları dönemde tekrar etmek zorundadırlar. İlgili dönemde başarısız oldukları ders/dersler açılmamış ise açılan derslerden danışman tarafından önerilen eşdeğer ders/dersleri alabilirler.

Ders başarı ortalaması

MADDE 28 – (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer)

(1) Öğrencinin aldığı tüm notlar, başarı durum belgesine işlenir.

(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre GANO olarak hesaplanır. GANO, öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS’sinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun 23 üncü maddede belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-2/8/2021-31556) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 120 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci seminer dersi ile birlikte tez çalışmasına aynı dönemde kayıtlanabilir. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre öğrenci tarafından sunumu yapılır ve G (Geçer) veya K (Kaldı) olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer hariç alması gereken dersleri başarıyla tamamladığı dönemi müteakip tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenci, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan en fazla iki ders alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi danışman tarafından lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam AKTS’den sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından yürütülür. Ancak tez danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 (3) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunların bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.

(3) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(4) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üyelerine gönderilmek üzere beş adet, ikinci tez danışmanı olması durumunda yedi adet ciltlenmemiş nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve enstitü tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. (Ek cümle:RG-2/8/2021-31556) Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1)  Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans veya uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için 7 nci maddede belirlenen asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans programına ilgili anabilim dalı başkanlığının kontenjan önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerden anabilim dalı kurulunca uygun görülenler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Tezli yüksek lisans programındaki zorunlu ders kredisinin eksik kalması durumunda öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önereceği dersleri alarak kredilerini ve 30 uncu maddede belirtilen diğer çalışmaları tamamlar.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için  Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversite içerisinden veya başka bir üniversiteden de uygun görülen, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Derslerini başarı ile tamamlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yükseköğretim kurumunun yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz ders ve seminer dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması şartıyla yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin intibak işlemleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, belirlenen formata uygun olarak hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin kararını en az salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu seçilmesi için anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.  Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. (Ek cümle:RG-2/8/2021-31556) Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 47– (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında olmak üzere, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, sanatta yeterlik çalışmasının yapıldığı anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile uygun görülen öğretim üyeleri  ile o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili enstitü kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(4) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 49  (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce, düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.  Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.  (Ek cümle:RG-2/8/2021-31556) Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği

MADDE 51 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Muafiyet

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) (Değişik birinci cümle:RG-2/8/2021-31556) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılda ilk on iş günü içerisinde yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 23 üncü maddede belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılabilir.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

(5) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için, dersi alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

Kayıt dondurma ve kayıt sildirme

MADDE 53 – (Değişik:RG-2/8/2021-31556)

(1) Kayıt dondurma işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.

(2) Kayıt silme işlemi; öğrencinin ilgili birime başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması ile gerçekleşir.

Disiplin

MADDE 54 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) (Mülga:RG-2/8/2021-31556)

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 29/2/2016 tarihli ve 29639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş azami süreler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 18 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

___________________

(1)     20/9/2018 tarihli ve 30541 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı ‘’Özel öğrenci kabulü’’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2017

29994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

1/6/2017

30083

2

20/9/2018

30541 Mükerrer

3

2/8/2021

31556