ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Akademik Anabilim Kurulu: İlgili anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ç) Bütünleşik doktora: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,

d) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

g) Enstitü: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü Anabilim Dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) ÖİBS: Öğrenci/Akademik Bilgi Sistemini,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

m) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

o) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, öğrenciyi yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

r) Uzmanlık alan dersi: Tez danışmanlığı yapılmakta olan öğrenciyle yürütülen ve tüm yıl süren dersi,

s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

ş) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

t) Yarıyıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az yetmiş günü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

u) YDMS: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavını,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

v) Yoğunlaştırılmış yaz okulu dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında yarıyıl sonu sınavları hariç başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitimi ile İlgili Genel Esaslar

Eğitim düzeyleri ve dönemleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur.

(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(3) Yüksek lisans düzeyindeki programlar tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programlar ikinci lisansüstü öğretim programı biçiminde de uygulanabilir.

(4) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve sanatsal faaliyetleri kapsar. Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(5) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(6) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yoğunlaştırılmış yaz okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim kurulunun önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programların açılıp yürütülmesinde enstitü anabilim dalları esas alınır.

(3) İlgili akademik anabilim kurulu önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü program da açabilir.

(4) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(5) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolü yaparak ortak programlar açılabilir. Ortak programlar Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(7) İlgili akademik anabilim kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde lisansüstü programlar açılabilir.

Eğitim programları ve derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların AKTS değerleri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, akademik anabilim kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) İlk defa açılacak dersler, kapatılacak dersler, dersin isminde veya AKTS kredisinde yapılacak değişiklikler ilgili akademik anabilim kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim elemanlarını görevlendirme hususunda enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili fakülte veya yüksekokulun uygun görüşü alınır.

(5) Uzmanlık alan dersi tez danışmanları tarafından açılır ve tüm yıl sürer. Tez çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci tez danışmanı tarafından açılır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Lisansüstü düzeydeki dersler, genel olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik derecesi almış öğretim görevlileri ile sanatçı öğretim elemanları görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışman ve tez danışmanı

MADDE 8 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, akademik anabilim kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç, öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları süresi başlamadan enstitüye önerir. Danışman ataması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir öğretim elemanına en çok kaç tane tezsiz yüksek lisans öğrencisi danışmanlığı verileceği ilgili enstitü anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, enstitü anabilim dalı kurulu, her öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tez danışmanı tercihini dikkate alarak tez danışmanı önerisini, en geç öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları süresi başlamadan ilgili enstitüye yapar.

(4) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(5) Tez danışmanı, öncelikle enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı öğretim üyeleri arasından önerilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(6) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda, yüksek lisans ve doktora programları için Üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

(7) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Doktora tez danışmanlığı sayısı kararlaştırılan üst sınırın en fazla yarısı kadar olabilir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur. Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(8) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır. Bir öğretim elemanı birden fazla enstitüde uzmanlık alanı dersi açmış olsa bile ödeme sadece bir uzmanlık alan dersi için bağlı bulunduğu anabilim dalından yapılır.

(9) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne ya da akademik anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle danışman/tez danışmanı değişikliği talebinde bulunabilirler.

(10) Danışman/tez danışmanı, öğrencisi ara vermeden mazeretsiz olarak iki yarıyıl kayıt yenilemediği takdirde anabilim dalı başkanlığına yazılı müracaat yaparak bu öğrenciye ait üzerindeki danışmanlığın alınmasını talep edebilir. Enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanlık/tez danışmanlığı iptal edilir ve öğrenci ÖİBS üzerinde pasif öğrenci konumuna alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanları, Giriş Koşulları ve İlanı, Lisansüstü Programlara

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Öğrenci kontenjanları

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ayrıca Senato belirlenen kontenjanların değiştirilmesi için anabilim dalı kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla enstitü yönetim kuruluna yetki verebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile belirlenen protokol çerçevesinde öğrenci alımlarında ilan edilen kontenjan haricinde öğrenci alımı yapılabilir.

Giriş koşullarının belirlenmesi ve ilanı

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri; akademik anabilim kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruda istenilecek asgari ALES puanı ve puan türü, asgari mezuniyet not ortalaması, mezun durumda olan/olabilecek adaylar için aranan şartlar, asgari yabancı dil puanı ve türü ve diğer özel şartlar, programı açan akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleşir.

(3) ALES puanı yerine, ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar başvurularda geçerli sayılır. İlgili program alım şartlarında ayrıca belirtilmediği takdirde TUS ve DUS sınavları ALES yerine geçmez.

(4) Başvuru yapılacak yüksek lisans programında ilan edilen yabancı dil belgesi için lisans eğitiminin tamamını bu yabancı dilde yapmış ve mezun olmuş olanlardan yabancı dil belgesi istenmez. Değerlendirmede belgesi olmayan bu adayların puanları ilgili enstitü anabilim dalının istediği en az puan üzerinden değerlendirmeye alınır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımları ile ilgili başvuru şartları, başvuruların değerlendirmesi ve öğrenci kabulü akademik anabilim kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(6) Lisansüstü programlara öğrenci alımı yılda en fazla iki defa yapılır.

(7) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, başvuru tarihlerini, mülakat/yazılı sınav tarihlerini ve diğer hususları Üniversite internet sayfası üzerinden ilan eder.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belgeye sahip olmaları gerekir.

b) Giriş koşulu olarak ilan edilen lisans not ortalamasını sağlamış olmaları gerekir.

c) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 tam puandan az olmamak üzere akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.

ç) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Eğitim dili Türkçe olan programlarda yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak programa öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir. Yabancı dil ile eğitim yapılan programlar da ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseltilebilir. YDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezî olarak yapılır. Ayrıca ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile YDMS’den alınan puanlar da başvurularda kabul edilebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile öğrenci alımlarında protokol şartlarına göre değerlendirme yapılır.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 12 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans/tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans/tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans/tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belgeye sahip olmaları gerekir. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri mezunları ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanlar veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler.

c) Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2.50 veya muadili bir puandan; dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 üzerinden 3.0 veya muadili bir puandan az olmamak üzere akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.

ç) Bu fıkranın (b) bendine göre başvuran adaylardan tıp ve diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.00 veya muadili bir puandan, diğerlerinin lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.50 veya muadili bir puandan az olmamak üzere akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.

d) Bu fıkranın (b) bendine göre başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak, lisans derecesiyle doktora programına başvuranların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya diş hekimliği fakültesi mezunlarının DUS’tan alınmış temel bilimler puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’da temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel bilimler puanı, DUS’da temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

f) Doktora ve temel tıp programlarına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 55 puandan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puandan az olmamak üzere akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.

g) İlgili programların alım şartlarında ilan edildiği takdirde ALES, TUS ve DUS sınavlarından alınan belgeler birbirinin yerine kabul edilebilir.

Başvuru, başvuruların kabulü ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara başvurular ÖİBS üzerinden yapılır. Başvuruda istenilen evraklar, kesin kayıt esnasında elden teslim edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruları değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak üzere enstitü anabilim dalı kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üç asıl ve iki yedek üye olacak şekilde jüriler oluşturur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde oluşturulan jüri tarafından mülakat/yazılı sınav yapılmadan, başvuru belgeleri üzerinden öğrenci kabulü yapılabilir.

(4) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Yabancı dil şartının olduğu tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak; yabancı dil şartının olmadığı yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

(5) Yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına başvuran lisans programlarından mezun durumda olan/olabilecek adayların, lisans not ortalaması olarak bir önceki dönemin sonundaki genel akademik not ortalamaları lisans not ortalaması olarak kullanılır.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programında adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse adayın sunduğu referans mektubu ve neden bu eğitimi yapmak istediği ile hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. Mülakat veya yazılı sınava girmeyen adaylar ile bu sınav veya sınavların aritmetik ortalamasından 60 puandan aşağı alanlar başarısız sayılır.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Jüri, sıralamada başarılı sayılacak minimum puan seviyesini belirleyerek hangi adayların yüksek lisans programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri veya klinik tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için ALES veya ilgili Temel Tıp puanı/Temel Bilimler puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya ilgili Temel Tıp puanı/Temel Bilimler puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en aşağıya doğru sıralanır ve toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Jüri, sıralamada başarılı sayılacak minimum puan seviyesini belirleyerek hangi adayların doktora programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(9) Sınav jürisi ilan edilen kontenjandan fazla öğrenci alınmasını uygun gördüğünde, bunun gerekçesini belirten bir tutanakla teklifini enstitüye bildirir. Enstitü yönetim kurulu enstitü anabilim dalının uygun görüşünü alarak kontenjan artırılmasına karar verebilir.

Kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen lisansüstü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır.

(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, şahsen veya noter tasdikli vekili ile istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(4) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya Üniversite, enstitü veya yetkili merci tarafından onaylı suretlerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, yedek adaylar başarı sırası esas alınarak kabul edilir. Asıl kontenjan dolana kadar yedek adayların kabul edilmesine devam edilir.

(7) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(8) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe dil yeterliği ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.

(9) Öğrenim ücreti yatırması gereken adayların kesin kayıtları o döneme ait öğrenim ücretini ödedikten sonra yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği toplam ders kredisinin en az yarısını kendi programlarından almak zorundadırlar.

(2) Yabancı dilde eğitim yapan programlara kabul edilen öğrenciler için 26/8/2013 tarihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Öğrencinin ders kaydı, ÖİBS üzerinden enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından ders seçimini yaparak kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez ve öğrenci ders kaydı yapmamış sayılır. Ders kaydı aşamalarının sonuçlandırılmasından öğrenci sorumludur.

(4) Bir öğrencinin bir yarıyılda en fazla alabileceği ders sayısı beşi geçemez. Seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi bu sayıya dahil değildir.

(5) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından en fazla toplamda iki lisansüstü ders alabilirler.

(6) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan en fazla iki yarıyıl önceki yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezuniyet şartını sağlamadan almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa saydırılabilir. Bu şekilde saydırma ilgili lisansüstü programın seminer, alan uzmanlık dersi, dönem projesi ve tez çalışması haricindeki diğer derslerinin sayısının %50’sini geçemez. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.

(7) Yabancı dil ile eğitim yapılan lisansüstü programlarda ders saydırma işleminin yapılabilmesi için daha önce alınmış derslerin eğitim dilinin kabul edilecek programın eğitim diliyle aynı olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.

(8) Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar, kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 17 – (1) Ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, isteyen öğrenciler tarafından lisansüstü akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ÖİBS üzerinden yapılır. Ders ekleme ve bırakma işlemi, öğrencinin kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders ekleme ve bırakma kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere dört türdür.

(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, lisansüstü akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bütünleme sınavı yapılabilir. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu yarıyıl sınav sonucu yerine sayılır.

(5) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Ayrıca akademik anabilim kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(6) Mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde kullanır.

(7) Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır, ayrıca bir sınav hakkı verilmez. Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı tarihini kapsayacak şekilde aralıksız oluşan ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen mazeretlerde o ders için takip eden yarıyılda mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavında alınan harf başarı notu o dersin alındığı yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu değerlendirilmesi dersi veren öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Bir dersten başarılı sayılmak için tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin en az (CB) harf başarı notu, doktora öğrencilerinin ise en az (BB) harf başarı notu almaları gerekir.

(3) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler. Bu şekilde ders tekrarlarında en son alınan harf başarı notu yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(4) Ders ile ilgili puanlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından ÖİBS’ye girilip sonuçlandırıldıktan sonra aşağıdaki (a) bendinde yer alan tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf başarı notuna çevrilir:

a)

Açıklama

Harf Başarı Notu

Katsayı

Puan

-

AA

4.00

90-100

-

BA

3.50

80-89,99

-

BB

3.00

70-79.99

-

CB

2.50

65-69.99

-

CC

2.00

60-64.99

-

DC

1.50

55-59.99

-

DD

1.00

50-54.99

-

FF

0.00

49 ve aşağı

Devamsız

DZ

0.00

--

Başarılı

--

--

Başarısız

BŞZ

--

--

Devam Ediyor

DE

--

--

Sınava Girmeme

GR

0.00

--

Mazereti nedeniyle

sınava girmedi

MZ

--

--

Eksik

E

-

--

 

b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi için devam ediyor (DE) notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora eğitiminde tez izleme komitesi raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız (BŞZ) notu verilir.

c) Seminer dersi başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

ç) Tez çalışması sonucu uzmanlık alan dersi ile birlikte başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

d) (GR) notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) harf başarı notu olarak işleme alınır.

e) (DZ) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında (FF) harf başarı notu işlemi görür.

f) (MZ) notu; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.

g) (E) notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra onbeş gün içerisinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) harf başarı notuna dönüşür.

(5) Dersi veren öğretim elemanı, harf başarı notunun karşılığı olan puan aralıklarını daha alt limitlere çekebilir.

(6) Başarılı (BŞ) ve başarısız (BŞZ) harf başarı notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, ilgili enstitü anabilim dalının belirlediği AKTS kredisi kadardır.

(2) Öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki çeşit akademik başarı not ortalaması bulunur.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını ilgili derslerin sınav sonuçları açıklandıktan itibaren en geç beş iş günü içinde enstitü anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. Bu itiraz dersi veren öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı tarafından yapılan yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Yapılan incelemeden sonra öğretim elemanı tarafından verilen not kesindir. Sonuç ilgili öğrenciye onbeş gün içinde duyurulur.

Azami süre ve azami süre aşımı

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde ilgili enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 (BB) genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını üçüncü fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, en az 120 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, daha önce almayan öğrenciler için bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan derslerin AKTS değerleri ilgili programın derslerindeki asgari AKTS değerinde sayılır. Bu derslerden 100 üzerinden alınan puanlar, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

Tez çalışması aşaması ve sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve ilgili program için alması gereken tüm dersleri, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilikte aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi elektronik kopyası ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) İlgili akademik anabilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili en az bir adet bildirisinin bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış veya benzeri bir çalışmasının olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(6) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kurum dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi için biri kurum dışı olmak üzere iki adet yedek jüri üyesi belirlenir.

(7) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(13) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(14) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.

(15) Tez çalışmasının dili program dilidir. Ancak öğrencinin talebi, danışmanın kabulü ve anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla program dilinin dışında başka bir dilde tez yazılabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, asgari 60 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje veya rapor vermek zorundadır. Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan derslerin AKTS değerleri, ilgili programın derslerindeki asgari AKTS değerinde sayılır. Bu derslerden 100 üzerinden alınan puanlar,  19 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 27 – (1) İlgili programın tüm derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 28 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az yedi ders, seminer, ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (makale, konferans, bildiri ve benzerleri), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (makale, konferans, bildiri ve benzerleri), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Akademik anabilim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Yüksek lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin alacağı lisans dersleri, doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından seçebilirler. Bu şekilde alınan derslerin AKTS değerleri ilgili programın derslerindeki asgari AKTS değerinde sayılır. Bu derslerden 100 üzerinden alınan puanlar, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini, diğer öğrenim etkinliklerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(3) Doktora programında kayıtlı bir öğrencinin yeterlilik aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş, özel öğrencilik ve doktora programında aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.

(4) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Doktora yeterlilik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Yeterlilik aşamasına gelmiş ve yeterlilik sınavına girecek olan öğrencinin, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlilik aşamasını seçmesi gerekir. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer.

(6) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

(8) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(10) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar.

(11) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yatay geçiş ile öğrenci kabulü şartlarına göre yüksek lisans programına geçebilir. 

Tez izleme komitesi

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(4) İlgili akademik anabilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış veya benzeri bir çalışmasının olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisi için, biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesi belirlenir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 22 nci maddenin altıncı fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterlerse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilirler.

Doktora diploması

MADDE 33 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-11/6/2017-30093) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla sınav jürisinin önerisi ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez. Ancak ders başarı notları not çizelgesine başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) şeklinde işlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyıl için en fazla iki ders alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan ders ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan dersin bulunduğu eğitim düzeyi programının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim üyesinin görüşü, akademik enstitü anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilik başvuruları derslerin başladığı ilk hafta yapılır.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrencilerin, iki yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları dersler, izledikleri programdaki ders sayıları toplamının yarısını geçmemek koşuluyla, akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak alınan derslerin en fazla iki tanesi sayılabilir.

(4) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, özel öğrenci olarak doktora programlarından ders alamazlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 36 – (1) Üniversitede veya yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış ve AGNO’su yüksek lisans programları için en az 2.50, doktora programları için en az 3.00 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

(2) Yatay geçiş başvurularının kabul edilebilmesi için öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın en son öğrenci alım ilanındaki kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

(3) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin intibak işlemleri ve hangi aşamada programa devam edeceği ilgili akademik anabilim kurulu kararı ile belirlenir. Ancak ders aşamasında bulunanların intibak işlemi sonucunda muafiyet verilen derslerin sayısı, ilgili lisansüstü programında verilen derslerin sayısının %50’sini geçemez.

(5) Doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim dalı bütünleşik doktora programının en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü, ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden sayılır.

(7) Üniversite içindeki aynı enstitü anabilim dalında açılmış tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçiş başvurusunda bulunacakların tezsiz yüksek lisans programının tüm öğrenim ücretini ödemiş olmaları, dönem projesi hariç tüm derslerini başarı ile tamamlamaları, ilgili anabilim dalının bu derslerden istediği asgari ağırlıklı genel not ortalamasını ve tezli yüksek lisans programının en son öğrenci alım ilanındaki asgari ALES puanı ve asgari yabancı dil puanını sağlamış olmaları gerekir. Bu şekilde yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kabulünde; ALES puanı, tezsiz yüksek lisans programında aldıkları derslerin ağırlıklı genel not ortalaması ve yabancı dil puanı değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, ağırlıklı genel not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’inin aritmetik toplamı yapılarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. İlgili anabilim dalı başkanlığı ilan ettiği kontenjan kadar adayın tezli yüksek lisans programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Anabilim dalı başkanlığı tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler, bir dönem seminer çalışması aldıktan sonra tez çalışmasına geçer. Bu öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden sayılır.

(9) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni enstitü anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir.

(10) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(11) Programlar arası geçişte, her bir programda geçirilen süreler azami süre hesabında dikkate alınır.

(12) Lisansüstü programlarında yatay geçiş bir kez yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Yabancı uyruklu adayların ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 38 – (1) Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ders ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 39 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili enstitüye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Enstitü yönetim kurulu izin talebini, öğrencinin danışman/tez danışmanının ve enstitü anabilim dalı başkanlığının da uygun görüşleriyle birlikte karara bağlar. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(4) İzin süresi biten öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışman/tez danışmanının ve enstitü anabilim dalı başkanlığının da uygun görüşleriyle birlikte karara bağlar ve sonuç ÖİDB’ye iletilir. Öğrenci akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ders kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 40 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt silme tarihi dilekçe ile başvuru yaptığı tarihtir.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

Tebligat ve duyurular

MADDE 41 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrenciye her türlü tebligat ve duyurular, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 15/8/2015 tarihli ve 29446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Getirilen yeni hükümlerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş yeni hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş yeni süreler 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren geçerlidir.

Kapatılarak Üniversiteye aktarılan öğrencilerin intibak işlemleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Üniversiteye aktarılan öğrencilerinin intibak işlemleri YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Yabancı dil şartı

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-11/6/2017-30093)

(1) Eğitim dili Türkçe olan programlara yabancı dil şartını sağlayamadığı için şartlı kabul edilen öğrencilerin yabancı dil şartının kaldırılması ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2017

29975

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

11/6/2017

30093

2

3