GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: İlgili mevzuatta geçerlilik süresi tanımlanmış Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin beşinci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlığını,

e) Azami süre: Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezsiz yüksek lisans öğreniminde üç yarıyıllık, yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıllık, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıllık, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıllık süreyi,

f) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesi ile öğrenci kabul edilen doktora programını,

g) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim dalı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, diplomalarına ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından verilen, ancak diplomanın yerine geçmeyen bir belgeyi,

h) Doktora Yeterlik Komitesi: Enstitüye bağlı ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere, ilgili anabilim dalı başkanlığındaki öğretim üyeleri arasından seçilen beş kişilik komiteyi,

ı) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

i) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

l) Müdür/Müdürlük: Enstitü Müdürünü/Müdürlüğünü,

m) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,

n) Program Koordinatörü: Anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanan ve anabilim dalı bünyesindeki lisansüstü eğitim programının koordinasyonunu sağlayan öğretim elemanını,

o) Program dili: Programın yürütüldüğü esas dili,

ö) Programın yardımcı dili: Program dilinin yanı sıra ilgili program için zorunlu kılınan ikinci dili,

p) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

s) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretim kapsamında mesai saatleri dışına yürütülen ve ücreti Üniversite tarafından belirlenen yüksek lisans programını,

ş) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

t) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

u) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

ü) Üniversitede görevli öğretim üyesi: Üniversite bünyesindeki lisans ve/veya lisansüstü eğitim programlarında ders veren kadrolu öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 veya 40 ıncı maddeleri uyarınca görevlendirilmiş öğretim üyelerini,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) YDS eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulunun YDS’ye eşdeğer kabul ettiği sınavları,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Eğitim programları

MADDE 5 – (1) Enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının içerikleri, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Enstitüde yürütülen programların dili ve o programlar için gereken yardımcı dil veya diller, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile birlikte gerçekleştirilecek ortak programlar; ilgili kurumlar arasındaki anlaşmaya dayalı olarak anabilim dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve YÖK onayı ile açılır. Uluslararası Ortak Programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine, Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokole ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yeni bir program açılması, mevcut programda değişiklik yapılması veya mevcut bir programın kapatılması, mevzuat hükümleri gözetilerek, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

(5) Lisansüstü programlarda hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezleri program dilinde hazırlanır. Ancak, bazı tezlerin farklı bir dilde yazılmasına, danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalının kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir.

(6) Her eğitim-öğretim yılının başında her program için, programın bağlı olduğu anabilim dalının bir öğretim üyesi anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile program koordinatörü olarak atanır.

Etik ilkeler

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda yapılan tüm çalışmalarda Galatasaray Üniversitesi Etik Kurulunun belirlediği esaslara uygun hareket edilir.

(2) Lisansüstü eğitim sırasında en az bir ders içeriğinde, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularına yer verilir.

Kontenjanların tespiti ve ilanı

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek programlar, programlara alınacak azami ve asgari öğrenci sayıları ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Bu programlar, öğrenci sayıları, başvuru ve sınav tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir.

Sınav jürisi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programları için giriş sınavı jürileri, ilan edilen her program için üç asil, bir yedek öğretim üyesi olmak üzere, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 9 – (1) Enstitüde yürütülen yüksek lisans programlarına başvuru için sahip olunması gereken lisans dereceleri, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için, adayların programın öngördüğü bir lisans derecesine sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan öğrencilerin, yüksek lisans programlarına başvuruları, ilgili program için ilan edilen kesin kayıt tarihine kadar mezun olmaları koşuluyla kabul edilir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde 70 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES puanı gerekir. YÖK veya Senatonun ALES’e eşdeğer kabul ettiği bir sınavdan, bu fıkrada belirtilene eşdeğer puan alanlar da bu koşulu yerine getirmiş sayılırlar. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, ilgili program Türkçe’den farklı bir dilde yürütülüyorsa, program dili ya da programın yardımcı dili olarak öngörülen yabancı dil veya dillerde, YDS’den veya YDS eşdeğeri sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuranların ise YDS’den, YDS eşdeğeri sınavlardan veya Galatasaray Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan, bu fıkrada belirtilenlere eşdeğer puan alanlar da ilgili yabancı dil koşulunu yerine getirmiş kabul edilirler. İlgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puanlar yükseltilebilir.

(5) Bir tezli yüksek lisans programına başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ALES puanının %50’si ile, ilgili anabilim dalınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalamasının %50’sinden oluşacak nihai başarı notlarının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Bilim sınavının yazılı ve sözlü aşamalardan oluştuğu hallerde, yazılı sınav aşamasına katılmayan adaylar, sözlü bilim sınavına giremez ve başarısız sayılırlar. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, bilim sınavı puanı daha yüksek olanlar ve yine eşitlik varsa ALES puanı daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir.

(6) Bir tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alacakları notların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı notlarının 100 tam not üzerinden en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Bilim sınavının yazılı ve sözlü aşamalardan oluştuğu hallerde, yazılı sınav aşamasına katılmayan adaylar, sözlü bilim sınavına giremez ve başarısız sayılırlar. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, yazılı bilim sınavı notu daha yüksek olanlar ve yine eşitlik varsa yabancı dil puanı daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir.

(7) Başvuru ve kabul koşulu olarak, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisans not ortalaması da dahil, bu maddede belirtilenlere ek koşullar konulabilir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul

MADDE 10 – (1) Adayların doktora programlarına başvurabilmeleri için, ilgili programın öngördüğü tezli yüksek lisans diplomasına, açıldığı takdirde bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için ise öngörülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Enstitüde yürütülen doktora programlarına başvuru için sahip olunması gereken lisans ve/veya yüksek lisans dereceleri, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması koşulu aranır.

(2) Adayların ALES’ten ilgili programın öngördüğü puan türünde en az 70 standart puan almış olmaları gerekir. YÖK veya Senatonun ALES’e eşdeğer kabul ettiği bir sınavdan, bu fıkrada belirtilene eşdeğer puan alanlar da bu koşulu yerine getirmiş sayılırlar. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(3) Açıldığı takdirde, bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması ve ALES’ten ilgili programın öngördüğü puan türünde en az 80 standart puan almış olmaları gerekir. YÖK veya Senatonun ALES’e eşdeğer kabul ettiği bir sınavdan, bu fıkrada belirtilene eşdeğer puan alanlar da bu koşulu yerine getirmiş sayılırlar. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puanlar yükseltilebilir ve başvuru koşulları arasında yüksek lisans not ortalamasına ilişkin hususlar da belirlenebilir.

(4) İlgili doktora programının Türkçe’den farklı bir dilde yürütüldüğü hallerde, adayların program dili ya da programın yardımcı dili olarak öngörülen yabancı dil veya dillerde, YDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan, bu fıkrada belirtilenlere eşdeğer puan alanlar da ilgili yabancı dil koşulunu yerine getirmiş kabul edilirler. İlgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bu puan yükseltilebilir.

(5) Bir doktora programına başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için, ALES puanının %50’si ile, ilgili anabilim dalınca yapılan yazılı ve/veya sözlü bilim sınavından alacakları puanların eşit ağırlıklı ortalamasının %50’sinden oluşacak nihai başarı notlarının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak nihai başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Bilim sınavının yazılı ve sözlü aşamalardan oluştuğu hallerde, yazılı sınav aşamasına katılmayan adaylar, sözlü bilim sınavına giremez ve başarısız sayılır. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, yazılı bilim sınavı notu daha yüksek olanlar ve yine eşitlik varsa yabancı dil puanı daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir.

(6) Başvuru ve kabul koşulu olarak, anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile lisans/yüksek lisans not ortalaması da dahil, bu maddede belirtilenlere ek koşullar konulabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programlarına, lisansüstü programlara öğrenci kabulündeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programlarından da ders alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yabancı uyruklu adaylar için başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak koşuluyla, lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu adayların;

a) Programların öngördüğü diploma veya diplomalara sahip olmaları, bunlar yurt dışından alınmış ise denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması,

b) ALES’ten veya YÖK ya da Senatonun ALES’e eşdeğer kabul ettiği bir sınavdan, ilgili programın öngördüğü puanı veya eşdeğer puanı almış olmaları,

c) Başvurdukları yüksek lisans programının dilinde YDS eşdeğeri sınavlardan ilgili programın öngördüğü puanı almış olmaları veya programın dilinin, vatandaşı oldukları ülkenin resmi dili olması,

ç) Başvurdukları doktora programının dilinde YDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan ilgili programın öngördüğü puanı almış olmaları; programın öngördüğü dil veya dillerden birinin vatandaşı oldukları ülkenin resmi dili olması durumunda ise, Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinin birisi için YDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan en az ilgili programın öngördüğü kadar puan almış olmaları,

gerekir.

(2) Program dili Türkçe olan bir programa başvuracak yabancı uyruklu adayların C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini TÖMER dil belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge ile kanıtlamaları gerekir. ALES’e girerek ilgili programın öngördüğü puanı sağlayan adaylar bu şarttan muaftır.

(3) Adayların başvurdukları programlarda lisans veya yüksek lisans not ortalamasının belirli bir düzeyin üzerinde olmasının arandığı durumlarda TÜBİTAK tarafından ilan edilen yurt dışında kullanılan not sistemlerinin 4'lük sistemdeki karşılıkları veya varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının önerdiği benzeri not dönüştürme tabloları kullanılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanların, kabul edildikleri dersin bütün koşullarını sağlamaları ve Enstitü Kurulunca belirlenen ders ve/veya kredi ücretini yatırmaları gerekir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürer. Bu süre sonunda özel öğrencilik statüsü sona erer.

(3) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin sayısı ikiyi geçemez. Bu öğrencilerin daha sonraki dönemlerde ilgili programa başvurup kabul edilmeleri durumunda, özel öğrenci iken başarılı oldukları ve kendi anabilim dalları ile ilgili olan lisansüstü derslerin notları ile AKTS değerleri, program koordinatörü ve ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulmaları işlemlerinde, muafiyet verilen derslerin AKTS değerleri ilgili lisansüstü eğitim programındaki derslerin AKTS değerleri toplamının %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında birinci yarıyılı tamamlamış, programında belirtilen tüm dersleri alarak başarılı olmuş ve ilgili yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün aynı düzeydeki yüksek lisans veya doktora programına, tamamladığı dönemi takip edecek şekilde ve sadece ikinci yarıyıl başında yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş için başvuruda bulunamaz.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından onaylanan kontenjanlarla sınırlıdır.

(3) Yatay geçiş için başvuran adayların;

a) Enstitünün ilgili programına yatay geçiş için başvuru yaptıkları dönemde, ilgili program türüne göre bu Yönetmeliğin 9 veya 10 uncu maddeleri ile yabancı uyruklu olmaları halinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca öngörülen tüm koşulları sağladıklarını gösterir belgeleri,

b) Kayıtlı oldukları lisansüstü programın bitirdikleri döneminde aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamladıklarını ve AGNO’larının 4,00 üzerinden en az 3,50 olduğunu gösterir transkripti,

c) Yatay geçiş başvurusu aşamasına kadar aldıkları derslerin konuları ile içeriklerini,

ç) Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri,

ilan edilen başvuru takvimi içinde, şahsen elden teslim etmeleri gerekir.

(4) Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranan koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ancak kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz ve başvuru evrakı iade edilmez. Sonuçlar Üniversitenin internet sitesinde duyurulur.

(5) Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak yatay geçiş komisyonu tarafından ön incelemeden geçirilir. Aranan koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(6) Yurt içi kurum dışından yapılan başvurularda, adayın kayıtlı olduğu lisansüstü programın isminin, yatay geçiş için başvurduğu programın ismi ile aynı olması veya her iki programın ders içeriklerinin ve sayılarının en az %80 oranında örtüşmesi gerekir. Bu oran kullanılarak hesaplanan ders sayısı tam sayı olmadığı takdirde, ilgili derslerin sayısı, bulunan sayıya en yakın tam sayıya yuvarlanarak elde edilir.

(7) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda, adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisansüstü diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu diploma programına eşdeğerliğinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi zorunludur. Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş için başvuran adayların yurt dışında kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının doktora programlarına devam ederken, yüksek lisans programlarından aldıkları dersler bu değerlendirmeye katılmaz ve adayın Enstitünün ilgili programına kabul edilmesi halinde bu derslerin intibakı yapılmaz.

(8) Yurt içi kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları için sırasıyla;

a) Ön inceleme sonucunda aranan şartları sağladığı tespit edilen ve ilan edilen tarihlerde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

b) Yazılı bilim sınavından 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alarak sözlü bilim sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü tarafından ilan edilir,

c) Sözlü bilim sınavı sonucunda 100 tam not üzerinden 50 ve üzeri not alan adaylar değerlendirmeye alınır,

ç) Lisansüstü programlara yurt içi kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayın Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptığı sırada kayıtlı olduğu lisansüstü programda tamamladığı döneme ait AGNO’sunun 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i, yazılı bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %50’si ve sözlü bilim sınavında 100 tam not üzerinden verilen notunun %25’i dikkate alınarak hesaplanan nihai başarı notları kullanılır. Nihai başarı notları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla yazılı bilim sınavı notu, sözlü bilim sınavı notu ve ilgili yatay geçiş başvurusunu yapabilmek için aranan AGNO’su daha yüksek olanlar dikkate alınarak belirlenir,

d) Adaylar ilgili yatay geçiş komisyonu tarafından en yüksek başarı puanından en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(9) Lisansüstü programlara kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, ön inceleme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen adaylar, Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptıkları sırada kayıtlı oldukları programda bitirmiş oldukları döneme ait AGNO’ları dikkate alınarak sıralanır. Bu sıralama sonucu oluşturulan asil ve yedek aday listeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

(10) Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine, ilan edilen tarihlerde sırayla yedek adayların kayıtları yapılır.

(11) Enstitünün programlarına yatay geçişle gelen öğrencilerin Enstitünün diploma programına yatay geçiş başvurusu yaptıkları sırada kayıtlı oldukları diploma programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, Enstitü Yönetim Kurulunca ilgili programın öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek intibak komisyonu tarafından, Senatonun söz konusu alanda kabul ettiği esaslar gözetilerek yapılır ve bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ilgili öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

(12) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan, Enstitünün doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, Enstitünün ilgili doktora programının ders aşamasını tamamlamak ve yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 15 – (1) Enstitü tarafından yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişte kabul edilecek öğrenci sayısı, geçiş yapılmak istenen tezli yüksek lisans programının aynı dönemde ilan edilen kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Enstitü tarafından yürütülen bir tezsiz yüksek lisans programına devam eden ve geçmek istedikleri tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getiren öğrenciler geçiş için başvurabilirler. Bu şekildeki geçişler tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ile aynı dönemde ve aynı usuller uygulanarak yapılır.

(3) Geçiş yapan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldığı derslerin, tezli yüksek lisans programındaki dersler yerine sayılabilmesi için bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bütünleşik doktora programından yüksek lisans programına geçiş

MADDE 16 – (1) Enstitü tarafından yürütülen bir bütünleşik doktora programına kabul edilmiş bir öğrenci, aynı anabilim dalındaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

(2) Bu şekilde geçiş yapabilmek için, geçmek istenen tezli yüksek lisans programında alınması gereken toplam ders kredisine eşit sayıda kredisi olan dersleri başarıyla tamamlamış olmak koşulu aranır.

(3) Bu şekilde geçiş başvuruları her yarıyıl başında, kayıt yenileme dönemi içinde yapılır. Başvurular, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır. Adaylar Enstitü tarafından belirlenen sürede, gerekli olduğu ilan edilmiş belgeleri Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yaptırırlar.

(2) İlan edilen süre içerisinde kayıt yaptıramayan, ancak mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli görülen adaylara, Enstitü tarafından ilan edilen mazeret kaydı tarihlerinde kayıt yaptırma izni verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme ve ders değiştirme

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında Enstitü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi, Öğrenci Otomasyon Sistemi kullanılarak ilgili dönemde öğrencinin sorumlu olacağı derslerin ve/veya tezin öğrenci tarafından seçilmesinden, program koordinatörü veya atanmış ise öğrencinin akademik danışmanı tarafından onaylanmasından ve gerekiyorsa öğrenim harcının/katkı payının yatırılmasından oluşur.

(2) İlan edilen süre içerisinde kayıt yenileyemeyen, ancak mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli görülen adaylara, Enstitü tarafından ilan edilen mazeret kaydı tarihlerinde kayıt yenileme izni verilebilir.

(3) Kayıt yenilemek için gereken işlemlerden herhangi birini belirlenen tarihlerde tamamlamayan öğrenciler kayıt yapmamış olurlar ve ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

(4) Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler seçmiş oldukları dersleri, akademik takvimde belirlenen ders alma/bırakma döneminde, program koordinatörü veya atanmış ise akademik danışmanlarının onayıyla, Öğrenci Otomasyon Sistemini kullanarak değiştirebilirler.

(5) Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinde Öğrenci Otomasyon Sistemindeki bilgiler esas alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrencinin başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenim süresi boyunca, her seferinde bir yarıyıldan az olmamak üzere tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla bir yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Askerlik, mahkumiyet ve tutukluluk durumlarında, kayıt dondurma süresi bu hallerin süresi kadardır.

(2) Kayıt dondurma başvuruları yarıyıl başında, kayıt yenileme dönemi içerisinde yapılır. Hangi mazeretlerin kayıt dondurmak için geçerli kabul edileceği, 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

(3) Kayıt dondurma halinde, öğrencilerden Enstitüye kaydolurken alınan belgeler iade edilmez. Kayıt dondurulan süre, öğrencinin öğrenim süresine dahil edilmez. Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz.

(4) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Öğrenci bütünleme sınavına girerse bütünleme sınavı notu, başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavı notu gibi değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavı notu başarı notunun en az % 40’ını en çok % 60’ını oluşturabilir. Yarıyıl içi çalışmalardaki not ile yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notundaki ağırlıklarını, dersi veren öğretim elemanı her yarıyıl başında yazılı olarak öğrenciye bildirmek ve Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan etmek zorundadır.

(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu      Katsayısı

         AA                    4,00

         BA                     3,50

         BB                     3,00

         CB                     2,50

         CC                     2,00

         F                        0,00

 (3) Derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler IA notu alır. Bu not, AGNO hesabına, F notu gibi dahil edilir. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Derse devam yükümlülüğünü yerine getiren fakat yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmaları dikkate alınmaksızın NP notu verilir. Bu not, AGNO hesabına, F notu gibi dahil edilir.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarındaki başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, başarı notunun en az CC veya P olması gerekir. Bir dersten alınan F notu, öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir. Bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda otomasyon sisteminde kaydolarak tekrar eder. Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci ise, bu ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir. Başarısız olduğu seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders almak isteyen öğrenci, bu talebini, danışmanının onayını içeren bir dilekçe ile ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar Enstitüye bildirmek zorundadır. Ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ders değişiklik talebi, Enstitü tarafından otomasyon sistemine işletilerek öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanır.

(7) AGNO, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notunun katsayı karşılıklarının, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ile değerlendirilen çalışmalara ait AKTS kredileri AGNO hesabına dahil edilmez.

(8) Bir yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin öğrenimini tamamlayabilmesi için AGNO’sunun en az 2,75, bir doktora programına kayıtlı öğrencinin doktora yeterlik sınavına girebilmesi için AGNO’sunun en az 3,00 olması gerekir.

(9) AGNO’su 3,00’ın altında olan öğrenciler, başarı notu CB veya CC olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Not yükseltme amacıyla ders tekrar edildiğinde devam zorunluluğu aranmaz ve o dersten alınan son not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla bir seçmeli dersi tekrarlayacak öğrenci, bu seçmeli ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir. Seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders almak isteyen öğrenci bu talebini, danışmanının onayını içeren bir dilekçe ile ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar Enstitüye bildirmek zorundadır. Ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ders değişiklik talebi, Enstitü tarafından otomasyon sistemine işletilerek öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanır.

(10) Öğrenci, notunun dersi veren öğretim üyesi tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edildiği günü takip eden üç iş günü içerisinde notuna itiraz edebilir. Öğrencinin itirazı maddi hata yönünden değerlendirilir.

(11) Öğrencilerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için devam yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekir. Devam yükümlülüğü derslere en az %70 oranında katılmakla yerine getirilir.

Programların belirlenmesi, içeriği ve koordinasyonu

MADDE 21 – (1) Enstitüye bağlı hangi anabilim dallarında ve hangi yarıyılda program açılacağı, açılan programların nasıl yürütüleceği, bir programda hangi derslerin yer alacağı, derslerin kapsamları ve ders seçimine ilişkin kurallar ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ders programları, öğrencilerin her yarıyıl en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir. Bir programda yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde Öğrenci Otomasyon Sistemi kullanılarak ilan edilir.

(3) Bir programdaki dersler zorunlu veya seçmeli olabilir. Her ders bir yarıyıllıktır. Her seçmeli ders için asgari ve azami kontenjan belirlenir. Asgari kontenjanı sağlamayan seçmeli dersler ilgili yarıyılda açılmaz. Kayıt yenileme döneminde öğrencinin seçmiş olduğu ders asgari kontenjanın sağlanmaması nedeniyle açılmazsa, öğrenci bu şartı sağlayan seçmeli dersler arasından danışmanının onay verdiği bir dersi ders alma/bırakma döneminde seçer.

(4) Öğrenciler, lisansüstü eğitimleri boyunca, danışmanlarının önerileri ve anabilim dalı başkanlıklarının uygun bulması halinde Enstitünün farklı programlarından en çok iki ders alabilirler. Öğrencilerin, Üniversitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun izni gerekir. Bir öğrencinin doktora öğreniminde alacağı derslerin, lisansüstü düzeyde ve daha önce alınmamış olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programları, toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, en az 60 AKTS kredi ile ölçülen yüksek lisans tez çalışması olmak üzere en az toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite bünyesinde verilen lisans veya lisansüstü derslerinden ya da başka bir yükseköğretim kurumunda verilen lisansüstü derslerden seçilebilir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi hazırlık sınıflarında geçen süre hariç, öğrencinin her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, derslerin tamamlanması için en çok dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda programda yer alan derslerini tamamlamakla birlikte AGNO’su 4,00 tam not üzerinden 2,75’in altında olan veya seminer dersinden başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Ders aşamasını süresinde başarıyla tamamladığı halde, altı yarıyıl sonunda tez çalışmasını tamamlayamayan veya tez savunmasına girmeyen ya da tez savunmasında başarısız olan öğrencinin de Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 24 – (1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır. Danışmanlık görevi, ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili program koordinatörü tarafından da yürütülebilir; bu durumda, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının konusuna göre Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının ve programın niteliğine göre ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunun en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından ikinci tez danışmanı atanabilir.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar Enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir.

(5) Teze kayıtlı olan her öğrenci, teze ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren her yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir tutanakla Enstitüye bildirilir. İki yarıyıl üst üste faaliyet raporu teslim edilmemesi ya da öğrencinin başarısız bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir, tez konusu değiştirilebilir.

(6) Gerekli hallerde, her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak savunmak üzere danışmana sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Öğrencinin tezini, Enstitü tarafından jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tez savunması, sadece dinleyici olarak katılacak öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının katılımına açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu karar tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Ayrıca danışmanı kararı öğrenci otomasyon sisteminde başarılı (P) veya başarısız (F) olarak belirtir. Başarılı bulunan tez savunması 30 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme kararının verilmesinden sonra en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak savunmaya girmeyen veya düzeltmeleri yaparak girdiği savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik açısından uygun görülen bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç nüshasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süreyi doldurduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olarak tezin onaylı üç nüshasını tez savunma sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden öğrenciye, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diploma hazırlanıncaya kadar sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı yer alır. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği savunma tarihidir.

(4) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları ve AGNO’su yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır.

(2) Üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ilk yarıyıl sonuna kadar bir danışman atanır. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve proje çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından atanır. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar danışman değişikliği yapılabilir.

Proje ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Öğrencinin, ikinci veya üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar proje dersine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda projesini Enstitünün öngördüğü koşullara uygun biçimde ve sayıda hazırlayarak danışmanına teslim etmesi gerekir.

(2) Dönem projesi kredisiz olup danışman tarafından başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir ve Enstitüye teslim edilir. Başarısız olan öğrenci sonraki yarıyılda projeye ikinci kez kayıt yaptırır. Ancak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde derslerini ve projesini başarı ile tamamlamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan ve projesini Enstitüye teslim eden öğrenci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(4) Diplomaları hazırlanıncaya kadar öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer alır.

(6) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları ve AGNO’su yer alır.

(7) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

Genel esaslar

MADDE 31 – (1) Doktora programlarının amacı; öğrencinin bilimsel düşünceyi kavramasını sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, konuları bilimsel açıdan irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel birikimi kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, 60 AKTS kredi ile ölçülen yeterlik sınavı ve en az 120 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışması olmak üzere en az toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(3) Bütünleşik doktora programları, toplam kırkiki krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az ondört ders, bir seminer dersi, 60 AKTS kredi ile ölçülen yeterlik sınavı ve en az 120 AKTS ile ölçülen tez çalışması olmak üzere en az toplam 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(4) Doktora programlarında öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans veya yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülecek başka bir yükseköğretim kurumunda verilen yüksek lisans veya doktora derslerinden seçilebilir.

(5) Bütünleşik doktora programlarında öğrencinin alacağı derslerden en çok dördü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülecek başka bir yükseköğretim kurumunda verilen yüksek lisans veya doktora derslerinden seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 32 – (1) Doktora programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Açıldığı takdirde, bütünleşik doktora programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın on yarıyıl olup, program en çok on dört yarıyılda tamamlanır.

(2) Doktora programı içindeki dersleri tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde programda yer alan derslerini tamamlamakla birlikte AGNO’su 4,00 tam not üzerinden 3,00’ün altında olan veya seminer dersinden başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez konusu bildirimi

MADDE 33 – (1) Doktora programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir danışman atanır. Tez çalışmasının konusuna göre Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de danışman olarak atanabilir.

(2) Tez çalışmasının ve programın niteliğine göre ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunun doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Doktora programlarında tez yönetebilmesi için bir öğretim üyesinin, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi, yeterlik sınavına hazırlanması ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanlık görevi, ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili program koordinatörü tarafından yürütülebilir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini program koordinatörü yürütür.

(5) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, en geç üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar Enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(6) Gerekli hallerde, her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 34 – (1) Derslerini AGNO’su en az 3,00 olacak şekilde tamamlayan öğrenci, kayıtlı olduğu programla ilgili temel konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yeterlik sınavına girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler zarfında yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, sınava girmesi gerektiği halde girmediği her yarıyılda yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(2) Yeterlik sınavları güz döneminde kasım-aralık, bahar döneminde nisan-mayıs aylarında olmak üzere, yılda iki dönem halinde yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler, kayıt yenileme döneminde Öğrenci Otomasyon Sistemini kullanarak doktora yeterlik aşamasını başlatır. Doktora yeterlik aşamasında olup yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, sınava gireceği yarıyılın kayıt yenileme döneminin sonuna kadar, sınava gireceğini gösteren ve tez danışmanı tarafından imzalanmış formu Enstitüye teslim eder.

(3) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunarak süreci başlatan fakat sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavında başarısız sayılır.

(4) Doktora yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere, ilgili anabilim dalı başkanlığındaki öğretim üyeleri arasından seçilen beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulunun kararının bulunduğu durumlarda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü aşamaların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75 alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan veya yazılı sınava katılmayan öğrenciler, sözlü sınava giremez ve başarısız sayılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı (P) ya da başarısız (F) olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında yazılı aşamada başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve bu aşamada başarılı olduğu takdirde sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında yazılı aşamada başarılı olup sözlü aşamada başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sınava girer. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumda öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek bu dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içerisinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka biri ilgili anabilim dalından, diğeri dışından olmak üzere iki öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanı atanmışsa komite toplantılarına o da katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin atandığı dönemi takip eden dönemlerde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile komitede değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, yeterlik sınavını takip eden en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya düzeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci için takip eden yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar yeni danışman atanabilir ve/veya yeni tez konusu belirlenebilir. Bu durumda yeni tez izleme komitesi atanır. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam eden öğrenci savunmada başarısız olmasından en geç üç ay sonra, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay sonra tekrar tez önerisi savunması yapar. Bu savunmada da tez önerisi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, takip eden ilk yarıyıldan başlamak üzere tez süresi boyunca her yarıyıl kayıt döneminde öğrenci otomasyon sisteminde doktora tezine kayıt yaptırır. Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı tez izleme komitesini, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplantıya davet eder. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesine rapor sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite toplantısının sonucu ilgili anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü, sonucu öğrenci otomasyon sisteminde başarılı (TP) veya başarısız (TF) olarak belirtir. Her başarılı tez izleme dönemi 30 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi raporları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları sonunda Enstitüye iletilmeyen öğrenciler, ilgili tez izleme döneminden başarısız (TF) sayılır.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) En az üç tez izleme komitesi raporunu sunmuş ve başarılı bulunmuş (üç yarıyıl doktora tezinden TP almış) öğrenci, tezini Enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak savunmak üzere danışmana sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Düzeltme verilen tezlerde, verilen süre içinde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra ikinci fıkradaki usul uygulanır.

(4) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi de Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulunun karar verdiği durumlarda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Öğrencinin tezini, jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü sonucu öğrenci otomasyon sisteminde başarılı (P) veya başarısız (F) olarak belirtir. Tez savunmasındaki başarı, 30 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilere talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 38 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezi üç nüsha olarak danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Birinci fıkradaki yükümlülüğünü yerine getiren öğrenci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doktora diploması hakkı kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine tezin Enstitüye teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(4) Doktora diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı yer alır. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma tarihidir.

(5) Diploma ile birlikte verilecek diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin başarı notları ve AGNO’su yer alır.

(6) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları

MADDE 39 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversitenin yurt dışındaki üniversiteler ile yaptığı anlaşmalarda öngörülen koşullara uygun nitelikteki ve tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin öğrenimlerinin bir bölümünü ilgili anlaşmalar uyarınca, söz konusu üniversitelerden birinde yapmasına karar verebilir. Bu çerçevede, kayıtlı oldukları yüksek lisans programının toplam ders yükünü başarıyla tamamlayan tez aşamasındaki öğrencilerin öğrenimlerinin en fazla bir yarıyılını, kayıtlı oldukları doktora programında doktora yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrencilerin öğrenimlerinin en fazla iki yarıyılını bir yabancı üniversitede geçirmesine karar verilebilir.

(2) Bu öğrenim imkânları öğrencilere, Enstitü tarafından kontenjanlar, başvuru koşulları, tarihleri ve süreleri belirtilerek duyurulur. Başvurular, Enstitüye yapılır. Başvuru için öğrencinin, o aşamaya kadar AGNO’sunun 4,00 tam not üzerinden en az 3,00 olması ve yabancı üniversitede takip etmek istediği lisansüstü programın eğitim-öğretim dilini en az CEFR B2 düzeyinde bildiğini gösteren geçerli bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olması gerekir.

(3) Anabilim dalı başkanlıkları, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak, öğrencinin başarı durumunu ve diğer başvuru koşullarına uygunluğunu dikkate alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığı ile yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderilebileceğini, ilgili kontenjanlar dahilinde tespit eder. Anabilim dalı başkanlıkları bu tespiti yaparken gerektiğinde adaylar veya adayların bir kısmı ile mülakat yapabilir.

(4) Tespit edilen adaylar, ilgili yabancı üniversite, takip edilecek program, bu programda adayın gerçekleştirmekle yükümlü olduğu çalışmalar ile bunların AKTS kredisi karşılıkları gösterilecek şekilde, ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve başarı durumları karara bağlanır.

(5) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında denklik aranmaz. Ancak söz konusu üniversitelerdeki öğrenim yükümlülüklerini başarıyla yerine getirmeyen öğrencilerin durumları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.

(7) Başvuru ve kabul koşulu olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile AGNO’nun belirli bir düzeyin üzerinde olması da dahil, bu maddede belirtilenlere ek koşullar konulabilir.

Fransızca dil hazırlık sınıfı

MADDE 40 – (1) Enstitünün program dili Fransızca olan tezli yüksek lisans veya doktora programlarına kesin kayıt hakkı kazanan ancak Fransızca bilgileri ilgili programca aranan düzeyde olmayan öğrenciler, ilan edilen kontenjanlar dahilinde kalmak şartıyla Üniversitenin Fransızca dil hazırlık sınıfına kabul edilebilirler.

(2) Üniversitenin Fransızca dil hazırlık sınıfına devam eden Enstitüye kayıtlı öğrenciler, devam zorunluluğu ve başarı değerlendirmesi hususlarında 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(3) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin Üniversitenin Fransızca dil hazırlık sınıfındaki azami öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılıdır.

(4) Üniversitenin Fransızca dil hazırlık sınıfına devam eden Enstitüye kayıtlı öğrencilerden, bu sınıftaki bütünleme sınavı sonunda da başarısız olanlar, Fransızca dil hazırlık sınıfını tekrar ederler. Bu öğrencilerden, ikinci yıl sonunda da, bu sınıftaki bütünleme sınavı da dahil başarısız olanların Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Üniversitenin Fransızca dil hazırlık sınıfına devam eden Enstitüye kayıtlı öğrenciler, bu sınıftaki iki yıllık azami öğrenim süresini takip eden eğitim-öğretim yılının ilk haftasının sonuna kadar, Fransızca YDS ya da YDS eşdeğeri sınavlardan, kayıtlı oldukları program için aranan yabancı dil puanını aldıklarını belgeledikleri takdirde, Fransızca dil hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 41 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretleri, ilgili öğrenciler tarafından kayıt yenileme dönemi içinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler, o yarıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte, öğretime ve sınavlara ilişkin hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 12/11/2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

2013/2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin AGNO hesabı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013/2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Enstitünün lisansüstü programlarına kayıt yaptırmış bir öğrencinin AGNO’su, öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notlarının sayısal karşılıklarının, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Başarısız olunduğu takdirde ilişik kesme öngörülen sürelerin başlangıcı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan ve başarısız olunduğu takdirde öğrencinin Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi öngörülen süreler, Enstitü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara kayıtlı tüm öğrenciler için 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, birinci yarıyıl olacak şekilde kabul edilerek hesaplanır.

Lisansüstü programlara kayıtta özellikli durumlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Enstitü bünyesinde yürütülen programlara 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce başlayan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya bu programlardan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.