ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyılları, uzaktan öğretim ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, enstitülerce ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavları,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat kurulu: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan enstitü anabilim/anasanat dalının akademik anabilim/anasanat kurulunu,

e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

f) Bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

h) Enstitü: Uludağ Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

ı) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

k) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen yüksek lisans (tezli/tezsiz) doktora/sanatta yeterlik eğitim-öğretimini,

n) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Yüksek lisans, doktora tezi ve sanatta yeterlilik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

r) Uzmanlık Alan Dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülebilmesi için verilen ve kredisiz kabul edilen teorik dersi,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Lisansüstü program ve ders açılması

MADDE 4 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile açılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açılabilir. Ortak programlar, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya koyulur. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılabilir.

(5) Lisansüstü programların ders planları, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.

(6) Lisansüstü programlarda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(7) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı ad ve içerikte ders açılamaz.

(8) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 5 – (1) Bilimsel hazırlık programı, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu programa alınacak öğrenciler; enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların izledikleri lisans veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bir takvim yılı içerisinde verilen en az 8, en fazla 24 ders yükünden veya karşılıkları olan AKTS kredi yüklerinden oluşan dersleri almak zorundadır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık derslerini lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden alır. Bu dersler yüksek lisans/doktora programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir veya iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla yabancı dilde programlar açılabilir. Tezin/sanat çalışmasının dili program dilidir. Ancak enstitü yönetim kurulu kararı ile farklı bir dilde tez/sanat çalışması yapılabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Lisans mezunları belirli bir konuda bilgisini artırmak amacıyla yüksek lisans programına, yüksek lisans mezunları doktora/sanatta yeterlik programına özel öğrenci statüsünde devam edebilirler.

b) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı özel öğrenci kontenjanını, lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte önerebilir. Başvurunun kontenjanı aşması halinde not ortalamasına göre sıralama yapılır.

ç) Başvurular, her yarıyıl için belirlenen kayıt yenileme süresi içinde enstitü müdürlüğüne yapılır.

d) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim öğrencileri için kredi başına belirlenen öğrenim ücretinin alacakları derslerin kredisinin çarpımı ile belirlenen öğrenim ücretini öderler.

e) Özel öğrenci statüsüyle bir dönemde en fazla iki derse devam edilebilir.

f) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

g) En fazla iki yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrencilik sırasında alınan derslerden muaf sayılabilir. Ancak, bu muafiyet kabul edilen programda alınması gereken toplam kredi saatinin % 50’sini geçemez.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, enstitü kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenerek ilan edilir.

(2) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve başarılı olmuş, geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

(3) Anabilim/anasanat kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken, daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 9 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanları anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenerek ilan edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için Senato tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş için en az bir yarıyıl tamamlanmış olması ve başvuruların en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programlarındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar

MADDE 10 – (1) Enstitülerde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmayacağına, anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak ön koşulların belirlenmesine ve alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayısına anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlanlar programların açılması halinde her yarıyıl başında verilir.

(2) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı önerisiyle Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(3) Kesin kayıtta istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Başvurular sadece elektronik ortamda enstitüye yapılır.

(4) Konservatuvar ve güzel sanatlar dallarında lisansüstü programları hariç diğer programlara yapılan başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın iki katından fazla olması hâlinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulabilir. Ancak Senato ön değerlendirme yapılmamasına karar verebilir. ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak elde edilecek puan sırasına göre kontenjanın iki katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 12 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans derecesine sahip olmak zorundadır.

b) Tezli yüksek lisansta adayların ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları koşulu aranır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarın enstitülerdeki yüksek lisans programlarında anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES belgesi aranmaz.

c) En az 55 ALES puan şartını sağlayan, bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden mezuniyet tarihinden sonra en fazla bir yarıyıl ara vermek şartıyla başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

ç) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senatonun belirlediği puanı almak zorundadır.

e) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

f) Eğitim Bilimleri Enstitüsü için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm hükümler ikinci öğretim tezli yüksek lisans programları için de geçerlidir. İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru

MADDE 13 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diploması, bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programında lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların YÖK denklik belgesi almaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.

d) ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak gerekir.

e) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

f) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları gerekir.

g) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES koşulu ve taban puanını belirlenebilir.

ğ) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

h) Adaylar, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine Senatoca karar verilebilir.

ı) Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların; öğrenim görecekleri yabancı dilde, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

Temel tıp bilimleri doktora programına başvuru, değerlendirme ve kabul

MADDE 14 – (1) Temel tıp bilimleri doktora programına başvuru koşulları şunlardır:

a) Tıp fakültesi, veteriner fakültesi ile diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakülte mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp fakültesi mezunlarının en az 50 TUS Temel Tıp Puanına veya en az 55 ALES sayısal puana sahip olmaları gerekir. Başvuruların hangi puan türüne ve düzeyine göre yapılacağı Senato tarafından belirlenir. Temel tıp puanı, TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılmasıyla elde edilir.

c) Tıp fakültesi mezunu olmayanlar için en az 55 ALES sayısal puanından aşağı olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Adaylardan başvuru esnasında talep edilecek referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:

a) Senatoca ilgili başvuru döneminde kabul sıralamasının yalnız temel tıp puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece sıralama %50’den aşağı olmamak üzere temel tıp puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en çok iki katı kadar aday mülakata davet edilir. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip olan adayların tamamı mülakata davet edilir.

b) Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri mezunları için kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız temel tıp puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece, %50’den az olmamak üzere temel tıp puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde ALES veya TUS temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans puanının %20’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notunun %30’u ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup sıralama buna göre yapılır. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.

c) Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri mezunu olmayanların kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece, %50’den az olmamak üzere ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde ALES puanının % 50’si, lisans ve/veya yüksek lisans puanının %20’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat notunun %30’u ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup sıralama buna göre yapılır. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğer başvuru sırasında referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirtilen kompozisyon talep edilmiş ise bu belgeler dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

ç) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya temel tıp puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

d) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurusu

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adayların, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları zorunludur.

(2) Yabancı uyruklu adayların yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularında ALES belgesi aranmasına ve asgari puana Senato tarafından karar verilir.

(3) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ULUTÖMER) veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Anabilim/anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi, ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre de öğrenci alabilir. Yazılı bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavları, anabilim/anasanat dallarının sınav jürileri tarafından yapılır.

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tezli yüksek lisans programına yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %30’u eşit oranlarda dikkate alınır. İsteyen anabilim/anasanat dalı %30’un belirli bir oranını yabancı dil puanı olarak belirleyebilirler. Hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

b) Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %30’u eşit oranlarda dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 70 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarlara bağlı anasanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; mezuniyet not ortalamasının %25’i, ve sanatsal performansın/portfolyö incelemesinden en az 70 puan almak koşuluyla %50’si, mülakatın %25’i alınır. Hesaplanan puana göre yüksek lisansta en az toplam 65 puan, sanatta yeterlik programında en az toplam 70 alanlar arasından sıralama yapılır.

ç) Bu fıkrada belirlenen değerlendirme şartları Senato kararıyla değiştirilebilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programına kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %50’si eşit oranlarda dikkate alınır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar yüksek lisans için en az 65 puan, doktora/sanatta yeterlik için de en az 70 puandan itibaren sıralanırlar.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50 si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ile birlikte mülakatın da yapılması halinde bu gruba ilişkin sonucun %50’si eşit oranlarda dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

(5) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(6) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

(7) Sınav jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 17 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak enstitü kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü programa kabul edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasında sıralama yapılması gerektiğinde mezuniyet notu esas alınır. Başarılı olan asıl adaylar ve varsa yedekleri enstitü yönetim kurulu kararı ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Sonuçların ilanından sonra sonuçlara yönelik maddi hataları içeren itirazların ilanı takip eden üç iş günü içinde yapılması gerekir. İtiraz süresi sonunda sonuçlar enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Lisansüstü programları kazanan adayların, enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında ve Senato tarafından belirlenen belgelerle birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(5) Kayıtların adaylar tarafından şahsen yaptırılması gerekir.

(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıt işlemleri kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Dönem projesi/tez aşamasında olanlar dahil olmak üzere bütün öğrencilerin Senato tarafından her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Kayıt yenileme tarihinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrencilerin, kayıt yenileme süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı öğrenim süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Dersler

MADDE 19 – (1) Lisansüstü ders programı; enstitülerin anabilim/anasanat dallarında açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ders planlarında yer alacak zorunlu ve seçimlik derslerin oranı, planlanması ve bunların programdaki yerlerinin belirlenmesi anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla kesinleşir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için bir seçmeli dersini alan dışından da alabilir.

(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunca tez danışmanı atandığı tarihten başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine veya ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar sürdürülmek üzere, danışmanın izinli ve raporlu olduğu tarihler dışında, güz yarıyılı başında kaydolan veya ders kaydı yaptıran öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılı başında kaydolan veya ders kaydı yaptıran öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmek üzere açılır. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin kapsam, süre ve diğer esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından yürütülür.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler sınava alınmaz ve öğrenciye D notu verilir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere iki türdür.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınav biçimi, yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınava girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Ders başarı notu

MADDE 22 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yapılan yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten başarı notu olarak yüksek lisansta CC (70), doktorada CB (75) alması gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

  Harf Notu (Açıklama) Katsayısı          Puan

                AA                            4,00               90-100

                BA                            3,50               85-89

                BB                            3,00               80-84

                CB                            2,50               75-79

                CC                            2,00               70-74

                FF                             0                       0-69

                G                              0

                K                               0

                D                               0

 (2) Birinci fıkrada yer alan esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Harf notlarına ilişkin tanımlar şunlardır:

a) FF (Başarısız) notu; derse devam yükümlüğünü yerine getirip sınava girmeyen veya sınavdan başarısız olan öğrenciye verilir.

b) G (Geçer) notu; kredisiz derslerini, tez çalışmasını ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Ortalamaya dâhil edilmez.

c) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışması ve dönem projesinden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D notu not ortalaması hesabına FF olarak dâhil edilir.

(4) Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında başarılı olan öğrencinin sınav notu yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

(5) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci dersi, açıldığı dönemde tekrarlar. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir.

(6) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını takip eden üç iş günü içinde ilan edilir ve anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile enstitüye iletilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının kâğıtları, soru ve cevapları, sınav tutanakları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca beş iş günü içinde enstitüye gönderilir.

(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde enstitü yönetim kurulunca kaydının bir defada en çok iki yarıyıl dondurulmasına karar verilebilir;

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara vermiş olmak,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmak,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmek,

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak,

e) Tutukluluk hali oluşmak,

f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali oluşmak,

g) Enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler belirterek başvuruda bulunmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi için, bu nedenin doğuşundan itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

(3) Aynı usul ve şartlarla kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(4) Kayıt dondurma süresi eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için sınav sonucunun ilanını takip eden üç iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili öğretim elemanına yeniden değerlendirilmek üzere iletilir. Değerlendirme sonucu enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İlişik kesme

MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitü ile ilişiği kesilir;

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak,

b) Enstitüye şahsen yazılı olarak başvuruda bulunarak ilişiğinin kesilmesini talep etmek,

c) Yatay geçiş yolu ile ayrılmak,

ç) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre ilişik kesme durumunda olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 30 krediden fazla olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği sayıda ve nitelikte tam metin özgün makale yayımlamış ve performansa dayalı sanatsal etkinlik yapmış olmak zorunludur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı ve tez çalışması

MADDE 28 – (1) Her öğrenci için tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez konusu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yüksek lisans tez konusu/adı önerisi veya değişikliği Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca; Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde ise anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye önerilir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim/anasanat dalı başkanlığının; Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülülerinde anabilim dalı/anasanat kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değiştirilebilir.

(4) Tez aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim/anasanat dalı başkanlığının, Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde anabilim dalı kurulunun teklifiyle enstitüye sunulur ve yönetim kurulunca karara bağlanır.

(5) Dersler tamamlandıktan sonra en az bir yarıyıl geçmeden tez teslim edilemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

b) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

c) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda tez çalışması yazılı metin ve sanatsal performansa dayalı olarak değerlendirilir. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

d) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise jürice tez adı değişikliği önerisine ilişkin form doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

e) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, aynı anabilim dalında açılan tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 35 krediden ve 120 AKTS’den fazla olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 33 – (1) Doktora programının amaçları aşağıdakilerden oluşur:

a) Öğrenciye ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak.

b) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması özelliklerini haiz olmasını sağlamak.

Kapsam

MADDE 34 – (1) Doktora programının kapsamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az, Sosyal Bilimler Enstitüsü için 30 krediden fazla olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği sayıda ve nitelikte tam metin özgün makale yayımlamış olmak zorunludur.

b) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak kaydıyla en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği sayıda ve nitelikte tam metin özgün makale yayımlamış olmak zorunludur.

(2) Doktora dersleri, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programı için kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir, enstitü yönetim kurulu danışmanı atar. Tez danışmanının en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim/anasanat dalı başkanlığının, Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülülerinde anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular ve kavramlar ile doktora yaptığı anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığı sınanır.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından form ile önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş asıl, iki yedek jüri üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisinin, en az iki üyesi başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının, yeterlik/ön yeterlik jüri önerilerini sınavdan bir ay önce enstitüye bildirmesi gerekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak adayın başarılı veya başarısız  olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu kararın yer aldığı doktora yeterlik sınav sonuç tutanağı ve sınav evrakları anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim dalına tebliğini izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.

(5) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin yazılı sınavdan başarılı sayılması için, sözlü sınavdan başarılı olması koşuluyla, 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması şarttır. Sözlü sınavda adaya yöneltilen sorular tutanak altına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(8) Jüri, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Danışmanın önerisiyle anabilim dalı başkanının teklifi arasında farklılık olması halinde anabilim dalı kurul kararına göre uygulamaya devam edilir.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman dışındaki iki üyeden biri aynı anabilim dalından, diğer üye ise farklı anabilim dalı öğretim üyelerinden seçilir. Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez/sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde doktora tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi savunma ve değişikliğine ilişkin formu enstitüye iletilir.

(3) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/sanatta yeterlik çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Sonuç doktora tez izleme komitesi raporu ile anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez/sanatta yeterlik çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde tez izleme komitesinin önerisi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak Sosyal Bilimler Enstitüsünde anabilim dalı başkanının, Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde anabilim dalı kurulunun teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için tez/sanatta yeterlik çalışması konusu veya anabilim/anasanat dalı programıyla ilgili özgün bir makalenin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi şarttır. Yayınlarda doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin birinci isim olması şart değildir.

(5) Doktora tez/sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Enstitü, görevlendirme yazılarını ve tezleri/sanatta yeterlik çalışmalarını asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler/sanatta yeterlik çalışmaları, görevlendirilen üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına alır. Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavı, tez/sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez/sanatta yeterlik çalışması sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(8) Kabul edilen tezlere/sanatta yeterlik çalışmalarına ait metin çalışmasının tez/sanatta yeterlik çalışması onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(9) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisi var ise jürice tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisine ilişkin form doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(10) Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi/sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde/sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde 35 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılık becerisi edinmeyi, bağımsız araştırma yapmayı ve yeni sentezlere ulaşmayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az, Sosyal Bilimler Enstitüsü için 30 krediden fazla olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği sayıda ve nitelikte tam metin özgün makale yayımlamış ve performansa dayalı sanatsal etkinlik yapmış olmak zorunludur.

(3) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak kaydıyla en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca öğrencilerin Senatonun belirlediği sayıda ve nitelikte tam metin özgün makale yayımlamış ve performansa dayalı sanatsal etkinlik yapmış olmaları zorunludur.

(4) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 43 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, birinci yarıyılın başında atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Ön yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı, öğrencinin anasanat dalı ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra en geç izleyen yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Sanatta ön yeterlik programı öğrencilerine eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hususlarda, 37 nci madde hükümleri uygulanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın önerisi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesine ilişkin hususlarda, 38 inci madde hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışması savunması

MADDE 46 – (1) Ön yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci için, sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına ilişkin hususlar konusunda 39 uncu maddedeki şartlar aranır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları sergi, proje, resital, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması hususunda, 40 ıncı maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve on ikinci fıkralarında yer alan esaslar uygulanır.

Diploma

MADDE 48 – (1) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye diploması verilir. Enstitü yönetim kurulunca, talep halinde teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciler, PDF formatında kayıtlı bir adet elektronik kopyayı ve ilişik kesme evraklarını enstitüye; ayrıca jüri üyesi sayısı kadar ciltlenmiş tez çalışmalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim etmeleri ve işlemlerini tamamlamaları hâlinde diploma almaya hak kazanırlar.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun üzerine mezuniyet işlemleri yapılır. Diplomaya hak kazanılan tarih, enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında mezuniyet tarihi; anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik çalışmasının kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) Lisansüstü tüm diplomalarda öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans/doktora tezlerinin ve sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan lisansüstü programları

MADDE 49 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.