BOZOK ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

b) Komisyon: Merkez Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Komisyonları,

c) Merkez: Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1)  Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin iç ve dış kaynaklı projelerinin koordinasyonunu sağlamak,

b) Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimi almakta olan veya eğitimini tamamlamış  araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen, ulusal, uluslararası projeler ile Merkeze sunulan projelerin sayısını ve niteliğini arttırmak,

c) Patent, endüstriyel tasarım, faydalı model konularında öğretim üyeleri ve sanayicilere katkıda bulunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve akademik birimlere duyurmak,

d) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamak,

e) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

f) Proje kaynaklarının bölge ve ülke çıkarları doğrultusunda ekonomik çıktıları olan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)  projelerinde etkin kullanımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık, eğitim ve bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) Üniversitenin yer aldığı yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri projelerin başvurularının yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak,

2) Sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak,

3) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için ilgili form ve belgeleri oluşturmak,

4) Bilimsel Araştırma Projelerinin sekretaryasını ve mali işlerini yürütmek,

5) Üniversite ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerin teknik ve mali kontrolü ile ödeme işlemlerini yürütmek,

6) Desteklenen projelerin yönetim süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları vb. belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak,

7) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek,

8) Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara sözleşme dahilinde proje hazırlama ve yönetimi konusunda danışmanlık yapmak,

9) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) İç ve dış kaynaklı proje teklif çağrılarını duyurmak,

2) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini artırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

3) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak,

4) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek,

5) Üniversite ile kamu ve sivil toplum örgütleri bünyesinde yer alan ilgili diğer birimlerle işbirliği kurmak,

6) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dahil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve dağıtımını sağlamak.

c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Proje yönetim süreçleri ile ilgili her türlü uygulama prensibi, yöntem ve süreç tasarımı ve bunların uygulanması ile ilgili yönergeleri ve iş akışlarını düzenlemek,

2) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak,

3) Üniversitenin yer aldığı projelerle ilgili bilgilere ilişkin veritabanı oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayınlamak,

4) Ekonomik çıktıları olan öncelikli Ar-Ge alanlarını belirlemek,

5) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve yayın çalışmalarında bulunmuş, yurt içi ve/veya yurt dışı proje deneyimine sahip Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.  Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce görevden alabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.  Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olur. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

 (3) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu merkezin genel işleyişi ve faaliyetleri konularında karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin bağlı olduğu Rektör yardımcısı, Müdür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitü müdürleri ile Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna ilgili Rektör yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezle ilgili konuları görüşmek üzere Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(5) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularını, Merkez bünyesinde yürütülen danışmanlık, proje ve benzeri hizmet bedellerini belirleyerek Rektörün onayına sunmak,

ç) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek ödülleri tespit etmek üzere oluşturulacak komisyon üyelerini belirlemek,

d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek ve protokol taslaklarını hazırlamak,

e) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek,

f) Gerek duyulduğunda komisyonlar teşkil etmek, çalışma usullerini ve üyelerini belirlemek.

Birimler

MADDE 12 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve gerekli durumlarda kurum dışından konusunda uzman kişilerden oluşturulabilir. Müdür birim sorumlusunu belirler. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü teçhizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.