BOZOK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE MESLEK

HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev ve işleyişlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında Üniversite bünyesindeki birimlerin akademik işbirliğini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, koruyucu ve önleyici hekimliğe yönelik klinik uygulaması, halk sağlığı uygulaması yapmak ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her konuda bilimsel klinik, deneysel ve sosyal araştırma yapmak, koruyucu ve önleyici hekimliğe yönelik klinik ve toplum hekimliği uygulamaları geliştirmek, alanda benzer çalışmalara katılmak, desteklemek ve yönlendirmek,

b) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemek, mevcut etkinliklere iştirak etmek ve desteklemek,

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitimler başta olmak üzere her türlü eğitim çalışmalarına katılmak, destek vermek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak,

ç) Faaliyet alanı kapsam ve amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve alana yönelik koruyucu ve önleyici hekimlik konularında gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık, arşiv ve kaynakça oluşturmak,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği oluşturmak, bilimsel çalışmalar sürdürmek, sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak ve danışmanlık vermek,

e) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında bilimsel faaliyet sürdüren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirmek, iletişim kurmak, bilimsel projeler sürdürmek,

f) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında işçi, işveren, işveren temsilcileri ve çalışanların eğitimlerinin yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları yapmak,

g) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında etkin sürveyans programları geliştirmek ve hayata geçirmek,

ğ) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, mevcut işbirliklerine katılmak ve/veya katkıda bulunmak,

h) Farklı kurum, kuruluş ve/veya işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak ve bu konularda faaliyet gösteren Üniversite birimleri arasında koordinasyon, organizasyon ve işbirliği çalışmalarına öncülük etmek,

ı) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda kamuoyu gelişmesine, koruyucu ve önleyici hekimlik bakış açısıyla sağlık ve güvenlik bilincinin artırılmasına, iş sağlığı ve güvenliği kavramının tüm unsurları ile hayata geçirilmesine katkıda bulunmak,

i) Üniversite bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıklarının tanınması ve önlenmesine yönelik hizmet sunumu yapan birimlerin oluşturulmasına, hizmetin sürdürülmesine ve ilgili birimler arası koordinasyona doğrudan katılmak ve öncülük etmek,

j) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici hekimlik ve halk sağlığı uygulamaları kapsamında ulusal ve/veya uluslararası proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak, yayınlamak ve iyi uygulama örnekleri geliştirmek,

k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan alanında uzman kişiler arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan alanında uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üç defa üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dokuz üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.