BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (1)(2)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-16/9/2020-31246)(2) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde programı bulunan ilgili anabilim dalını,

d) Enstitü Anasanat Dalı (EASD): Enstitüde programı bulunan ilgili anasanat dalını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulu (EASDAK): İlgili enstitü anasanat dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

k) TİK: Tez izleme komitesini,

l) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

m) Yabancı Dil Sınavı: Merkezi Yabancı Dil Sınavları veya ÖSYM Başkanlığı tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programlar EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK’nın teklifi, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle açılır. YÖK kararı üzerine (Değişik ibare:RG-16/9/2020-31246)(2) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, YÖK tarafından belirlenir.

(3) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla tezli, tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde doktora programı açılamaz.

(4) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, enstitünün teklifi, Senatonun onayı ile YÖK tarafından belirlenir.

(5) Enstitülerde EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası yeni bir anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir EABD/EASD’nın başkanı, ilgili birim amirinin görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(6) (Ek:RG-16/9/2020-31246)(2) Disiplinler arası anabilim dalında görevli öğretim üyesi sayısı 10 veya daha fazla ise, anabilim dalı kurulu tarafından, anabilim dalı başkanı dahil 7 kişiden az olmamak üzere, her bilim dalını temsilen eşit sayıda öğretim üyesinden oluşan bir yürütme kurulu oluşturulur. Yürütme kuruluna üye verecek bilim dallarının belirlenmesinde, anabilim dalının kuruluş teklifinin yapıldığı fakültenin bölümleri dikkate alınır. Bu yürütme kurulu,  anabilim dalı kurulu yetkileriyle görev yapar. Kurulun görev süresi anabilim dalı Başkanının görev süresinin sona ermesiyle birlikte sona erer. Aynı usulle yeni anabilim dalı Başkanı belirlenir ve yeni kurul oluşturulur.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK/EASDAK tarafından önerilir, EK tarafından belirlenen kontenjanlar karara bağlanmak üzere Senatonun onayı sonrası ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

(2) İlgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nın onayıyla görev yapmakta olan araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanlar için de öngörülen sayıda yüksek lisans veya doktora kontenjanı ayrılabilir. Adaylar başvuru ve kabul koşullarını yerine getirmek zorundadır. Bu tür başvurularda adaylar kendi aralarında başarı puanlarına göre sıralanır, başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya Tıpta Uzmanlık Sınavı puanı, lisans veya yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ve kabulü Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi, EK’nın önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğretim planları; zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

(3) Öğretim planlarında yer alan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EYK’nın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli durumlarda Üniversite dışından öğretim üyesi görevlendirmesi de yapılabilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 7 – (1) Uzmanlık alan dersleri tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisi olmayan derslerdir. Lisansüstü öğrencileri, danışmanları tarafından açılacak olan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. İkinci danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Öğrenci sayısına bakılmaksızın danışman, bir dönemde en fazla sekiz teorik saatlik uzmanlık alan dersi açabilir.

(2) Uzmanlık alan dersleri, danışman atandıktan sonra açılabilir ve EYK’nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği veya ilişiğinin kesildiği tarihe kadar ara tatil ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam edebilir.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Enstitülerde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak EK’nın teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim-öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınavların tamamı veya bir kısmı ile tezler yabancı bir dilde yapılabilir. Yabancı dilde tez yazılması durumunda, tezin kapsamlı Türkçe özetinin de enstitüye teslim edilmesi gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Enstitüler; EK’nın teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer enstitülerde ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokul diplomasına ve başvurduğu programın puanı türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

b) YÖK tarafından kabul edilen ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olma şartı aranır.

Değerlendirme ve kabul

MADDE 12 – (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)

(1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK/EASDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanına göre başarı notu hesaplanır. Başarı notu hesaplamasında ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı, yabancı dil puanının %10'u dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirilmesi, yetkili kurulların talep etmeleri halinde ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, yazılı ve/veya sözlü sınav veya uygulamalı sınav sonucuna göre başarı notu hesaplaması yapılır.  Başarı notu değerlendirmesinde ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı ve/veya sözlü sınav veya uygulamalı sınav puanının %20'si dikkate alınır ve sıralama yapılır.

(3) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(4)  Adayların kabulü EYK'ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar kadar yedek aday listesi enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Üniversitenin lisans diploma programından öğrenim süresi içerisinde birinci olarak mezun olan öğrenciler, yüksek lisans programına başvuru için istenilen asgari şartları ve birimin başvuru şartlarını sağlaması koşulu ile Üniversitenin yüksek lisans programlarına başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan öğrencilere Senato tarafından ayrılan kontenjan dahilinde;

a) Aynı programa birincilik kontenjanından birden fazla başvuran öğrenci bulunması halinde başarı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

b) Başvuruda bulunan öğrenciler arasında birincilik kontenjanından yerleşemeyen öğrenciler, aynı program listesine dahil edilerek değerlendirmeye alınır.

(6) Doktora ve tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların yüksek lisans programına başvuru yapması halinde, ALES sınavına girme şartı aranmaksızın ALES puanı 70 olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına geçerli bir mazereti olmadan girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 14 –(Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)

(1) Her öğrenci için çalışmak istediği alan ve danışman tercihi dikkate alınarak Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından EABDAK/EASDAK tarafından enstitüye danışman önerilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır, ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu,  EABDAK/EASDAK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir.

(3) Tez önerisi, öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra takip eden dönemin başına kadar danışmanın onayı, EABDAK/EASDAK kararı ile enstitüye önerilir ve EYK onayı ile kesinleşir. Tez önerisi değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(4) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi, atanması, Üniversiteden ayrılması ya da olağan dışı durumlarda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması (Değişik Başlık:RG-16/9/2020-31246)(2)

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) Yüksek lisans tezinin hazırlanmasında;

a) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci; bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster/sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale veya başvurusu kabul edilmiş patent/faydalı model hazırlama şartlarından birini Üniversite adı altında yerine getirir. Bu kapsamda öğrenci, Üniversite adına belgelenmiş çalışmalarının tümünü danışmanının onayını aldıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla, enstitüye müracaat eder.

b) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, ciltlenmemiş altı adet tezi ve Üniversite adı altında yapılan çalışmasını EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi ile sınav tarihi, yeri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka anabilim dalı veya yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenleri ilgili EABD/EASD başkanlığına ve EABD/EASD başkanlığı tarafından da aynı gün yazılı olarak enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınav tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen on beş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirebilmek için bir yarıyıl ek süre verilebilir.

(11) Kabul edilen tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Salt çoğunlukla kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(12) Enstitü, tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğunu belirler, gerekirse düzeltilmek üzere iade eder.

Diploma

MADDE 16 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve enstitüler tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından imzalı son halinin teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve (Değişik ibare:RG-16/9/2020-31246)(2) 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman öğretim üyesi gözetiminde verilir.

(3) Dönem projesi ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile biri danışman olmak üzere alan ile ilgili öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik bir jüri önünde öğrenci tarafından dinleyicilere açık olarak (Değişik ibare:RG-16/9/2020-31246)(2)  savunulur, dönem  projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, enstitünün uzaktan eğitim yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından veya örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı; alınması gereken toplam kredinin üçte birini geçemez.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.

Başvuru koşulları

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı ve yabancı dil şartı aranmaz. (Ek cümle:RG-16/9/2020-31246)(2)  Değerlendirme ve sıralama lisans diploma notuna (100’lük sistem) göre yapılır.

Süre

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 21 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve bir adet dönem projesini basılı ve CD ortamında teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programına başvuru için belirlenmiş olan şartları taşımak ve tezli yüksek lisans sınavından başarılı olmak koşulu ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 22 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 23 – (1) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun dörtlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından en az 50 temel tıp puanı almış veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulü, diğer doktora programları için geçerli olan değerlendirme kriterlerine göre yapılır. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Değerlendirme ve kabul

MADDE 24 – (1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(2) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  Adayların, yazılı veya sözlü sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES veya tıpta uzmanlık sınavı puanının %50'si, lisans derecesi ile bütünleşik doktoraya başvuranlar için lisans, diğer doktora programları için yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD/EASD başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Adayların kabulü EYK’ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(6) (Ek:RG-16/9/2020-31246)(2)  Doktora ve tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların tekrar doktora programlarına başvuru yapması halinde ALES sınavına girme şartı aranmaksızın ALES puanı 70 olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 25 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı olamayanların talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirebilmek için bir yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman atanması

MADDE 26 – (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  

(1) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı ile aynı olan Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından öğrencinin çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması ya da Üniversiteden ayrılması durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerlerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, sınav tarihini ve yerini belirlemek, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. EABD/EASD başkanlığı, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenen sınav yeri ve tarihini sınavdan bir ay önce enstitü müdürlüğüne bildirir. Sınav jürisi en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışman jürinin doğal üyesidir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi jüriye seçilecek üyeleri enstitüye önerir. EYK önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD/EASD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımıyla yapılır. Bir başka yükseköğrenim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması halinde ise dışarıdan çağrılacak diğer yedek üye sınava davet edilir. Yeterlik sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin her bir bölümden 100 üzerinden en az 75 alması zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İlgili yarıyıllarda ders kaydını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sınavlara girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Bu sınav hakları sonunda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili EABD/EASD başkanlığı öğrencinin programa kabulü ve intibakını değerlendirerek EYK tarafından karara bağlanmak üzere enstitüye önerir.

Tez izleme komitesi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye özellikle tez konusuna yakın öğretim üyesi olmalıdır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 29 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılabilir ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması  (Değişik Başlık:RG-16/9/2020-31246)(2)  

MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  Doktora tezinin hazırlanmasında;

a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, hazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent/faydalı model belgesine sahip olma şartlarından birini Üniversite adı altında yerine getirir. Bu kapsamda öğrenci, Üniversite adına belgelenmiş çalışmalarının tümünü danışmanının onayını aldıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat eder. 

b) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve ciltlenmemiş sekiz adet tezi ve Üniversite adı altında yapılan çalışmasını EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde EABD/EASD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir ve on beş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. (Mülga cümle:RG-16/9/2020-31246)(2)

Doktora diploması

MADDE 31 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenilen sayıda nüshası ve kayıtlı CD’sini danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını, EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve kayıtlı CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından imzalı son halinin teslim edildiği tarih mezuniyet tarihidir.

(4) Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin EABD/EASD’ye öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışman EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı ile aynı olan Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri arasından, öğrencinin çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir ve Üniversite kadrosu dışından atanacak kişi en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin danışman atanabilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve ciltlenmemiş sekiz adet tezi EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı raporundaki oran %25’ i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EASD/EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde EABD/EASD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir ve on beş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenilen sayıda nüshasını ve kayıtlı CD’sini danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını, EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tezin, tez sınav jüri komisyonu tarafından imzalı son halinin teslim edildiği tarih mezuniyet tarihidir.

(4) Diploma düzenleninceye kadar yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci, Lisansüstü Programlar Arası Geçiş,

Yatay Geçiş, Kesin Kayıt, Öğretim Yılı

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ilgili EABD/EASD önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer eğitim-öğretim konularında öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik ibare:RG-16/9/2020-31246)(2)  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği veya bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık sınıfına dâhil edilen öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini alabilir.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü

MADDE 39 – (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)

(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 40 – (1) Lisansüstü programları arasında geçiş izni EABDAK/EASDAK önerisi üzerine EYK’ca verilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır. Öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte verilen azami süreyi aşamaz.

(3) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK’nın onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Yüksek lisans veya doktora programları arasında geçiş yapacak öğrencinin bir seminer ve en az 60 AKTS kredilik derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(4) Tez çalışmasına başlamış olan öğrenci lisansüstü programlar arası geçiş yapamaz.

(5) Lisansüstü programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Üniversitenin veya başka yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programları arasında başka bir EABD/EASD’de en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

(2) Yatay geçiş yapacak öğrencinin enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

(3) Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

(4) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılamaz.

(5) Yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde enstitü müdürlüğüne yapılan başvurular öğrencinin geldiği enstitüde almış olduğu genel ağırlıklı not ortalamasına göre yüksek puandan küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

(6) Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme, ilgili EABDAK/EASDAK’nın görüşü alınarak EYK’ca karara bağlanır.

(7) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programın tamamlanabilmesi için kullanacağı süreye daha önce kullandığı süre de dâhil edilir.

(8) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti ilgili EABDAK/EASDAK’ca oluşturulan komisyonca değerlendirilir ve komisyonun önerisi EABDAK/EASDAK’nın görüşü, EYK tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir.

(9) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulduğu derslerin notu geçerli sayılır.

Kesin kayıt

MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci alımı ilanında istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılamayanların daha sonra hiçbir şekilde kaydı yapılmaz. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, ilk beş iş günü içerisinde kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, yedek öğrenciler sırası ile çağrılır.

(5) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez.

Öğretim yılı

MADDE 43 – (1) Bir öğretim yılı, her biri Senatoca belirlenen iş gününden az olmamak şartı ile güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları, Değerlendirme Esasları, Kayıt Dondurma,

İzin, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Kayıt yenileme

MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve enstitü müdürlüğünce gerekli kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

Ders seçimi ve ders kaydı

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin, her yarıyılda açılan dersler arasından danışmanlarınca uygun görülen derslere kayıt yaptırmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora danışmaları tarafından, danışman atanmayan öğrenciler için ise, bu görev danışman atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Ders aşamasında tezli yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi ise iki seminer vermek zorundadır. Seminerler ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Başarılı bulunan seminer metni dönem sonunda ilgili EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderilir.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 46 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ders programlarında gerekli görülmesi halinde ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nın kararı ile Üniversite enstitülerinden birinde veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından en fazla iki ders almaları sağlanabilir. Alındığı programın zorunlu derslerinden olmamak kaydı ile bu derslerden başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.

(2) Lisansüstü öğrencilerin, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi lisansüstü eğitimi sırasında alması zorunludur.

Ders saydırma

MADDE 47 – (1) Öğrenciler yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önce lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin aldıkları krediler, izledikleri programlardaki ulusal kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışman ve EABD/EASD başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(2) Ders muafiyeti talepleri, her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde yapılır ve takip eden bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 48 – (1) Öğrenciler, seçtiği dersleri, kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme/ekle-sil süresi içinde danışmanın onayı ve EYK kararı ile ders bırakabilir veya değiştirebilir.

Bir alt programdan ders alma

MADDE 49 – (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı ile lisans programındaki derslerden seçebilir. (Değişik cümle:RG-16/9/2020-31246)(2) Doktora öğrencileri, danışmanın uygun görüşü ile yüksek lisans programından ders alabilirler. Doktora programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi yüküne sayılmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 50 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları programlarda teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devamsızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 51 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; derslerin devam şartını sağlamış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı veya proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl sonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4,00’lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2,00, doktora için en az 2,50 olması gerekir.

(3) Ara sınavlarından herhangi birine, 56 ncı maddede belirtilen mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Mazeret sınavı açılması ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

      Puan         Harf Notu       Katsayılar

    90-100               AA                   4,00

     85-89                BA                   3,50

     80-84                BB                    3,00

     75-79                CB                    2,50

     70-74                CC                    2,00

     01-69                FD                    0,50

          0                     FF                     DZ

a) Yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notu; doktora programlarında ise AA, BA, BB ve CB notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Ayrıca (a) bendinde belirtilen harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılır:

1) FD notu: Bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen veya 01-69 arası not alan öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FD) notu (başarısız) olarak işleme alınır.

2) FF (DZ) (Devamsız): Derse devam yükümlülüğünü ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrenciye verilir. Not transkriptinde FF notu (devamsız) olarak geçer.

3) G (Geçer-Başarılı): Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciye verilir. Bu ders/dersler öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

4) S (Süren çalışma): Tezini başarıyla sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

(4) Danışmanlık dersi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan derslerinin değerlendirmesi başarılı (B) veya başarısız (BZ) notu ile değerlendirilir. Devam eden tez çalışmalarında, tez başarı değerlendirmesi doktora eğitiminde tez izleme komitesi raporlarına ve yüksek lisansta ise danışmanının değerlendirmelerine dayanılarak yapılır.

(5) Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız notu verilir. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(6) Başarılı (B) ve başarısız (BZ) notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(7) Anabilim dalı başkanları, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderir.

(8) Bir lisansüstü dersin kredileri ulusal kredi veya öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileri olup EYK tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

(9) Sınav sonuç belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav evrakları ise ilgili EABD/EASD başkanları tarafından beş yıl süre ile saklanır ve beş yılın sonunda, ilgili EABD/EASD başkanları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 52 – (1) Öğrenciler ve derslerden sorumlu öğretim üyeleri, sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girilmesinden itibaren beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. EYK’ca oluşturulan komisyon tarafından incelenir, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. Sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse EYK kararı ile düzeltilir. Sonuç yazılı olarak öğrenciye bildirilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencinin bir yarıyılda almış olduğu tüm derslerin başarı notu yarıyıl akademik not ortalaması ANO, öğrencinin lisansüstü programa girişten itibaren, kayıtlı olduğu EABD/EASD’nın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan notu genel akademik not ortalaması da GANO’yu ifade eder.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalaması hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci durum belgesine işlenir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 54 – (1) (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  Zorunlu ve seçmeli derslerin ders tekrarı ile ilgili esasları şunlardır:

a) Öğrenciler, almış olduğu zorunlu ve seçmeli dersleri başarmakla yükümlüdür. Başarısız olunması halinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

1) Zorunlu derslerde öğrenci başarısız olduğu zaman dersleri tekrar etmek zorundadır. Ancak öğretim programından kaldırılan zorunlu derslerin yerine ise öğrenciler danışmanın önerisi, EABD/EASD Başkanlığının teklifi ve EYK’ca onaylanan dersleri alırlar.

2) Seçmeli derslerde başarısızlık halinde ise başarısız olduğu dersi tekrar alabilir veya yeniden başka bir seçmeli ders seçebilir.

b) Öğrencilerin, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan zorunlu/seçmeli ders/dersleri almaması veya dersi alıp başarısız olmaları halinde; ders adı, ders kredisi, AKTS kredisi ve içeriğinin uyması koşulu ile farklı yarıyılda açılan ders/dersleri (güz yarıyılı dersini bahar yarıyılında-bahar yarıyılı dersini güz yarıyılında) diğer bölüm/program ve birimlerden danışmanının uygun görüşü ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile ekle-sil haftası içerisinde ders yükünü aşmayacak şekilde ders kayıt işlemlerini tamamlarlar.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD/EASD başkanlığının teklifi ile EYK’da karara bağlanır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 55 – (Değişik:RG-16/9/2020-31246)(2)  

(1) Öğrencilere; ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle en az bir, en çok iki yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitim-öğretime devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, program öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında kayıt dondurma izin başvurusu en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde kayıtlı olunan birime yapılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir.

(3) Kayıt dondurma başvurusu birimince uygun görülen öğrenci izinli sayıldığı yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. Kayıt dondurma izni başvurusu birimince uygun görülmeyen öğrenci ise ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar.

(4) Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza infaz kurumundayken Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu birimin üst kurullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.

Mazeretler

MADDE 56 – (Mülga:RG-16/9/2020-31246)(2)   

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 57 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir.

(2) Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre çıkarma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik veya belgelerde tahrifat olduğunun anlaşılması sonucunda öğrencinin kaydı silinerek enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişimi

MADDE 58 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Socrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişim programları uyarınca, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim dallarından almaları gereken dersler yerine, gönderildikleri üniversitelerden aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin belirlenmesi, EABD/EASD koordinatörünün önerisi üzerine EABDAK/ EASDAK’ın teklifi ve EYK’nın kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurt dışında başarısız olduğu dersler veya eksik kredisi varsa, öğrenci bu derslerin yerine tez danışmanının teklifi, EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nın kararı ile AKTS kredi açığı kapatılacak sayıda derse kayıt yaptırması sağlanır. Bu kapsamda, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere enstitüde öğrenim gördükleri süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerde öğrenci değişimi

MADDE 59 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre öğrenci değişimi programı uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 60 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) (Ek:RG-16/9/2020-31246)(2)  Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir yarıyıl,  afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 61 – (1) Aşağıdaki Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 2/7/2012 tarihli ve 28341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

b) 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

c) 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

ç) 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 60 ıncı maddesi uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) (Ek:RG-16/9/2020-31246)(2)  15 inci ve 30 uncu maddelerin ikinci fıkraları 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-16/9/2020-31246)(2)   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

___

(1)    16/9/2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı ‘Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)    Bu değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2016

29878

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/9/2020

31246

2.