İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) (3)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, (Ek ibare:RG-12/11/2016-29886) (3) İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Ek ibare:RG-12/11/2016-29886)(3) İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Tez/Proje Danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye tez veya proje dönemlerinin yürütülmesi için enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) (Değişik:RG-12/11/2016-29886)(3) Enstitü: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) (Değişik:RG-12/11/2016-29886)(3) Enstitü kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,

e) (Değişik:RG-12/11/2016-29886)(3) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim kurulunu,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalının lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

h) (Değişik:RG-12/11/2016-29886)(3) Enstitü müdürü: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı enstitü müdürünü,

ı) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersinin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenen ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini,

m) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, öğretim programını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Program: Enstitü anabilim/anasanat dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, dönem projesi/tez ve uygulamalarından oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim programını,

ö) Program başkanlığı: Herhangi bir anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan program başkanlığını,

p) (Değişik:RG-12/11/2016-29886)(3)  Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

r) (Değişik:RG-12/11/2016-29886)(3)  Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,

s) (Değişik:RG-12/11/2016-29886)(3)  Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

ş) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) (Ek:RG-4/11/2019-30938) Akademik Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat alanında çalışmalar, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir ikinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Üniversite YÖK onayı ile lisansüstü uzaktan öğretim programları da açabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.

(3) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-6/3/2022-31770) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE ya da GMAT puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55 ALES puanı değerlendirmeye alınır ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) (Değişik:RG-6/3/2022-31770)  Yüksek lisans programlarına mülakat sınavları sonucuna göre öğrenci kabul edilebilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak üç asıl, en fazla iki yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(4) (Değişik:RG-22/4/2019-30753) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına başvuran adayların kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakatın %70’inin toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

(5) (Değişik:RG-6/3/2022-31770) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Eşit puana sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.

(6) (Değişik:RG-22/4/2019-30753) Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

(7) (Değişik:RG-22/4/2019-30753) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES puanı yüksek olan, yine eşitlik halinde lisans genel not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

(8) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz. Ancak; tezli yüksek lisans programına ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yabancı dil şartı konulabilir.

 a) (Mülga:RG-2/7/2021-31529)

b) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(9) (Değişik:RG-2/7/2021-31529) Yabancı dilde eğitim yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 55 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS/YÖKDİL’den 55 puan veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar. Ancak Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yabancı dil puanı yükseltilebilir. Kabul esnasında yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler kayıt olarak öğrenimlerine İngilizce hazırlık sınıfından başlayabilirler.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7 – (Değişik:RG-17/10/2018-30568)

(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma/uygulama/geliştirme,

b) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana ya da benzer bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) (Değişik:RG-2/7/2021-31529) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere, bir eğitim-öğretim dönemi için en az 60 AKTS kredisinden ve toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tüm lisansüstü programlarda, öğrencilerin Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren derslerden birini almak zorundadır.

  Süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) (Mülga:RG-17/10/2018-30568)

Tez danışmanı atanması ve değişikliği (Değişik başlık:RG-17/8/2020-31216)

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-17/8/2020-31216) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez konusunun kapsamına uygun uzmanlık alanından olmak ve makul gerekçe sunulması kaydı ile ikinci bir tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip kişiler arasından seçilebilir.

(3) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(4) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(5) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(6) (Değişik:RG-6/3/2022-31770) Danışman değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı başvurusu ile danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Ancak; tez danışmanının herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yerine yeni bir danışman atanabilir. Önceki danışman, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini İstanbul Gedik Üniversitesi Tez/Proje Yazım Yönergesine uygun biçimde yazar. Tez çalışması sürecinde tezin içeriğinin etik kurul onayı gerektirdiği durumda danışman Üniversite Etik Kurulunun uygunluğunu almak zorundadır. Tez çalışmasının içeriğinde tüm insan araştırmaları ve kısmen insan araştırmalarını içeren tüm faaliyetler, sponsor/destekleyici olup olmadığına bakılmaksızın Üniversite Etik Kurulunun onayına bağlıdır.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve intihal oranını gösterir ilgili onaylı program çıktısını ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü tezler ile birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Yüksek lisans tezinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.

(3) (Değişik:RG-6/3/2022-31770) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden de birinin Üniversite kadrosu dışından olması gerekir.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Enstitü tezin nüshalarını jüri üyelerine belge ile teslim eder ve jüri tarafından en geç bir ay içinde belirlenen bir tarihte jüri üyelerini ve öğrenciyi tez savunmasına davet eder. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi savunma sınavında başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini azami öğrenim süresi içinde yerine getirmiş olmak ve GANO’su 2,00 ve üzeri olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

(10) (Ek:RG-17/10/2018-30568) (Mülga:RG-12/2/2021-31393)

 (11) (Ek:RG-17/10/2018-30568) (Değişik cümle:RG-4/11/2019-30938) Bir sanat dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin enstitüye tezini teslim edebilmesi için sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tez aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.

Diploma

MADDE 11 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (Değişik:RG-4/11/2019-30938)  

(1) ezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesi; bilimsel bir yöntemi araştırma ve inceleme niteliğindedir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projelerinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve proje konusu belirlenmesi

MADDE 14 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-4/11/2019-30938)

(1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı belirlendikten sonra enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğrencinin proje danışmanıyla beraber belirlediği proje konusunu da enstitüye önerir. Proje danışmanı ve proje konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Doktora programının kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

a) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 yerel krediden, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri bilimsel araştırma yöntemleri dersi veya modelleme ve tasarım teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak üzere en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik 15 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

b) Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) (Değişik:RG-6/3/2022-31770) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55 ALES puanı değerlendirmeye alınır ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) (Değişik:RG-22/4/2019-30753) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olmaları ve başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

 (2) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) (Değişik:RG-6/3/2022-31770)  Doktora programlarına öğrenci kabulünde mülakat veya bilim sınavı yapılabilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat veya bilim sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakat veya bilim sınavları, başvuru tarihleri süresince ilgili anabilim dalı başkanlığında kurulacak üç asıl, en fazla iki yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla doktora programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938)  Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(5) (Ek:RG-22/4/2019-30753) (Değişik:RG-12/2/2021-31393)  Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Mülakat ve yüksek lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakatın %50’si ve yüksek lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak hesaplama yapılır.

(6) (Ek:RG-22/4/2019-30753) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

(7) (Ek:RG-22/4/2019-30753) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES puanı yüksek olan, yine eşitlik halinde yüksek lisans genel not ortalaması yüksek olan tercih edilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) (Mülga:RG-17/10/2018-30568)

Tez danışmanı atanması ve değişikliği (Değişik başlık:RG-17/8/2020-31216)

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-17/8/2020-31216) Enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan ilk yarıyılın başında bir ders danışmanını, ikinci yarıyılın sonunda da bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) (Değişik:RG-17/8/2020-31216) Danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde eski ve yeni danışmanın onayı da aranır. Ancak; tez danışmanının herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yerine yeni bir danışman (Değişik ibare:RG-6/3/2022-31770) atanabilir. Önceki danışman, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavları; Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre enstitü müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) (Değişik:RG-6/3/2022-31770)  Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 70 puan ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Yazılı sınav 120 dakikadan daha kısa sürede yapılamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci yazılı sınavdan başarı koşullarını bir önceki sınavda sağlamışsa, yeterlik jürisi öğrenciyi yalnızca sözlü sınava alabilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, enstitüde aynı programın yüksek lisansının bulunması halinde yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları (Değişik ibare:RG-4/11/2019-30938) Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezinde benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Benzerlik oranıyla ilişkin esas ve usuller enstitü kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Atanması halinde ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(6) Sınavın tarihi ve yeri danışmanın önerisi ile enstitülerce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak anabilim dalı başkanlığına ve enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sunmayan öğretim üyesi gerekçesini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(9) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Değişik cümle:RG-10/10/2017-30206) Tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) (Değişik:RG-17/10/2018-30568)  Doktora öğrencisinin, tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması ayrıca yayında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin adının geçmesi mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Bu uygulama 2018-2019eğitim öğretim yılından itibaren yeterlik aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Sanatta yeterlik kredisine sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği (Değişik başlık:RG-17/8/2020-31216)

MADDE 28 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ile çalışmaların konusu ve başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) (Değişik:RG-17/8/2020-31216) Danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde eski ve yeni danışmanın onayı da aranır. Ancak;  tez danışmanının herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yerine yeni bir danışman (Değişik ibare:RG-6/3/2022-31770) atanabilir. Önceki danışman, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, ikinci danışman olarak devam edebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-17/10/2018-30568)   Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) (Değişik:RG-17/10/2018-30568)  Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Sanatta yeterlik çalışmasında benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Atanması halinde ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

 (5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Değişik cümle:RG-10/10/2017-30206) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) (Ek:RG-17/10/2018-30568)  Doktora öğrencisinin, tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması yanı sıra, ilgili yayında İstanbul Gedik Üniversitesinin adının geçmesi mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yeterlik aşamasına gelen öğrenciler için geçerlidir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının açılması

MADDE 31 – (1) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumları ile 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve yurt içi yükseköğretim kurumları ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ortak lisansüstü programlar açılabilir. Açılan programlarda uygulanacak şartlar ve kurallar, Üniversitenin görüşleri alınarak, enstitü kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(3) (Ek:RG-7/1/2018-30294) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(4) (Ek:RG-7/1/2018-30294) Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(5) (Ek:RG-7/1/2018-30294) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Senatonun uygun görüşü ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli Senato tarafından belirlenir.

(6) (Ek:RG-12/2/2021-31393) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Öğretim dili

MADDE 32 – (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı puanları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık dersi alması gereken öğrenciden, Üniversite yönetimi tarafından belirlenen bilimsel hazırlık öğrenim ücreti kredi saat karşılığı olarak ayrıca tahsil edilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 34 – (Değişik:RG-4/11/2019-30938)

(1) (Değişik:RG-12/2/2021-31393) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) (Değişik cümle:RG-4/11/2019-30938) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, Üniversite lisansüstü programlarına, aşağıdaki koşullarla yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir:

a) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya diğer üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yolu ile aynı veya farklı adlardaki lisansüstü programlara anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler.

b) (Değişik cümle:RG-6/3/2022-31770) Yatay geçiş için başvuracak adayların genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda azami öğrenim süresini tamamlamamış olması gerekir. Anabilim/anasanat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

c) Yatay geçiş için başvuracak adayların, akademik takvimde belirtilen kayıt süresinden on beş gün önce, istenen belgeleri eksiksiz olarak ilgili enstitüye bir dilekçeyle teslim etmeleri gerekir.

ç) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

d) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçişte, anabilim/anasanat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerektiğinde hazırlık dersleri verilebilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 36 – (Değişik:RG-6/3/2022-31770)

(1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabulü, Senato tarafından belirlenen İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge esaslarına göre yürütülür.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde kaydını yaptırmak ya da yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Akademik Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programı için enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir.

(3) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(4) Ders ekleme, çıkarma ve ders/mazeretli ders kayıtları ile ilgili diğer durumlar Senato kararları çerçevesinde değerlendirilir.

(5) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamamış öğrenciler, tezli programa yatay geçiş kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

  (6) (Ek:RG-6/3/2022-31770) Üniversite, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en az yüzde on beşi kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin herhangi bir ücret talep edilmez. Bu öğrencilerin belirlenmesinde tezli yüksek lisans, doktora ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlardaki programa kabulde kullanılan ölçme ve değerlendirme notu dikkate alınır. Belirlenen sayının küsuratlı olması halinde virgülden sonraki sayı beş ve beşten büyükse bir üst sayıya tamamlanır, küçükse dikkate alınmaz.

         Ders yükü

MADDE 38 – (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 39 – (1) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(2) (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

(3) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan programdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

(4) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

c) (Ek:RG-6/3/2022-31770) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarda kayıtlı öğrencilerden ders planlarına göre ders yüklerini tamamlayamayan veya aldıkları derslerden başarısız olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 46 AKTS kredilik ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarda iki yarıyılda öğrenimini tamamlamak isteyen öğrenciler ikinci yarıyıllarında 46 AKTS’ye ek olarak dönem projesine kaydolabilirler.

(5) (Değişik:RG-4/11/2019-30938) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimde teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en az %80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencinin olağanüstü hallere yönelik mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilse de devamsızlık, %50’yi aşamaz. Öğrencinin devamı ders sorumlusu tarafından izlenir.

(8) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar, proje çalışması, seminer sunumu ve benzeri derslerde enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav şartı aranmaz. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin değerlendirilmesi suretiyle dönem sonunda da verilebilir.

(9) (Değişik:RG-22/4/2019-30753) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Yazılı sınav evrakı ait olduğu akademik yılı takip eden iki yıl süre ile enstitü tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.

(10) Ara sınavlara mazereti sebebiyle giremeyip mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girer. Sınavlar cumartesi ve/veya pazar günleri ve/veya ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir. Sınavların düzeni müdürlüklerce sağlanır. Öğrenci sınavlarda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(11) (Ek:RG-4/11/2019-30938) Tez çalışması süren (S), Başarılı (G), Başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer sunum tarihleri enstitüler tarafından belirlenerek ilan edilir.

Başarı notu ve işaretler

MADDE 40 –  (Değişik:RG-31/7/2021-31554)

(1) Öğretim üyesi sınav, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Bu çalışmaların başarı notundaki ağırlıkları öğretim üyesi tarafından belirlenip dönem başında ders planlarına işlenerek duyurulur.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az 60, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 70 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında CC ve üzeri, doktora ve sanatta yeterlik programlarında CB ve üzeri harfli başarı notları almak gerekir. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

(4) Her yarıyıl sonunda yüksek lisansta CC’den, doktorada CB’den düşük not alınan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen anabilim/anasanat dalınca uygun görülen başka dersleri alırlar.

(5) Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir:

a)

Harf Notu

Dört Üzerinden Başarı Notu

100 Üzerinden Başarı Notu

AA

4

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

70-79

CC

2,00

60-69

FF

0,00

00-59

DZ

0,00

00-00

b) Öğrencilerin başarı durumlarına göre ortalamaya katılmayan aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

1) MZ: Mazeretli.

2) E: Eksik.

3) GT: Tez izleme-başarılı.

4) G: Başarılı.

5) S: Süren çalışma.

6) KT: Tez izleme-başarısız.

7) K: Başarısız.

8) FG: Girmedi.

9) DT: Tez izleme-girmedi.

c) FG Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GANO/YANO hesabında ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

ç) DZ Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu gibi işleme alınır.

d) MZ Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl içinde derse ilişkin gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için MZ notu dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren yirmi bir gün içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatta yeterlik tez/sergi/projelerinde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksiklerin tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir. Yüksek lisans tezinde E notu alan bir öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki yarıyıl içerisinde eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. Ancak E notu, bir doktora veya sanatta yeterlik çalışmasında düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre iki yarıyıla kadar uzatılabilir. Kendisine tanınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin E notu, FF notuna çevrilir.

e) Tez izleme komitesinde başarılı olan öğrenciye GT, başarısız öğrenciye KT, girmeyen öğrenciye DT verilir. Bu not toplam krediler ve GANO/YANO hesabına katılmaz.

f) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

(6) MZ ve E henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.

Tez çalışması ve seminerler

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan tez çalışması/tez dersi, lisansüstü programın diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde ancak kredisiz olarak açılır.

(2) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışması dersi tez aşaması süresince devam eder. İlgili dönem sonunda çalışması süren (S), başarılı (G) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda tez çalışması dersi ilk danışman tarafından açılır.

(4) Her tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenimi süresince en az bir seminer çalışması yapmak zorundadır. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır.

(5) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer çalışması kredisiz olup başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmaları, danışmanın teklifi ile enstitü yönetim kurulunca ilan edilir. Seminer sunum tarihleri enstitüler tarafından belirlenerek ilan edilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 42 – (Mülga:RG-4/11/2019-30938)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 43 – (1) Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe vererek itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar işleme alınmaz.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç üç gün içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Yine itirazın devam etmesi halinde, yargı yoluna başvurulabilir. Not değişikliği ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 44 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin oluşması halinde enstitü yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir veya iki yarıyıl dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır.

(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Disiplin

MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencileri disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 46 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 47 – (1) Öğrencinin, kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması ve diğer ilişik kesme ve kayıt sildirme durumlarında enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. Kayıt sildiren öğrencilerin eğitim ücreti iade şartları Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir.

Öğretim ücreti

MADDE 48 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim ve öğretim yılı için yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Süresi içerisinde ödenmeyen öğretim ücreti kanuni gecikme faiziyle birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(3) Lisansüstü öğretimde program ücretleri, program için belirlenmiş olan öğretim süreleri için, her öğretim yılı başında Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetince bir paket halinde belirlenir ve ilan edilir. Programın normal öğretim süresinde bitirilmemesi, bilimsel hazırlıkta alınan dersler ve devamsızlıktan başarısız kalınan derslerin ücretleri Senatoca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrıca ilan edilir.

(4) Burs ve indirim oranları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İkinci öğretim

MADDE 49 – (1) Mevzuatta aksine hüküm bulunmayan hususlarda, enstitülerde yürütülen ikinci öğretim hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 50 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Enstitüler, her yarıyıl için hangi ana bilim dallarında lisansüstü öğretim yaptıracaklarını, adaylarda aranacak nitelikleri, kontenjanları, sınav programları ile birlikte son başvuru ve sınav tarihlerini tespit ederek ilan edilmek üzere, her yarıyılın sona ermesinden önce Rektörlüğe bildirir.

(6) Başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için Üniversite web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

(7) Eğitim, öğretim ve sınav ile ilgili konularda, ilgili kurullarca bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacak düzenlemeler Senatonun kararından itibaren en geç bir ay içinde enstitüde ilan edilir ve ilan tarihinde uygulamaya konulur.

(8) (Ek:RG-4/11/2019-30938) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(9) (Ek:RG-17/8/2020-31216) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato, Mütevelli Heyet ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıt yaptırmış bulunan öğrencilerin hakları saklıdır. Ancak lisansüstü programlarda halen kayıtlı olan öğrencilerin azami eğitim-öğretim süreleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Azami eğitim öğretim süreleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak olup yayımlandığı tarihten itibaren başlayan süre sonunda azami eğitim öğretim süresini tamamlayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-17/8/2020-31216)

(1) Küresel salgın nedeniyle 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası ile 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (Ek:RG-12/11/2016-29886) (2) (3)

(1) 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Ek ibare:RG-12/11/2016-29886) (3) İstanbul  Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

__________________________

(1)     12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile  Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

(2)     12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile  Yönetmeliğe 51 inci maddeden sonra gelmek üzere 52 nci madde eklenmiş ve takip eden maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3)     Bu Yönetmelik 26/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

12/11/2016

29886

2

10/10/2017

30206

3

1/11/2017

30227

4

7/1/2018

30294

5

17/10/2018

30568

6

22/4/2019

30753

7

4/11/2019

30938

8

17/8/2020

31216

9

12/2/2021

31393

10

2/7/2021

31529

11

31/7/2021

31554

12

6/3/2022

31770