MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mersin Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mersin Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Danışman: Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik Takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihleri ile başvuru, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) Alt Birim: Birimler içinde faaliyet gösteren bölümü, anabilim dalını veya programı,

ç) Alt Birim Kurulu: Bölüm, anabilim dalı veya program kurulunu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Birim: Mersin Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

f) Birim Kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,

g) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) Ders Kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri uygulamalı çalışmaları belirten ölçü birimini,

h) Diploma Eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

ı) Eğitim-Öğretim Dönemi: Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az 14 (on dört) haftalık güz ve 14 (on dört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

i) İYS: Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavını,

j) Katkı Payı: 2547 sayılı Kanun gereği; birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı ve/veya öğrenim ücretini,

k) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersler ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen dersleri,

l) ÖİBS: Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,

m) ÖİDB: Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

ö) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Resmi Sağlık Kurumları: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneleri,

r) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik etkinliğini,

ş) Uzaktan Öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,

t) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlara ve Değerlendirilmelerine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 5 – (1) İlgili Birim Kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile eğitim-öğretim örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim şeklinde yapılabilir. Örgün öğretim, birinci ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 6 – (1) Birimlerin eğitim-öğretim süreleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin dışındaki fakülteler ile yüksekokullarda sekiz yarıyıl,

b) Meslek Yüksekokullarında dört yarıyıl.

c) (Ek:RG-30/1/2017-29964) Eczacılık Fakültesi on yarıyıl.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi, ön lisans programlarında 8 (sekiz) yarıyıl, lisans programlarında 14 (on dört) yarıyıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda 16 (onaltı) yarıyıldır.

(3) Hazırlık eğitim-öğretim süresi azami dört yarıyıldır.

(4) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olmayan süreler şunlardır:

a) Fakülte ve yüksekokullarda açılan bilimsel/mesleki hazırlık, yabancı dil veya Türkçe hazırlık sınıfında geçirilen süreler,

b) Yaz okullarında geçirilen süreler,

c) İlgili Birim Yönetim Kurullarınca izinli sayılan süreler.

(5) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olan süreler şunlardır:

a) Öğrencilerin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar,

b) Değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler,

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzaklaştırıldıkları süreleri,

ç) Dikey geçiş veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili Birim Kurul kararı ile kabul edilen süreler.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayan öğrencilerin öğrencilik statüleri 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri hükmünce belirlenir.

(7) (Ek:RG-28/11/2019-30962) ÖSYM tarafından veya uluslararası öğrenci statüsünde Üniversiteye yerleştirilen, özel yetenek sınavı ile Üniversiteye yerleşip ders muafiyetleri sonunda üst sınıflara intibakı yapılan öğrencilerin, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili Birim Kurul kararı ile kabul edilen süreler programın normal eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav süreleri ile resmi tatil günleri hariç, her biri en az 14 hafta ve 70 iş günü olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(3) Yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili Alt Birim başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili Alt Birim başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili Birim Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayıyla hafta içi mesai saati bitiminden sonra, Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, Akademik Takvim ile düzenlenir.

(6) Yarıyıllardaki derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda ilgili Alt Birim başkanlıkları tarafından Akademik Takvimde belirtilen sürelerde düzenlenir ve ilan edilir.

(7) Akademik Takvim, Alt Birim ve Birim Kurullarının önerileri ve Senatonun onayı ile en geç Mayıs ayı son iş gününe kadar takip eden iki eğitim-öğretim yılı için belirlenir ve Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

Öğretim dili ve hazırlık

MADDE 8 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçedir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille de verilebilir.

(3) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dil seviyesi yeterlilikleri ve eğitimlerine başlama hususları Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Zorunlu Türkçe Hazırlık Programı, Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) tarafından Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(6) Yüzde yüzden daha düşük ağırlık ile yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlarda, yabancı dilde verilecek dersler ana meslek derslerinden seçilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, uygulama dersleri, seminerler ile atölye, laboratuvar, klinik, arazi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

(2) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili Alt Birim Kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, kuramsal ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak, AKTS'ye uygun olarak belirlenir.

(4) Bir programdaki derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır.

(5) Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Staj zorunluluğu olan programlarda stajla ilgili hususlar ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajlar ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Ancak ilgili kurullarca, teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğretim üyeleri veya onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır.

(6) Her yarıyılda açılacak derslerin ve öğretim elemanlarının listesi ilgili akademik birimler tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı için Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe gönderilir. Ders programları eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde ilgili Alt Birim tarafından öğrencilere duyurulur. Açılacak derslerin düzenlenmesi ve öğretim elemanlarının tanımlanması ÖİBS'de yapılır. Ders programı veya öğretim elemanı değişikliği bu Yönetmeliğe göre yapılır.

(7) Uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Yandal ve çift anadal programları

MADDE 10 – (1) Yandal ve/veya çift anadal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili Alt Birimin isteği, ilgili Birim Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Öğretmenlik eğitimi verilen birimler için, Senato kararı Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

(2) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı ile kendi ön lisans veya lisans programına ek olarak bir yandal ve/veya bir çift anadal programına kayıt olmasına izin verilebilir.

(3) Yandal veya çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere;

a) Yandal için diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası,

b) Çift anadal için ikinci bir lisans diploması

verilir.

(4) Yandal ve çift anadal programına ait diğer hususlar, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenir.

Ulusal/uluslararası ortak ön lisans/lisans programı

MADDE 11 – (1) Üniversite ile yükseköğretim kurumları arasında ulusal/uluslararası ortak ön lisans/lisans programları açılabilir.

(2) Açılacak olan ortak ön lisans/lisans programları ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

Değişim programları

MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, resmi sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle veya Senato tarafından belirlenen nedenlerle ön lisans programları için toplamda en fazla iki yarıyıl, lisans programları için toplamda en fazla dört yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ikişer yarıyıllık süreler ile ders alabilir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde verilen süre en fazla bir yarıyıl daha uzatılabilir.

(2) Özel öğrencilikte geçirilen süreler normal ve azami öğretim süresine dahildir.

(3) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek Üniversitede özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenlerine veya Senato tarafından belirlenen nedenlere dayalı olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede ders alabilirler.

Misafir öğrenciler

MADDE 14 – (1) Belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla Üniversitede açılan dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencilerine Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilgili Alt Birim Kurulu kararı ve ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak dersleri izleme izni verilebilir. Misafir öğrenciler kayıt oldukları dersler için belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarını gösterir bir belge verilir. Misafir öğrenciler devam ettikleri derslerin toplam kredisine göre varsa kredi başına belirlenen katkı payını öderler.

(3) (Ek:RG-30/1/2017-29964) Bir ders kredisi için katkı payı, Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen miktarın yarısının ilgili yarıyıldaki toplam ders kredisine bölünmesiyle belirlenir.

Yatay geçiş

MADDE 15 – (1) Birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 16 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.

Bölümler/programlar arası geçiş

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin bölümler/programlar arası geçişleri, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.

(2) Öğrenciler, kendi Alt Birimlerinden başka bir Alt Birime geçiş yapabilirler. Bu geçişler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı bir kontenjan belirlenerek yapılır.

Meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 18 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Kayıt koşulları

MADDE 19 – (1) Birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,

b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların lise diploma denkliği, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,

c) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yerleştirmeler sonucunda o öğretim yılında Birimlere kayıt hakkı kazanmış olmak,

ç) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o öğretim yılı için belirlediği ve Senato tarafından onaylanan geçerli puan ve koşullara sahip olmaktır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı kapsamında başvuran öğrencilerin kayıtları Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 20 – (Değişik:RG-28/11/2019-30962)

(1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir.

Geçersiz kayıtlar

MADDE 21 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir.

Kimlik kartı

MADDE 22 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden öğrencinin, ulusal/yerel bir gazeteye kayıp ilanı vermek suretiyle ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, kimlik kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrencinin ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı verilir. Kayıp veya yenileme durumunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kart bedelinin öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Katkı payı

MADDE 23 – (1) Katkı payı 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa katkı payını veya öğrenim ücretini yatırarak ders ön kaydını yapar. Danışman, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde ders kaydını onaylar. Belirlenen kayıt yenileme süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya varsa katkı payını yatırmayan öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.

(2) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 39 uncu madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için mezun olamayan öğrenci kaydını yenilemekle birlikte katkı payı ödemez.

(3) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Ön kayıt işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde danışmanının yardımıyla değişikliğini yapabilir.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır:

a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız oldukları dersler.

b) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.

ç) Üst yarıyıllardan alınmak istenen dersler.

(5) Öğrenciler alacağı ve devam zorunluluğu olan derslerden, ders programında çakışma olması halinde önce zorunlu derslerini sonra seçmeli derslerini dördüncü fıkrada belirtilen sıralamaya göre seçerek kaydını yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu öncelik sıralamasından dolayı çakışan diğer dersleri alamaz.

(6) Farklı üniversitelerden ders almış ve Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Birimine notlarını teslim etmemiş öğrencilerin almış olduğu dersler ve notları dikkate alınmaz.

(7) Danışman tarafından eğitim öğretim döneminin ilk iş günü danışmanlığını yaptığı öğrencilerin aldığı dersler ile ilgili bilgileri içeren ve Toplu Ders Kayıt Formunu ÖİBS’den alarak Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden ilgili Alt Birim başkanlığına gönderir.

(8) (Ek:RG-30/1/2017-29964) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydı yapmayan öğrenciler, kayıt yenileme süresi boyunca mazeretli olduklarını belgelemeleri halinde, ilgili Birim Kurul Kararı ile eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.

Kayıt dondurma

MADDE 25 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini mazereti nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bulunması ve bu istemin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder.

(2) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Lisans programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması halinde ilgili Alt Birim Kurul Kararıyla en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt dondurma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde ilgili Alt Birime yapılır.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleşip kayıt yapan öğrencilere, Türkçe düzeylerini yeterli düzeye getirmek üzere tanınan izin süresi ikinci fıkrada tanımlanan süreye dahil değildir.

(4) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili Yönetim Kurulu Kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) İlgili Birim Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

Danışmanlık

MADDE 26 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, Alt Birim Başkanlığı tarafından, Alt Birim öğretim elemanları arasından bir Akademik Danışman atanır.

(2) Akademik Danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek, yönlendirmek ve ders kaydını onaylamak.

b) Öğrenciyi üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek.

c) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan esaslarca belirlenir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 27 – (1) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve benzeri etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, dersin iş yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait toplam AKTS kredi değeri 30’dur.

(3) (Değişik:RG-30/1/2017-29964) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınır.

(4) (Ek:RG-30/1/2017-29964) Ulusal kredi değeri yarım bir değer olarak oluşan dersler için ulusal kredi değeri bir üst rakama yuvarlanır.

Ders açma esasları

MADDE 28 – (1) Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde, her yarıyıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, Alt Birim Kurulundan gelen öneriler göz önüne alınarak Birim Yönetim Kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının beş kişiden az olması halinde Alt Birim Kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt süresinin son haftası içerisinde açılmayan derse kaydı iptal edilen öğrencilerin, açık bulunan seçmeli derslere kayıtları, Alt Birim Kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları zorunlu hallerde Rektörlük oluru ile Akademik Takvimde belirtilen tarihler içinde değiştirilebilir. Ancak eğitim-öğretim dönemi başlamış ise derse kayıt yaptıran tüm öğrencilerin yazılı talebi halinde haftalık ders programlarında değişiklik talebi yapılabilir.

Ders alma ve bırakma koşulları

MADDE 29 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

(2) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki sorumlu olduğu bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği haftalık ders yükü 40 ders saatinden çok olamaz.

(4) (Değişik:RG-30/1/2017-29964) Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, üçüncü fıkrada belirtilen haftalık ders saati sınırı koşulunu aşmamak üzere üst yarıyıllardan da ders alabilir. Buna göre bir öğrenci alt yarıyıllardan başaramamış ve alamamış olduğu dersi olmamak koşulu ile genel akademik başarı not ortalaması 65,00 - 74,99 arasında ise en fazla dört, 75,00 - 84,99 arasında ise en fazla beş, 85,00 ve üzerinde ise istediği sayıda ders alabilir. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

(5) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim-öğretim programındaki zorunlu dersleri ve asgari krediyi sağlayacak seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar. Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, bulunduğu programdan çıkarıldığında, yerine Alt Birim Kurullarınca uygun görülen eşdeğer bir dersi almalıdırlar. Mezun olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir.

(6) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Öğrenci, Alt Birim onayıyla diğer Alt Birimlerden de eşdeğer ders alabilir.

(7) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde ön kaydını yapmış olduğu herhangi bir dersi danışman onayıyla değiştirebilir.

(8) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Öğrenci, kayıtlandığı bir dersten çekilmek istediğinde eğitim-öğretimin dördüncü haftası içerisinde danışman onayı ile ilgili dersi ders kaydından çıkartabilir. Dersin sorumlu öğretim elemanı Alt Birim tarafından bilgilendirilir.

Derslere devam

MADDE 30 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere F1 notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve en geç eğitim-öğretim döneminin son işgünü ilan edilir.

(3) Türkiye’yi temsilen uluslararası veya Üniversiteyi temsilen ulusal veya uluslararası bir organizasyonda görevlendirilen öğrenciler, görevlendirmenin veya organizasyonun devamı süresince ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, diğer üniversitelerden Alt Birim Kurul kararı ile eşdeğer kabul edilmesi halinde ders alabilir. Bu derslerden alınan notlar, dersin açılacağı bir sonraki yarıyılın Akademik Takviminde belirtilen ders kayıt günleri başına kadar Alt Birim Kurul kararı ile öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları ilgili üniversitenin not döküm belgesinde varsa 100’lük not olarak, yoksa Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre elde edilen 100’lük not dikkate alınır.

Muafiyet

MADDE 32 – (1) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı derslerinin başladığı ilk haftanın son işgününe kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersi ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen temel bilişim derslerinden her eğitim-öğretim yılının başında bir muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) (Değişik:RG-30/1/2017-29964) Lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %55 veya daha fazlası ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. On yarıyıl eğitim-öğretim veren programların dördüncü sınıfına intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %85 veya daha fazlası, ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve üçüncü sınıfta okutulan toplam kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. Lisans programlarının son sınıflarına intibak yapılamaz.

(4) Ön lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi; birinci ve ikinci yarıyılda okutulan derslerin toplam kredisinin %40 veya daha fazlası ise üçüncü yarıyıla intibakı yapılır. Ön lisans programlarının son yarıyılına intibak yapılamaz.

(5) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen esaslara göre ilgili Alt Birim Kurulunca kararlaştırılır. İntibakı yapılan öğrenciler öncelikle varsa alt yarıyıllardaki muaf edilmeyen derslerini alırlar.

(6) (Ek:RG-30/1/2017-29964) Muafiyeti yapılan öğrenci Alt Birim Kurulunun kararından sonraki beş iş günü içerisinde ders ön kaydını yapar.

(7) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt hakkı kazanan öğrenciler muafiyet taleplerini, kayıtlarını müteakip beş işgünü içerisinde ilgili Alt Birimlere yaparlar.

Staj

MADDE 33 – (1) Staj, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır.

(2) Staj çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi, jürinin/komisyonun oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesiyle ilgili esaslar; Birim Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, üç ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ilgili mevzuat ile belirlenen şekillerde yapılabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı ve/veya elektronik olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Alt Birim tarafından belirlenir ve ilgili sınavdan en az yirmi gün önce ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak sınavlar ilgili mevzuat ve Senato kararları uyarınca elektronik veya merkezi yapılabilir.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınav sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir.

b) Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir.

c) Aynı yarıyıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

ç) Ara sınavlar toplam ağırlığı en az %40 en fazla %60 olabilir. Uzaktan öğretim ile verilen derslerde bu ağırlık Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az %70’ine devam etmek,

b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir. Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.

(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden yarıyıl sonu not ortalaması 59,99 ve daha düşük olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dersin yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az iki gün ara verilir.

b) Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

(5) Aşağıdaki şartların tamamını sağlayan öğrencilere üç ders sınav hakkı verilir;

a) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm derslerin devam şartını sağlamış olmak,

b) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Toplamda en fazla üç derse kadar başarısız dersi olmak veya tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not ortalamasına sahip olmamak.

c) Staj ve benzeri uygulamalar dahil, ilgili programın diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.

ç) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibarıyla kullandırılır. Yaz okulunda ders alarak üç ders sınav hakkı kazanan öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üç ders sınav hakkı kullandırılır. Süresi içerisinde hakkını kullanmayan öğrenci, derse ilgili yarıyılda kayıt olduktan ve dersin gerekliliklerini yerine getirdikten sonra üç ders sınav hakkı sahibi olur.

d) Üç ders sınav hakkını kullanıp ilgili derslerden başarısız olan öğrenciler söz konusu derse/derslere açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmış olmaları, devam şartı aranmaksızın yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek ve dersin gerekliliklerini yerine getirerek başarısız olmaları durumunda, tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilirler.

e) Üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde ilgili Alt Birim başkanlığına yazılı olarak başvurur. Öğrencinin durumu beş iş günü içinde incelenerek, öğrencinin sınava girme yeter şartlarını sağlaması halinde öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı tarih Alt Birim Kurulu kararı ile bildirilir.

f) Öğrenciler üç ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not ortalamasını sağlamak zorundadır.

g) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Üç ders sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.

ğ) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Üç ders sınavı sonunda alınan notlar başarı durumuna yansıtılır.

(6) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav için mazeret kabul edilir, ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret kabul edilmez. Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen/giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

b) Üç ders ve azami eğitim-öğretim sonucunda yapılan sınavlar gibi ek sınavlar için mazeret kabul edilmez.

c) Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

d) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) (Değişik:RG-30/1/2017-29964) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde Alt Birim Başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır.

(7) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu derslerden yabancı dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.

(8) Ayrıca ilgili mevzuatta öğrencilere tanınan diğer sınav hakları ilgili mevzuat hükümlerince uygulanır.

(9) Gerekli durumlarda ilgili Birim Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayı ile hafta içi mesai saati bitiminden sonra ve/veya ulusal ve dini bayramlar dışındaki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(10) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır notu almış sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(11) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son ders günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS'ye işlenir ve bütünleme sınavından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili Alt Birim Başkanlığına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir. Süresi içerisinde girilemeyen notlar ve uygulama dersleri için ilgili Alt Birim Kurul Kararı ile not girişinin yapılması sağlanır.

(12) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl kaydını yenilemiş, o derse kayıt yaptırmış ve derse devam koşulunu sağlamış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı veya girme hakkını kazanmadığı bir dersin sınavına girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(13) Yurtiçindeki/yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve uyarlanması 32 nci maddeye göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde bağlı olduğu Alt Birim Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Alt Birim Başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Kurul kararı, ilgili Alt Birim Başkanlığına ve ÖİDB'ye bildirilir.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili Alt Birim Başkanına başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili Alt Birim Başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler ilgili Birim Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Kurul kararı ilgili Alt Birime ve ÖİDB'ye bildirilir.

Ders başarı notu

MADDE 36 – (1) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden başarı notu verilir:

a) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ilgili dersin yarıyıl ders başarı notunun 60,00 ve üzerinde olması gerekir. 50,00 ile 59,99 arasındaki ders başarı notuna ait başarı durumu üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

b) Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Yarıyıl sonu sınavından 50,00’den düşük sınav puanı alan öğrencinin ders başarı notu hesaplanmaz.

c) Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili Alt Birim tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(3) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

        Başarı Notu                Harf Notu                            Katsayı

        90,00 – 100                AA                                         4,00

        80,00 – 89,99             BA                                          3,50

        70,00 – 79,99             BB                                          3,00

        65,00 – 69,99             CB                                          2,50

        60,00 – 64,99             CC                                          2,00

        55,00 – 59,99             DC                                          1,50

        50,00 – 54,99             DD                                         1,00

        40,00 – 49,99             FD                                          0,50

          0,00 – 39,99             FF                                           0,00

          0                               F1, F2, F3                              0,00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılıdır.

c) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrencinin dersin bulunduğu döneme ait dönem not ortalaması en az 60,00 ise dersi koşullu başarmış sayılır. Dönem not ortalaması en fazla 59,99 ise ders başarısızdır ve açıldığı ilk yarıyılda dersin yeniden alınması gerekir. Mezun durumda olan öğrencilerin DC ve DD notları başarılı kabul edilir.

ç) Bir dersten FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır.

(4) (Ek:RG-28/11/2019-30962) F1, F2 ve F3 notları aşağıda tanımlanmıştır:

a) F1: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu yerine getirmediği ve yarıyıl sonu sınavına giremeyeceği durumlarda verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

b) F2: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirdiği ancak yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde sınava girmediği durumlarda verilir.

c) F3: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirerek yarıyıl sonu sınavına girdiği, ancak bu sınavdan 50,00’den az puan aldığı durumlarda verilir. Bu durumda öğrencinin yarıyıl ders başarı notu hesaplanmaz.

ç) F1, F2 ve F3 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına sıfır puanla katılır.

(5) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan öğrencilere verilir.

b) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir. Bu dersler ortalamaya girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

c) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.

ç) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalışmalarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

d) DB (Dersten Çekilme): Ders seçimi yaptığı halde seçtiği derse devam etmek istemeyen ve dersi bırakmak isteyen öğrencilere verilir. Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk dört hafta sonuna kadar dersten çekilebilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 37 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) (Değişik:RG-30/1/2017-29964) Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notları ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki basamak kullanılarak ifade edilir.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından belirlenen esaslara dayanılarak hesaplanır.

(6) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan derslere ait muafiyet notları ortalamaya dahil edilir.

(7) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.

Ders tekrarı

MADDE 38 – (1) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Bir öğrenci; öncelikle, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

(2) Öğrenci, daha önce başarılı olarak tamamladığı ders/derslerini tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Bu takdirde alınan en son sınav notları yarıyıl başarı notu hesabında dikkate alınır.

Genel akademik başarı not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 39 – (1) Genel akademik başarı not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf veya başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği ilgili yarıyılda tekrarlayabilir. Bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında, devam şartı aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak tüm sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrenci ilgili derse tekrar kayıt yaptırdıktan sonra bu dersi bırakamaz ve önceki sınav notları otomatik olarak sıfırlanır. Tekrar edilen derslerde alınan son not, genel akademik başarı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Azami eğitim-öğretim süresi sonunda yapılacak işlemler

MADDE 40 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversitenin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(3) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Tüm derslerinden başarılı oldukları halde sadece stajı kalan öğrencilerin, dört yarıyıl içinde stajlarını vermedikleri (kayıt yenilemedikleri) durumlarda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversiteden ilişikleri kesilir.

(4) (Ek:RG-28/11/2019-30962) Öğrenciler, talep etmeleri durumunda daha önce almadıkları dersleri veya uygulama derslerine bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilirler.

Mezuniyet

MADDE 41 – (1) (Değişik:RG-30/1/2017-29964) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen AKTS kredisi yeterliliğini en üst düzeyde sağlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 60,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Birinci fıkradaki şartları, bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süresinden önce sağlayan öğrenci, daha kısa sürede mezun olabilir.

(3) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin öğrenimini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yarıyıl sonu sınav haftasının son günü veya bütünleme sınav haftasının son günü veya stajın son günü veya üç ders sınavının son günü veya ek ders sınavların son günüdür.

(4) (Ek:RG-30/1/2017-29964) Bir öğrencinin mezuniyeti Alt Birim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yarıyıl onur öğrencileri

MADDE 42 – (1) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak başarıyla tamamlayan, diğer yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası bulunmayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 43 – (1) Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler içinde tamamlayan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi

MADDE 44 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payı ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik belgelerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.

Diplomalar

MADDE 45 – (1) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulun lisans ve çift anadal programları için lisans, on yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan Eczacılık Fakültesi programı için Eczacılık Fakültesi diplomalarıdır.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.

(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayanlara verilen ön lisans diploması

MADDE 46 – (1) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan Birim programlarının ilk dört yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı ve genel akademik başarı not ortalaması en az 60,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan/tamamlayamayan öğrencilere talepleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Diplomanın kaybı halinde verilecek belge

MADDE 47 – (1) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verme koşuluyla, ilgili yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

Adres bildirme

MADDE 48 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Bildirim adresi öğrencilerin Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerdir. Adresleri değiştiği halde ÖİBS'de güncellemeyen veya beyanlarında yanlış ya da eksik bilgi bulunan öğrencilerin kayıt olurken bildirdikleri adrese bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 49 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

İlişik kesme

MADDE 50 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin;

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamamış olması,

d) İlgili birim kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı payını ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması,

e) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya yeterli diğer şartları sağlamaması,

durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.

Belgelerin saklanması

MADDE 51 – (1) Ders devam çizelgeleri ve yarıyıl başarı sonuç listeleri başta olmak üzere başarı değerlendirme belgelerinin bir kopyası ilgili Alt Birim Başkanlığında beş yıl süre ile saklanır.

(2) Sınav evrakları gibi ölçme belgeleri Alt Birim Başkanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır. İki yılın sonunda ilgili Birim tarafından bir tutanakla imha edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-28/11/2019-30962) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Üniversiteye kaydı olan öğrenciler yönünden bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2016

29827

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

30/1/2017

29964

2

28/11/2019

30962

3