BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM, HAYVANCILIK VE

GIDA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/6/2021-31518) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(Değişik:RG-21/6/2021-31518)

(1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(Değişik:RG-21/6/2021-31518)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimleri: Küçükbaş yetiştiricilik, büyükbaş yetiştiricilik, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, atçılık, arı yetiştiriciliği, süt işleme, et işleme, bitkisel üretim ve su ürünlerini,

ç) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birim sorumlusu: Eğitim, araştırma ve üretim birimleri sorumlusunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğretim elemanları ve öğrencilerine, bitkisel ve hayvansal üretim, ıslah, ürün değerlendirme ve araştırma konularında uygulama imkânı ve bu hizmetlere yönelik üretim-uygulama ile Üniversitenin etki alanındaki bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilerinin eğitimine yönelik işlevleri yerine getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek,

b) Bölgede yapılmakta olan bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili çevre koşullarını incelemek,

c) Bölge koşullarına uygun bitki ve hayvan türlerini geliştirmek amacı ile ıslah çalışmaları ve araştırma yapmak,

ç) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

d) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, marka ürünler elde etmek ve pazara sunmak,

e) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hizmet sağlamak,

f) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik çalışma ve staj için üretim birim sorumlusunun onayı alınarak yer ve hizmet sağlamak,

g) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, kamu ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak,

ğ) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine rehberlik etmek,

h) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek,

ı) Üniversitemiz tarafından yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile karşılıklı ikili işbirliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede görevli en çok iki öğretim elemanını veya idari personelini, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek, Yönetim ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulu kararı ile Merkez yeni üretim birimlerinin kurulması için karar alınması durumunda Rektörün onayına sunmak,

e) Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birim sorumlularının atanması ve görevden alınması teklifini rektöre sunmak,

f) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimi sorumlularından; büyükbaş yetiştiricilik, küçükbaş yetiştiricilik, süt işleme alt birim sorumlusu ve Veteriner Fakültesi Dekanının önerisiyle, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen bir Veteriner Fakültesi öğretim elemanından olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, Merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,

b) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak,

c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,

ç) Üniversitenin fakülteleri ve diğer ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, merkez eğitim, araştırma ve üretim alt birimi sorumlusunun onayı alınmak kaydı ile uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak,

d) Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

e) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,

f) Elde edilen ürünleri işlemek ve pazara sunmak,

g) Merkezin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için yeni eğitim, araştırma ve üretim alt birimlerinin kurulması teklifinin kararını almak,

ğ) Merkez üretim birimlerinden gelen raporlarını karara bağlamak,

h) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek,

ı) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarını gündeme alıp değerlendirmek.

(4) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyetlerini izlemek amacıyla ayda en az bir defa olağan olarak üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy olarak kabul edilir. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör Başkanlığında, ilgili Rektör Yardımcısı, Veteriner Fakültesi Dekanı, Müdür, Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı ve sektörle ilgili sivil toplum temsilcilerinden; üretici birlik ve kooperatif başkanlarından iki üye, özel sektör temsilcisinden bir üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu kararı ile üç yıllığına Üniversite dışındaki sivil toplum temsilcilerini ve özel sektör temsilcisini Danışma Kuruluna davet eder.

(2) Danışma Kurulunun görevi; ülkesel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için; bitkisel ve hayvansal üretim konularında, üretimin artması, ıslahı, ürünlerin çeşitlendirilmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerini izlemek amacıyla yılda en az iki defa olağan olarak toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Başkan gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör yetkisini Müdüre devredebilir.

(2) Merkezin mali konularındaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/6/2021-31518) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 ____________

(1) 21/6/2021 tarihli ve 31518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı ‘Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık Ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/9/2016

29826

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

21/6/2021

31518

2.