TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, akademik faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-18/10/2016-29861)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

b) Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü: Merkeze bağlı birimlerin hemşirelik hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu yöneticiyi,

c) İşletme Direktörü: Merkezin İşletme Direktörünü,

ç) Merkez (Hastane): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mütevelli Heyet: Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Merkez Temsilcisi: Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen temsilciyi,

f) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

g) Rektör Yardımcısı: Tıp Fakültesi ve Merkezin bağlı olduğu Rektör Yardımcısını,

ğ) Tıbbi Direktör (Başhekim): Merkezi temsil eden ve Merkeze bağlı tıbbi birimlerin yönetimi ile tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

h) Tıp Fakültesi: Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesini,

ı) Senato: TOBB Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmeti almak üzere başvuran kişilere bilim ve teknolojinin öngördüğü en ileri düzeyde tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamak, bu hedef doğrultusunda hekim ve sağlık personeli yetiştirmek, sağlık bilimleri alanındaki lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimine, ayrıca akademik personelin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerine destek olmak, çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda Üniversite bünyesindeki akademik birimler ile yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak verimli, nitelikli ve hasta haklarına saygılı bir sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı ve insan kaynağı planlamasını yapmak; planlama sonrası gerçekleştirme sürecini yönetmek ve yürütmek.

b) Bilim ve teknolojinin öngördüğü en ileri düzeyde tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayarak, nitelikli bir sağlık hizmeti vermek.

c) Tıp ve sağlık bilimleri alanında lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere eğitim, araştırma ve uygulama olanaklarını sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri sürekli eğitim faaliyetleri düzenlemek.

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan eğitim, araştırma ve uygulamalara destek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak ve işletmek.

e) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve sağlıklı yaşam bilinci kazanması amacıyla eğitim programları hazırlamak ve hedef kitleyi eğitim toplantıları, yayınlar ve basın yoluyla bilgilendirmek.

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Değişik:RG-18/10/2016-29861) Tıbbi Direktör (Başhekim),

c) İşletme Direktörü.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-18/10/2016-29861) Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı veya Mütevelli Heyet Merkez Temsilcisi başkanlığında, Dekan, Tıbbi Direktör (Başhekim), İşletme Direktörü ve Üniversitede görevli bir öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2) Değişik:RG-18/10/2016-29861) Üyelerden; Tıbbi Direktör (Başhekim), İşletme Direktörü ve Üniversite öğretim üyesi Rektör tarafından üç yıl için Yönetim Kurulunda görevlendirilir. Görev süresi sona erenler tekrar görevlendirilebilir. Diğer üyelerden Rektör Yardımcısı ve Dekan görevleri devam ettiği sürece Yönetim Kurulunda yer alır.

(3) Yönetim Kurulu; Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında ayda en az bir kez, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda olağan toplantısını yapar.Yönetim Kurulu, Rektör veya görevlendirdiği Rektör Yardımcısının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak toplanabilir.

(4) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu; gerekli hallerde, Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen Üniversite, Fakülte ve merkez birimlerinin yetkili uzman veya görevlilerini, oy hakkı olmaksızın toplantılara davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesindeki birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, Merkezin yönetim ve işleyişi ile ilgili politikalar geliştirmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini, etkili, kolay ulaşılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yatırım ve personel planlaması konusunda stratejik kararlar almak ve çalışanları teşvik edici politikalar geliştirmek.

c) Merkezin stratejik planını ve performans programını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin yatırım programı, bütçe ve mali tablolarını hazırlamak, bütçe uygulamalarını izlemek ve denetlemek, her bütçe döneminde uygulamaya ilişkin esasları ve harcamalara ilişkin yetkileri karara bağlayarak Rektörlüğe sunmak.

d) Merkeze kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, sağlık birimleri açılmasına ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin çalışmalar yaparak Rektörlüğe sunmak.

e) Yönetim Kurulu üyelerinin merkezdeki faaliyet alanlarıyla ilgili, projelerini, çalışmalarını ve önerilerini değerlendirip karara bağlamak, Rektörlük tarafından belirlenen yetki limitleri çerçevesinde satın alma işlemlerini onaylamak.

f) Direktörlerin kendilerine bağlı bölümlerde çalışanlara dair kadro planı ve bütçesi, işe alma, atama, ücretlendirme, eğitim, kariyer, performans değerlendirmesi, ihtilafların çözülmesi vb. insan kaynakları yönetimi süreçlerine ait çalışma ve önerilerini karara bağlamak.

g) Merkeze bağlı birimlerin iş, işleyiş ve performans sonuçlarını değerlendirerek iyileştirici ve geliştirici önlemleri almak.

ğ) Sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potansiyellerinin geliştirilmesi için Tıp Fakültesi ve ilgili diğer Üniversite birimleri ile işbirliği yapmak.

h) Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve ihtisas komisyonları kurmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ı) Merkezin yıllık çalışmalarının sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

Tıbbi Direktör

MADDE 10 – (Değişik:RG-18/10/2016-29861)

(1) Tıbbi Direktör (Başhekim); Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Tıbbi Direktör (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir.

Tıbbi Direktörün görevleri

MADDE 11 – (Değişik:RG-18/10/2016-29861)

(1) Tıbbi Direktörün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine, kalitesinin sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek, çalışma sonuçlarını takip etmek.

c) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

ç) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesine önderlik etmek.

d) Başhekim yardımcısı ve Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü ataması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin çalışmalarını ve performansını takip etmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin ve bakım ekibinin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

g) Tıp Fakültesi lisans ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitim ve uygulamalarına destek olmak, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanlıkları ile ortak programları koordine etmek.

ğ) Rektör tarafından verilen veya Yönetim Kurulunda kararlaştırılan diğer görevleri yapmak.

İşletme Direktörü

MADDE 12 – (1) İşletme Direktörü; en az lisans düzeyinde eğitim almış, sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İşletme Direktörü yeniden görevlendirilebilir.

İşletme Direktörünün görevleri

MADDE 13 – (1) İşletme Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin; nitelikli sağlık hizmeti, kaliteli eğitim ve bilimsel araştırma vizyonu doğrultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi için, idari, mali, teknik ve destek birimlerinin koordinasyonu ve yönetimi ile merkezin tıbbi ve bakım birimleriyle işbirliğini sağlamak.

b) Merkezin, sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve mali sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlamak ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin gelir, gider ve kaynak yönetimi, finansal yönetim, insan kaynakları, satınalma, varlıkların korunması, bakım ve onarım, lojistik ve destek birimlerinin politika ve çalışma prensiplerini oluşturmak, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, verilen kararları uygulamak, takip etmek ve denetlemek.

ç) Merkezin, sorumluluk alanına giren bölümleri için cihaz ve kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçenin uygulanmasını takip etmek.

d) Merkezin yatırım bütçesi ve fizibilite raporlarını hazırlamak, mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

e) Merkezin, sağlık hizmetleriyle ilgili izin, ruhsat, denetim benzeri sebeplerle kamu kurumları ve diğer paydaşlar nezdinde yürütülecek çalışmalarını yapmak.

f) Merkezin hasta hizmetleri, fiyatlandırma ve iş geliştirme, kurumsal iletişim, medikal muhasebe, bilgi işlem, kat hizmetleri, mutfak, temizlik, güvenlik, otopark, teknik ve biyomedikal hizmetler, çağrı merkezi gibi hizmet birimlerinin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve hizmet için gerekli fiziki şartların oluşturulması için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi yapmak.

g) Rektör tarafından verilen veya Yönetim Kurulunda kararlaştırılan diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/10/2016-29861)

(1) Hastane ve hastaneye bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili üniteler, yürüttükleri hizmetler açısından bağlı bulundukları Tıbbi Direktör ve İşletme Direktörüne ve nihai olarak da Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

(2) Tıp Fakültesi bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alanlarına giren Merkez ünitelerinde sağlık hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunurlar.

(3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla kurul ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2016

29805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

18/10/2016

29861

2.

 

 

3.

 

 

4.