KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-24/6/2018-30458)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-24/6/2018-30458)

(1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yürütülen Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-19/4/2018-30396)

(1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arapça Yeterlilik Sınavı (AYS): Akademik yılın başında İslami İlimler Fakültesindeki Arapça Hazırlık Sınıfı eğitimini görmek zorunda olan öğrencilerden muaf olacakları belirlemek için yapılan sınavı,

b) Arapça Seviye Tespit Sınavı (ASTS): Akademik yılın başında Arapça hazırlık eğitimi için öğrencilerin seviyelerini belirlemek için yapılan sınavı,

c) Bir akademik yıl: İki yarıyılı,

ç) Birim Kurulu: İslami İlimler Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d) Birim Yönetim Kurulu: İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) Bölüm: Temel İslam Bilimleri Bölümünü,

f) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Dekan: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanını,

g) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Dekanlık: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığını,

ğ) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Fakülte: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini,

h) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Hazırlık Sınıfı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfını,

ı) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Rektör/Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

i) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

j) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

k) Yaz Okulu: Arapça Hazırlık Sınıfı destek programını,

l) Yılsonu Genel Sınavı: Her iki yarıyıl ortalaması 50 ve üzeri olan öğrencilerin eğitim öğretim yılının sonunda katılmaya hak kazandıkları sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, temel İslam bilimlerinin ana kaynaklarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlar bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yürütülür.

Komisyonlar ve hazırlık sınıfı koordinatörü

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak üzere Dekanın teklifi üzerine birim yönetim kurulunca biri başkan en az üç öğretim elemanından oluşan Program Geliştirme Komisyonu ve hazırlık sınıfında uygulanan sınavlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek amacıyla biri başkan en az üç kişiden oluşan Sınav Komisyonu oluşturulur.

(2) (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Dekan, Program Geliştirme Komisyonu veya Sınav Komisyonu Başkanlarından birini Hazırlık Sınıfı Koordinatörü olarak görevlendirebilir.

(3) Dekanın teklifi yönetim kurulunun onayıyla yeni komisyonlar kurulabilir.

Arapça yeterlilik ve seviye tespit sınavları

MADDE 8 – (1)  (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Arapça Yeterlilik Sınavı; öğretim yılı başında Fakültede hazırlık sınıfı okuma zorunluluğu olan eski ve yeni kaydolan öğrencilerin, hazırlık sınıfından muaf olup olmayacaklarını tespit etmek amacıyla yapılır. Hazırlık sınıfından muafiyet için, Arapça Yeterlilik Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Bu sınavdan alınan puan öğrencinin sınıf seviyesini tespit etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak, Arapça Yeterlilik Sınavından gerekli 65 puanı alamayanlar veya bu sınava girmeyenler için öğretim yılı başında Senato kararı gereğince Sınav Komisyonunun tayin edeceği tarihte Arapça Seviye Tespit Sınavı yapılabilir ve öğrenciler belirlenen esaslara göre hazırlık sınıflarında öğrenim görür.

(2) Aşağıdaki şartlardan birine sahip olan öğrenciler Arapça Hazırlık sınıfını zorunlu olarak okumaktan muaftırlar:

a) (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Fakülte tarafından yapılan Arapça Yeterlilik Sınavından başarılı olmak,

b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan son üç yıl içinde Senato tarafından belirlenen seviyede puan almış olduğunu belgelemek,

c) (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Daha önce Türkiye'de başka bir üniversiteye bağlı İslami İlimler/İlahiyat Fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programını en az 65 puan alarak başarıyla tamamlamış veya herhangi bir İslami İlimler/İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan Arapça Yeterlilik Sınavından en az 65 puan almış olmak,

ç) En az son üç yılında, Arapçanın anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

(3) (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Ön lisans mezunlarından dikey geçiş yoluyla gelen veya ek kontenjanla geç yerleştirilen ve hazırlık sınıfını zorunlu olarak okumak durumunda olan öğrenciler için ilave yeterlilik ve seviye tespit sınavı düzenlenebilir.

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık sınıfı öğretim takvimi, birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Hazırlık sınıfı seviye grupları

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, ASTS veya AYS sonuçlarına göre Bölüm tarafından belirlenir.

(2) Arapça hazırlık sınıfı müfredatı ve ders içerikleri birim kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Türkçesi yeterli seviyede olmayan yabancı uyruklu öğrenci hazırlık sınıfına başlatılmaz.

(4) (Değişik:RG-7/11/2022-32006) Hazırlık sınıflarının her birinde öğrenci sayısı, fiziki imkânlar ve öğretim elemanı sayısı göz önünde bulundurularak birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-7/11/2022-32006) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20'sini geçen öğrencinin yılsonu başarı durumu devamsız (DZ) olarak hesaplanır ve bu öğrenci akademik yıl süresince Arapça Yeterlilik Sınavı dışında yapılan diğer sınavlara giremez.

(2) Herhangi bir sebeple derse katılmayan veya katıldığı halde ders bitmeden sınıftan ayrılan öğrenci o derse girmemiş sayılır.

(3) Dekanlık, öğretim elemanlarından, öğrencilerin devam durumlarına dair yoklama evrakını talep edebilir.

(4) (Ek:RG-24/6/2018-30458) (Değişik:RG-22/6/2019-30809)(2) Üniversite tarafından görevlendirilen veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilmesi teklif edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere devam ve izin durumları, Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve izin verilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Öğrenciye, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının vefatında Birim Yönetim Kurulu kararıyla 7 gün izin verilir. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen heyet raporu hariç raporlu olunan süreler devamsızlıktan sayılır.

Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-19/4/2018-30396)  Birim Kurulu kararıyla her yarıyıl en az iki ara sınav ile yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Hazırlık sınıfı yılsonu genel sınavı öncesindeki genel başarı notunun belirlenmesinde, birinci yarıyılda yapılan sınavların katkısı %45, ikinci yarıyılda yapılan sınavların katkısı %55'tir.

(2) Ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarda edindikleri bilgi ve becerilerini ölçmek ve yılsonu genel sınavına hazırlık amacıyla yapılır.

(3) (Değişik:RG-19/4/2018-30396) Ara sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve öğrenciyi izlemeye yönelik haberli ya da habersiz yapılabilir. Sınav sayısı Sınav Komisyonunun teklifi sonucunda Birim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) (Değişik:RG-22/6/2019-30809)(2) Yılsonu genel sınavına katılabilmek için iki yarıyıl başarı ortalamasının en az 50 puan olması esastır. Ancak, yılsonu genel sınavına girmeye esas olan başarı ortalaması, öğrenci başarıları esas alınarak Birim Yönetim Kurulu tarafından 30-50 puan aralığında belirlenebilir.

(5) (Ek:RG-19/4/2018-30396) Zorunlu Arapça hazırlık sınıfı sınav ve şube belirleme ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Başarılı sayılma

MADDE 13 – (1)  (Değişik:RG-22/6/2019-30809)(2)  Öğrencilerin yılsonu başarı notu; iki yarıyılın başarı not ortalamasının %45'iyle, yılsonu genel sınavdan aldığı notun %55’inin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için yılsonu genel başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması esastır. Ancak, öğrencinin yılsonu genel başarı notunun belirlenmesinde Birim Yönetim Kurulu kararıyla 40 puana kadar taban puan uygulaması yapılabilir.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciye başarı sertifikası verilir ve başarı durumu not durum belgesinde belirtilir. Ayrıca, öğrenciye verilen diploma ekinde yabancı dil eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır.

(3) Zorunlu Hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız oldukları takdirde Arapça muafiyet sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına devam ederler.

(4) Hazırlık sınıfında devam şartını sağlamayan veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Arapça muafiyet sınavından da başarısız oldukları takdirde Hazırlık sınıfını tekrar ederler veya Arapçayı kendi imkânlarıyla geliştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(5) Hazırlık sınıfını ikinci kez okumak zorunda olan öğrencilerin derslere devamı zorunludur.

(6) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-24/6/2018-30458) Devamsızlık süresini aşmamak şartıyla öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılmadığı yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içinde Dekanlığa bildirmesi gerekir. Mazeretlerini belgelendirmeyen öğrenciler ilgili sınavdan başarısız kabul edilir. Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav tarihleri genel duyuruyla öğrencilere sınav öncesi ilan edilir. Ara sınavlara, yıl sonu genel sınavına ve akademik yılbaşında yapılan Arapça yeterlilik sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

(2) (Mülga:RG-24/6/2018-30458)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (Değişik:RG-19/4/2018-30396)

(1) Yılsonu Genel Sınavında maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde bir dilekçeyle Dekanlığa başvurur. Öğrenci dilekçeleri, Dekanlık tarafından kurulan sınav komisyonunda incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Hazırlık sınıfı öğretimi süresi

MADDE 16 – (Değişik:RG-19/4/2018-30396)

 (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi, her biri 16 haftadan az olmamak şartıyla iki yarıyıldır. Öğrenciler, belirlenen esaslara göre haftada en az 24 saat Arapça yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Yaz dönemi eğitim ve öğretimi

MADDE 17 – (Değişik:RG-24/6/2018-30458)

(1) Hazırlık sınıfı yaz öğretimi, Üniversitenin yaz okulu mevzuatına göre yürütülür.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 18 – (1) Dekanlık, Hazırlık sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretiminden sorumlu olup disiplin, izinli sayılma gibi işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

Öğrencilik statüsü

MADDE 19 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri Dekanlıkça yapılır.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Hazırlık sınıfında ilişik kesme ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 19/10/2013 tarihli ve 28796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 24 – (Değişik:RG-24/6/2018-30458)  

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

_________________

(1) 24/6/2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yönetmelik değişiklİği  ile bu Yönetmeliğin adı “Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2016

29783

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

5/10/2016

29848

2

19/4/2018

30396

3

24/6/2018

30458

4

22/6/2019

30809

5

7/11/2022

32006