ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-23/2/2021-31404)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programı ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/2/2021-31404)

(1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programına ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

ç) Yüksekokul: Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

d) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

e) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet, Kayıt, Devam Durumu, Sınavlar ve Sınavların Yürütülmesi

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden kısmen yabancı dille eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:

a) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) Yüksekokul tarafından yıl içinde yapılan yeterlilik sınavlarının birinden Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alanlar.

b) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği puanı almış olanlar.

c) (Mülga:RG-6/10/2018-30557) (Yeniden düzenleme:RG-23/2/2021-31404) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarılı olmuş öğrencilerden, muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrenciler.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden yabancı dille eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:

a) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) Yüksekokul tarafından yıl içinde yapılan yeterlilik sınavlarının birinden Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alanlar,

b) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) Üniversitenin yabancı dille eğitim yapan bölümlerinin hazırlık sınıflarındaki öğrencilerden, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen sınavlardan, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen puanları alanlar,

c) Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden, The Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) sınavından 70 puan aldıklarını belgeleyenler,

ç) (Mülga:RG-23/2/2021-31404)

d) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarılı olmuş öğrencilerden muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrenciler.

(3) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi durumunda, kısmen yabancı dille eğitim yapan bölümler ve yabancı dille eğitim yapan bölümler için bu maddede belirtilen muafiyet koşulları geçerlidir.

Kayıt ve devam durumu

MADDE 6 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler için her akademik yılbaşında (Değişik ibare:RG-23/2/2021-31404) Yüksekokulun fiziksel şartları ve öğretim kadrosu imkânları göz önüne alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca bir kontenjan belirlenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına her bir bölümden hangi sayıda öğrenci alınacağı söz konusu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının toplam kontenjana oranlanmasıyla tespit edilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam etmek için dilekçe veren öğrencilerin sayısı o yıl için, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üstünde olduğu takdirde söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, (Değişik ibare:RG-23/2/2021-31404) Üniversiteye giriş puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak belirlenir.

(3) Kısmen yabancı dille veya yabancı dille eğitim yapan bölümlerin hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler yapılan toplam derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Sağlık nedeniyle alınan raporlar veya başka mazeretler devamsızlıktan düşülmez. (Değişik ibare:RG-23/2/2021-31404) Devamdan başarısız olan öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakültelerine veya yüksekokullarına devam edemezler. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce (Değişik ibare:RG-23/2/2021-31404) bilgilendirilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler.

(4) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve yıl sonunda başarılı ya da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, takip eden yeterlilik sınavlarına giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.

(5) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların (yabancı dille veya kısmen yabancı dille) hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) (Ek:RG-23/2/2021-31404) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi durumunda, kısmen veya isteğe bağlı yabancı dille ve yabancı dille eğitim yapan bölümlerin hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler, uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan toplam derslerin %85’ine ve girilen ders saatinin tamamına senkron olarak katılmak zorundadır. Çevrimiçi olarak yapılan dersler, öğrencilerin giremedikleri dersleri telafi edebilmeleri için sistemde takip eden 7 gün süresince kayıtlı tutulur ve süre sonunda bu ders kayıtları silinir. Devam koşulu asenkron katılımla sağlanamaz.

Sınavlar

MADDE 7 – (Değişik:RG-23/2/2021-31404)

(1) Hazırlık programında yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak sınav türleri, sınav tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Yeterlilik sınavı

MADDE 8 – (Değişik:RG-23/2/2021-31404)

(1) Yeterlilik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  Devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler birinci yarıyıl sonu ve yıl sonu yeterlilik sınavına katılamazlar.

(2) Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve daha önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için yapıldığı takdirde Seviye Tespit Sınavından, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(3) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına; Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında kurlara göre belirlenip ilan edilen puanı birinci yarıyıl sonu itibarıyla alan hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile ikinci yıllarında hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânları ile yabancı dil bilgilerini geliştiren öğrenciler herhangi bir not şartı aranmaksızın girebilirler.

(4) Yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına; yıl içi not ortalaması en az 50 olan hazırlık sınıfı öğrencileri ve Yüksekokuldaki ilk yılında hazırlık sınıfından başarısız olup, takip eden yıl yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkanları ile geliştirmiş olan öğrenciler katılabilir.

(5) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğrenciler ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve sonrası yıllarda hazırlık sınıfından başarısız olup bölümlerine sorumlu geçen isteğe bağlı eski kayıtlı öğrenciler, herhangi bir koşul aranmaksızın sınav kaydı yaptırarak yeterlilik sınavlarına girebilirler.

(6) Kısmen yabancı dille ve Türkçe eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 60 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Buna göre;

a) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının not ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanır.

(7) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş Türkçe öğretim yapan bölüm/program öğrencileri yeterlilik sınavlarının birinci aşamasından en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır ve ikinci aşamaya girmez.

(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Buna göre;

a) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının not ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanır.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi durumunda, kısmen veya isteğe bağlı yabancı dille ve yabancı dille eğitim yapan bölümler için bu maddede belirtilen Yeterlilik Sınavı koşulları geçerlidir. 

Seviye tespit sınavı

MADDE 9 – (Değişik:RG-23/2/2021-31404)

(1) Seviye Tespit Sınavı (yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması durumunda), yabancı dil hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları notlara göre düzeylere ayırmak için yapılabilir. Bu sınavdan alınan puanların yıl sonu başarı notuna etkisi yoktur.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-8/8/2016-29795) Öğrencilerin giremedikleri ara sınavlarla ilgili mazeretlerinin kabulüne, Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihini takip eden yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz.

(2) (Değişik:RG-23/2/2021-31404) Mazeret sınavları, önceden duyurulmak kaydıyla, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı tarihe kadar işlenen müfredatı kapsar.

(3) (Ek:RG-23/2/2021-31404) Yeterlilik, mazeret sınavlarının ve küçük sınavların mazeret sınavları yoktur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 11 – (Değişik:RG-23/2/2021-31404)

(1) Yüz yüze yapılan sınav programlarında, öğrenciler, belirtilen tarih, yer ve saatlerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınavlara girer. Yapılacak olan sınavlarda belirtilen sınav kurallarına uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

(2) Uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan sınavlarda, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından duyurulan sınav kurallarına uyulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Başarı Durumu, İtirazlar ve Hazırlık Programının Süresi

Yıl içi notunun hesaplanması

MADDE 12 – (1) Yıl içi notunun içeriği ve ağırlıkları her öğretim yılı başında Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur.

Başarılı sayılma

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren öğrenciler hazırlık sınıfında başarılı olur:

a) Öğretim yılı boyunca yapılan sınavlarda, Yüksekokul Yönetim Kurulunun öğretim yılı başında belirleyip duyuracağı yıl içi başarı (Değişik ibare:RG-23/2/2021-31404) puanını alan öğrenciler,

b) (Değişik:RG-8/8/2016-29795) (Değişik ibare:RG-23/2/2021-31404) Birinci yarıyıl sonu ve yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavlarına giriş şartlarını yerine getirip bu yeterlilik sınavlarının birinden başarılı olmak için gerekli puanı alan öğrenciler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (Değişik:RG-23/2/2021-31404)

(1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek sınav sonucuna itiraz edebilirler. Sınav evrakı, (dijital ve/veya kağıt üzerinde) Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve karara bağlanarak sonuç yedi gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencilerin, konuşma becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz hakkı yoktur.

Hazırlık programının süresi

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim, yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 24/11/2005 tarihli ve 26003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2015

29502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

8/8/2016

29795

2

6/10/2018

30557

3

23/2/2021

31404