GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK, EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDEAM)’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İDEAM): Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Proje ve çalışma grubu: Merkezin proje ve çalışma grubunu,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası istatistik meslek değerleri ve ilkelerini doğrultusunda akademisyenlere, araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik ve ilgili konularda yayın yapmak, araştırmacılara istatistik ve eğitim kursları, istatistik ve anabilim dallarında lisans ve lisansüstü öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi vermek ve sertifika programları açmak, başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstatistik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) İstatistik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda eğitim vermek ve sertifika programları açmak.

c) Başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi vermek.

ç) İstatistik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek.

d) İstatistik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık, eğitim, yayın, araştırma ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

f) Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine, görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.

g) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ı) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

(2) Müdür yardımcılarının görevi; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirmektir.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen iki üye ile Müdür ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılın Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarını hazırlamak ve planlamak, eğitime katılım koşullarını belirlemek, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak.

b) Müdür tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.

c) Müdür tarafından sunulan bir sonraki döneme ait çalışma programını değerlendirmek, karara bağlamak.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek ve verme konusunda Müdüre yetki vermek.

d) Yapılmış araştırmalara verilecek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesini düzenlemek ve verme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili tüzükleri düzenlemek ve kararları almak.

f) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini inceleyerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirlemek ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak.

g) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ve dışarıdan alınması düşünülen hizmetlerle ilgili önerileri karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak.

ğ) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile Merkez gelirlerinin dağıtım şekillerini belirlemek.

h) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, öğretim elemanları, lisans öğrencileri ve lisansüstü öğrencilerden oluşan çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Çalışma gruplarının faaliyetlerini Yönetim Kurulu izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.