YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

b) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Yabancı Diller Yüksekokulunun işleyiş ve görevleri

MADDE 5 – (1) Üniversitede tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm ve programların yabancı dil hazırlık sınıflarının oluşturulması ve yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetleri, Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

(2) Yabancı Diller Yüksekokulunun görevleri şunlardır:

a) Hazırlık programlarının eğitim-öğretim planlarını oluşturmak,

b) Hazırlık programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin denetimini yapmak,

c) Hazırlık programlarının birim koordinatörlerini belirleyerek Rektörlüğe teklif etmek,

ç) Hazırlık programlarının akademik takvim taslaklarını oluşturarak Rektörlüğe sunmak,

d) Farklı dillerdeki hazırlık programlarının birbirine paralel ve birbiriyle bütünlük içinde yürütülmesi için Hazırlık Birim Koordinatörleri arasında iş birliğini sağlamak.

Hazırlık Birim Koordinatörü

MADDE 6 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü her yabancı dil için bir Hazırlık Birim Koordinatörü tayin eder. Hazırlık Birim Koordinatörü; tayin edildiği yabancı dil hazırlık programında görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesi, öğretim planının hazırlanması, sınıfların oluşturulması, birimdeki öğretim elemanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, ders materyallerinin ve sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Kayıt-kabul

MADDE 7 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans ve ön lisans diploma programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları öncelikle yabancı dil hazırlık sınıfına yapılır.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık programında kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Muafiyet şartları, başvuru usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans veya ön lisans diploma programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olurlarsa, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt oldukları lisans ve ön lisans diploma programına devam ederler.

(2) Ulusal veya uluslararası sınavlardan ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerinde gösterilen “B2” seviyesine eşdeğer puan alan öğrenciler, bu belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulur ve doğrudan kayıt oldukları lisans ve ön lisans diploma programına devam ederler.

(3) KPDS/ÜDS/YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitiminden muaftırlar.

(4) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, ilgili zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıt oldukları lisans veya ön lisans diploma programına devam ederler.

(5) Üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti için kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.

(6) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı durumunu gösteren belgesine istinaden, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(2) Seviye tespit sınavından 100 üzerinden en az 65 puan alanlar kabul edildikleri lisans veya ön lisans diploma programlarına yerleştirilirler.

(3) Seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilir.

(4) Seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Seviye tespit sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programları

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yılda iki dönem olarak uygulanır; her dönem içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 260 saatten az olmamak üzere programlanır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında her dönem haftada 24 ders saati uygulanır. Bu program akademik yılın başında ilgili Yabancı Dil Hazırlık Birim Koordinatörü tarafından belirlenen ve Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin ek materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür.

(3) Dönemlerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yıl başlangıcında, Yabancı Diller Müdürlüğü ve Hazırlık Programı Birim Koordinatörlerinin ortaklaşa çalışmaları ile belirlenir ve ilan edilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje vb.) katılmak zorunludur.

(2) Bir dönemde, % 80 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar % 20 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir.

(3) Herhangi bir dönemde % 20 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili dönemi tekrar eder.

Sınav türleri

MADDE 13 – (1) Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar ile dil yeterliğini belirlemek için yıl sonu sınavı yapılır.

(2) Sınavlar, kâğıt üzerinde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir.

(3) Sınavların hazırlanmasını, teminini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini Yabancı Diller Yüksekokulu ile işbirliği içinde Hazırlık Birim Koordinatörü yürütür.

(4) Her türlü sınav ve ölçme uygulamasının seviyesi, Avrupa Dil Portfolyosu (ELP) ve Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı (CEF) dönem sistemi öğrenim çıktılarına uygun olarak belirlenir.

Kısa sınavlar

MADDE 14 – (1) Kısa sınavlar her dönemde toplam dört adet olmak üzere, Hazırlık Birim Koordinatörü yönetiminde, dersleri veren öğretim elemanları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

(2) Kısa sınavların programı önceden ilan edilmez; herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanır.

(3) Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, dönem içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları üzerine yazma ve benzeri şekillerde yapılabilir.

(4) Kısa sınava giremeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz.

Yıl sonu sınavı

MADDE 15 – (1) Yıl sonu sınavı, her yıl için bir kere olmak üzere, akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde, Hazırlık Birim Koordinatörü başkanlığında ders veren öğretim elemanlarından oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır.

(2) Yıl sonu sınavları; dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur.

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, yıl sonunda yapılan yıl sonu sınavına giremez.

(4) Devam şartını yerine getirdiği halde yıl sonu değerlendirmede gerekli ortalamayı tutturamayan ve akademik yönden başarısız olan öğrenciler tekrara kalırlar.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı dil öğretiminde yıl sonu değerlendirme esasına göre başarı ölçümü yapılır. Öğrencinin yıl sonu değerlendirmeye girebilmesi için öncelikle derse devam şartını sağlaması gerekir. Her dönemde yapılan bir vize ve dört kısa sınavın ortalamalarının % 35’i; portfolyo çalışmalarının ortalamalarının % 15’i, yıl sonunda yapılan bitirme sınavının da % 50’sinin toplanması ile yıl sonu başarı notu bulunur. Değerlendirmeye alınabilmesi için yıl sonunda yapılan bitirme sınavının notu en az 50 olmalıdır. Yıl sonu başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılırlar.

(2) Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıflarına devam eden öğrencilere, bu Yönetmelik ile belirlenen başarılı olma şartını yerine getirmeleri halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan başarı sertifikası verilir.

Başarısızlık durumu

MADDE 17 – (1) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan bölümlerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılın sonunda başarı şartını yerine getiremeyen öğrenci, “B2” seviyesini en fazla iki yıl içerisinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Bir önceki yılda derslere devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler yıl sonunda yapılan bitirme sınavından en az 60 puan almaları halinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılırlar ve kayıt yaptırdıkları lisans veya ön lisans diploma programına devam etmeye hak kazanırlar.

(2) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan bölümlerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan öğrenci, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, bu Üniversitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibariyle öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Sınav kâğıtlarının saklanması

MADDE 18 – (1) Kısa sınavlara ait sınav kâğıtları, dersin öğretim elemanınca ilgili akademik yılın sonuna kadar saklanır ve bir sonraki akademik yılın başında imha edilir.

(2) Dönem sonunda yapılan bitirme sınavının kağıtları Hazırlık Birim Koordinatörlüğü tarafından iki yıl süre ile saklanır, iki yılın sonunda Sınav Komisyonu tarafından imha edilir.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 4/7/1999 tarihli ve 23745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.