KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin akademik, idari ve mali ilkelerini, organlarını, organlarının çalışma usul ve esaslarını ve yeterliliklerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 153 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Başkan Vekili: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

c) Dekan: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki fakülte dekanlarını,

ç) Genel Sekreter: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Kurucu Vakıf: Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfını,

e) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Müdür: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerindeki müdürleri,

g) Proje Değerlendirme Komisyonu: Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş,  bilirkişilik ve benzeri hizmetler için Rektör tarafından oluşturulan 3 veya 5 kişilik komisyonu,

ğ) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Üniversite Senatosunu,

ı) Üniversitelerarası Kurul: Üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşan yükseköğretim üst kuruluşunu,

i) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Mütevelli Heyet ve Görevleri

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Üniversite; eğitim, araştırma ve topluma hizmet görevlerini en üst düzeyde yerine getirmek üzere gerekli akademik, idari ve mali tedbirleri alır. Üniversite asli görevlerinden olan eğitim hizmetini yerli veya yabancı bir veya birden fazla üniversite, üniversite grubu veya araştırma birimi ile müşterek yapabilir.

(2) Öğretim üyelerinin istihdamında ilgili mevzuat hükümlerine ilave kriterler koyabilir.

(3) Mütevelli Heyeti ve Üniversite yönetimi akademik ve idari verimlilik için Üniversite içinden, dışından ve öğrenci temsilcilerinden oluşan sürekli veya süreli kurul, komite ve birim kurabilir.

(4) Bu maddenin hükümleri için Mütevelli Heyet kararı gereklidir.

Mütevelli Heyet

MADDE 6 – (1) Üniversite Mütevelli Heyeti, kurucu vakıf tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun kişiler arasından dört yıllığına seçilen en az yedi, en fazla onbeş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten kişiler yeniden seçilebilir. Rektör veya bulunmadığı durumlarda Rektör vekili Mütevelli Heyetin doğal üyesidir. Görev süresi bitmeyen bir üyenin görevinden alınabilmesi; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun en az üçte ikisinin oyu ile mümkündür.

(3) Mütevelli Heyetin sekretarya ve arşiv işlerini yürütmek üzere Rektörlük gerekli tedbirleri alır.

(4) Mütevelli Heyet üyelerinin atanmalarına veya ayrılmalarına ilişkin bilgi en geç otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için 2547 sayılı Kanunda öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(6) Mütevelli Heyet Üniversitenin en üst karar ve yönetim organı olup, tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, en üst düzeyde tedbirler alarak Üniversitenin akademik ve idari yönden verimli çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu görevini yerine getirirken Mütevelli Heyet ve Üniversite içinde genel mevzuata ve bu Ana Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla organizasyonlar, komisyonlar kurup çalıştırabilir ve bunlara bütçe tahsis edebilir.

(7) Akademik ve idari işleyişleri belirlemek üzere yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak veya Rektörlükçe hazırlanan taslakları onaylamak, uluslararası anlaşmalar yapmak, Üniversiteye mali külfet getirecek anlaşma ve sözleşmeleri onaylama, kredi alımını ve borç verme işlemini kararlaştırmak, menkul ve gayrimenkullerin yönetimini gerçekleştirmek, Üniversite içinde temsil ve harcama ölçülerini belirlemek Mütevelli Heyetin görevleridir.

(8) Mütevelli Heyet, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, araştırma merkezi, uygulama merkezi, yabancı dil hazırlık okulu ve bunların bünyesindeki bölüm ve diğer akademik birimlerin kurulup kapatılması, birleştirilmesi, isimlerinin değiştirilmesi hususlarında Senatoda alınan kararlardan uygun gördüklerini değerlendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunar.

(9) Mütevelli Heyet, Üniversitede görevlendirilecek yönetici, Üniversitenin akademik kurullarınca belirlenecek öğretim elemanı, idari personele ilişkin kriterleri, usulleri, seçim esaslarını ve statüleri belirler, gerektiğinde sözleşmelerini, atama, terfi ve görevden alınmalarını onaylar, öğrenim ücretlerini, bursluluk esaslarını ve sayısını belirler. Rektörlükçe hazırlanan yıllık bütçeyi, Üniversitenin gelişme stratejisini ve buna bağlı politikaları onaylar ve izler.

(10) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve esaslarda, gerektiğinde süreye bağlı olarak Başkana veya Rektöre devredebilir. Ancak devredilen yetki ve görevler Mütevelli Heyetin karar ve iradesinin üzerinde olamayacağı gibi, her zaman geri alınabilir.

(11) (Değişik:RG-4/2/2019-30676) Mütevelli Heyet, Rektör ataması için aday belirler ve belirlediği adayını/adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaz.

(12) Mütevelli Heyetin Rektör ataması, bütçenin onaylanması, akademik birimlerin kurulması, kapatılması ve birleştirilmesi, öğrenci kontenjanları ile bursluluk ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili görevleri devredilemez.

(13) Mütevelli Heyet, yılda en az dört defa toplanır.

Başkan

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından en fazla dört yıllık süre için bir Başkan, iki başkan vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve vekilleri yeniden seçilebilirler. Mütevelli Heyet Başkanı Üniversite başkanı sıfatıyla Üniversiteyi kamu, özel ve tüzel kişiler karşısında temsil eder, ita amirliğini deruhte eder, Mütevelli Heyetçe devredilen yetkileri kullanır.

(2) Başkan, Üniversiteye ait veya Üniversitenin ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Mütevelli Heyet adına Üniversiteyi temsil eder. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir. Başkan, yetkilerini uygun gördüğü ölçü ve süreyle başkan vekillerine ve/veya Rektöre devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-4/2/2019-30676)  Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden üç ay önce Rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve özgeçmişlerini ekledikleri dilekçe ile Mütevelli Heyete başvururlar. Rektör ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik rektör adayları ön inceleme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırladığı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete sunar. Mütevelli Heyetin belirlediği adayını/adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Cumhurbaşkanı aday/adaylardan birini Rektör olarak atar veya başvuru sürecinin yenilenmesi ister. Rektörün görev süresi dört yıl olup görev süresi sona eren Rektör, atama usullerine uygun olarak yeniden atanabilir. Aynı zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı komisyonun hazırlayacağı rapor üzerine Mütevelli Heyetin teklifi halinde Rektör görev süresi sona ermeden Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınabilir.

(2) Rektörlük makamının herhangi bir sebeple boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör asaleten atanıncaya kadar Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Rektörlüğe atanma şartlarını taşıyan bir profesörü Rektör vekili olarak atar.

(3) (Değişik:RG-4/2/2019-30676) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanır. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör yardımcıları görev süreleri sona ermeden önce de yine aynı usulle görevden alınabilir. Rektör, yardımcılarının görev tanımlarını ve yetki alanlarını belirler.

(4) (Değişik:RG-4/2/2018-30322) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. Bu süre iki haftadan fazla ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

(5) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, Mütevelli Heyet ve yükseköğretim üst kuruluşları tarafından verilen kararları uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek Mütevelli Heyete iletmek ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.

c) Üniversitenin stratejik planını, yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.

d) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak.

e) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

f) Öğretim elemanlarına ait yıllık faaliyet raporlarını ve performans değerlendirmelerini hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

g) Üniversitenin tüm birimlerinde gerekli gördüğünde stratejik analizler yaptır, ilgili kurulların görüşlerini alarak analiz sonuçlarını ve değerlendirmeleri Mütevelli Heyete sunmak.

ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(6) Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası ilke ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçların alınması ve değerlendirilmesinde birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato

MADDE 9 – (1) Kuruluş ve işleyişi: Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun raportörlüğünü genel sekreter yapar.

(2) Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini görüşmek.

d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

f) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim kurulunun raportörlüğünü genel sekreter yapar.

(2) Yönetim kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardımcı olmak.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunmak.

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) Araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetlerinin yürütülme esaslarını belirlemek.

e) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Genel sekreter

MADDE 11 – (1) Üniversitenin idari teşkilatı; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Genel sekreter, Üniversitenin idari işlerinden sorumlu yönetici olup Rektöre doğrudan bağlıdır. Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar.

(3) Genel sekreter, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(4) Üniversitedeki idari personel ve çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından düzenlenir ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulanır.

Dekan

MADDE 12 – (1) Dekan, profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün Mütevelli Heyete önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan aynı usulle yeniden atanabilir. Dekan, aynı usulle görevinden alınabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer, dekan yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

(2) Dekanının görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte kurulu

MADDE 13 – (1) (Değişik cümle:RG-1/10/2018-30552) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(2) Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

c) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 14 – (1) (Değişik cümle:RG-1/10/2018-30552) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(2) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün konularda karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitüler

MADDE 15 – (1) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.

(2) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle tekrar atanabilir veya görevinden alınabilir. Müdür, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcı atar, yardımcıların görev süresi üç yıldır. Müdür, görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olmaz.

(3) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(4) Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(5) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(6) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

(7) Enstitü kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Yüksekokullar

MADDE 16 – (1) Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

(2) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle tekrar atanabilir veya görevden alınabilir.

(3) Müdür, yüksekokulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcı atar, yardımcıların görev süresi üç yıldır. Müdür, görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olmaz.

(4) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(5) Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur.

(6) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(7) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

(8) Yüksekokul kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Bölüm başkanı

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-4/2/2018-30322) (Değişik cümle:RG-1/10/2018-30552) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan aynı usulle tekrar atanabilir veya görevden alınabilir.

(2) Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-1/10/2018-30552) Öğretim elemanları, Üniversitede görevli öğretim üyeleri; Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları olan öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşur.

(2) Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak Üniversitenin yetkili akademik organlarınca yapılır. Öğretim üyelerinin atanmaları ve yükseltilmelerinde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde aranan asgari koşullara ilave olarak Senatonun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilave koşullar bir yönerge ile belirlenebilir.

(3) Meslek yüksekokullarında özellikle uygulamalı derslerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının atanmasında özellikle alanıyla ilgili çalışma deneyimine sahip olması gözetilir.

(4) Üniversitede görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları, disiplin uygulamaları dâhil 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Gerekli görüldüğünde Mütevelli Heyetin onayı ile yabancı uyruklu öğretim elemanı da istihdam edilebilir, bunun için 2547 sayılı Kanun ve Mütevelli Heyet ile Senato kararlarına göre işlem yapılır.

(6) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:

a) Üniversitede yürütülmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretime güncel bilgiler ve yöntemler kullanarak katkıda bulunmak.

b) Alanıyla ilgili eğitici ve öğretici nitelikte seminerler, konferanslar vermek, uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak.

c) Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yarara yönelik bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak.

ç) Öğrencilere meslekleri ve diğer konularda danışmanlık yapmak.

d) İş sözleşme hükümlerine uygun davranmak.

e) Yetkili organlarca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

f) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun davranmak.

Öğrenciler

MADDE 19 – (1) Disiplin işleri dâhil öğrencilerle ilgili tüm işlemlerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 20 – (1) Diğer yükseköğretim kurumları ile kamu araştırma kurumlarından veya yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden talep edilecek proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, bilirkişilik ve benzeri hizmetler için Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar uygulanır. Bunun için Rektör tarafından uzmanlık alanları dikkate alınarak üç veya beş kişilik proje değerlendirme komisyonları kurulur. Komisyon esaslar doğrultusunda faaliyet bazında raporunu hazırlayarak Rektöre sunar.

(2) Üniversitenin etkinliğini ve ürün odaklı Ar-Ge yapılanmasını inşa etmek üzere idari ve mali organizasyonlar yapabilir ve tedbirler alabilir.

(3) Öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları ile ilgili talepleri proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve Rektörün onayı ile karara bağlanır.

(4) Öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapmaları ile ilgili talepler, Üniversite Yönetim Kurulunun değerlendirmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile karara bağlanır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar için ilgili personelin maaşında eksiltme yapılmaz.

(5) Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin esaslar Rektörlük tarafından önerilir ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.

Mali hükümler

MADDE 21 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.

(2) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin de görüşünü alarak belirli ölçüde Rektöre devredebilir.

(3) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

c) Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetlerden elde edilecek gelirler.

ç) Öğrencilerden alınacak ücretler.

d) Devlet bütçesinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.

e) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarından temin edilecek Ar-Ge proje fonları.

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

(4) Üniversiteye veya birimlerine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerde Mütevelli Heyetin onayı gerekir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen kurulların teşkiline kadar geçecek sürede ilgili kurulların görev alanına giren iş ve işlemlere ilişkin kararlar, Rektör, dekanlar ve müdürler tarafından alınır ve uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2015

29233

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

4/2/2018

30322

2

1/10/2018

30552

3

4/2/2019

30676

4