ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği fakülteleri hariç Adıyaman Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile devlet konservatuvarında yürütülen eğitim-öğretim, sınav ve kayıt işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tıp ve diş hekimliği fakülteleri hariç Adıyaman Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile devlet konservatuvarında yürütülen eğitim-öğretim, sınav ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul veya devlet konservatuvarını,

c) DNO: Dönem not ortalamasını,

ç) GNO: Genel not ortalamasını,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

f) Öğrenci: Adıyaman Üniversitesi öğrencisini,

g) Rektörlük: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

ı) YDYO: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

j) (Ek:RG-19/12/2022-32048) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokullarında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(2) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Eğitim-öğretim süresi tıp fakültesinde altı yıl, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde beş yıl, diğer fakülteler, yüksekokullar ve devlet konservatuvarında dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin öğrencilik hâlleri, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

Ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları

MADDE 6 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senato kararı ve YÖK onayı ile açık, dışarıdan ekstern, yaz okulu, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta veya yetmiş eğitim-öğretim gününden oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ancak, Senato kararı ile bir eğitim yılı; güz, bahar ve yaz şeklinde üç yarıyıl olabilir.

(3) (Değişik:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait akademik takvim önerilerini, her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, eğitim-öğretim ders kataloglarında yapılacak güncellemeler varsa değişiklik tekliflerini birim kurul kararıyla birlikte Senato onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim her eğitim öğretim yılının başlamasından önce ilan edilir.

Çift anadal programı

MADDE 8 – (Değişik:RG-15/9/2019-30889)

(1) Çift anadal; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi önlisans/lisans programlarına yakın olan bir başka önlisans/lisans programını birlikte yürüterek ikinci bir önlisans/lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır. Bu program, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yandal programı

MADDE 9 – (1) Yandal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir, bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programını izlemelerine imkân verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Bu program Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) (Mülga:RG-14/1/2017-29948)

(2) Yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulur. Ayrıca isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde okutulabilir.

Yabancı dil

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Her eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. (Değişik ikinci cümle:RG-19/12/2022-32048) Seviye tespit sınavına Üniversiteye merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS) ve özel yetenek sınav sonucu yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler katılabilir. Bu sınavlar YDYO tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Bu sınavda en az CC başarı notu alan öğrenci mesleki olmayan yabancı dilden başarılı sayılır. İlgili öğrencilerin almış oldukları başarı notları transkriptlerinde gösterilir. Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması, 23/3/2016tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt olan öğrenciler için bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı açılır. Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dilde verilen programlara kayıtlı olan öğrenciler ise ilgili yabancı dilde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren veya YDYO yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik sınavı başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler esas programlarına başlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya girdiği hâlde başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına katılırlar.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dilde verilen programlara kayıtlı olup iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan veya bu süre sonunda YDYO yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik sınavı başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler başarılı oluncaya dek kendi imkânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek YDYO tarafından açılan yabancı dilde yeterlik sınavında başarılı olmaları durumunda esas programlarına başlarlar. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim öğretim süresinden sayılır.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrencilerden, esas programlarının öğretim dili Türkçe olanlar, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda başarısız olmaları hâlinde eğitim-öğretimlerine Türkçe devam ederler; ancak bu öğrenciler, devam şartı olmaksızın, YDYO tarafından açılan yeterlilik sınavından başarılı oluncaya kadar girmeye devam ederler.

(5) Yabancı dil eğitim-öğretimi, Senato tarafından alınan kararlar doğrultusunda yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde kayıtlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin birimine kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak programlarda o eğitim-öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.

b) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden veya şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile yapılan başvuru kabul edilmez. Zorunlu hâllerde öğrencinin noterce yetkilendirilmiş yasal temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin birimlere kayıtları YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Kayıtlarda belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak işlem yapılır.

c) Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ç) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde kimlik kartı kayıp formunun doldurulması gerekir.

Yatay- dikey geçişler (Değişik başlık:RG-5/1/2016-29584)

MADDE 13 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden veya kurum içi yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları, birim yönetim kurullarınca belirlenerek güz yarıyılı için mayıs ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için ise kasım ayı sonuna kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olması veya YDYO yabancı dil yeterlilik sınavı başarı koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(4) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler, önceki diploma programından eş değer kabul edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkripte işlenir ve GNO’ya dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkripte işlenir. Bu öğrenciler, devam eden eğitim-öğretim yılından ve alt yarıyıllardan 40 AKTS kredi miktarı kadar ders alabilirler. Dikey geçişle gelen öğrencilerin muafiyeti yapılır ancak intibakları yapılmaz.

Ders saydırma

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm başkanlığına son beş yılda mezun olduğu veya ilişik kestiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notuna sahip olması şartıyla muafiyete başvurabilirler. Ayrıca öğrencinin muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.

(2) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin derslerini saydırma talepleri bölüm-program kurullarında ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin AKTS toplamı üzerinden intibak ettirileceği sınıf belirlenir. Dikey geçiş yapan öğrenciler hariç AKTS toplamı 15 ila 60 olması durumunda 2. sınıfa, 61 ila 120 olması durumunda 3. sınıfa, 121 ve üzeri olması durumunda 4. sınıfa öğrencinin intibakı yapılır. Derslerden başarılı sayılma talepleri en geç eğitim-öğretim döneminin başlangıcını takip eden üçüncü haftanın sonuna kadar karara bağlanır. Bu sürede öğrenci alacağı derslere devam eder. İlgili öğrenci intibakının yapıldığı eğitim-öğretim döneminden önceki ve bulunduğu yarıyıllarında en fazla 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir.

(3) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Öğrencinin, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce derslerinden en az CC harf notuna sahip olanlar veya geçer/yeterli/muaf başarı notuna sahip olanların bu notu CC harf notu olarak değerlendirilir. Bu derslere ilişkin daha önce alınan ve bu fıkrada sözü edilen başarı notlarının haricindeki başarı notları ise 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir.

(4) Ders saydırma talebinde bulunan öğrencinin önceki diploma programından başarılı olduğu derslerin harf notları ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre yapılır. Şayet not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başında Senatoca belirlenen derslerden sınav açılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki hafta içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler o dönemin derslerini alamaz, bu derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması durumunda ders ekle/sil haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu süre zarfında kayıt yenilemeyen/yenileyemeyen öğrenci tekrar mazeret kayıt talebinde bulunamaz.”

(2) Üniversiteye ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın sadece birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır.

(3) Mezun olmak için en fazla tek dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersin verildiği yarıyıla bakılmaksızın devam eden ya da en yakın yarıyıla ait katkı payını yatırarak bu derse kayıt yaptırabilirler.

(4) Değişim programları ile bir başka üniversiteye gidecek olan öğrenciler, yarıyıl başında öğrenim ücretlerini yatırırlar, ancak ders kaydı yaptırmazlar. Bu öğrencilerin değişim programı çerçevesinde aldıkları dersler dönüşlerinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

(5) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Öğrenciler; ders programında çakışma olmayacak şekilde öncelikle alt yarıyıllardan hiç almadığı ve/veya başarısız olduğu dersleri alırlar.

(6) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Ders kayıtlarında derslerin çakışması halinde derslerin AKTS’sinin eşit olması koşuluyla çakışan derslerin yerine bu derslerin şubeli olması halinde öncelikle diğer şubelerden, dersin şubesinin olmaması durumunda Üniversitenin herhangi bir bölüm/programından çakışan dersin alınmasına ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile fakülte/yüksekokul yönetim kurulları karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders İşlemleri ve Akademik Danışmanlık

Dersler

MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(3) (Değişik:RG-14/1/2017-29948)(1) Her yarıyılda 30 AKTS kredisi alınması zorunluluğu nedeniyle, bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında toplam 120 AKTS, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarda 300 AKTS, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarda 360 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Ders türleri

MADDE 17 – (1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayırmak şartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön şartlı dersler ve/veya uygulamalar laboratuvar dâhil koyabilirler; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az on öğrenci ilgili derse kayıt yaptırmak zorundadır. Sınıf mevcudunun on veya altında olması durumunda bu sayıyı belirleme yetkisi ilgili birim yönetim kuruluna aittir.

(2) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması şartı aranan ders ön şart dersi, kayıt olunabilmesi bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan ders ön şartlı ders olarak tanımlanır. Bu dersler için aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ön şart ve ön şartlı dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

b) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön şartı olan ve gruplar hâlinde yürütülen proje dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar hâlinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(4) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili birim kurulları tarafından düzenlenir.

(5) Derslerin AKTS/kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredileridir. Derslere ait AKTS/kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(6) Ön lisans veya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken dersler ilgili birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra yürürlüğe girer.

(7) Birim yönetim kurulu kararı ile uygulamalı dersler Üniversitede veya Üniversite dışında yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılarak Senatoya sunulur. Senatonun onayından sonra bu dersler ilgili birim yönetimi tarafından yürütülür.

Ders alma

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde akademik danışmanın olumlu görüşünü de alarak internet üzerinden ders seçimlerini yaparlar. Öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanlarına onaylattıktan sonra ders kayıtları kesinleşmiş olur.

(2) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ders ekle-sil haftası içinde ve akademik danışmanın olumlu görüşünü almak şartıyla kaydoldukları dersleri değiştirebilir veya bırakabilirler. Öğrencinin ekle-sil haftası sonrasında ders kayıt formunda yer alan ya da almayan derslere itiraz hakkı bulunmaz.

(3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınav notu iptal edilir.

(4) (Değişik:RG-14/1/2017-29948)(2) Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS toplamı kadar ders alır. Ancak öğrenci başarısız olduğu, hiç alamadığı veya devamsız olduğu dersler için en fazla 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir.

(5) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Son sınıf öğrencileri, güz ve bahar dönemlerinde, dördüncü fıkrada belirtilen durumla birlikte bir yarıyılda başarısız, devamsız ve hiç almadığı dersler için alınabilecek 40 AKTS’lik azami kredi limitine ek olarak, dersin AKTS kredi miktarına bakılmaksızın fazladan bir ders alabilirler.

(6) Fakülte/yüksekokullarda akademik danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıllardaki derslerinden başarısız olmaması ve GNO’sının 3,00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda bir yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam 40 AKTS miktarını aşmayacak şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren üst yarıyıldan da ders veya dersleri alabilir.

(7) Haklı ve geçerli nedenler ile süresi içinde ders kaydını yaptıramayan öğrencilerin ders alma işlemlerini ekle-sil haftasında başvurmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu karara bağlar.

(8) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Öğrenciler kaldıkları dersleri almak zorundadır.

(9) (Ek:RG-5/1/2016-29584)  Azami süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi kapsamı dışında kalan son dönem öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en erken takip eden yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden geçerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl sonu/yılsonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili akademik birimine verir.

(10) (Ek:RG-5/1/2016-29584)  Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) (Ek:RG-19/12/2022-32048) İslami ilimler fakültesi öğrencileri ders kayıtlarında pedagojik formasyon derslerini, bir dönemde alabileceği 40 AKTS limitine bağlı olmaksızın alabilirler.

Devam şartları

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalı derslere en az %80 oranında devamları mecburidir. Uygulama dersleri hariç olarak, bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren öğrenciler bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlere katılmaları gerekir. (Mülga cümle:RG-19/12/2022-32048)

(2) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Devam yoklamaları birimlerce belirlenen yöntemlere göre dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Ders yoklamaları, haftalık olarak öğrenci işleri sistemine işlenir. Ders yoklama çizelgeleri ilgili birim tarafından iki yıl süre ile saklanır.

(3) Sağlık raporu devam-devamsızlık durumu için geçerli değildir.

(4) (Ek:RG-20/9/2018-30541 Mükerrer) Eğitim öğretim programında laboratuvar uygulamalı dersleri bulunan bölüm/programlarda bu derslerin devam şartları yönerge ile düzenlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-15/9/2019-30889) Öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak akademik programını izlemesini sağlamak ve eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışman, sorumluluğuna verilen öğrencilerin eğitim-öğretim ve idari sorunlarının çözümüne rehberlik eder.

(3) Danışman; öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme, mezuniyet gibi işlemlerinde öğrenciye/ilgili kurullara karar verme konusunda rehberlik eder. Bununla birlikte;

a) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim amirine bildirir. Mazereti kabul edilen danışmanın yerine birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilerek ilgili öğrencilere duyurulur.

b) Öğrencinin alması gereken dersler öğretim programlarında belirlenmiştir. Danışman, öğrenciye bunlardan hangi dersleri almaları gerektiği konusunda rehberlik eder, kanuni süre içerisinde bu dersleri onaylar ve iki adet ders kayıt örneğini birisi öğrencide diğeri danışmanda kalacak şekilde hem danışman hem de öğrenci imzası ile kayıt altına alır. Seçmeli ders konuları hakkında öğrencileri aydınlatır ve ders seçiminde onlara yardımcı olur.

c) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil süresi içerisinde derslerini danışmanı ile birlikte düzenlerler. Düzenlenen dersler danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

ç) Danışman her yarıyıl sonrasında, danışmanı olduğu öğrencinin dönemlik derslerini, mezun durumunda bulunan öğrenciler ile ilgili gerekli incelemeleri yapar ve mezuniyetine onay verir.

d) Danışmanlık görev ve faaliyetleri denetimi ilgili birim amirleri tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-5/1/2016-29584)

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar (Değişik başlık:RG-5/1/2016-29584)  

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, (Değişik ibare:RG-19/12/2022-32048) mazeret sınavı, azami süresini dolduran öğrenciler için ek sınav ve tek ders sınavlarıdır;

a) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim planında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

c) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Mazeret ara sınavı, 30 uncu maddede belirtilen nedenlerle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret ara sınavı her yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrenciler, mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek ilgili akademik birime başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

ç) Mazeret yarıyıl sonu/bütünleme/tek ders sınavı: 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen nedenle yarıyıl sonu/bütünleme/tek ders sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

d) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır.

e) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Tek ders sınavı, 24 üncü maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için en fazla tek dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Ayrıca, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlaması gerekir. Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar, dersin okutulduğu döneme bakılmadan öğrenim ücretini/katkı payını yatırması halinde güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına girebilirler. Belirlenen sürelerde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan öğrenciler ise ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenim ücretini/katkı payını sınavdan önce yatırması durumunda tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Öğrencinin eksik stajının olması, tek ders sınavına girmesi için engel teşkil etmez.

(f) (Ek:RG-5/1/2016-29584)  Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir.

(2) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve tek ders sınav takvimleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(4) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Teorik derslerde bir ara sınav yapılır. Uygulamalı derslerde ise ara sınav veya arazi, atölye, laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilere dayanan uygulamalar yapılabilir. Ara sınav ve uygulamaların yarıyıl içi notuna katkısı eşit şekildedir.

(5) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  İlgili dersin sorumlu öğretim elemanı ders içerik değerlendirme önerisini eğitim-öğretim başlamadan önce ilgili bölüm kurulu onayına sunar ve öğrencilere derslerin ilk haftası içerisinde duyurur.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması hâlinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(7) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) İkinci öğretim; öğretim süreleri, ön lisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı yapılan çalışmaların, başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda birinci öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Birinci ve ikinci öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi öğretim saatleri içerisinde yapılır.

(8) Not girişlerinin otomasyon sistemine geçerli bir mazeret nedeniyle zamanında girilmemesi halinde, ilgili öğretim elemanının dilekçesi ve not listesi birim yönetim kurullarında görüşülerek karara bağlandıktan sonra öğrenci işleri tarafından sisteme işlenir.

Ara sınavların düzenlenmesi

MADDE 22 – (Değişik:RG-19/12/2022-32048)

(1) Her ders için bir ara sınav yapılır. Uygulamalı derslerde ise öğrenciler, ara sınav veya arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilerine dayanan uygulamalara tabi tutulabilirler.

(2) Öğrenciler ara sınav veya ayrıca arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilerine dayanan uygulamalara tabi tutulurlar.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl için öngörülen derslerden en çok üç dersin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin sınavları için bu kural aranmaz.

Ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmalarının ilanı

MADDE 23 – (Değişik:RG-14/1/2017-29948)  

(1) Öğretim elemanları, ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı çalışmaların sonucunu akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci işleri otomasyon programı üzerinden ilan etmek zorundadır.

Yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına katılma şartları

MADDE 24 – (1) Öğrenci yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için;

a) O dersin kayıtlı öğrencisi olmak,

b) 19 uncu maddedeki devam şartlarını sağlamış olmak,

c) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak gerekir.

ç) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, FD, DD, DC başarı notu almış öğrenciler girebilir. Ancak DD ve DC notuna sahip olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için ilgili birimin bölüm/program başkanlıklarına yarıyıl sonu sınavı ilan tarihinden sonraki iki iş günü içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilgili birim kurulları karar verir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

MADDE 25 – (Değişik:RG-14/1/2017-29948)

(1) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları

Not                   Harf                        Katsayı                    Başarı

90-100              AA                           4,00                       Başarılı

85-89                BA                            3,50                       Başarılı

80-84                BB                            3,00                       Başarılı

75-79                CB                            2,50                       Başarılı

70-74                CC                            2,00                       Başarılı

65-69                DC                            1,50                       Şartlı Başarılı

60-64                DD                           1,00                       Şartlı Başarılı

50-59                FD                            0,50                       Başarısız

0 -49                 FF                             0,00                       Başarısız

 

Ön Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları

Not                  Harf                         Katsayı                    Başarı

90-100              AA                           4,00                       Başarılı

80-89                BA                            3,50                       Başarılı

70-79                BB                            3,00                       Başarılı

65-69                CB                            2,50                       Başarılı

60-64                CC                            2,00                       Başarılı

55-59                DC                            1,50                       Şartlı Başarılı

50-54                DD                           1,00                       Şartlı Başarılı

30-49                FD                            0,50                       Başarısız

0-29                  FF                             0,00                       Başarısız 

(2) Bu değerlendirmeler sonucunda;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC veya DD notu alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2,00 GNO’na erişmiş olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FD veya FF notu alan bir öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

(3) Staj ve benzerlerinin değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) (Y) yeterli notu: Staj ve benzeri çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

b) (YS) yetersiz notu: Staj ve benzeri çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (DS) devamsızlık nedeni ile başarısız notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

ç) (Değişik:RG-19/12/2022-32048) (UB) uygulamada başarısız notu: Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler derse devam yükümlülüklerini tekrardan yerine getirmek zorundadır.

d) (Y) ve (YS) notu, not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. DS notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

e) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır notu verilir.

(4) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri çalışmalarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav veya çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(5) Sınavın düzeni ve sükûnetinden öğretim elemanı sorumludur. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen hâllerde ilgili öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme başarı listesi ve sınav evrakları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına iki nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanlıklarınca onaylanan bu listelerden biri bölümde bırakılır diğeri ise, en geç on beş iş günü içerisinde bölüm başkanlıkları/dekan-lıkları/müdürlüklerince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav evrakları sınavın yapılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilgili birimce saklanır.

Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden 25 inci maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile o dersin AKTS kredisiyle çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak virgülden sonraki ilk iki hane esas alınır.

Eğitim-öğretim kataloğunda çıkarılan dersler

MADDE 27 – (1) Eğitim-Öğretim kataloğunda yapılan değişikliklerden dolayı bu dersleri daha önceden alıp başarısız olan veya hiç almamış öğrenciler, ilgili birim kurullarınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler. (Ek cümle:RG-19/12/2022-32048) Yapılan değişiklik ve eş değer sayılan dersler bölüm başkanlıklarınca sisteme işlenir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 28 – (1) GNO’sını yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şart olup; kayıt oldukları derslerin AKTS kredilerinin toplamı, toplam 40 AKTS miktarını geçmemelidir. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. GNO hesabında, tekrarlanan derste alınan en son başarı notu geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden alınan bu derslerde öğrenciler dersi ikinci kez alıyormuş gibi işlem görür.

(2) Değişim programlarında alınıp başarısız olunan dersler ders tekrarından sayılır. Öğrencinin gittiği değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için AKTS kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulunun kararı ile eşdeğer dersler belirlenir.

(3) (Mülga:RG-14/1/2017-29948)

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına maddi hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine, sınav evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İtiraz sonucunun en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılıp, ilgili birim tarafından yazılı olarak öğrenciye ve sınav evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekir.

(3) Sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenip ilan edildikten sonra maddi hata dışında not değiştirilemez. Ancak dersin sorumlusu olan öğretim elemanı; sınav notunda maddi hata veya sehven sisteme işlenemeyen not bulunduğunu tespit etmesi halinde sınavın ilanından sonraki on beş gün içerisinde dilekçe ile ilgili birime durumu bildirir. Birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanan sınav notu öğrencinin sınav evrakı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Haklı ve geçerli nedenler

MADDE 30 – (1) Ders kaydını yapmayan ve ara sınava giremeyen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülkî amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede kan ve kayın hısımların ağır hastalığı hâlinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Öğrencinin tutukluluk hâli,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

g) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

h) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri ara sınavları için mazeret sınavı hakkı tanınır.

ı) Üniversite ve Ülkemiz adına bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere; yurt içi ve yurt dışı müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülen öğrenciler için 19 uncu maddedeki devam şartları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin sınav hakları saklıdır.

i) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin olması.

(2) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler 19 uncu maddedeki devam şartlarını sağlamak zorundadırlar.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 31 – (1) 30 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için 19 uncu maddedeki devam şartlarını sağlayamaması hâlinde, o yarıyıl veya yıl için kaydı dondurulur. (Ek cümle:RG-19/12/2022-32048) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç 4 hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapması gerekir.

(2) Kayıt dondurma, yarıyıl/yıl başlangıcından o yarıyıla/yıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. Kayıt dondurma başvurusu kayıt yenileme döneminden önce ise katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; dönem içerisinde ise ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Sağlık sebepleri, tutukluluk hâli, askerlik gibi sebepler hariç ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurma süresi en çok bir yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri

MADDE 32 – (1)  (Değişik:RG-19/12/2022-32048) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti, ilgili mevzuatı kapsamında her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alarak başarılı olan ve önceki dönemlerden başarısız dersi olmayan öğrencilerin DNO’sına göre ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(3) Üniversitenin ikinci öğretim öğrencileri ilgili yarıyıla ait yatırmaları gereken öğrenim ücretinin tamamını yatıracaklardır. Sonrasında % 10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. İlgili öğrencilerin öğrenim ücretleri iki ay içerisinde iade edilir.

(4) Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin %10’luk dilime katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.

(5) (Ek:RG-5/1/2016-29584) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Mezuniyet

MADDE 33 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanan toplam AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2,00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu (FF, FD, DS) dersleri tekrar alarak en az DD ile başarmak zorundadır.

(3) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağlayacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten başarılı sayılabilirler. Öğrencilerin dersten başarılı sayılması durumunda öğrenci başarılı sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi, tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlayamaması durumunda ise birden fazla dersi almak zorundadır.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını müteakiben diplomaları verilir.

(2) Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notlarını belirten bir not dökümü ile birlikte diploma ve diploma eki verilir.

(3) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek diplomalar Senato tarafından kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Bu belge verilirken iade edilmek zorundadır. Mezuniyet tarihi, sınavların bitiş tarihinin ertesi iş günüdür.

(5) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Diplomaların ön yüzünde: Öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, diploma numarası, lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın/bölümün adı, mezuniyet tarihi, mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencileri için alınan unvan, sıcak baskılı hologram, fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün, devlet konservatuvarında Rektör ve devlet konservatuvarı müdürünün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün elektronik imzaları bulunur.

(6) (Mülga:RG-5/1/2016-29584)

(7) Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(8) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan mezunlara ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

Diplomanın kaybı hâlinde verilecek belge

MADDE 35 – (1) Diploma bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Diplomanın kaybı hâlinde, ikinci nüsha diploma düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 36 – (1) Aşağıdaki durumlardan birinin belirlenmesi halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

c) (Ek:RG-5/1/2016-29584) Azami süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması.

ç) (Ek:RG-5/1/2016-29584) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye kimliğini iade etmesi kaydıyla; kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, tüm öğrencilik hakları sona erer. Kayıt silme ve sildirme hâlinde öğrencilerden alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

ONUNCU BÖLÜM

Değişim Programları

Değişim programları

MADDE 37 – (1) Üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından yükseköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalarla öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrencinin durumu değişim koordinatörleri tarafından izlenir.

(2) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

Özel öğrenci

MADDE 38 – (Değişik:RG-19/12/2022-32048)

(1) Özel öğrencilere ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversite tarafından özel öğrencilere ilişkin olarak belirlenen yönerge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 39 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 21 inci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, engelli öğrenci yetersizlikleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 40 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştiği hâlde bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş olan öğrencilerin, kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin işleri

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birim kurul ve yönetim kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Diplomaların düzenlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Harran Üniversitesine bağlı iken Adıyaman Üniversitesine bağlanan birimlerde öğrenim gören öğrenciler de bu Yönetmeliğe tabidir. 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Geçici 35 inci maddesi hükmünce bu öğrencilerin diplomaları, taleplerine dayanarak, Adıyaman Üniversitesi veya daha önceden bağlı oldukları üniversite tarafından düzenlenir.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-5/1/2016-29584)

(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ___________

(1)  20/1/2017 tarihli ve  29954 sayıllı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile;  14/01/2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 14 üncü maddesinde yer alan “6 ncı” ibaresi “7 nci” olarak düzeltilmiştir.

(2) Bu değişiklik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2014

29073

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

23/11/2014

29184

2.       

5/1/2016

29584

3.

14/1/2017

29948

4.

20/9/2018

30541 Mükerrer

5.

15/9/2019

30889

6.

19/12/2022

32048