HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen, yabancı dil hazırlık programı öğrencilerine yaz aylarında uygulanacak olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık yaz okulu açılması ile yaz okulu eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık Yaz Okulu: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yaz aylarında yapılan yabancı dil hazırlık eğitimini,

b) İlgili Birimler: Hacettepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık, Almanca Hazırlık, Fransızca Hazırlık Birimlerini,

c) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

f) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Süre, Derslerin Açılması, Kayıt, Sınavlar ve

Başarının Değerlendirilmesi

Süre

MADDE 5 – (1) Hazırlık Yaz Okulu süresi en az beş haftadır. Eğitim süresi Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından her yıl akademik takvimde belirlenir.

Derslerin açılması ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda açılacak yabancı dil hazırlık dersleri, bu dersleri açan ilgili birimlerin önerisi üzerine Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

(2) Hazırlık Yaz Okulunda yabancı dil hazırlık derslerinin açılabilmesi için; en az beş öğrencinin kesin kayıt yaptırmış olması koşulu aranır. Kayıt yaptıran öğrenci sayısı yirmi beş kişiyi geçerse, o ders için birden çok şube açılabilir.

(3) Hazırlık Yaz Okulunda açılan derslerin öğretim sorumluları ve ders şubeleri, ilgili birimlerin önerisi üzerine Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

Kayıt

MADDE 7 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda yabancı dil hazırlık eğitimine devam edecek olan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Hazırlık Yaz Okulunda kayıttan sonra ders ekleme-silme işlemi uygulanmaz. Ancak kayıttan sonra 6 ncı maddede belirtilen asgari öğrenci sayısının sağlanmaması nedeniyle dersin açılmaması halinde, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

(3) Hazırlık Yaz Okulu ders ücretlerine ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler Hazırlık Yaz Okulunda bulundukları sınıfın derslerinin en az % 80’ine devam etmekle yükümlüdürler.

(2) Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, devam zorunluluğunu kaldırmaz.

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu öğrencilere “F1” notu verilir.

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda en az bir ara sınav ve bir yeterlik sınavı yapılır.

(2) Hazırlık Yaz Okulunda sınavlar ve başarı, Yüksekokul Kurulunca belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-30/6/2016-29758) Yabancı dil hazırlık yaz okulunda başarı notu, 100 üzerinden en az 65’tir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarının ücreti

MADDE 10 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücretleriyle ilgili olarak, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (Değişik:RG-30/6/2016-29758)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 6/7/2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2014

29058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

30/6/2016

29758

2

3