BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FİNANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde kuramsal ve ampirik niceliksel finans, finansal yenilik ve teknolojiler alanında araştırmalar yapmak.

b) Menkul değerler ve türev ürünlerinin fiyatlanması, etkili portföy ve risk yönetimi, piyasa mikro yapısı, yatırımcı davranışları gibi konuların gelişimine hem kuramsal olarak, hem de ülkemize özgü şartları göz önünde bulundurarak veri ve analizler ışığında katkıda bulunmak.

c) Doğru fiyatlama ve etkili finansal yönetim metotlarının gelişimine katkıda bulunarak, ülkemizdeki finansal aktörlerin doğru karar vermesine ve piyasaların verimli ve etkin işleyişine katkıda bulunmak.

ç) Üretilen akademik çalışmalar ışığında, ülkemiz finans ve ekonomisinin gelişimine olumlu katkıda bulunmak üzere, kanun yapıcı ve düzenleyici kurumlara politika tavsiyelerinde bulunmak.

d) 29/9/2009 tarihinde ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmış ve 2/10/2009 tarihli ve 27364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya konulan proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi kampüslerini ülkemizin ihtiyacı olan niceliksel finans, finansal yenilik ve teknolojiler alanında akademik ve profesyonel bir cazibe merkezi haline getirmek.

e) Bono, tahvil, pay senedi, emtia gibi temel finansal ürünlerin doğru fiyatlanması, sermaye sahiplerine etkin ihracı; piyasalarda alım/satım işlemlerinin verimli işleyişi ve yatırımcı davranışları alanında kuramsal çalışmalar ve veriler ışığında analiz yapmak.

f) Finansal yenilik ve ürünlerin çeşitliliğini artırma adına, opsiyon, vadeli işlemler, swap, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi türev ürünlerinin geliştirilmesi, fiyatlanması, portföy ve risk yönetiminde etkili kullanılması için teorik ve ampirik çalışmalar yapmak.

g) Fiyatlama, portföy ve risk yönetimi, finansal ürünlerin alım/satımı, piyasa mikro yapısı işleyişi alanlarında bilişim teknolojilerinin kullanımını desteklemek; türev fiyatlama, optimal portföy ve algoritmik alım/satım gibi konularda ülkemizin teknik altyapısının gelişimine katkıda bulunmak.

ğ) Akademik dünya, yatırım bankaları, fonlar, bireysel yatırımcılar ve benzeri piyasa dünyası düzenleyici kamu kuruluşları arasında niceliksel finans, finansal yenilik ve teknolojiler alanında etkili fikir alışverişi ve işbirliğinin inşası ve gelişimini sağlamak.

h) Türkiye’de finansal piyasaların işleyişinden sorumlu Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kurumlarla etkin işbirliğine giderek, ortak araştırmalar, veri paylaşımı ve elde edilen sonuçların pratikte kullanımını sağlamak.

ı) Yeni finansal ürünlerin ve teknolojilerin piyasa aktörleri ve bireyler tarafından etkin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

i) Dünyanın niceliksel finans alanında lider üniversitelerinde, hâlihazırda bulunan benzer merkezlerle işbirliğine gitmek; araştırma ve eğitim alanındaki çalışmaları ortak projelerle uluslararası boyuta taşımak.

j) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin hem akademik hem de pratik yönlerinin gelişimini eğitim ve araştırmalar yoluyla sağlamak.

k) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar yaparak alana katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Niceliksel finans alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Finans, ekonomi, matematik, mühendislik bilimleri, bilişim bilimleri gibi farklı disiplinleri buluşturarak ortak çalışmalar yapmak.

c) Çok disiplinli çalışmalarla finansal ürünler ve teknolojiler geliştirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

d) Yapılan çalışmaların bilinirliliğini artırmak üzere yayın ve çeviri çalışmaları, bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar yapmak.

e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak.

f) Üniversite yönetimince verilen veya yapılan ortaklıklardan doğabilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından önereceği, en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü kadrolu Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulu üyelerinin başvurularını görüşüp karar almak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

f) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturmak.

g) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek.

h) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

ı) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte bağımsız araştırmacılardan teşekkül toplam on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.