BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez(BAUM): Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaç ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek.

b) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak.

ç) Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Ülkemizin bilgisayar birimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak.

e) Üniversitenin bölüm ve birimleri arasındaki ortak kullanımda olan bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımı için gerekli işbirliğini sağlamak.

f) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili olarak sertifikalar vermek.

g) Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurt dışındaki organizasyonlar ile işbirliği çerçevesinde danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Döner sermaye kapsamında Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, web tasarımı, web programlama ve yazılım güvenliği hizmetlerini yaptırmak.

h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede merkezin çalışma alanlarında, konusunda tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra bunları Rektöre sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve Rektöre sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

e) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezin çalışma alanlarında tecrübeli Üniversite personeli arasından, en fazla iki kişi Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Süresi biten müdür yardımcıları Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, tabii üye olan Merkez Müdür ve müdür yardımcıları dâhil 5 üyeden teşekkül eder. Diğer üyeler merkezin çalışma alanlarında ve konusunda tecrübeli Üniversite personeli arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır. Yönetim Kurulu ancak üye sayısının yarısından fazla olmak şartı ile oy çoğunluğu sağlandığında karar alabilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ilişkin esasları, gelirlerin dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularındaki mali destek isteklerini karara bağlamak.

d) Müdürün önerisi üzerine, görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 1/3/2010 tarihli ve 27508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.